Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:05


DS CEN/TR 15003:2019
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 18
Publikuar: 2019-05-27
Regjistri Kombëtar: 277/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15003:2012
CEN/TC 38
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Kriteret që zbatohen në proçeset me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kundër organizmave që shkatërrojnë drurin

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Criteria for hot air processes for curative uses against wood destroying organisms

Scope Shqip

Ky Raport Teknik specifikon kërkesat minimale të performanceës për trajtimet me ajër të ngrohtë të destinuara për aplikim kundër klasave specifike të drurit të sulmuar nga organiza. Ky standard specifikon kriteret minimale të performanceës që do të arihet nga trajtimi me ajër të ngrohtë. Deri tani përvoja të mjaftueshme praktike dhe rezultate të testeve shkencore janë në dispozicion vetëm për trajtime të ngrohta duke përdorur ajrër të nxehtë si një mesatare për të rritur temperaturën brenda komponentëve të ndërtimit deri në një prag vdekjeprurëse për shkatërrimin e organizmave në dru.

Scope Anglisht

This Technical Report specifies the minimum performance requirements for hot air treatment intended for application against specific classes of wood attacking organism. It specifies the minimum performance criteria to be achieved by hot air treatment. NOTE Until now sufficient practical experience and results of scientific tests are available only for heat treatments using hot air as a medium to increase the temperature inside building components up to a threshold lethal to wood destroying organisms. Therefore, this document is restricted to hot air treatments although other measures like, for example, radio waves or electric blankets may be useful means for limited and special applications. This document is applicable only to hot air treatment, in so far as it is intended to cure attack by wood destroying beetles and the dry rot fungus (Serpula lacrymans). This Technical Report is not applicable to eradicate an attack by termites or by fungi other than the dry rot fungus (Serpula lacrymans). Hot air treatment as described in this document does not provide subsequent preventive protection against attack by wood-destroying organisms. This document does not define the equipment, techniques or precise operation procedures required to achieve the parameters given in Clauses 4 and 5 for any set of practical circumstances. Specifications for particular practical circumstances have to be developed on a case by case basis by expert advisers/consultants.

Komitetet Teknike

KT-9 - KT. për Përpunimin e Drurit

ICS

79.040 - Dru. trupa dhe lëndë e sharruar

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

DS CEN/TR 15003:2019 replaces DS CEN/TS 15003:2012 - 2016-07-22
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim