Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 17:01


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve nga druri - Udhëzues mbi vlefshmërinë e rezultateve të testimit sipas standardeve të mëparshëm, pas rishikimit të tyre
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Përcaktimi I vetisë së llojeve të lëndës drusore për të pasur trajtim për tu imprenjuar me konservantë druri -Metodat Laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
37 
32 € 
PDF
Blej
Performanca përdoruese e produkteve të drurit - Përdorimi dhe përmirësimi i metodave ekzistuese për të vlerësuar ciklin e shërbimit të produktit
English
Published 
2022-11-29 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mobiliet – Udhëzues i përgjithshëm për sigurinë – Kurthimi i gishtave
English
Withdrawn 
2014-06-17 
32 
29 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e testit portativ për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të konservantit të drurit të ekspozuar në kontakt me tokën -Metoda me bashkim me ngjitje horizontale
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësi për sisteme tubacionesh termoplastike – Testi i vjetrimit të përshpejtuar në kontejnerët e magazinimit
English
Published 
2022-11-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i depozituar në hapësirën e jashtme të magazinimit pas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) -Metoda laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Metoda e parakondicionimit natyral jo në kontakt me tokën, të mostrave të trajtuara të drurit përpara testimeve biologjike laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të lehta - Specifikimet
English
Published 
2022-11-29 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse - Produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) - Metoda gjysmë fushore
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Dinamika e lagështisë së drurit dhe produkteve me bazë druri
English
Published 
2019-05-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Analiza sasiore e pentaklorurfenolit në dru – Metoda Gaz kromatografik
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mjetet mbrojtëse të drurit -Përcaktimi i dobisë së masave parandaluese kundër shkatërrimit të drurit nga kërpudhat bazidiomicetes
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Kriteret që zbatohen në proçeset me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kundër organizmave që shkatërrojnë drurin
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Gërryerja (korrozioni) artificial i drurit të trajtuar përpara provës së rezistencës biologjike -Proçedura e rrezatimit UV dhe e spërkatjes me ujë
English
Published 
2012-08-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i sasisë së komponimeve të amoniumittë kuatenuar në dru
English
Published 
2015-09-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda Analitike për Analizat e Propiconazolit në Mostrat e trajtuara të Drurit
English
Withdrawn 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2010-09-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje druri dhe profile gjysëm të gatshme për përdorime jo strukturale -Pjesa 2 : Kontrolli i produktit
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Dyshemet lundruese -Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Published 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar - Metoda për vlerësimin e ngurtësimit
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Metoda prove të një saktësie jo të lartë për disa veti mekanike (CEN/TS 14966 : 2005)
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret që zbatohen në proçedurat me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kuruese kurndër organizmave që ushqehen me dru
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit parandalues kundër kërpurdhave që shkaktojnë njolla dhe atyre të mykut në lëndën e sapo sharuar -Prova në terren
English
Withdrawn 
2012-08-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 1 : Basidiomicetet
English
Published 
2012-08-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi I qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 2 : Mikroorganizmat e kalbjes së butë
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës -Pjesa 1 : Druri i depozituar në shesh mbas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 3 (jo të mbuluar, jo në kontakt me terrenin) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i irimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës Pjesa 2 : Produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 4 ose 5 (në kontakt me terenin, ujin e ëmbël osë të kripur) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Dru i modifikuar termikisht -Përcaktime dhe karakteristikat
English
Withdrawn 
2014-06-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e performancës në reagimin ndaj zjarrit -Klasat e produkteve me bazë druri të trajtuar me mbrojtës ndaj zjarrit për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -jesa 4 : Parametrat e aftësisë për lustrim, udhëzues
English
Withdrawn 
2014-06-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomicete -ve shkatërruese të drurit -Aplikimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Draft 
2024-05-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Draft 
2024-05-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Shkallë - Pjesa 4: Shkallë teke ose të shumëfishta të lidhura me mentesha.
English
Draft 
2024-05-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Tavolina pune për laboratoret e institucioneve arsimore – Përmasat, kërkesat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë si dhe metodat e provave
English
Draft 
2024-05-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Llampat dekorative me vaj - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Draft 
2024-05-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Draft 
2024-05-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Aksesorët metalik për mobiljet - Fortësia dhe jetëgjatësia e menteshave dhe komponentët e tyre - Menteshat rrotulluese mbi boshtin vertikal
English
Draft 
2024-05-16 
10 € 
PDF
Blej
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë dhe fortësisë
English
Draft 
2024-05-16 
59 
38 € 
PDF
Blej
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provave për përcaktimin e fortësisë dhe qëndrueshmërisë
English
Draft 
2024-05-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Draft 
2024-05-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mobilje - Tavolinat - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë;fortësisë dhe jetëgjatësisë
English
Published 
2015-09-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Terminollogjia - Pjesa 1: Lista e termave ekuivalent
English
Withdrawn 
2009-06-02 
90 
48 € 
PDF
Blej
Fortësia e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Terminologjia -Pjesa 2 : Fjalori
English
Published 
2012-08-21 
90 
48 € 
PDF
Blej
Fortësia e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Terminologjia -Pjesa 2 : Fjalori
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 1 : Metodika e marrjes së mostrave të kreozotit (katranit)
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 2 : Metodika për marrjen e mostrës të kreozotit nga lënda e drurit e trajtuar me kreozot për analizat pasuese
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 3 : Përcaktimi i përmbajtjes së benzo alfa pirenit në kreozot
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 4 : Përcaktimi i përmbajtjes së enoleve të ekstraktueshme nga kreozoti në ujë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi i ndezjes (marrjes zjarr) të mobiljeve të tapicuara -Pjesa 1 : Burimi ndezjes, cigarja
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi i ndezjes (marrjes zjarr) të mobiljeve të tapicuara -Pjesa 1 : Burimi ndezjes, cigarja
English
Withdrawn 
2010-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Orendi shtepiake -Ndenjëse -Percaktimi I qendrueshmerisë
English
Published 
2022-11-29 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mobilie- Ndenjëse - Përcaktimi i qëndrueshmërisë
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Hidroizolimi -Metoda e provës
English
Published 
2017-05-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Metodat e provës - Bashkimet me mbërthyes metalikë të sheshtë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi -Përcaktimi I rezistencës ndaj lagështisë -Pjesa 1 : Prova e vlimmit
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mobiliet - Mobiliet e kuzhinës - Koordinimi i përmasave për mobiliet e kuzhinës dhe pajisjet e kuzhinës
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dyert -Funksionimi ndërmjet dy klimave të ndryshme -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës për percaktimin e efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomiceteve që shkatërrojnë drurin -Percaktimi I vlerave toksike
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 2 : Metoda e provës
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ngarkesave dhe faktorët e creep (deformim shkaktuar nga ngarkesa konstante)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i veprimit parandalues ndaj specieve Reticulitermes (European termites) (Metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2010-02-19 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert - Rezistenca ndaj hapjes dhe mbylljes së përsëritur - Metoda e provës
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dyert -Klasifikimi i kërkesave për fortësinë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I përmbajrjes së formaldehidës -Metoda e ekstraktimit e qujtur : Metoda perforatore
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat me hapje e mbyllje elektrike -Siguria në përdorim -Matja e forcës së transmetuar
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Forcat vepruese -Metoda e provës -Pjesa 1 : Dritaret
English
Published 
2010-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Forcat vepruese -Metoda e provës -Pjesa 2 : Dyert
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i viskozitetit
English
Published 
2015-09-21 
13 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Nënshtresa prej tape të aglomeruar - Specifikimet
English
Withdrawn 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Pllaka dyshemeje prej tape - Specifikimet
English
Published 
2015-09-21 
13 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë së tapës kompozite të aglomeruar
English
Published 
2017-05-02 
20 
23 € 
PDF
Blej
Mbulesat e mureve ( tapiceritë) në formë ruloje - Përcaktimi i migrimit të metalve të rëndë dhe disa elementëve të tjerë. të monomerit të klorur vinilit dhe clirimit të formaldehidit
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Përshkueshmëria e ajrit -Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Hidroizolimi -Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kriteret e vlerësimit të përshtatshmërisë së një stive me lëndë të sharruar
English
Published 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Rezistenca ndaj ngarkesës së erës -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2009-06-02 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të drurit -Makinat për prerjen e pllakave -Pjesa 1 : Makinat e njëanshme për prerjen e pllakave me bango rrëshqitëse
English
Withdrawn 
2020-08-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Tenonatriçet - Pjesa 2: Tenonatriçe dhe/ose profilizuese dyanesore me avanc me zinxhir ose me zinxhirë
English
Published 
2014-06-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Grilat qepenat e jashtme dhe të brendëshme -Keqpërdorimi -Metodat e provave
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Hidroizolimi -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Rezistenca ndaj ngarkesës së erës -Klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dyert -Ndikimet e klimës -Kërkesat dhe klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 1 : Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 2 : Metodat e provës së forcave ngjeshëse lineare
English
Published 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 3 : Metoda e provës së deformimt elastik për shkak të përkuljes
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 4 : Deformimi elastik pas metodës së provës së vjetërimit së përshpejtuar
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka prej druri -Vlerat karakteristike për projektim të ndërtimeve -Pjesa : OSB, Pllaka zdrukthi dhe pllaka fibre
English
Published 
2015-09-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri – Vlerat karakteristike për projektime strukturale – Pjesa 2: Kompensata
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Vlerat e karakteristikave për projektime strukturale - Pjesa 3 - Panelet me dru masiv
English
Published 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i pikës së zbutjes të ngjitësave termoplastik (metoda e unazës dhe sferës)
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Qëndrueshmëria në ngrirje - shkrirje
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i vlerës së hidroksilit dhe/ose i përmbajtjes së tij
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Adezivë - Përcaktimi i përmbajtjes së izocianatit
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Rezistenca ndaj ngarkesës së erës -Klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Rezistenca ndaj penetrimit të ujit -Klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Përshkueshmëria e ajrit -Klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Transmetimi termik -Kërkesat për llogaritje
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i formaldehidës së lirë në kondensimet amino dhe aminoformaldehidë
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i ngjyrës dhe/ose ndryshimit të ngjyrës së shtresës ngjitëse nën ndikimin e dritës
English
Withdrawn 
2014-06-17 
27 
28 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Siguria gjatë përdorimit të dyerve me hapje e mbyllje elektrike -Metodat e provave
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i pH
English
Withdrawn 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Siguria gjatë përdorimit të dyerve me hapje e mbyllje elektrike -Kërkesat
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i hirit dhe i sulfatit të hirit
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Rezistenca ndaj penetrimit të ujit -Metoda e provës
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Dru i trajtuar me konservantë -Përcaktimi i shkallës së penetrimit dhe mbajtjes të kreozotit në drurin e trajtuar
English
Published 
2017-05-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Metodat e provës - Provat ciklike të bashkimeve të realizuara me bashkues mekanik
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje shtepiake -Ndenjëse -Kerkesat e sigurisë mekanike dhe të strukturës
English
Published 
2019-05-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mobilje - Fortësia, jetëgjatësia dhe siguria - Kërkesat për ndenjëset shtëpiake
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Aspektet mekanike -Kërkesat
English
Withdrawn 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Aspektet mekanike -Metodat e provave
English
Withdrawn 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Instalimi dhe përdorimi
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për letër dhe karton, ambalazhe dhe produkte për mbajtjen e pajisjeve mjekësore - Përcaktimi i fleksibilitetit në temperaturë të ulët ose në temperaturën e plasaritjes nga ngrica
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për letër dhe karton, ambalazhe dhe produkte për mbajtjen e pajisjeve mjekësore - Përcaktimi i formimit të shkumës për ngjitësit me bazë uji
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për lëkurë dhe materialeve për këpucë - Përcaktimi i ndryshimit të ngjyrës së sipërfaqeve të lëkurës së bardhë ose asaj të shndritshme me anë të migrimit
English
Published 
2019-05-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mobilje - Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore ndaj lëngjeve të ftohtë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore të lëngjeve të ftohtë (ISO 4211 : 1979 i modifikuar)
English
Published 
2019-05-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje - Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore në avull
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore në avull -(ISO 4211 -2 : 1993 i modifikuar)
English
Published 
2019-05-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje - Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore në nxehje të thatë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i qëndrueshmërisë sipërfaqësore në nxehje të thatë (ISO 4211 -3 : 1993 i modifikuar)
English
Withdrawn 
2010-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mobileri për ambient te jashtëm -Ndënjëse dhe tavolina për t'u perdorur në kamping , shtepi dhe me kontratë -Pjesa 1 : Kerkesa te sigurisë në përgjigjësi
English
Withdrawn 
2009-06-02 
51 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive për përpunimin e drurit -Makinat formuese me katër faqe
English
Published 
2020-08-19 
71 
45 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makinat frezuese katër faqësore
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Klasifikimi i ngjitësve termoshkrires të drurit për zbatime jo strukturore
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Panelet solide prej druri -Klasifikimi dhe erminologjia
English
Withdrawn 
2009-06-02 
68 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të punimit të drurit -Instalimet fikse për nxjerrjen e tallashave dhe ashklave -Kërkesat e sigurisë dhe të sigurimit paraprak
English
Published 
2019-05-27 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sistemet e fiksuara të heqjes së ashklave dhe pluhurit - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje muri - Specifikimi dhe pllakat e tapës
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Skelat për fasadat të përgatitura me elementë të parafabrikuar -Pjesa 2 : Metoda të veçanta për projektimin e strukturave
English
Published 
2014-06-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet për punime të përkohshme -Pjesa 1 : Skelat -Kërkesa për performancën dhe për projektimin e përgjithshëm
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Fletët e dyerve -Përcaktimi I funksionimit në kushtet e ndryshimeve të lagështisë ne klima me uniformitet të vazhdueshëm
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitës për letër dhe karton, paketim dhe për produkte sanitare një përdorimshe - Përcaktimi i rezistencës në prerje
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Adezivë për lëkurë dhe për materialet e këpucëve - Përcaktimi i temperaturës optimale të aktivizimit dhe koha maksimale e aktivizimit të adezivëve me bazë tretës dhe në dispersion
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i sjelljes elastike të ngjitësve të lëngët (treguesi i elasticitetit)
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i përmbajtjes së monomerëve të lirë në ngjitësit me bazë polimerë sintetik
English
Published 
2012-08-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Panelet solide prej druri -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfqaes -Pjesa 1 : Panelet solide prej druri Klasifikimi sipas pamjes së sipërfqaes -Druri I butë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Panelet solide prej druri -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -Pjesa 2 : Panelet solide prej druri -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfqaes -Druri I fortë
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje muri - Specifikimi për rulonat e tapës
English
Published 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharrur - Metoda e matjes së përmasave - Pjesa 1: Lëndë e sharruar
English
Published 
2015-09-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoda e matjes së përmasave - Pjesa 2: Kërkesat për matjen dhe rregullat e llogaritjes së vëllimit
English
Withdrawn 
2015-09-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoda e matjes së vetive
English
Withdrawn 
2010-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shkallët -Pjesa 1 : Specifikime për termat,llojet, masat funksionale
English
Withdrawn 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Metoad e matjes së shkallës së dëmtimit biologjik
English
Withdrawn 
2019-05-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shkallë - Pjesa 1: Termat, tipet, përmasat funksionale
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shkallët -Pjesa 2 : Specifikime per kerkesat, provat dhe markimin
English
Published 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Përcaktimi ivëllimit të një stive me lëndë të sharruar
English
Published 
2015-09-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Shmangiet e lejuara dhe përmasat e preferuara - Pjesa 1: Lëndë e sharruar halore
English
Published 
2015-09-21 
12 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Shmangiet e lejuar dhe përmasat optimale - Pjesa 2: Lëndë e sharruar fletore
English
Published 
2015-09-21 
13 € 
PDF
Blej
Klasifikimi përmasor i trupave
English
Withdrawn 
2009-06-02 
13 € 
PDF
Blej
Trupa të llojeve fletorë -Klasifikimi cilësor -Pjesa 1 : Lisi dhe ahu
English
Published 
2019-05-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Trupa sharre fletore - Klasifikimi cilësor - Pjesa 1: Lisi dhe ahu
English
Withdrawn 
2009-06-02 
12 € 
PDF
Blej
Trupa të llojeve fletorë -Klasifikimi cilësorë -Pjesa 2 : Plepi
English
Published 
2019-05-27 
13 € 
PDF
Blej
Trupa sharre fletore - Klasifikimi cilësor - Pjesa 2: Plepi
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Përmbajtja e lageshtisë së një cope dërrase -Pjesa 1 : Përcaktimi me metodën e tharjes në termostat
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përmbajtja e lagështisë së një cope dërrase - Pjesa 2: Vlerësimi me anën e metodës së rezistencës elektrike
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përmbajtja e lagështirës së një dërrase lënde të sharuar – Pjesa 3: Llogaritja me metodën kapacitive
English
Withdrawn 
2010-09-15 
34 
31 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Elemente parketi druri masiv me vergo (kanal dhe gjuhëz)
English
Published 
2010-09-15 
36 
32 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Elemente parketi druri masiv me vergo (kanal dhe gjuhëz)
English
Withdrawn 
2015-09-21 
32 
29 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Element prej druri masiv pa kapje
English
Published 
2015-09-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Elementet e dyshemeve me dru masiv të veshur duke përfshirë dhe blloqet me sistem ndërbashkues
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bashkuesit e drurit -Aftësia e mbajtjes së ngarkesave dhe moduli në rrëshqitje për bashkimet lidhëse
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të çimentuara -Përcaktimi I rezistencës nëngrica
English
Published 
2015-09-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje druri dhe profile gjysëm të gatshme për përdorime jo strukturale
English
Withdrawn 
2010-02-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje per zyrat karrike pune per zyrtar Pjesa 3 : Dimensionet -Percaktimi I dimensioneve
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mobiliet për zyra - Karrige për zyrë - Pjesa 2: Kriteret e sigurisë
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Panelet me dru masiv - Kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje per zyrat karrike pune per zyrtar Pjesa 3 : -Metodat e provave të sigurisë
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me dru masiv - Cilësia e ngjitjes - Metoda e provës
English
Withdrawn 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda e provës për ngjitësit për veshjen e dyshemeve - Përcaktimi i rezistencës elektrike të ngjitësave ne forme filmi dhe i paneleve
English
Withdrawn 
2010-02-19 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dysheme prej druri dhe parketi dhe panele dhe veshje prej druri -Përcaktimi I rezistencës ndaj agjentëve kimikë
English
Published 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I aftësisë për tërheqjen e fiksuesave
English
Withdrawn 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje krevate dy katësh për fëmijë dhe krevate për të rritur për perdorim jo shtëpiak -Pjesa 1 : Siguria, Kërkesat per fortësinë dhe jetëgjatësinë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mobilje krevate dy katësh për fëmijë dhe krevate për të rritur për perdorim jo shtëpiak -Pjesa 2 : Metoda e provës
English
Published 
2009-06-02 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru -Elementë të parketit mozaik
English
Withdrawn 
2015-09-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru - Elementë të parketit me shumë shtresa
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe shtrimi i parketit - Elementët e parketit me shumë shtresa
English
Published 
2014-06-17 
105 
51 € 
PDF
Blej
Lëndë drusore e rrumbullaktë dhe e sharruar -Nomenklatura e lëndëve drusore që përdoren në Europë
English
Withdrawn 
2015-09-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Panele solide dhe të parafabrikuara fletore
English
Published 
2015-09-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme dhe parket druri, panele dhe veshje druri - Përcaktimi i karakteristikave gjeometrike
English
Published 
2015-09-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Parket dhe dysheme druri - Përcaktimi i elasticitetit dhe rezistencës ndaj gërryerjes (konsumimit)
English
Withdrawn 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Metoda e provës për ngjitësit për veshjen e dyshemeve dhe mureve - Prova e shqitjes
English
Withdrawn 
2010-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i reflektimit të sipërfaqes
English
Published 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i shkëlqimit të sipërfaqes
English
Withdrawn 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Metoda e provës për ngjitësit për veshjen e dyshemeve dhe mureve - Prova në prerje
English
Published 
2014-06-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Testimi i pranimit të performancës termike të kullave të ftohjes në të njomë të serive tërheqëse mekanike
English
Withdrawn 
2009-06-02 
40 
32 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru -Terminologjia
English
Published 
2022-11-29 
79 
45 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe shtrimi i parketit -Terminologjia
English
Withdrawn 
2010-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mobiljet zyrash -Karriget e vizitorëve
English
Published 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Metoda prove - Ngarkesa mbajtëse e bashkimeve me gozhdë
English
Published 
2022-11-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit - Metoda e testimit - Shtyllat kryesore mbajtëse të ngarkesës
English
Published 
2012-08-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Dyshemet lundruese -Pjesa 1 : Specifikimet e performancës dhe kërkesat
English
Published 
2022-11-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit – Metodat e testimit – kapaciteti tërheqës i shtrënguesve nga druri
English
Published 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I vetive përkuljes anësore
English
Withdrawn 
2014-06-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2023-07-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2017-05-02 
70 
42 € 
PDF
Blej
Panele me bazë druri për përdorim në ndërtim -Karakteristikate, vlerësimi i konformitetit dhe marketimit
English
Published 
2015-09-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru - Pllaka dyshemeje solide prej druri të butë
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Komponimet derivate nga piroliza e qymyrit -Vajrat me bazë katrami të qymyrit -Kreozotet -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Published 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Adezivët - Metoda afatshkurtër për matjen e vetive të ngjitësave pa ose me pak tretës (solvent) pas aplikimit - Pjesa 1: Proçedura e përgjithshme
English
Published 
2017-03-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Adezivët - Metoda afatshkurtër për matjen e vetive të ngjitesave pa ose me pak tretës (solvent) pas aplikimit - Pjesa 2: Përcaktimi i përbërësve helmues organik
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mur ndarës -Qëndresa në goditje -Kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Përcaktimi i jetëgjatësisë në temperaturë ambjenti pas shtimit të katalizatorit (Pot-Life) i ngjitësave me disa përbërës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mobileri për zyra Mobileri për ruajtje Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2010-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Mobileri për zyra -Tavolina dhe tavolina pune dhe mobileri për ruajtje -Metodat e proves për përcaktimin e rezistencës dhe kohëzgjatjen e pjesëve të lëvizshme
English
Published 
2017-05-02 
32 
29 € 
PDF
Blej
Shkallë druri - Terminologjia
English
Published 
2017-05-02 
105 
51 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Dru I shtersuar -Kërkesat ( EN 14080 : 2005)
English
Withdrawn 
2017-05-02 
43 
34 € 
PDF
Blej
Struktura prej druri - Klasifikimi sipas rezistences i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2017-05-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit - Kërkesa shtesë për tipet e provave fillestare
English
Published 
2023-07-19 
38 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi me makineri; kërkesat shtesë për tipet e provave
English
Published 
2022-11-29 
30 
29 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 2: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit me makinë - Kriteret shtesë për testimin e llojit
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 3: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit; në makinë; kriteret shtesë për kontrollin e prodhimit në fabrikë
English
Published 
2023-07-19 
13 
18 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 3: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit; në makinë; kriteret shtesë për kontrollin e prodhimit në fabrikë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjoke
English
Published 
2015-09-21 
42 
34 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Shtylla druri për linja ajrore
English
Published 
2017-05-02 
34 
31 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Kërkesa për pjesë të parafabrikuara strukturash, të bashkuara me pllaka metali
English
Published 
2015-09-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Druri me seksion të rumbullakët – Metodat e provës
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për veshje dyshemeje - Kërkesat e performances mekanike dhe elektrike
English
Published 
2015-09-21 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kompesato - Metoda e llogaritjes për disa veti mekanike
English
Published 
2017-05-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) - Përkufizime, klasifikimi dhe specifikimi
English
Withdrawn 
2017-05-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Ngjitës për ngjitjen e parketit me dyshemenë - Metodat e provës dhe kërkesat minimale
English
Published 
2017-05-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për lëkurë dhe materialeve për këpucë - Pregatitja e kampionëve për testim me anë të proçeseve të stampimit
English
Withdrawn 
2015-09-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharuar - Vlerësimi i cilësisë së tharjes
English
Published 
2022-11-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndët e prera të drurit - Vlerësimi i cilësisë së tharjes
English
Withdrawn 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Pllaka me faqe melamin për përdorim të brendshme -Përkufizimi, kërkesat dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Pllaka me faqe melamin për përdorim të brendshme -Metodat e provës
English
Published 
2017-05-02 
34 
31 € 
PDF
Blej
Dysheme druri dhe parket - Karakteristikat, vlerësimi i konformitetit dhe marketimi
English
Withdrawn 
2010-02-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri Rimeso druri për mbulimin e dyshemesë
English
Withdrawn 
2015-09-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Llogaritja e 5 përqindëshit të vlerave të karakteristikave dhe kriteret e pranimit për një mostër
English
Published 
2019-05-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Llogaritja dhe verifikimi i vlerave karakteristike
English
Withdrawn 
2010-02-19 
36 
32 € 
PDF
Blej
Tabelat e shkrimit për institucionet edukuese -Kërkesat ergonomike, teknike e siguria dhe metodat e tyre të provës
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit strukturoal - Vlerësimi cilësor i qëndrueshmërisë së ngjitjes - Prova e këputjes në brinjë (ISO 10354:1992 i modifikuar)
English
Published 
2015-09-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Veshje dhe bordure druri masiv të llojeve halore – Profile me lidhje mashkull-femer në brinjë
English
Published 
2010-09-15 
38 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Bashkuesit -Kërkesat
English
Published 
2019-05-27 
46 
36 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Bashkuesit tip tyble -Kërkesat
English
Withdrawn 
2010-09-15 
43 
34 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Bashkuesit tip tyble -Kërkesat
English
Published 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret -Përcaktimi i rezistencës ndaj zhvendosjes
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i rezistencës në shqitje i bashkimeve me ngjitje - Metoda me rula
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësat - Përcaktimi i rezistencës në prerje i ngjitjes së materialeve të ngurtë
English
Published 
2019-05-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësat për sistemet e tubacioneve termoplastike që nuk punojnë nën presion – Specifikime të përgjithshme
English
Published 
2010-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mobileri -lidhjet per ndenjëset joshtëpiake që lidhen sebashku në një radhë Kerkesat e fortësisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Elementë dhe njesi të ruajtjes në shtepi dhe kuzhinë -Kerkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Published 
2019-05-27 
34 
31 € 
PDF
Blej
Mobilje - Elemente dhe aksesorë për ruajtjen e mobiljeve në shtëpi dhe kuzhinë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të presuara në drejtim paralel me siperfaqen e tyre -Specifikime (EN 14755 : 2005)
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Parket druri masiv -Parket me bashkim në formë tulle
English
Withdrawn 
2010-09-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Parket druri masiv -Parket me bashkim në formë tulle
English
Published 
2015-09-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Proçedurat e marjes së mostrës për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2019-05-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësat për sistemet e tubacioneve termoplastike për lëngjet nën presion -Specifikimet
English
Published 
2017-05-02 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Përcaktimi i sjelljes në prerje i bashkimeve strukturale - Pjesa 2: Metoda e provës në prerje të mostrave të trasha (ISO 11003-2:2001, i modifikuar)
English
Published 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Valvulat për ndërtesa -Grupet hidraulike të sigurisë -Provat dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Valvulat për ndërtesat -Grupet kompensuese -Provat dhe kërkesat
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Valvulat për ndërtesat -Valvulat e sigurisë së presionit -Provat dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2020-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv - Karakteristikat, kërkesat dhe shenjimi
English
Withdrawn 
2017-05-02 
32 
29 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv -karakteristkat, vlerësimi I konformitetit dhe marktimi
English
Published 
2015-09-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru fletorë – Elementët e profiluar
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 2 : Copëza druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 3 : Briket druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 4 : Ashkla druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 6 : Tabletat jo prej druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Karrige të larta për fëmijë -Pjeasa 1 : Kerkesat e sigurisë
English
Published 
2014-06-17 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake -Udhëzues për klasifikimin dhe zgjedhjen e sistemeve veshëse për materialet me bazë druri në mobilie për përdorim të brendshëm
English
Withdrawn 
2017-05-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Veshje muresh dekorative - Produkte në formë ruli dhe shiriti
English
Published 
2022-11-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tapeta dekorative - Produkte në formë rolleje dhe shiriti
English
Published 
2015-09-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru halor – Profile pa kanale
English
Published 
2010-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mobileri -Vlerësimi i efektit të ekspozimit në dritë
English
Published 
2017-05-02 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Metodat e provës për vlerësimin e qëndrueshmërisë afatgjatë të strukturave metalike të ngjitura
English
Published 
2015-09-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri - Pllakat e lirit - Specifikime
English
Published 
2014-06-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse -Pjesa 2 : Tableta druri për përdorim jo industrial
English
Published 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse -Pjesa 3 : Briketa druri për përdorim jo industrial
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse -Pjesa 4 : Ashkla druri për përdorim jo industrial
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse -Pjesa 5 : Ashkla druri për përdorim jo industrial
English
Published 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse -Pjesa 6 : Tabletat jo prej druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2014-06-17 
42 
34 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të proves për rezistence ndaj zjarrit dhe / ose kontrollin e perhapjes së tymit neper dyer, grila dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementet e materialeve ndërtimit të ndërtesave -Pjesa 20 : Kontrolli përhapjes së tymit në dyert prej xhami me kornizë metali dhe druri me mentesha dhe akse prej çeliku
English
Withdrawn 
2014-06-17 
76 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime të gjëra të rezultateve të provës për rezistencën ndaj zjarrit dhe/ose kontrollit të tymit për montimet e derës, qepenit dhe e dritareve të hapshme përfshirë elementët e tyre për pajisjes së ndërtesës -Pjesa 3 : Rezistenca ndaj zjarrit për sisteme dyersh druri me mentesha dhe dritaret me korniza druri të hapshme
English
Published 
2017-03-01 
26 
26 € 
PDF
Blej
Adezivë për qëllime të përgjithshme për montimin struktural - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-05-02 
30 
29 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Karakterizimi anaerobik i ngjitësave për bashkime boshtore metalike në ndërtesat dhe në strukturat të inxhinerisë civile
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Fletët e dyerve -Lartësia gjerësia trashësia dhe forma katrore -Klasat e tolerancës
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për lëkurë dhe materialeve për këpucë - Ngjitja taban-pjesë e sipërme - Kërkesat për rezistencën minimale
English
Withdrawn 
2009-06-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dhe parket-Përcaktimi i vetive në përkulje-Metodat e provës
English
Published 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Parket druri - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje statike - Metodat e provës
English
Withdrawn 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i rezistencës në prerje të ngjitësve anaerobik duke përdorur mostra kapëse - kollare (ISO 10123:1990 i modifikuar)
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Withdrawn 
2019-05-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mobileri -Fortësia, qendrueshmeria dhe siguria -Kërkesat për ndenjëset joshtepiake
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej druri mbajtëse të ngarkesës me përjashtim të atyre fenolikë dhe aminoplastikë - Metodat e testimit - Pjesa 1: Testimi i tërheqjes afatgjate pingul mbi shtresën e ngjitjes në kushte të ndryshueshme klimatike me mostrat pingul mbi shtresën e ngjitjes (testi i shtëpisë prej Qelqi)
English
Withdrawn 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri përjashtuar ata fenolikë dhe aminoplastikë - Metodat e provës - Pjesa 3:Prova e deformimit nën veprimin e një ngarkese konstante në cikle klimatike mbi kampione që i nënshtrohen ngarkesave në perkulje
English
Published 
2022-11-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej druri mbajtëse të ngarkesës me përjashtim të atyre fenolikë dhe aminoplastikë - Metodat e testimit- Pjesa 3:Testi i deformimit nën veprimin e kushteve konstante klimatike mbi mostrat që i nënshtrohen ngarkesave në përkulje
English
Withdrawn 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri të ndryshëm nga fenolikët dhe aminoplastikët -Metodat e proves -Pjesa 4 : Përcaktimi i kohës së montimit në ambjente të hapura për ngjitësit poliuretanik me një përbërës
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej druri mbajtëse të ngarkesës me përjashtim të atyre fenolikë dhe aminoplastikë -Metodat e testimit -Pjesa 4 : Përcaktimi i kohës së ngjitjes sipas kushteve të përshkruara
English
Withdrawn 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri të ndryshëm nga fenolikët dhe aminoplastikët -Metodat e provës -Pjesa 5 : Metodat e provës -Përcaktimi i kohës konvencionale të presimit
English
Published 
2022-11-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej druri mbajtëse të ngarkesës me përjashtim të atyre fenolikë dhe aminoplastikë -Metodat e testimit -Pjesa 5 : Përcaktimi i kohës minimale të shtypjes sipas kushteve të përshkruara
English
Published 
2017-05-02 
59 
38 € 
PDF
Blej
Dru masiv për struktura me bashkim “ndërthurje gishtash” - Kërkesat e performancës dhe kërkesat minimale të prodhimit
English
Published 
2014-06-17 
55 
38 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgaditur -Kasa betoni me ashkla druri, për dritare -Vetitë e produktit dhe performanca
English
Published 
2014-06-17 
49 
36 € 
PDF
Blej
Shkallë druri masiv të projektuara në mënyrë tradicionale -Specifikimet dhe kërkesat
English
Published 
2010-09-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Metodat e provës -Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje i elementëve bashkues metalike të ngulur, gjatë lëvizjes dhe vënies në punë të kapriatave të parafabrikuara
English
Published 
2010-09-15 
15 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Metodat e provës -Qëndrushmëria në përdredhje gjatë vidhimit
English
Published 
2014-06-17 
57 
38 € 
PDF
Blej
Sauna me shumë ndezje që ushqehen me trungje druri natyral -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësat - Përcaktimi i rezistencës në përdredhje i ngjitësave anaerobic mbi filetot shtrënguese
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar - Klasifkimi sipas pamjes së jashtme të drurëve halorë - Pjesa 1: Hormoqi, bredhi, pisha dhe larshi
English
Published 
2022-11-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mobiliet jo-shtëpiake për ruajtje – Kriteret e sigurisë, fortësisë, qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë
English
Published 
2017-05-02 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngjitësa - Emulsionet e polimereve izocianate (EPI) për strukturat mbajtëse prej druri - Klasifikimi dhe kërkesat e performancës
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dru dhe produkte me bazë druri - Llogaritja e përmbajtjes së karbonit biogjenik të drurit dhe konvertimit në dioksid karboni
English
Published 
2017-05-02 
60 
38 € 
PDF
Blej
Shkallë druri - Projektimi strukturor - Metodat e llogaritjes
English
Published 
2017-05-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar - Deklarimi mjedisor i produktit - Rregullat për përcaktimin e kategorive të drurit dhe produkteve me bazë druri për përdorim në ndërtim
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kohës maksimale të hapjes për ngjitësit termoplastik të drurit për zbatime jo-strukturore
English
Published 
2022-11-29 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lënda drusore për struktura – Klasifikimi në mënyrë vizuale i fortësisë së drurëve tropikal
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit- Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit -Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2022-11-29 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sistemet për thithjen e ashklave dhe pluhurit për instalim të brendshëm - Kriteret e sigurisë
English
Published 
2023-07-19 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mobilje për fëmijë - Dyshekë për krevate për fëmijë dhe krevate portativë - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2022-11-29 
26 
26 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit – Dyshemetë prej druri - Përcaktimi i vetive të dridhëseve
English
Published 
2022-11-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për mobiliet - Gypa në formë konike me presion për pistona ajri për rregullimin e lartësisë të ndenjësve - Metoda e testimit dhe kriteret për fortësinë dhe qëndrueshmëri
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për letër dhe karton, paketim dhe për produkte sanitare një përdorimshe - Matja e gjurmës për ngjitësit e ndjeshëm ndaj presionit - Përcaktimi i gjurmës së sferës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje shtepiake -krevatet dhe dyshekët -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-19 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mobilje shtëpiake ndenjëse -Metodat e provës për përcaktimin e fortësisë dhe qendrueshmërisë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mobileri -Karrige dhe tabela për institucionet e edukimit -Pjesa 1 : Përmasat funksionale
English
Published 
2019-05-27 
74 
45 € 
PDF
Blej
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 1: Përmasat funksionale
English
Withdrawn 
2010-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mobileri -karrige dhe tabela per institucionet e edukimit Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumes me nje komponent - Pjesa 1: Karakteristikat e rendimentit të shkumës
English
Published 
2023-07-19 
10 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
English
Published 
2023-07-19 
24 
26 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
English
Published 
2023-07-19 
17 
22 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumës me nje komponent - Pjesa 3: Aplikimi
English
Published 
2023-07-19 
30 
29 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 4: Fortësia mekanike
English
Published 
2023-07-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 5: Izolimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
72 
45 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Sharrat shirit -Pjesa 1 : Sharrat shirit zdrukthtare dhe sharrat për sharrim në brinjë
English
Published 
2014-06-17 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Sharrat shirit Pjesa 2 : Sharrat për prerjen e trupave
English
Withdrawn 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - metodat e provës për ngjitësit për veshjen e dyshemeve dhe mureve - Përcaktimi i ndryshimeve përmasore të veshjes së dyshemesë me linoleum në kontakt me ngjitësin
English
Published 
2019-05-27 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 10: Sharrat automatike dhe gjysmë - automatike për prerje tërthore nga lart me një disk
English
Published 
2019-05-27 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat me disk - Pjesa 11: Sharre disk gjysëm automatike për sharrim terthor me fibrat (sharrat radiale)
