Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-07
Time: 19:57


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-26 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Oksidi i etilenit -Pjesa 2 : Udhëzues mbi aplikimin e ISO 11135 -1 (ISO/TS 11135 -2 : 2008/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
165 
61 € 
PDF
Blej
Të dhënat ergonomike dhe udhëzimet për zbatimin e Guidës 71 ISO/IEC tek produktet dhe shërbimet të cilat i adresohen personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar (ISO/TR 22411 : 2008)
English
Published 
2012-08-08 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje dizindektuese me ujë -Pjesa 5 : Provat e tokës dhe metodat për demonstrimin e efikasitetit të pastrimit (ISO/TS 15883 -5 : 2005)
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Ngrohja me lagështi -Pjesa 2 : Udhëzues mbi aplikimin e 17665 -1 (ISO/TS 17665 -2 : 2009)
English
Published 
2016-07-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacioneve - plastike - Sisteme të sjelljes së ujit ose të shkarkimit jashtë strukturës së ndërtesave - Praktikat për instalimet nën tokë
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Stomatologjia-Udhëzues për klasifikimin e pajisjeve dhe aksesorëve stomatologjik
English
Published 
2013-11-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Trikotazhe mjekësore presuese (shtrënguese)
English
Published 
2013-11-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet okside nitrike të frymëmarrjes -Pjesa 1 : Sistemet e lëvrimit
English
Published 
2009-02-16 
43 
34 € 
PDF
Blej
Gazifikimi i biomasës -Katrani dhe grimcat në gazet e prodhuara -Marrja e mostrës dhe analizat
English
Withdrawn 
2012-08-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Laboratoret mjekësore -Pakësimi i gabimit përmes menaxhimit të rrezikut dhe përmirësimit të vazhdueshëm (ISO/TS 22367 : 2008, përfshirë Cor 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Udhëzues për klasifikimin e pajisjeve dhe aksesorëve stomatologjik
English
Published 
2022-02-16 
62 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Ngrohja me lagështi - Pjesa 3: Udhëzim për projektimin e një pajisjeje mjekësore në familjen e produkteve mjekësore dhe kategoria e prodhimit për sterilizimin me avull
English
Published 
2013-11-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore që përdorin lëkurë kafshësh dhe derivatet e tyre -Pjesa 4 : Parimet për eliminimin dhe/ose inaktivizimit të viruseve dhe agjentëve të transmetueshëm encefalopati thithës (TSE) dhe vlerësimi për këto proçese
English
Published 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Informacion i dhënë nga prodhuesi me pajisje mjekësore
English
Withdrawn 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigmomanometra jo invazive - Pjesa 3: Kërkesa shtesë për sisteme elektromekanike të matjes së presionit të gjakut.
English
Published 
2011-08-01 
24 
26 € 
PDF
Blej
Informatika e shëndetit -Regjistrimi i sistemeve të kodimit
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin, kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ventilat për furnizim me ujë - Përputhja me kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 3 : Ventilat e kontrollit
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë - Përshtatja për destinacionin. kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë - Pjesa 4 : Ventilat e ajrit
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilat për furnizim me ujë - Përputhja me kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatjes për përdorimin - Pjesa 5 : Ventilat e kontrollit
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Brushat me motorr - Pjesa 1: Përkufizimet dhe nomenklatura
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Cilindrat e transportueshëm të gazit - Identifikimi i cilindrave të gazit (duke përjashtuar LPG) - Pjesa 3: Kodimi i ngjyrës
English
Published 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim -Kërkesat, prova dhe markimi Respiratory protective devices -Self -contained open -circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape -Requirements, testing, marking
English
Withdrawn 
2013-11-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Implantet kirurgjikale joaktive -Kërkesa të veçanta për implantet kardio -vaskulare -Kërkesa të veçanta për implantet kardiake dhe vaskulare -Pjesa 2 : Protezat vaskulare përfshirë edhe tubat me valvul
English
Published 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Ajri i ngjeshur për aparatet e frymëmarrjes
English
Withdrawn 
2013-11-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit gaz gjak
English
Published 
2022-05-26 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat me tuba për frymëmarrje (filtra qe nuk montohen në maskë) filtrat per grimca. filtrat per gaz dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2013-11-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Karroca invalidi që lëvizin me dorë -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Karroca invalildi me fuqi elektrike , biçikletat rrëshqitëse dhe mjetet ngarkuese e tyre -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2013-11-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat e frymëmarrjes të destinuar për përdorim me aparate anestezie dhe ventilatorët
English
Published 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia -Kriteret performancës për sterilizatorët dhe autoklavat me avull,
English
Published 
2011-08-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Dezinfektantët kimikë dhe antiseptikët Ruajtja e organizmave provë që përdoren në përcaktimin e aktivitetit bakterial, sporicid dhe fungicide
