Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020 Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020

10 Jan 2020