English
Published 
2019-05-27 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Sharrat me disk rrethor -Pjesa 12 : Sharra për prerje tërthore tip lavjerësi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
67 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Sharrat disk -Pjesa 13 : Skuadruese për pllaka druri me bango horizontale
English
Withdrawn 
2009-06-02 
59 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Makinat sharruese me disk rrethor -Pjesa 14 : Makninat sharruese me panel vertikal
English
Withdrawn 
2009-06-02 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te punimit të drurit -Makinat ma sharë rrethore -Pjesa 15 : Makinat skuadruese me shumë disqe me avanc mekanik të detalit dhe ngarkim -shkarkim me dorë
English
Published 
2020-08-19 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 15: Makinat shkurtuese me shumë disqe me avanc të integruar të detalit dhe ngarkim/shkarkim manual
English
Published 
2014-06-17 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Sharrat disk -Pjesa 16 : Disqet e pjerrësueshme për prerje në formë -V
English
Withdrawn 
2011-05-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Siguria ne makinat e perpunimit te drurit -Sharrat disk -Pjesa 17 : Disk shkurtimi me levizje manuale në vijë horizontale (Sharrat disk me dorë)
English
Published 
2020-08-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 17:Makina me një disk për prerje tërthore në mënyrë manuale
English
Withdrawn 
2014-06-17 
83 
48 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Sharrat disk -Pjesa 18 : Përmasat e sharrave
English
Withdrawn 
2017-05-02 
96 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sharrat me disk rrethor - Pjesa 19: Sharrat rrethore me bango (me ose pa bango rëshqitëse) dhe sharrat që përdoren në kantjer
English
Withdrawn 
2009-10-28 
59 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te perpunimit te drurit -Sharrat rrethore -Pjesa 3 : Sharrat per prerje te pjerret dhe sharrat e kombinuara per prerjet si dhe sharrat me bango
English
Withdrawn 
2017-05-02 
72 
45 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 4: Multilamat me ngarkim (ushqim) dhe/ose shkarkim manual
English
Published 
2020-08-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 5: Sharrat rrethore / disqet per prerje terthore nga lart
English
Withdrawn 
2009-06-03 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Sharrat me disk rrethor -Pjesa 5 : Bankot me sharrë rrethore/sharrat për prerje të drejtë dhe terthore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Sharrat me disk rrethor -Pjesa 6 : Makineritë me sharrë rrethore për drutë e zjarrit dhe makineritë me sharrë rrethore dy qëllimëshe për bankat me sharrë rrethore/dru zjarri me ngarim me dorë dhe/ose shkarkim
English
Published 
2020-08-19 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 6 : Sharrat disk për dru zjarri
English
Published 
2020-08-19 
64 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive te perpunimit te drurit - Sharrat rrethore-Pjesa 7: Sharrat me nje lame (thike) me bango me avancim te integruar dhe me ngarkim dhe /ose shkarkim me dore
English
Published 
2017-05-02 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharat disk - Pjesa 8: Sharra skuadrimi me nje disk me çvendosje te mekanizuar te diskut dhe me ngarkim dhe/ose shkarkim manual
English
Published 
2020-08-19 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 9: Sharrat me dy disqe për prerje tërthore me avanc mekanik dhe ngarkim dhe/ose shkarkim manual
English
Published 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për letër dhe karton,ambalazhimi dhe produktet sanitare të disponueshme - prova “T” e shqitjes në 180° së ngjitjes së dy materialeve fleksibël
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Metoda e provës për ngjitësit e veshjeve të dyshemesë dhe të mureve - Prova në rrjedhje gjatë forcës prerëse
English
Withdrawn 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Adezivët - Metodat e provës për adezivët për plastikën ose për mbulesat e dyshemesë ,ose për mbulesat e murit - Përcaktimi i ndryshimit të përmasave pas një vjetrimi të përshpejtuar
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dhe parket dhe veshja me panel dhe me dru -Percaktimi i qëndrueshmërisë së përmasave
English
Published 
2019-05-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dysheme druri dhe veshjet e jashtëme dhe të brëndëshme të mureve ndarës prej druri - Përcaktimi i stabilitetit dimensional
English
Published 
2015-09-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Lëndë drusore për struktura - Klasat e fortësisë - Përcaktimi i llojeve dhe klasifikimi vizual
English
Published 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Lëndë ndërtimi -Klasat e rezistencës -Përcaktimi i klasave sipas pamjes së jashtëme dhe llojeve të drurit
English
Published 
2015-09-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Klasifikimi cilësor i trupave të llojëve halorë - Pjesa 1: Hormoqët dhe bredhat
English
Published 
2010-09-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Klasifikimi cilësor i trupave halorë - Pjesa 2: Pishat
English
Published 
2010-09-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Klasifikimi cilësor i trupave halorë -Pjesa 2 : Pishat
English
Published 
2015-09-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Klasifikimi cilësor i trupave të llojëve halorë - Pjesa 3:Larshet dhe douglasët (bredhat amerikanë)
English
Published 
2014-06-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat e jashtme -Rezistenca ndaj ngarkesave të erës -Metoda e testimit
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Qepenat e jashtme -Rezistenca ndaj ngarkesës për shkak të grumbullimit të ujit -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Shiritat vetngjitës - Përcaktimi i rezistencës në shqitje
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat vetëngjitës - Matja e trashësisë
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat vetëngjitës - Matja e ngjitjes së shpejtë
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Korrozioni - Pjesa 1: Përcaktimi dhe klasifikimi i korrozionit në një nënshtesë bakri
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Korrozioni - Pjesa 2: Përcaktimi dhe klasifikimi i korrozionit në një nënshtresë tunxhi
English
Published 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ngjitësit struktural - Karakterizimi i sipërfaqes duke matur ngjitjen me anë të metodës së përkuljes në tre pika
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 1 : Aplikimi nëpërmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metoda e provës për ngjitësat e drurit për përdorim jo-struktural – Përcaktimi i rezistencës në tërheqje, i ngjitjës me mbivendosje
English
Published 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Udhëzim i përgjithshëm për marrjen e mostrave dhe përgatitjen për analizë të konservantëve të drurit dhe të lëndës drusore të trajtuar
English
Withdrawn 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshjet e mureve (tapiceritë) në formë ruloje - Specifikimi i mbulesave të murit për dekorime
English
Published 
2023-07-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje muri - Fjalori dhe simbolet
English
Published 
2017-05-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Metoda e provës në terren për përcaktimin e efektivitetit mbrojtës të një mbrojtësi druri në kontakt me tokën
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Bashkime bërë me shtrëngues mekanik -Parime të përgjithshme për përcaktimin e rezistences dhe karakteristikave të deformacionit
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi I efikasitetit ndaj organizmave tetar gerryes
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Prova e shqitjes për bashkimin e përftuar nga ngjitja e një materiali fleksibël mbi një material të ngurtë - Pjesa 1:Shqitje në 900
English
Published 
2012-08-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi me zdrukthe të orientuar (OSB) -Përkufizimet, klasifikimet dhe specifikimet (EN 300 : 2006)
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej druri për mbajtjen e ngarkesave -Metodat e testimit -Pjesa 2 : Përcaktimi i rezistencës ne shqitje/ndarje të shtresës
English
Published 
2022-11-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej drurit për mbajtjen e ngarkesave -Metodat e testimit -Pjesa 3 : Përcaktimi i efektit te dëmtimit nga acidi ne fibrat e drurit si rezultat i ndryshimit konstant te temperaturës dhe lagështisë mbi forcën tërheqëse transversale
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri -Metodat e provës -Pjesa 5 : Përcaktimi i kohës maksimale të bashkimit nën kushte referuese
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri -Metodat e provës -Pjesa 6 : Përcaktimi i kohës minimale të presimit nën kushte referuese
English
Withdrawn 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Adezivët për strukturat prej lënde druri për mbajtjen e ngarkesave -Metodat e provës -Pjesa 7 : Përcaktimi i jetëgjatësisë punuese konvenciale
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat prej drurit mbajtëse të ngarkesave -Metodat e testimit -Pjesa 8 : Testi i ngarkesës statike në mostrat me linja të shumëfishta të ngjitjes në prerjen me shtypje
English
Published 
2012-08-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi -Përkufizimi dhe klasifikimi (EN 309 : 2005)
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i moduleve të elasitcitetit në përkulje dhe të reziztencës në përkulje
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka prej druri -Qëndrushmëria e sipërfaqës -Metoda e provës
English
Published 
2015-09-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi - Specifikime
English
Published 
2015-09-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi - Specifikime
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi dhe terminologjia -Pjesa 1 : Klasifikimi
English
Published 
2012-08-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi -Klasifikimi dhe terminologjia -Pjesa 2 : Terminologjia
English
Published 
2012-08-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompesatë -Cilësia e ngjitjes -Pjesa 1 : Metoda e provës (EN 314 -1 : 2004)
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Kompesato -Ciësia e ngjitjes -pjesa 2 : Kerkesat
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Kompesato -Tolerancat e përmasave
English
Published 
2012-08-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre -Përcaktimi klasifikimi dhe simbolet
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllakat e zdrukthit dhe pllakat e fibrës -Përcaktimi I mufatjes në trashësi pas zhytjes në ujë
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi I ndryshimeve të përmasave që lidhen me ndryshmet në lagështinë relative
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllakat e zdrukthit dhe pllakat e fibres -Përcaktimi I zistencës në tërheqje përpendikular me faqet e pllakës
English
Published 
2015-09-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi dhe pllaka fibre - Përcaktimi i rezistencës në tërheqjen aksiale të vidave
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I përmbajtjes së lagështisë në konditat e proves ciklike
English
Published 
2012-08-21 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I përmbajtjes së lagështisë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I masës specifike
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi përmasave të pllakave -Pjesa 1 : Përcaktimi I trashësisë, gjerësisë dhe gjatësisë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i përmasave të pllakave -Pjesa 1 : Përcaktimi saktësisë së skuadrimit
English
Published 
2012-08-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i përmasave të copave të provave
English
Published 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri-Marrja e mostrave, prerja dhe kontrolli-Pjesa1: Marrja e mostrave, prerja e copave për provë, përpunimi I rezultateve të provave
English
Published 
