Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2017-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2008-09-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Aparatet elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmues ose oksigjenit
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Prova e radio interferencës në izoluesit e tensionit të lartë
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 2 : Mjedisi -Seksioni 9 : Përshkrimi i mjedisit HEMP -Çrregullimi i rrezatuar -Publikimi bazë për përputhshmërinë elektromagnetike
English
Withdrawn 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Patushmëria elektromagnetike (EMC) -Provat dhe teknikat e matjes -Pjesa 4 -15 : Flikmetri Specifikimet funksionale dhe vizatimore -Publikimi bazë EMC
English
Withdrawn 
2008-09-24 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 4 -16 : Teknikat e testimit dhe të matjeve -Provat për imunitetin për qrregullimet e mënyrës së përbashkët të përcjellë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 150 kHz
English
Withdrawn 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 4 : Provat dhe teknikat e matjes -Seksioni 24 : Metodat e provës për pajisjet mbrojtëse për çrregullimet e drejtuara HEMP -Publikimi bazë për përputhshmërinë elektromagnetike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -1 : Standarde të përgjithshme -rezistenca për mjediset e banesave, reklamës dhe industrisë së lehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -3 : Standarde të përgjithshme -Standarde për emetimet në mjediset e zonave të banimit, tregtare dhe të industrisë së lehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -4 : Standarde të përgjithshme -Standarde për emetimet në mjediset industriale
English
Published 
2015-06-24 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta-Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet e provës dhe matjes së ndjeshme për zbatime të pambrojtura të EMC
English
Published 
2015-06-24 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta-Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet e transportueshme të provës, pajisjet matëse dhe monitoruese të përdorura në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët
English
Published 
2015-06-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta-Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për transduktorët me kushtëzim sinjali të integruar ose në distancë
English
Published 
2015-06-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta-Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet e monitorimit të izolimit sipas IEC 61557-8 dhe për pajisjet e përcaktimit të vendndodhjes së defektit të izolimit sipas ICE 61557-9
English
Published 
2015-06-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta-Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet me ndërfaqe të bus-it të terreni sipas IEC 61784-1
English
Published 
2015-06-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik-Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike-Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta-Pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro (IVD)
English
Withdrawn 
2012-09-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rimorkiot për mirëmbajtje -Përputhshmëria elektromagnetike
English
Published 
2021-01-12 
81 
48 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 5: Udhëzues për instalimin dhe dobësiminSeksioni 5: Specifikime për pajisjet mbrojtëse nga çrregullimet e drejtuara HEMP - Publikimet bazë për përputhshmërinë elektromagnetike
English
Published 
2021-01-12 
83 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e transferimit statik (STS) — Pjesa 2: Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike (EMC)
25 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1