Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:21


SK EN 16128:2017
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 37
Publikuar: 2017-12-01
Regjistri Kombëtar: 213/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 16128:2015
CEN/TC 170
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit

Titulli Anglisht

Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies the reference method for the testing of spectacle frames, ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection for nickel release. The reference method supports the demonstration of conformity with the limit value for nickel release of 0,5 µg/cm2/week set forth by European Regulation. The reference method involves the procedural steps shown in Figure 1 and described in Clause 4. This document applies to those parts of metal spectacle frames and those metal parts of combination spectacle frames that are intended to come into direct and prolonged contact with the skin of the wearer. This document also applies to those relevant metal parts of ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection. NOTE The reference method for articles apart from spectacle frames, ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and face protection is specified in EN 1811.

Komitetet Teknike

KT-7 - KT. për Shëndetësi

ICS

11.040.70 - Pajisje ophthalmic (për syrin)

Direktivë

1907/2006 - Rregullore e Komisionit (EC) Nr.1907/2006 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 18 dhjetorit 2006 mbi Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe restrikcionin e kemikaljeve (REACH), themelimi i Agjencisë evropiane të kemikaljeve, amendimi i Direktivës 1999/45/EC dhe shfuqizimi i Rregullores së Këshillit(EEC) Nr.793/93 dhe Rregullores së Këshillit (EC) Nr.1488/94 si dhe Direktisës së Këshillit 76/796/EEC dhe Direktivës së Komisionit 91/155/EEC, 93/105/EC dhe 2000/21 EC

Veprim Kombëtar

SK EN 16128:2017 replaces SK EN 16128:2016 - 2016-07-22
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-20 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim