Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:37


prSK EN 15194:2017/A1:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 136
Publikuar: 2024-06-13
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15194:2017/A1:2023
Çmim: 55 €Titulli Shqip

Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC

Titulli Anglisht

Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles

Scope Shqip

Ky standard evropian zbatohet për biçikletat EPAC për përdorim privat dhe komercial me përjashtim të EPAC të destinuara për t'u marrë me qira nga stacioni i pambikëqyrur. Ky standard evropian synon të mbulojë të gjitha rreziqet e zakonshme të rëndësishme, situatat dhe ngjarjet e rrezikshme (shih pikën 4) të biçikletave me asistencë elektrike, kur përdoren sipas synimit dhe në kushte keqpërdorimi që janë të parashikueshme në mënyrë të arsyeshme nga prodhuesi. Ky standard evropian synon të mbulojë biçikletat me asistencë elektrike të një lloji që kanë një fuqi nominale maksimale të vazhdueshme prej 0,25 kW, nga të cilat prodhimi zvogëlohet në mënyrë progresive dhe përfundimisht ndërpritet kur EPAC arrin një shpejtësi prej 25 km/h ose më shpejt. , nëse çiklisti ndalon pedalimin. Ky standard evropian specifikon kërkesat dhe metodat e provës për sistemet e menaxhimit të fuqisë së motorit, qarqet elektrike duke përfshirë sistemin e karikimit për projektimin dhe montimin e biçikletave me asistencë elektrike dhe nën-montazhet për sistemet që kanë një tension nominal deri dhe duke përfshirë 48 V d.c. ose karikues i integruar i baterisë me një hyrje nominale 230 V a.c. Ky standard evropian specifikon kërkesat e performancës në lidhje me sigurinë dhe sigurinë për projektimin, montimin dhe testimin e biçikletave dhe nën-montazheve EPAC të destinuara për përdorim në rrugët publike dhe përcakton udhëzime për udhëzime për përdorimin dhe kujdesin e biçikletave të tilla. Ky standard evropian zbatohet për biçikletat EPAC që kanë një lartësi maksimale të shalës 635 mm ose më shumë dhe që janë të destinuara për përdorim në rrugë publike. Ky Standard Evropian nuk është i zbatueshëm për EPAC-të të cilat janë prodhuar përpara datës së publikimit të tij si EN.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

43.120 - Automjete që punojnë me energji elektrike
43.150 - Biçikleta

Direktivë

2006/42/EC - Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2020-12-22 
137 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me energji elektrike - Biçikletat EPAC

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim