Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Përcaktimi I vetisë së llojeve të lëndës drusore për të pasur trajtim për tu imprenjuar me konservantë druri -Metodat Laboratorike
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Analiza sasiore e pentaklorurfenolit në dru – Metoda Gaz kromatografik
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Kriteret që zbatohen në proçeset me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kundër organizmave që shkatërrojnë drurin
English
Published 
2015-09-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda Analitike për Analizat e Propiconazolit në Mostrat e trajtuara të Drurit
English
Published 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar - Metoda për vlerësimin e ngurtësimit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret që zbatohen në proçedurat me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kuruese kurndër organizmave që ushqehen me dru
English
Withdrawn 
2012-08-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 1 : Basidiomicetet
English
Published 
2012-08-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi I qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 2 : Mikroorganizmat e kalbjes së butë
English
Published 
2014-06-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Dru i modifikuar termikisht -Përcaktime dhe karakteristikat
English
Draft 
2024-05-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Published 
2015-09-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Terminollogjia - Pjesa 1: Lista e termave ekuivalent
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kriteret e vlerësimit të përshtatshmërisë së një stive me lëndë të sharruar
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Klasat e cilësisë së drurit që përdoret në panele dhe ambalazh.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për ambalazhe industriale - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale.
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për paleta - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale .
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Dru i trajtuar me konservantë -Përcaktimi i shkallës së penetrimit dhe mbajtjes të kreozotit në drurin e trajtuar
English
Published 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharrur - Metoda e matjes së përmasave - Pjesa 1: Lëndë e sharruar
English
Published 
2015-09-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoda e matjes së përmasave - Pjesa 2: Kërkesat për matjen dhe rregullat e llogaritjes së vëllimit
English
Withdrawn 
2015-09-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoda e matjes së vetive
English
Withdrawn 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoad e matjes së shkallës së dëmtimit biologjik
135 gjetur, faqja1 nga7 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1