Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 10:14


SK EN 12016:2019
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 24
Publikuar: 2019-03-29
Regjistri Kombëtar: 265/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12016:2013
CEN/TC 10
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti

Titulli Anglisht

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

1.1 This European Standard specifies the immunity performance criteria and test levels for apparatus used in lifts, escalators and moving walks which are intended to be permanently installed in buildings including the basic safety requirements in regard to their electromagnetic environment. These levels represent essential EMC requirements. The standard refers to EM conditions as existing in residential, office and industrial buildings. This standard addresses commonly known EMC related hazards and hazardous situations relevant to lifts, escalators and moving walks when they are used as intended and under the conditions foreseen by the lift installer or escalator and/or moving walk manufacturer. However: - performance criteria and test levels for apparatus/assembly of apparatus used in general function circuits do not cover situations with an extremely low probability of occurrence; - this standard does not apply to other apparatus already proven to be in conformity to the EMC Directive, and not related to the safety of the lift, escalator or moving walk, such as lighting apparatus, communication apparatus, etc. 1.2 This European Standard does not apply to electromagnetic environments such as: - radio-transmitter stations, - railways and metros, - heavy industrial plant, - electricity power station, which need additional investigations. 1.3 This standard is not applicable to apparatus which were manufactured before the date of its publication as EN 12016.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

33.100.20 - Imunitet
91.140.90 - Ashensorë. Shkallë mekanike

Direktivë

2004/108/EC - Direktiva 2004/108/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 dhjetor 2004 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike dhe shfuqizimin e Direktivës 89/336/EEC
2006/42/EC - Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)
95/16/EC - Ashensorë
2014/30/EU - Direktiva 2014/30 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunimi)
2014/33/EU - Direktiva 2014/33 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorët (riformulohet)

Veprim Kombëtar

SK EN 12016:2019 replaces SK EN 12016:2004/A1:2009 - 2019-04-10
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim