Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022 Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022

10 Jan 2022