Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Albina JASHANICA

Albina JASHANICA

Albina JASHANICA

Zyrtare për promovimin e standardeve

Albina.Jashanica@rks-gov.net 

Tel: 038 512 779