Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   
Buletini 04
Buletini 04, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS). Në këtë buletin gjenden standarde të miratuara gjatë periudhës  korrik - shtator 2022 nga komitetet teknike (KT) të AKS, të cilat janë grupe të rëndësishme pune por që nuk bëjnë pjesë në strukturën e brendshme të AKS, të cilët aktivizohen për fusha të caktuara të standardizimit.
Qëllimi i botimit të këtij buletini është informimi në kohë i biznesit dhe subjekteve të interesuara për standardet e adoptuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe të vitit dhe që nuk përfshihen në Katalogun e Standardeve Kosovare 2022. 

Buletini 04

07 Oct 2022