Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rregullore e brendshme nr. 01/2019

Rregullore e brendshme nr. 01/2019

Rregullore të brendshme nr. 06 / L-019 për standardet e harmonizuara kosovare.

 

Rregullore e brendshme nr. 01/2019

19 Apr 2019