Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018 Plani i punës-AKS 2019

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018
Plani i punës-AKS 2019 Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018 Plani i punës-AKS 2019

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018_Plani i punës-AKS 2019

10 Jan 2019