Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Strategjia afatmesme e Agjencisë Kosovare për Standardizim 2020 – 2025

Strategjia afatmesme e Agjencisë Kosovare për Standardizim 2020 – 2025 Strategjia afatmesme e Agjencisë Kosovare për Standardizim 2020 – 2025

Strategjia afatmesme e Agjencisë Kosovare për Standardizim 2020 – 2025

Midterm strategy of Kosovo Standardization Agency 2020 - 2025

14 Sep 2021