Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Qefsere AJETI

Qefsere AJETI
Qefsere AJETI

Zyrtare për krijimin e bazës së të dhënave të standardeve


Tel: 038 512 779