Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Ligji për standardizim nr. 03/L-144

Ligji për standardizim nr. 03/L-144

Ligji për standardizim nr. 03/L-144

Ligji për standardizim nr. 03/L-144

07 Dec 2016