Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Qefsere AJETI

Qefsere AJETI

Qefsere AJETI

Zyrtare për krijimin e bazës së të dhënave të standardeve

Qefsere.Ajeti@rks-gov.net

Tel: 038 512 779