English
Published 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Amballlazhimi -Tuba fleksibël -Metodë analizimi për mosdepërtimin e ajrit në mbyllje
English
Published 
2012-08-08 
118 
51 € 
PDF
Blej
Informatika për shëndetit -Shprehja e rezultateve të matjeve në shkencat e shëndetit
English
Published 
2015-11-16 
12 € 
PDF
Blej
Kateteret sterile të zorrës së drejtë për një përdorim
English
Published 
2012-08-08 
15 € 
PDF
Blej
Rulat dhe rrollat -Rulat e krevatave spitalorë
English
Published 
2019-04-10 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje higjenike-Specifikim për banjot me shtjellë uji
English
Withdrawn 
2015-11-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Tubat trakeostomi - Pjesa 2: Tubat pediatrikë (ISO 5366-3:2001, i modifikuar)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trupat trakeostonomi -Pjesa2 Tubat pediatrik(ISOISO 5366 3 : 2001, I modifikuar)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Tubat trakeostomi-Pjesa 2:Tubat pediatrikë (ISO 5366-3:2001, i modifikuar)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Hemodializuesit, hemodiafiltrat, hemofiltrat, hemokoncentratorët dhe qarqet e tyre jashtëtruporë
English
Withdrawn 
2012-08-08 
70 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë me pak avull
English
Published 
2019-04-10 
86 
48 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë me pak avull
English
Withdrawn 
2012-08-08 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje hidraulike shpëtimi me veprim të dyfishtë për përdorime në shërbimet kundra zjarrit dhe shpëtimit Kërkesat e sigurisë dhe të performancës
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provave -Pjesa 6 : Përcaktimi i përmbajtjes së dioksidit të karbonit në ajrin e inhalacionit
English
Withdrawn 
2017-12-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provës -Pjesa 7 : Përcaktimi i depërtimit të grimcave në filtër
English
Published 
2017-12-01 
34 
31 € 
PDF
Blej
Lavamanët për kuzhinë -Kërkesat e funksionimit dhe metodat e provës
English
Published 
2016-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre - Përbërësit e tubacioneve - Përcaktimi dhe seleksionimi i PN
English
Published 
2017-12-01 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes -Emërtimi dhe përbërësit
English
Published 
2017-12-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pishore të varura në mur -Kërkesat funksionale dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2016-07-20 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisja e terapisë së frymëmarrjes - Pjesa 1: Sistemet mjegulluese dhe komponentet e tyre
English
Published 
2013-11-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja e terapisë së frymëmarrjes -Pjesa 2 : Sistem tubash dhe bashkues
English
Withdrawn 
2013-11-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja e terapisë së frymëmarrjes -Pjesa 2 : Sistem tubash dhe bashkues
English
Withdrawn 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisja e terapisë së frymëmarrjes -Pjesa 3 : Pajisjet e përzierjes së ajrit
English
Published 
2017-12-01 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Maskat per gjithe fytyren -Kerkesat, provat, marktimi
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vlerësimi i performancës së pajisjeve mjekësore të diagnostikimit in vitro
English
Published 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarjes - Autorespiratorë me ajër të ngjeshur, me qark të hapur me maskë të plotë të fyryrës - Kërkesat, provat, marketimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambUlancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 1 : Kërkesat për pajisjet mjekësore që përdoren në ambulancat me ajër
English
Withdrawn 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambUlancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 1 : Kërkesat për pajisjet mjekësore që përdoren në ambulancat me ajër
English
Withdrawn 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambulancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 2 : Kërkesat operacionale dhe teknike për ambulancat me ajër
English
Published 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 1 : Aspektet e absorbushmërisë
English
Published 
2012-08-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 2 : Shkalla e transmetimit të avullit të lagësht në veshjet prej shtrese të hollë permeable/të përshkueshme
English
Published 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Metoda e provës per veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 3 : Hidroizoluesit
English
Published 
2011-08-01 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 4 : Përputhshmëria -
English
Withdrawn 
2011-08-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 6 : Kontrolli i aromës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 6 : Kontrolli i aromës
English
Published 
2012-08-08 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet ngritëse në formë çante për përdorim në rast rreziku dhe zjarri -Siguria dhe kerkesa të performancës
English
Withdrawn 
2019-04-10 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastrimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet- Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit, proçesorët dhe produktet, metodat e provës, kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit ,proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2013-11-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit , proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Koncentratet për homodializën dhe terapitë që lidhen me të
English
Published 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kateterët - Metodat e provës për zhubravitjen e kateterëve me mënyrë të thjeshtë dhe tubat për përdorim mjekësor
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për frymëmarrje në zhytje me qark të hapur me vetëpërmbajtje për tu përdorur me Nitrox dhe oksigjen të ngjeshur -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Proçedurat për marrjen e mostrës që përdoren për provën e oranuar për pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro -Aspektet statistikore
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 1 : Kushtet e ndërfaqes
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 2 : Kërkesat e sistemit
English
Withdrawn 
2013-11-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2020-08-25 
50 
36 € 
PDF
Blej
WC-të dhe kasetat e ujit për WC-të
English
Published 
2011-08-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore jo aktive -Kërkesat e performancës dhe metodat e provës për garzën prej pambuku absorbues dhe pambukun absorbues si dhe garzën viskoze
English
Published 
2016-07-20 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Specifikimet për syzet e gatshme për t'i vënë
English
Published 
2009-02-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Vajrat me bazë katrani të qymyrit -Lëndët djegëse të katranit të qymyrit -Specifikime dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë për qëllime mjekësore -Sterilizatorë me avull me temperaturë të ulët dhe formaldehidë -Kërkesat dhe prova
English
Published 
2019-04-10 
63 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë për qëllime mjekësore-Sterilizator me avull me temperaturë të ulët dhe formaldehidë-Kërkesat dhe prova
English
Withdrawn 
2013-11-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Bashkuesit e gypave -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Bashkuesit e gypave -Kërkesat, prova, markimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
58 
38 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë për qëllime mjekësore -Sterilizatorë me oksid etileni -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-04-10 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sterilizatorë për qëllime mjekësore-Sterilizatorë me oksid etileni-Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2011-08-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2009-02-16 
11 
17 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me to -Katrani për rrugët -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
13 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me to -Lidhësit zjarrdurues -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
13 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhra me to -Katrani i briketimit -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
15 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me to -Katrani i lidhësve me karbon -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me to -Katrani i ngopur -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me to -Katrani për lyerje -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-02-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Derivatet nga piroliza e qymyrit -Lidhësit me bazë katranin e qymyrit dhe produktet e lidhura me të -Katrani për veshje -Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-12-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime sanitare -Lavamanët për larje të përbashë
English
Published 
2017-12-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Filtrat kundra pluhurit -Kerkesat, provat, marktimi
English
Published 
2019-04-10 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes-Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar-Kërkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2017-12-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 1 : Bashkues i filetuar per shtagen bashkuese
English
Published 
2020-08-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore-Valvolat e bombolave të gazit-Pjesa 1: Bashkimet e hyrjes
English
Published 
2020-08-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 2 : Bashkimet e daljes
English
Published 
2019-04-10 
39 
32 € 
PDF
Blej
Ndarëse dushi-Kërkesat e funksionimit dhe metodat e provës
English
Published 
2022-05-26 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Valvolat e bombolave të gazit - Pjesa 3: Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
English
Published 
2017-12-01 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Aparate respirimi me vetëpërmbajtje me qark të mbyllur me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen -azot të ngjeshur -Kërkesat provat Marktimi
English
Published 
2020-08-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Banja për qëllime shtëpiake
English
Published 
2017-12-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Bide -Kërkesa funksionale dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 1 : Aparat me maskë fytyre të plotë -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2020-08-25 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2009-02-16 
88 
48 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit të mjedisit -Metoda standarde për matjen e përqendrimit të monoksidit të karbonit me anë të spektrometrisë infra të kuqe pa dispergim
English
Withdrawn 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Maskat që përdoren në kirurgji -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Maskat që përdoren në kirurgji-Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-06-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare -Lavamanët -Kërkesa funksionale dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 1 : Bashkimet me fileto standarde
English
Published 
2020-08-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 1 : Bashkimet me fileto standarde
English
Published 
2017-12-01 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 2 : Bashkimet me fileto qendrore
English
Withdrawn 
2015-11-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Enët me një përdorim për mbledhjen e mostrave të gjakut venoz të njerëzve
English
Published 
2017-12-01 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 3 : Bashkimet me fileto M 45 x 3
English
Published 
2017-12-01 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2016-07-20 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjete presioni për pronësinë humane (PVHO) – Sistemet shumëvendore të dhomave të presionit për terapi hiperbarike – Performanca, kërkesat e sigurisë dhe prova
English
Published 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - Pjesa 2: Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike (FAAS)
English
Published 
2016-07-20 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare - Kabinete dushi shumëfunksionale
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për zhytje me qark të hapur, me gaz të ngjeshur që ushqehen nëpërmjet tubit -Pjesa 1 : Pajisjet sipas kërkesës
English
Published 
2016-07-20 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet respiratore - Aparati për furnizim me gaz të kompresuar nga kërthiza - Pjesa 2:Aparati me rjedhje te lirë
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare - Përhapjet metakrilike me përmbajtje të lartë mbushëse
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Simbolet për përdorimin e etiketimit në pajisjet mjekësore - Kërkesat për etiketimin e pajisjeve mjekësore me përmbajtje ftalati
English
Withdrawn 
2016-07-20 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Withdrawn 
2015-11-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kateterët për ushqim entesal me një përdorim dhe pajisjet e ushqimit si dhe bashkimet e tyre - Projektimi dhe prova
English
Withdrawn 
2015-11-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kateterë urinare sterile njëpërdorimësh
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 € 
PDF
Blej
Kateterët dhe pajisjet ndihmëse sterile të kullimit me një perdorim
English
Withdrawn 
2012-08-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kateterët me perijashtim të kateterët intravascular -metodat e provës për vetitë e përbashkëta
English
Withdrawn 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Instrumente
English
Published 
2017-12-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Instrumente
English
Withdrawn 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Pajisje
English
Published 
2017-09-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Pajisje
English
Withdrawn 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Materiale
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Materiale
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Implante Dentare
English
Published 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për kompresat e pathurura për perdorim mjekësor -Pjesa1 : Materiali I pathurur I përdorur në prodhim e kompresave
English
Published 
2012-08-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për kompresat e pathurura për perdorim mjekësor -Pjesa 2 : Kompresat e perfunduara
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Rakorderitë konike me një 6 % (Luer) majë konike për shiringat. gjilpërat (aget) dhe disa pajisje të tjera për përdorim mjekësor - Rakorderitë bllokuese
English
Withdrawn 
2017-12-01 
62 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet që përdoren në mjekësi dhe pajisja e tyre -Autoambulancat e rrugës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Automjetet që përdoren në mjekësi dhe pajisja e tyre -Autoambulancat e rrugës
English
Withdrawn 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çanta rezervuar anestetik (ISO 5362 : 2000, i modifikuar)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çanta rezervuar anestetik (ISO 5362 : 2000, i modifikuar)
English
Published 
2019-04-10 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes-Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave-Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë -Pjesa 1 : Sistemet e përgjithshme te barelave dhe pajsjet për lëvizjet e pacientëve
English
Withdrawn 
2012-08-08 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë -Pjesa 1 : Sistemet e përgjithshme te barelave dhe pajsjet për lëvizjet e pacientëve
English
Published 
2020-08-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë - Pjesa 2: Barrela me krahë ndihmës të fortë
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë -Pjesa 2 : Barrela me krahë ndihmës të fortë
English
Published 
2016-07-20 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë - Pjesa 4: Karrocat e transportimit të pacientëve
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen e pacientëve me ambulancë -Pjesa 5:Barelat mbështëse
English
Published 
2013-11-26 
15 € 
PDF
Blej
Ndihmësat për të ecur -Kërkesat e përgjithshme dhe metodate provës
English
Withdrawn 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Rakorederitë konike me një 6 % (Luer) majë konike për shiringat. gjilpërat (aget) dhe disa pajisje të tjera për përdorim mjekësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Banjot - Përnasat e bashkimit
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka dushi - Përmasat e bashkimit
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare -Fletë akrilike të derdhura -të rrjetëzuara për banjo dhe pedale dushesh për përdorim shtëpiak
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për përmasat e bisturive kirurgjikale me lama të heqshme
English
Withdrawn 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Specifikimi për instrumentat rotative për protezat e dhëmbëve -Pjesa 3 : Frezat laboratorike prej karbiti për makineri frezimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
88 
48 € 
PDF
Blej
Sterilizimi -Sterilizatorë me avull -Sterilizatorë të mëdhenj
English
Published 
2017-12-01 
104 
51 € 
PDF
Blej
Sterilizimi -Sterilizatorë me avull -Sterilizatorë të mëdhenj
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Autorespiratoret me ajër të ngjeshur me qark të hapur dhe me maske -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim -Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2009-02-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse te rrugeve te frymëmarrjes per shpetim -Pajisje me filtër per veteshpetim -Kerkesat provat marktimi
English
Withdrawn 
2013-11-26 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat me valvul filtrimi për mbrojtjen nga gazet ose pjesëzave -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2017-12-01 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat me valvul filtrimi për mbrojtjen nga gazet ose pjesëzave -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2009-02-16 
10 € 
PDF
Blej
Tretësirë për injeksionin nikotinamidi 10 % -1 ml
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë, markimin dhe informacionin që duhet të jepet nga prodhuesi
English
Published 
2013-11-26 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive -Pjesa 2 -1 : Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive për të trajtuar bradiaritminë (stimulatorët kardiakë)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dorezat mjekësore për një përdorim -Pjesa 1 : Kërkesat dhe prova për mungesën e vrimave
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe -Pjesa 1 : Kërkesat dhe prova për vetitë fizike
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe -Pjesa 1 : Kërkesat dhe prova për vetitë fizike
English
Withdrawn 
2011-08-01 
38 
32 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe Pjesa 3 : Kërkesat dhe prova për vlerësimin biologjik
English
Withdrawn 
2012-08-08 
38 
32 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe -Pjesa 3 : Kërkesat dhe prova për vlerësimin biologjik
English
Published 
2017-12-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe Pjesa 3 : Kërkesat dhe prova për vlerësimin biologjik
English
Published 
2012-08-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Doreza mjekësore njëpërdorimëshe -Pjesa 4 : Kërkesat dhe prova për përcaktimin e kohës së konservimit
English
Published 
2016-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Specifikim për bashkuesit me profil të ulët (IS - 1) për stimulatorët kardiakë të implantueshëm
English
Withdrawn 
2009-02-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për detektimin e monoksidit të karbonit në lokalet shtëpiake -Udhëzues i zgjedhjes, instalimit, përdorimit dhe mirëmbajtjes
English
Published 
2020-08-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për detektimin e monoksidit të karbonit në lokalet shtëpiake -Udhëzues i zgjedhjes, instalimit, përdorimit dhe mirëmbajtjes
English
Published 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Matësit e rrezatimit të produktit të ekspozuar në sipërfaqe
English
Published 
2015-11-16 
552 
97 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
English
Published 
2015-11-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore - Kërkesa të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 1 - 1: Standard plotësues - Kërkesat e sigurisë për sistemet elektromjekësore
English
Published 
2015-11-16 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore — Pjesa 1-10: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performance e nevojshme — Standard plotësues: Kërkesat për zhvillimin e rregulluesve fiziologjik me qark te mbyllur
English
Published 
2015-11-16 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-11: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Kërkesat për pajisje elektrike mjekësore dhe sisteme elektrike mjekësore të përdorura në mjedise shtëpiake të kujdesit shëndetësor
English
Published 
2016-07-20 
101 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-2: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Çrregullimet elektromagnetike - Kërkesat dhe provat
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Kërkesa të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 1-4: Standard anësor - Sistemet elektrike mjekësore të programueshme
English
Published 
2015-11-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-6: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Përdorimi
English
Published 
2015-11-16 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pasjisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-9: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard anësor: Kërkesat për projektimin e vetëdijshëm ekoambiental
English
Published 
2013-11-26 
67 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Pjesa 2 -1 : Kërkesa të veçanta për sigurinë e përshpejtuesve elektronikë me diapazon nga 1 MeV deri 50 MeV
English
Published 
2016-07-20 
96 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për simulatorët e nervit dhe muskulit
English
Published 
2013-11-26 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -11 : Specifikim për pajisjet e terapisë me tufë rrezesh gama
English
Published 
2015-11-16 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore - Kërkesa të veçanta për sigurinë - Pjesa 2 - 16: Kërkesa të veçanta për sigurinë e pajisjeve të hemodializës, të hemodiafiltrimit dhe hemofiltrimit
English
Withdrawn 
2013-11-26 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -27 : Kërkesat e veçanta për sigurinë e pajisjes së kontrollit automatik të terapisësë shkurtër mbas ngarkimit
English
Published 
2013-11-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -18 : Specifikimi për pajisjen endoskopike
English
Published 
2015-11-16 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-19: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të inkubatorëve të foshnjave
English
Published 
2015-11-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të ngrohësve rrezatues për foshnjën
English
Published 
2016-07-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-22: Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për pajisje terapeutike, kozmetike, kirurgjike dhe lazer diagnostikuese
English
Published 
2013-11-26 
67 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -24 : Kërkesa të veçanta për sigurinë e pompave infuzion dhe kontrollorët
English
Withdrawn 
2013-11-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -26 : Kërkesat e veçanta për sigurinë e elektroencefalografisë
English
Withdrawn 
2013-11-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -30 : Kërkesat e veçanta për sigurinë përfshirë performancën kryesore të pajisjes monitoruese të lëvizjes automatike me biçikletë për presionin jo -invaziv të gjakut
English
Published 
2015-11-16 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike mjekësore - Pjesa 2 - 31: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të stimuluesve kardiak të jashtëm me burim energjie të brëndshme
English
Published 
2013-11-26 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -34 : Kërkesat e veçanta për sigurinë, përfshirë performancën thelbësore të pajisjes monitoruese të presionit invaziv të gjakut
English
Published 
2012-08-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -36 : Specifikimi për pajisje për litotripsi të induktuar nga jashtë trupit
English
Withdrawn 
2011-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesa te pjesshme për sigurinë -Pjesa 2 -38 : Kërkesat e veçanta për sigurinë e krevateve elektrike të përdorimit spitalor
English
Published 
2013-11-26 
82 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike mjekësore -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të defibrilatorëve kardiakë
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Kërkesat e veçanta për sigurinë - Pjesa 2 - 40:Specifikimi për elektromiografët dhe pajisjes që jep përgjigjen.
English
Published 
2013-11-26 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore -Pjesa 2 -43 : Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për procedurat ndërhyrëse
English
Published 
2016-07-20 
71 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-47: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për sistemet elektrokardiografike ambulatore
English
Published 
2016-07-20 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-49: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për pajisjet shumë funksionale të mbikqyrjes së pacientit
English
Published 
2013-11-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -5 : Kërkesat e veçanta për sigurinë e pajisjes së fizioterapisë ultrasonike
English
Published 
2011-08-01 
85 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veqanta per sigurinë -Pjesa 2 -51 : Kërkesat e veqanta per sigurinë, përfshirë performancën thelbësore, të elektrokardiografëve të regjistrimit dhe analizës me një kanal të vetëm dhe shumëkanalësh
English
Withdrawn 
2012-08-08 
176 
61 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike mjekësore -Pjesa 2 -52 : Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore të shtretërve mjekësor
English
Published 
2013-11-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet diagnostikuese të imazhimit me rreze X -Karakteristikat e qëllimit të përgjithshëm dhe mjetet koordinative kundër shpërndarjes së rrezeve X në mamografi
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisjen elektrike për matje. kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro (IVD).
English
Published 
2015-11-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikimet për ultrasonikët - Sistemet për heqjen e gurëve nga protezat e dhëmbëve - Matja dhe deklarimi i karakteristikave të nxjerrjes (daljes) -
English
Published 
2013-11-26 
73 
45 € 
PDF
Blej
Udhëzues për koordinimet lëvizjet dhe shkallët që përdoren për pajisjet e radioterapisë
English
Published 
2016-07-20 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ultrasonikët - Detektorët Doppler me sondë që mbahen në dorë për rrahjet e zemrës - Kërkesat e performancës dhe metodat e matjes dhe të raportimit
English
Published 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kalibruesit Radionuklidi -Metodat e e veçanta të përshkrimit të performancës/Medical electrical equipment Radionuclide calibrators -Particular methodes for describing performance
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse kundër rrezatimit X diagnostikues mjekësor -Pjesa 1 : Përcaktimi i vetive dobësuese të materialeve
English
Published 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse kundër rrezatimit X mjekësor diagnostikues - Pjesa 3: Veshje dhe syze të mbrojtjes radiologjike, veshjet mbrojtëse të pacientit
English
Published 
2013-11-26 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e radioterapisë -Kordinatat, zhvendosjet dhe shkallët
English
Published 
2016-07-20 
53 
38 € 
PDF
Blej
Ultrasonika - Transduktorët fokusues - Përkufizimet dhe metodat e matjes për fushat e transmetimit
English
Published 