2019-05-27 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përzgjedhja e mostrës, prerja e tyre dhe kontrolli - Pjesa 2: Testimi fillestar dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Marrja e kampionit, prerja e mostrave dhe kontrolli -Pjesa 2 : Testimi fillestar dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
English
Published 
2012-08-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri-Marrja e mostrave, prerja dhe kontrolli-Pjesa 3: Kontrolli gjatë dorëzimit të pllakave
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës fushore për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të një konservanti të drurit për përdorim nën një veshje dhe të ekspozuar jashtë kontaktit me tokën -Metoda e lidhjes L
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Klasat e përdorimit : përcaktimet, aplikimi për drurin masiv dhe prodhimeve me bazë druri
English
Withdrawn 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Përkufizimi I klasave të rreziqeve nga dëmtuesit biologjik -Pjesa 3 : Përdorimi I pllakave me bazë druri
English
Withdrawn 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë ndërtimi - Halorët dhe plepi - Përmasat. shmangiet e lejuara
English
Withdrawn 
2010-09-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë drusor e ristrukturuar -Klasat e fortësisë
English
Published 
2019-05-27 
33 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë drusore për struktura - Klasat e fortësisë
English
Published 
2022-11-29 
69 
42 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Qëndrueshmëria natyrale e drurit masiv -Pjesa 2 : Testimi dhe klasifikimi i qëndrueshmërisë ndaj agjentëve biologjikë të drurit dhe materialeve nga druri
English
Withdrawn 
2015-09-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri - Qëndrueshmëria natyrale e drurit masiv - Pjesa 1:Udhëzues i parimeve të provave dhe klasifikimi i qëndrueshmërisë natyrale të drurit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Qëndrushmëria natyrale e drurit masiv -Pjesa 2 : Udhëzues mbi qëndrueshmërisë natyrale dhe impenjimin e llojeve të drurëve të zhgjedhur të rëndësishëm në Evropë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Druri masiv i trajtuar (imprenjuar) -Pjesa 1 : Klasifikimi i penetrimit dhe qëndrimit (depozitimit) të kimikatit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Druri masiv i trajtuar (imprenjuar) -Pjesa 2 : Instruksione mbi nxjerrjen e kampionëve të drurit të trajtuar (imprenjuar) për analiza
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikacitetit çrrënjosës në emergjencën parandaluese të Anobium punctatum (De Geer)
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllakat fibre druri -Pëcaktimi I thithjes sipërfaqësore -Pjesa 1 : Metoda e provës për pllaka fibre druri të prodhuara me metodën e thatë
English
Published 
2012-08-21 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre druri -Përcaktimi I thithjes siperfaqesore -Pjesa 2 : Metoda e provës për pllaka fibre të fortë
English
Withdrawn 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Metoda prove -Përcaktimi i rezistencës në futje dhe vlerat bazë për tyblet (EN 383 : 2007)
English
Withdrawn 
2015-09-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë drusore e strukturuar - Përcaktimi i vlerave karakteristike të vetive mekanike dhe të masës vëllimore
English
Published 
2023-07-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Përcaktimi i vlerave karakteristike të vetive mekanike dhe të masës vëllimore
English
Published 
2022-11-29 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lënda drusore për struktura - Përcaktimi i vlerave karakteristike të vetive mekanike dhe dendësisë
English
Withdrawn 
2009-06-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Dru I shtresuar -Kërkesat nominale dhe kërkesat minimale të prodhimit
English
Published 
2019-05-27 
40 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Lëndë ndërtimi dhe dru i shtresuar - Përcaktimi i disa vetive fizike dhe mekanike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
40 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Lëndë ndërtimi dhe dru i shtresuar -Përcaktimi i disa vetive fizike dhe mekanike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Metoda provës -Përcaktimi i momentit të leshimit të shtrënguesve tip tyble -Gozhdat
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Elasticiteti dhe shtresat të dyshemesë -Percaktimi I veprimit të levizjes artificiale të një këmbe mobiljeje
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Elasticiteti dhe shtresat të dyshemesë laminat -Prova e karriges me rrota
English
Withdrawn 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Qëndrushmëria natyrale e drurit masiv -Udhëzues i kerkesave të qëndrueshmërisë së drurit për përdorim të tij sipas klasave të rrezikut
English
Withdrawn 
2014-06-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kundër larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 1 : Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kundër larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 1 : Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kunder larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 2 : Efekti ovicid (metoda aboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kunder larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 2 : Efekti ovicid (metoda aboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj larvave të Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj larvave të Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit çrrënjosës ndaj larvave të Anobium punctatum (De Geer) -(Metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium punctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 1 : Aplikimi nëpëmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium punctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave - Pjesa 1: Aplikimi nëpëmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium unctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium unctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet prej fletësh metalike për materiale per çati -Specifikime për produktet e materialeve të çatisë plotësisht të mbështetur të përbërë prej fletësh zinku
English
Withdrawn 
2010-02-19 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje zyrash - Tavolinat e punës dhe tryezat - Pjesa 1: Përmasat
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje zyrash -Tavolinat e punës dhe tryezat -Pjesa 1 : Kerkesat e siguris mekanike
English
Published 
2017-05-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i dëndësisë
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i dëndësisë së dukëshme të ngjitësve kokrizë dhe pluhur
English
Withdrawn 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobileri për ambiente te jashtme-Ndënjëse dhe tavolina për tu perdorur ne kamping , shtëpi dhe me kontratë -Pjesa 1 : Kërkesa te sigurisë në përgjithësi
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi I trashësisë së dyshekëve dhe mbajtësve të krevatëve që palosen Pjesa 1 : Fillimi i origjinës djegija e brëndeshme e cigares
English
Published 
2019-05-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje - Vlerësimi i ndezshmërisë së dyshekëve dhe bazat e krevatit të veshura me tapiceri - Pjesa 1: Burimi i origjinës: Djegia e brendshme e cigares
English
Withdrawn 
2010-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi I trashësisë së dyshekëve dhe mbajtësve të krevatëve që palosen Pjesa 2 : Fillimi i origjinës : Ekuivalenti i flakës së shkrepses
English
Published 
2019-05-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje - Vlerësimi i ndezshmërisë së dyshekëve dhe bazat e krevatit të veshura me tapiceri - Pjesa 2: Burimi i origjinës: Flakë ekuivalente me atë të shkrepses
English
Published 
2017-05-02 
43 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Efikasiteti i mbrojtësve të drurit, i përcaktuar me anë të provave biologjike - Pjesa 1: Specifikimi sipas klasave të përdorimit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Kërkesat për kimikatet e rujtjes së drurit me anë të provave biologjike -Pjesa2 : Klasifikimi dhe etiketimi
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri –Efikasiteti i substancave parandalues dhe mbrojtëse të drurit siç përcaktohet nga biologjike –Pjesa 2 : Etiketimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kanalet e ujrave të çatisë dhe rakordet prej PVC -U -Emërtimet kërkesat dhe testimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makineri per bujqesine dhe pyjet -Siguria per careset e drurit -Pjesa 2 : Careset me vidhe
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Druri laminat i dëndësuar i pa -imprenjuar për qëllime elektrike -Pjesa 1 : Përkufizimet, emërtimet dhe kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Druri i laminuar i densifikuar i paimprenjuar që përdoret për qëllime elektrike -Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Druri i laminuar i densifikuar i paimprenjuar që përdoret për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 1 : Fletët e prodhuara me kompensatë ahu
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre -SpecifikimetPjesa1 : Kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2015-09-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre - Specifikime – Pjesa 2:Kërkesat ndaj pllakave të forta
English
Published 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre -Specifikimet -Pjesa 3 : Kërkesat për pllakat me dendësi mesatare
English
Withdrawn 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre -Specifikimet -Pjesa 4 : Kërkesat për pllakat e buta
English
Published 
2017-05-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre - Specifikimet- Pjesa 5: Kërkesat për pllakat e prodhuara sipas metodës së thatë (MDF)
English
Published 
2015-09-21 
10 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të çimentuara - Përcaktimi dhe klasifikimi
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të çimentuara -Specifikimet -Pjesa 1 : Kërkesat e Përgjithshme
English
Published 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi të çimentuara -Specifikimet -Pjesa 2 : Kërkesat për pllakat e zdrukthit të çimentuara me çimento portland të zakonshme për mjedise të thata me lagështi dhe të jashtëme
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -Pjesa 2 : Drurët fletore
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -Pjesa 3 : Drurët halorë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -Pjesa 5 : Metoda me matjes e matjes dhe dhënia e karakteristikave të defekteve
English
Withdrawn 
2012-08-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kompesato -Specifikimet
English
Withdrawn 
2014-06-17 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-02-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për fëmijë dhe krevate portative për përdorim shtëpiak -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2022-11-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mobiliet - Krevatet për fëmijë dhe krevatet palues për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e testimit
English
Published 
2015-09-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i nxjerrjes së formaldehidës - Pjesa 1: Nxjerrja e formaldehidës me metodën e dhomës
English
Withdrawn 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri - Përcaktimi i çlirimit të formaldehides - Pjesa 2: Çlirimi i formaldehydes matur me metoden e analizës së gazeve
English
Withdrawn 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi i lëshimit të formaldehidit -Pjesa2 : Lëshimi I formaldehidit me anë të metodës së analizës së gazit
English
Published 
2012-08-21 
15 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi i lëshimit të formaldehidit -Pjesa 3 : Lëshimi I formaldehidit me anë të metodës të balonit
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Konservantet e Drurit -Vjetersimi i pershpejtuar i drurit te trajuar para proves biologjike -Procedura e vjetrimit avullues
English
Published 
2023-07-19 
12 
17 € 
PDF
Blej
Konservantet e Drurit -Vjetersimi i pershpejtuar i drurit te trajuar para proves biologjike -Procedura e vjetrimit avullues
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevatët dykatësh për përdorim shtëpiak -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2019-05-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevate marinari (me dy kate) dhe krevatët e lartë - Pjesa 1: Siguria, fortësia dhe kërkesat e jetëgjatësisë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevatet dykatësh për përdorim shtëpiak -Pjesa 2 : Metodat e provave
English
Published 
2019-05-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevate marinari (me dy kate) dhe krevatët e lartë - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-06-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Metoda provës -Përcaktimi vetive mekanike të pllakave me bazë druri
English
Published 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Aftësia e lagies - Përcaktimi me anë të matjes së këndit të lagies dhe energjisë së lirë sipërfaqsore të sipërfaqes së ngurtë
English
Published 
2019-05-27 
36 
32 € 
PDF
Blej
Llogaritës nxehtësie për përcaktimin e konsumit të radiatorit ngrohës të dhomës - Pajisjet që furnizohen me energji elektrike
English
Published 
2019-05-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj bazidiomiceteve shkatërrues të drurit - Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara kryerjes së provave biologjike -Metoda e shpëlarjes
English
Published 
2023-07-19 
15 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara testeve biologjike - Metoda e pastrimit me ane te shpëlarjes
English
Withdrawn 
2009-06-02 
13 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 1 : Terma të përgjithëshme dhe të përbashkëta për trupat dhe lëndën e sharruar
English
Withdrawn 
2009-06-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 10 : Terma që lidhen me ngjyrimin dhe prekjen nga këpurdhat
English
Withdrawn 
2009-06-02 
13 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 11 : Terma që lidhen me degradimin nga insektet
English
Withdrawn 
2009-06-02 
49 
36 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 12 : Terma shtesë dhe të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 2 : Termat e përgjithshme për trupat
English
Withdrawn 
2009-06-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji Pjesa 3 : Terma të përgjithshme për lëndën e sharruar
English
Withdrawn 
2009-06-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 4 : Terma që lidhen me përmbajtjen e strukturës
English
Withdrawn 
2009-06-02 
15 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 5 : Terma që lidhen me përmasat e trupave
English
Withdrawn 
2009-06-02 
15 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 6 : Terma që lidhen me përmasat e lëndës së sharruar
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 7 : Terma që lidhen me strukturën anatomike të drurit
English
Withdrawn 
2009-06-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 8 : Terma që lidhen me vetitë e trupave të drurit
English
Withdrawn 
2009-06-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Trupa dhe lëndë e sharruar -Terminologji -Pjesa 9 : Terma që lidhen me vetitë e lëndës së sharruar
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për komponentët ndihmës për muraturë -Pjesa 10 : Përcaktimi i karakteristikave të kapacitetit dhe shmangjes së ngarkesës së konsolave
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për komponentët ndihmës për muraturë -Pjesa 11 : Përcaktimi i dimensioneve dhe harkut të arkitrarëve
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për komponentët ndihmës për muraturë -Pjesa 9 : Përcaktimi i rezistencës në përkulje dhe rezistencës ndaj çarjes së arkitrarëve
English
Withdrawn 
2009-06-02 
39 
32 € 
PDF
Blej
Instrumentat e përpunim të drurit -Kërkesat për sigurimin teknik -Pjesa 1 : Instrumentat e sharrimit, disqat
English
Published 
2022-11-29 
38 
32 € 
PDF
Blej
Veglat për përpunimin e drurit - Kriteret e sigurisë - Pjesa 1: Thikat e frezave, disqet e sharrimit
English
Withdrawn 
2009-06-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veglat për punimin e drurit -Kërkesat e sigurisë -Pjesa 2 : Kërkesat
English
Withdrawn 
2009-06-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat e përpunim drurit -Kërkesat për sigrimin teknik -Pjesa 3 : Paisjet shtrengese
English
Published 
2019-05-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat e përpunim drurit - Kërkesat për sigurimin teknik - Pjesa 3: Paisjet shtrënguese
English
Withdrawn 
2016-07-22 
63 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit – Makinat frezë – Pjesa 2: Frezat vertikale me avanc manual ose të integruar
English
Published 
2016-07-22 
65 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit – Makinat frezë – Pjesa 2: Frezat vertikale me avanc manual ose të integruar
English
Withdrawn 
2019-05-27 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makina plan me avancim manual
English
Withdrawn 
2019-05-27 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Groseta
English
Withdrawn 
2019-05-27 
67 
42 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makinat plan dhe groset
English
Published 
2017-05-02 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ngjitësa - Terma dhe përcaktime
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Ngjitësit me bazë solventi dhe ata pa solvent - Përcaktimi i pikës së ndezjes
English
Withdrawn 
2010-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Bojrat dhe vernikë -Materjalet lyerëse dhe metodat e lyerjes së pjesës së jashtëme të drurit -Prova e erozionit natyral
English
Withdrawn 
2010-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Bojra dhe vernikë -Materjalet lyerëse dhe metodat e lyerjes të pjesës së jashtëme të drurit -Llogaritja e depërtueshmërisë së ujit likuid
English
Withdrawn 
2009-06-02 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të punimit të drurit -Makinat e kombinuara të punimit të drurit
English
Withdrawn 
2020-08-19 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makinat e kombinuara të punimit të drurit (kombinatet)
English
Published 
2009-06-02 
25 
26 € 
PDF
Blej
Lëndë druri për zdrukthtari -Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Dyert e varura ose te rrotulluese -Percaktimi I rezistencës naj ngarkesës vertikale
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Dyert e varura ose rrotulluese -Përcaktimi I rezistencës ndaj perdredhjes statike
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe perdet prej muri ,dyert, qepenat dhe grilat -Përcaktimi I rezistences së dyerve ndaj goditjes së trupave të lehtë dhe te rëndë
English
Published 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Fletet e dyerve -Përcaktimi I rezistencës ndaj goditjes nga trupi I rëndë
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Fletët e dyerve -Metoda e matjes së lartësisë gjerësisë trashësisë dhe formës katrore
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Fletët e dyerve -Sheshtësia e përgjithshme dhe lokale -Metoda e matjes
English
Published 
2009-06-02 
39 
32 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar -Klasifikimi sipas pamjes mikroskopike të drurëve fletorë -Pjesa 1 : Lisi dhe Ahu
English
Published 
2015-09-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar. Klasifikimi sipas pamjes të drurëve fletorë. Pjesa 2: Plepat
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit Hot-melt - Përcaktimi i stabilitetit termik (ISO 10363:1992)
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi tipeve (llojeve) kryesore të shkatërrimit (ISO 10365:1992)
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Prova e shqitjes T për ngjitjet fleksibël me fleksibël (ISO 11339:2010)
English
Withdrawn 
2010-02-19 
33 
31 € 
PDF
Blej
Provat e reagimit ndaj zjarrit -Ndezëshmeria e produkteve të ndertimit , qe i nenshtrohen veprimit të drejtëperdrejt të flakes Pjesa 2 : Prova me flakë nga një burim i vetëm
English
Withdrawn 
2016-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Përcatimi i lëshimit të formaldehidit -Pjesa2 : Lëshimi I formaldehidit me anë të metodës së analizës së gazit
English
Published 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat e reagimit ndaj zjarrit te materialeve te ndërtimit -Përcaktimi i nxehtësisë së djegies
English
Published 
2010-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pëlhura tekstili -Përcaktimi i aktivitetit antibacterial -Prova e pjatës së difuzionit xhelatinës (ISO 20645 : 2004)
English
Withdrawn 
2010-02-19 
29 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat – Metodat e ekspozimit në burimet e dritës laboratorike – Pjesa 2: Llampat me hark ksenon (ISO 4892-2:2006)
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Prova e shqitjes për ngjitje të materialit fleksibël mbi një material të ngurtë - Pjesa 2: Shqitje në 180o (ISO 8510-2:2006)
English
Withdrawn 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Prova e lidhjes me bashkues mekanik - Kërkesat për dëndësinë e drurit (ISO 8970:2010)
English
Published 
2010-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Udhëzim për përzgjedhjen e kushteve normale të provave të vjetërimit në laborator, të materialeve të ngjitur -(EN ISO 9142 : 2003)
English
Withdrawn 
2010-02-19 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat e sjelljes ndaj zjarrit. Përhapja e zjarrit në nië sipërfaqe horizontale në sistemet e mbulesës së dyshemesë. Pjesa 1. Përhapja e flakës duke përdorur një burim ndezës me ngrohje rrezatuese.
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për tuba termoplastik - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në prerje (ISO 9311-2:2011)
English
Published 
2017-05-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësat - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës në prerje të ngjitjes
English
Published 
2016-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i çlirimit të formaldehides - Pjesa 4: Metoda e eksikatorit (ISO 12460-4:2016)
English
Withdrawn 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I jetëgjatësisë të rrëshqitjes së brendshme
English
Withdrawn 
2012-08-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e produkteve të drurit dhe me bazë druri -Panelet me bazë druri -Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës ndaj bazidomiceteve që shkatërrojnë drurin
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Vlerësimi i efikasitetit të një fungicidi murature për të parandaluar rritjen në drurin e kalbur të thatë të Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S F Gray -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
45 
34 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit ndaj mikrokërpudhave të kalbëzimit të butë dhe ndaj mikroorganizmave frenuese të tjera të tokës
English
Published 
2016-08-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) – Cilësia e ngjitjes – Pjesa 1:Metodat e provës
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) – Cilësia e ngjitjes – Pjesa 2:Kërkesat
English
Published 
2016-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar halore - Difektet - Klasifikimi
English
Published 
2016-08-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore - Defektet - Matja e tyre
English
Published 
2016-08-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore - Defektet - Terma dhe përcaktime
English
Published 
2016-08-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore - Përmasat - Terma dhe përcaktime
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kompensatë – Klasifikimi
English
Published 
2016-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë druri - Bashkimi “ndërthurje gishtash” - Kërkesat minimale të prodhimit dhe metodat e provës
English
Published 
2016-08-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Bashkuesit tip tyble – Pjesa 1: Përcaktimi i momentit të epjes.
English
Published 
2016-08-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Bashkuesit tip tyble – Pjesa 2: Përcaktimi i forcës së futjes.
English
Published 
2016-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri për bujqësi dhe pylltari – Rjeti i kontrollit dhe komunikimit të të dhënave në seri - Pjesa 4: Shtresat e rrjetit
English
Published 
2016-08-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineri për pyjet – Sistemet mbrojtëse ndaj goditjes të moto sharrave – Metoda e provës dhe kriteret e performancës
English
Published 
2016-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Përcaktimi i vlerave karakteristike - Pjesa 1:Kërkesat bazë
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Përcaktimi i vlerave karakteristike - Pjesa 2:Lëndë e sharruar
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tapë bruto, tapë e përpunuar, tapë e ngjeshur (presuar paralel me fibrat), tapë e shtypur (presuar pingul me fibrat), tapë e djegur, mbetje tape, tapë e zier dhe lëndë e parë nga mbetje tape – Përkufizimet dhe paketimi
English
Published 
2016-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I clirimit të formaldehidës - Pjesa 1: Metoda e clirimit të formaldehidës në dhomën me vëllim 1m3
English
Published 
2016-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i çlirimit të formaldehidës - Pjesa 5:Metoda me ekstraktim (metoda perforatore) (ISO 12460-5:2015)
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kompesatë – Specifikime
English
Published 
2016-08-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Kompesatë – Cilësia e ngjitjes – Pjesa 1: Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kompesatë – Cilësia e ngjitjes – Pjesa 2: Kërkesat
English
Published 
2016-08-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Dru i shtresuar - Komponentët e performancës dhe kërkesat e prodhimit
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Dru i shtresuar - Metoda e testimit të rezistencës së ngjitjes
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Dru i shtresuar - Metoda e testimit të çngjitjes
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e rumbullakët – Kërkesat për matjen e përmasave dhe metodat për përcaktimin e vëllimit
English
Published 
2016-08-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Shkalla e fortësisë së lëndës drusore - Metoda e provës për vetitë strukturore
English
Published 
2016-08-16 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lëndë drusore për struktura - Klasifikimi me pajisje I rezistencës - Principet bazë
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje për bujqësi – Simbolet grafike për sistemet ujitëse nën presion
English
Published 
2016-08-16 
39 
32 € 
PDF
Blej
Shtylla druri - Kërkesat bazë dhe metodat e provës
English
Published 
2016-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda e provës e performancës së hapjes dyerve në deformim diagonal - Aspektet sizmike
English
Published 
2016-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesat për klasifikimin e lëndës drusore jo-strukturore
English
Published 
2016-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Struktura duri – Ngarkesat uniforme, të përqëndruara statike dhe dinamike, mbi çatitë me bazë druri dhe panelet e montuara të dyshemeve – Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
30 
29 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Pllaka me bazë druri – Metodat e provës për vetitë strukturore
English
Published 
2016-08-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Bashkimet me bashkues mekanik - Metoda e proves ciklike e kthimit statik
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I modulit të elasticitetit dhe i rezistencës në përkulje
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I përmbajtjes së lagështisë
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I akustikës sipërfaqësore
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I mufatjes në trashësi pas zhytjes në ujë
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I rezistencës në tërheqje pingul me sipërfaqen e pllakës
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I ndryshimeve dimensionale të shkaktuar nga ndryshimet e lagështisë relative të ajrit
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I rezistencës ndaj lagështisë, nën kushtet e testimit ciklik
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I rezistencës ndaj lagështisë - Testimi me zjerje
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Nxjerrja e kampioneve dhe prerja e mostrave
English
Published 
2016-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ngjitësit – Ngjitës për ngjitjen e parketit me dyshemenë – Metodat e provës dhe kërkesat minimale
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Metodat e provës - Qëndrueshmëria në përdredhje e vidave gjatë vidhosjes
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dyer - Terminologjia
English
Published 
2016-08-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Rimeso - Terma dhe përkufizime, përcaktimi i karakteristikave fizike dhe i tolerancave
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kompensatë – Tolerancat e përmasave
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tapa e kokërrzuar dhe pluhuri tapës - Klasifikimi, vetitë dhe ambalazhimi
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Dru i shtresuar – Prova e shkëputjes së bashkimit në faqe dhe në brinjë
English
Published 
2016-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Performanca e ngjitjes së ngjitësave - Pjesa 1: Kërkesat themelore
English
Published 
2016-08-16 
24 
26 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Performanca e bashkimit të ngjitësave – Pjesa 2: Kërkesa shtesë
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Tapa e kokërrzuar - Analiza e përmasave me anë të sitës mekanike
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Tapë e kokërrzuar - Përcaktimi i dëndësisë
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I rezistencës në përkulje në gjëndje të lagësht, pas zhytjes në uje në 70 °C ose 100 °C (temperature vlimi)
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbulesa elastike dyshemeje - Përcaktimi I përmbajtjes së lagështisë së tapës së rikompozuar të aglomeruar (pjekur)
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Tapa e kokërrzuar - Marrja e mostrës
English
Published 
2016-08-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kompensatë - Fjalori
English
Published 
2016-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Metoda e testimit në tërheqjen e mureve për ngarkesa anësore statike dhe ciklike
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmeria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Klasat e përdorimit
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Tapa e kokërrzuar - Përcaktimi I përmbajtjes së lagështisë
English
Published 
2016-08-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bambu - Projektimi strukturor
English
Withdrawn 
2016-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Bambu - Përcaktimi I vetive fizike dhe mekanike - Pjesa 1: Kërkesat
English
Published 
2016-08-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Qëndrueshmëria në përkulje e trarëve – Pjesa 1: Prova, vlerësimi dhe karakterizimi
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Strukturat e drurit – Aplikimet e përkuljes në trarët me profil I – Pjesa 2. Performanca e përbërësve dhe kërkesat e prodhimit
English
Published 
2016-08-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Druri i shtresuar (Laminated Veneer Lumber - LVL) – Vetitë strukturore
English
Published 
2016-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Druri i shtresuar (Laminated Veneer Lumber - LVL) – Vetitë strukturore
English
Published 
2016-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar fletore - Defektet - Terma dhe përcaktime
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar fletore - Defektet - Matja e tyre
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tapë e paketuar - Tapë bruto, tapë e përpunuar, tapë e ngjeshur (presuar paralel me fibrat), tapë e shtypur (presuar pingul me fibrat), tapë e djegur, mbetje tape, tapë e zier dhe lëndë e parë nga mbetje tape – Marrja e kampionit për përcaktimin e përmbajtjes së lagështisë
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tapë e paketuar - Tapë bruto, tapë e përpunuar, tapë e ngjeshur (presuar paralel me fibrat), tapë e shtypur (presuar pingul me fibrat), tapë e djegur, mbetje tape, tapë e zier dhe lëndë e parë nga mbetje tape – Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kompensatë - Klasifikimi nga pamja e sipërfaqes - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kompensatë - Klasifikimi nga pamja e sipërfaqes - Pjesa 2: Dru fletor
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kompensatë - Klasifikimi nga pamja e sipërfaqes - Pjesa 3: Dru halor
English
Published 
2016-08-16 
72 
45 € 
PDF
Blej
Lëndë druri -Trupa dhe lëndë e sharruar - Fjalori
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Tapa e zgjeruar dhe aglomeruar (pjekur) në pllaka për thithjen e zhurmave
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitës – Metodat e provës për vlerësimin dhe seleksionimin e ngjitësve për produkte druri për përdorim të brëndshëm – Pjesa 1: Rezistenca në shqitje në kushte mjedisore të mira
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitës – Metodat e provës për vlerësimin dhe seleksionimin e ngjitësve për produkte druri për përdorim të brëndshëm – Pjesa 2: Rezistenca në shqitje në kushte mjedisore të ashpra (të këqia)
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje aksiale të vidave
English
Published 
2016-08-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Druri - Metodat e nxjerrjes së kampioneve dhe kërkesa të përgjithëshme për testimet fizike dhe mekanike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Druri -Përcaktimi I dëndësisë për testimet fizike dhe mekanike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Druri -Testimi në shtypje pingul me fibrat
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore -Dimensionet nominale
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I rezistencës përfundimtare në çarje paralel me fibrat
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I rezistencës në përkulje dinamike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Druri -Përcaktimi i modulit të elasticitetit në përkulje statike
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I fortësisë statike
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I rezistencës ndaj impaktit dhëmbëzor
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka dyshemeje prej tape të aglomeruar (pjekur) - Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Mbulesa elastike dyshemeje - Pllaka tape dyshemeje - Specifikime
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I tkurrjes rrezore dhe tangenciale
English
Published 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar -Përcaktimi i përmbajtjes mesatare të lagështisë në një stivë
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Druri -Nxjerrja e kampioneve të pemëve dhe të trupave për përcaktimin e vetive fizike dhe mekanike të drurit nga pyje homogjene
English
Published 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore dhe fletore -Paketimi për transport
English
Published 
2016-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Trupa sharre halore dhe fletore - Defektet e dukshme - Matja
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Tapa - Tapa për mbyllje enësh - Marrja mostrës për kontrollin e karakteristikave përmasore
English
Published 
2016-06-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tapa e përbërë - Material për rondelet - Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Tapa e rikompozuar - Specifikime, marrja e mostrës, paketimi dhe marktimi
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I tkurrjes vëllimetrike
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I mufatjes rrezore dhe tangenciale
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I mufatjes vellimetrike
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Blloqe me dru masiv për shtrim dyshemeje - Fjalori
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kanatet e dyerve – Rafshësitë e përgjthshme dhe lokale – Metoda e matjes
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kanatet e dyerve – Metoda për matjen e lartësisë, gjerësise, trashësise dhe kënddrejtësisë
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kanatet e dyerve – Përcaktimi i sjelljes nën kushtet e ndryshimit të lagështisë në klimat uniforme të njëpasnjëshme
English
Published 
2016-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Dyer – Mënyra e sjelljes ndërmjet dy klimave të ndryshme – Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mjete transportuese bujqësore - Lidhjet mekanike ndërmjet rimorkios dhe mjetit transportues - Pjesa 5: Specifikimet për bashkimet në formë “u” me kokë të pa rotullueshme
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Dritare të zakonshme dhe ato me lartësi dere – Provat e qëndrueshmërisë ndaj erës
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dritare te zakonshme dhe ato me lartesi dere – Prova e depërtueshmërisë së ajrit
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Bashkimet e realizuara me bashkues mekanikë – Parimet e përgjithshme për përcaktimin e karakteristikave të deformimit dhe fortësisë
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Tapë e përbërë – Metodat e provës
English
Published 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore -Përmasat -Metodat e matjeve
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore -Përmasat -Shmangiet e lejuara dhe tkurrja
English
Published 
2016-08-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Dritare të zakonshme dhe ato me lartësi dere – Provat mekanike
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Porta – Prova në ngarkesa statike
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Porta – Prova e përplasjes së trupave të butë dhe të rëndë
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kanatet e dyerve – Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj përplasjes së trupit të fortë
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kornizat e dyerve. Prova e përshkueshmërisë së ajrit
English
Published 
2016-08-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dyer dhe dritare – Qëndrueshmëria ndaj hapjes dhe mbylljes së përsëritur – Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
30 
29 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Dru i shtresuar – Metodat e provës për përcaktimin e vetive mekanike dhe fizike
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Panele decorative prej tape - Specifikime
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar fletore -Përmasat nominale
English
Published 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar fletore -Përmasat -Metodat e matjeve
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar -Metodat e testimeve -Përcaktimi i rezistencës përfundimtare në prerje paralel me fibrat
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar -Metodat e testimeve -Përcaktimi i rezistencës në shtypje lokale tërthore
English
Published 
2016-08-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Industria e shfrytëzimit pyjor - Teknologjia - Termat dhe përcaktimet
English
Published 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Testet e bashkimeve me goditje të bashkuesve në fomë pllakash metalike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Druri -Metodat e testimeve fizike dhe mekanike -Fjalor -Pjesa 1 : Koncepte të përgjithshme dhe makrostruktura
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Dru – Përcaktimi i forcës mbajtëse të gozhdës dhe vidhës nën veprimin e ngarkesës aksiale
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Riveshje muri prej tape në rulona - Specifikime
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Forcat e lëvizjes – Metoda e provës - Dyert
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dyert me mentesha ose çerniera – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përdredhjen statike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I dimensioneve të mostrave
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I dimensioneve të pllakave
English
Published 
2016-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi I dëndësisë
English
Published 
2016-08-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ngjitësit – Ngjitësit shtazor – Metodat e marjes së kampionit dhe testimi
English
Published 
2016-08-16 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lënde drusore për struktura - Klasifikimi visual I rezistencës - Principet bazë
699 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim