Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-15
Time: 12:37


SK EN 15830:2020
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 33
Publikuar: 2020-08-17
Regjistri Kombëtar: 313/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15830:2012
CEN/TC 150
Çmim: 31 €Titulli Shqip

Autokarro me rreze veprimi të ndryshueshme në terren të ashpër - Dukshmëria - Metodat e provës dhe të verifikimit

Titulli Anglisht

Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and verification

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard applies to rough-terrain variable reach trucks (herein-after referred to as ‘trucks’) that have a specific seated operator’s position, on the left hand side of the boom, or centre position (excluding operator position on the right side of the boom). This European Standard specifies a static test method for determining and evaluating the operator’s visibility on a rectangular 1 m boundary close around the rough-terrain variable reach truck and on a 12 m visibility test circle. Performance requirements for visibility are specified in this standard. This European Standard does not apply to rough-terrain variable reach trucks designed to handle freight containers (rough-terrain reach stackers). It applies to trucks for operation on work sites.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

53.060 - Kamionët industrialë

Direktivë

2006/42/EC - Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim