Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Standardet për një Biznes të Adaptueshëm.

Standardet për një Biznes të Adaptueshëm.

Standardet për një Biznes të Adaptueshëm

Në Ndihmë të Bizneseve për të Adresuar Sfidat Ekonomike që Lidhen me COVID-19

Standardet për një Biznes të Adaptueshëm.

14 Sep 2021