Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2008-02-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Atmosfera me fuqi të madhe eksploduese -Zbatimi i sistemeve të cilësisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 2 : Kërkesa të fabrikimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 4 : Provat e miratimit të modelit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 5 : Provat e verifikimit fillestar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 6 : Instalimi, vënia në punë, kontrolli operacional dhe mirëmbajtja
English
Published 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje kundra shpërthimit në minierat nën tokë -Sisteme mbrojtëse -Pjesa 1 : Mbyllës ajri me rezistencë shpërthimi 2 bar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësa me përmasa të vogla për gaze dhe lëngje në zbatimet mjekësore Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konducionuesit e ajrit, paketat e ftohjes së lëngut dhe pompat e nxehtësisë me kompresorë që vihen në punë me energji elektrike -Mënyra e ngrohjes -Pjesa 3 : Provat dhe kërkesat për shënimin për blloqet e ujit të nxehtë sanitar
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjete e telekomunikacionit dhe/ose me një sistem shpërndarjeje me kabëll
English
Withdrawn 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjete e telekomunikacionit dhe/ose me një sistem shpërndarjeje me kabëll
English
Withdrawn 
2008-09-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Standardet e vërtetimit për vlërsimin e procedurave të caktimit të marrëveshjeve të organeve që veprojnë në saktoret e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 1 : Klauzola të përbashkëta
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -2 : Pajisjet elektrike -Furnizusit e e nergjisë te pa ndërprerë
English
Published 
2008-02-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -3 : Pajisjet elektrike -Bateritë stacionare dhe karikuesit
English
Published 
2008-02-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -4 : Pajiset elektrike -Transformatoret statikë të fuqisë lartë
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 2 -5 : Pajisjet elektrike -motoret
English
Published 
2008-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -6 : Pajiset elektrike -Gjeneratorët
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -7 : iprocating internal combustion Pajiset elektrike -Pajiset shpërndarëse dhe pajisjet e kontrollit të fazëve
English
Published 
2008-02-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -8 : Pajisje elektrike -Kabllot e fuqisë
1946 gjetur, faqja5 nga98 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5