2016-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Ultrasonikët - Gurëthërmuesit me impuls të trusnisë - Karakteristikat e fushave
English
Published 
2015-11-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Ultrasonikat - Sistemet kirurgjikale - Matja dhe deklarimi i karakteristikave bazë të daljes
English
Published 
2013-11-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Karakteristikat e pajisjeve dixhitale të imazhimit me rreze X -Pjesa 1 : Përcaktimi i eficensës kuantike detektuese
English
Published 
2015-11-16 
90 
48 € 
PDF
Blej
Software i pajisjes mjekësore - Proceset software të ciklit të jetës
English
Published 
2015-11-16 
67 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Prova periodike dhe prova mbas riparimit të pajisjes elektrike mjekësore
English
Published 
2015-11-16 
114 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Zbatim i teknikës së përdorimit për pajisjet mjekësore
English
Published 
2015-11-16 
47 
36 € 
PDF
Blej
Ventilatorët polmonarë - Pjesa 3 Kërkesa të veçanta për ventilatorët e urgjencës dhe të transportit
English
Withdrawn 
2012-08-08 
47 
36 € 
PDF
Blej
Ventilatorët polmonarë -Pjesa 3 Kërkesa të veçanta për ventilatorët e urgjencës dhe të transportit
English
Published 
2015-11-16 
46 
36 € 
PDF
Blej
Zbatimi i menaxhimit të rrezikut për rrjetet e IT-së duke përfshirë pajisjetmjekësore - Pjesa 1: Rolet, përgjegjësitë dhe aktivitetet
English
Published 
2016-07-20 
66 
42 € 
PDF
Blej
Furnizimi me ujë - Kërkesat për sistemet dhe komponentëve jashtë ndërtesës
English
Published 
2015-11-16 
72 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të sfigmometrave të automatizuar jo-invaziv
English
Published 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet jo - biologjike për përdorim në sterilizues - Pjesa 5: Specifikime për sistemin e indikatorëve dhe dukuria e proçesit të pajisjeve për përdorim në provën e performancës për sterilizuesit e vegjël Tipi B dhe Tipi S
English
Withdrawn 
2012-08-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 10 : Materiale adezive pa thurje për veshje prej poliolefinash për të prodhuar qeska, rulonë dhe kapakë që mbyllen hermetikisht me nxehje -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar - Pjesa 10: Materiale adezive pa thurje për veshje prej poliolefinash për të prodhuar qeska, rulonë dhe kapakë që mbyllen hermetikisht me nxehje - Kërkesat dhe metoda e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 2 : Mbështjellja e sterilizuar -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-04-10 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 2 : Mbështjellja e sterilizuar -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 3 : Letra për t’u përdorur në prodhimin e çantave prej letre dhe në prodhimin e qeseve dhe rulonëve -Kërkesat dhe metodat e provës (specifikuar sipas EN 868 -3)
English
Published 
2019-04-10 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 3 : Letra për t’u përdorur në prodhimin e çantave prej letre dhe në prodhimin e qeseve dhe rulonëve -Kërkesat dhe metodat e provës (specifikuar sipas EN 868 -3)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 4 : Çantat prej letre -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-04-10 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 4 : Çantat prej letre -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 5 : Qese dhe rulona me mbyllje me të nxehtë dhe të vetë hermetizueshme prej letre dhe konstruksion filmi plastik -kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar - Pjesa 5: Qese dhe rulona me mbyllje me të nxehtë dhe të vetë hermetizueshme prej letre dhe konstruksion filmi plastik - kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 6 : Letër për prodhimin e pakove për t’i përdorur për sterilizimin me oksid etileni ose me rrezatim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-04-10 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 6 : Letër për prodhimin e pakove për t’i përdorur për sterilizimin me oksid etileni ose me rrezatim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 7 : Letër mbështjellëse adezive për prodhimin e pakove që mbyllen hermetikisht me nxehje për përdorim në mjekësi për sterilizimin me oksid etileni ose me rrezatim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-04-10 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 7 : Letër mbështjellëse adezive për prodhimin e pakove që mbyllen hermetikisht me nxehje për përdorim në mjekësi për sterilizimin me oksid etileni ose me rrezatim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 8 : Enë sterilizuese të riciklueshme me avull sipas EN 285 Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar - Pjesa 8: Enë sterilizuese të riciklueshme me avull sipas EN 285 - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -Pjesa 9 : Materiale të pashtresëzuara dhe të paendura prej poliolefinash për përdorim në prodhimin e qeskave, rulonave dhe kapakëve që mbyllen me termosaldim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar - Pjesa 9: Materiale të pashtresëzuara dhe të paendura prej poliolefinash për përdorim në prodhimin e qeskave, rulonave dhe kapakëve që mbyllen me termosaldim -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2017-12-01 
69 
42 € 
PDF
Blej
Depozitat e WC dhe kompletet e WC me sifon integral
English
Published 
2015-11-16 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore thithëse - Pjesa 1: Pajisje elektrike thithëse - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2016-07-20 
13 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 1: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me një pamje dhe shumëfokusore.
English
Published 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 1: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me një pamje dhe shumëfokusore.
English
Withdrawn 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 2: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me forcë progresive.
English
Published 
2017-12-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 2: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me forcë progresive.
English
Withdrawn 
2016-07-20 
141 
55 € 
PDF
Blej
Protezat – Prova strukturale e protezave të gjymtyrëve të poshtme - Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2017-12-01 
147 
55 € 
PDF
Blej
Protezat – Prova strukturale e protezave të gjymtyrëve të poshtme - Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Kokat e lëndëve zjarrduruese
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike Refraktometrat e syrit
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumente oftalmike - Oftalmometrat (ISO 10343:2014)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
40 
32 € 
PDF
Blej
Rregullatorët e presionit për përdorim me gaze mjekësore-Pjesa 1: Rregullatorët e presionit dhe rregullatorët e presionit me pajisjet matëse të rrjedhjes(ISO 10524 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Rregullatorët e presionit për t’u përdorur me gazet mjekësore Pjesa 2 : Rregullatorët e shumëfishimit të presionit dhe të presionit linear
English
Withdrawn 
2011-08-01 
45 
34 € 
PDF
Blej
Rregullatorët e presionit për t’u përdorur me gazet mjekësore Pjesa 3 : Rregullatorë të presionit të bashkuar me valvulat cilindrike
English
Published 
2016-07-20 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje ngritëse për transportimin e personave të pamundur (invalidë) - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-12-01 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kateterët intravsakularë sterilë me një përdorim -Pjesa 2 : Kateterët angiografikë
English
Withdrawn 
2013-11-26 
13 € 
PDF
Blej
Kateterët intravsakularë sterilë me një përdorim -Pjesa 2 : Kateterët angiografikë
English
Withdrawn 
2015-11-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Ventilatorë të mushkërisë që përdoren në mjekësi - Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën kryesore - Pjesa 2: Ventilatorë për kujdesin personal për pacientë që kanë nevojë për ventilatorë
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Ventilatorë polmunarë(për mushkëritë) - Pjesa 4: Kërkesat e veçanta për aparatet e reanimacionit për rigjallërim që vihen në punë nga operatori
English
Withdrawn 
2015-11-16 
36 
32 € 
PDF
Blej
Ventilatorë të mushkërisë që përdoren në mjekësi - Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën kryesore - Pjesa 6: Pajisjet që mbajnë ventilatorët për kujdesin personal
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 1:Identifikimi i produtit dhe hierarkia e produkteve të katalogut elektronik (ISO 10685-1:2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 2:Informacioni tregtar (ISO 10685-2:2012)
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 2:Informacioni tregtar (ISO 10685-2:2012)
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 3: Informacioni teknik (ISO 10685-3:2012)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Mikroskopët me llambë me dritartë
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Mikroskopët me llambë me dritartë
English
Published 
2016-07-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Kamerat fundore -(ISO 10940:2009)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmikë – Oftalmoskopët direkt
English
Published 
2016-07-20 
15 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Oftalmoskopët indirekte (tërthorazi) (ISO 10943:2011)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Sinoptoforët (ISO 10944:2009)
English
Published 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
English
Published 
2013-11-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore -Pjesa 12 : Përgatitja e mostrës dhe e materialeve referuese (ISO 10993 -12 : 2012)
English
Published 
2016-07-20 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 13: Identifikimi dhe kualifikimi i produkteve të degraduara nga pajisjet mjekësore polimere (ISO 10993-13:2010)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 16: Koncepti i studimeve toksikokinetike për produktet e degraduara dhe substancat e filtrueshme (ISO 10993-16:2010)
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 2:Kërkesat në lidhje me mbrojtjen e kafshëve (ISO 10993-2:2006)
English
Published 
2016-07-20 
93 
48 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit- Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 9: Kuadri për identifikimin dhe përcaktimin e anës sasiore të produkteve potenciale të degraduara (ISO 10993-9:2009)
English
Published 
2015-11-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Instrumente sterile intravaskulare njëpërdorimshme; instrumente kirurgjikale (zgjeruese) dhe rregullatori i telave të instrumenteve kirurgjikale (ISO 11070:2014)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Bombola gazi – Kapakёt (kapuçët) mbrojtës tё valvolave dhe mbrojtёset e valvolave - Projektimi, ndërtimi dhe provat
English
Withdrawn 
2016-07-20 
97 
48 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Oksid etileni - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i proçesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11135:2014)
English
Published 
2017-12-01 
85 
48 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Oksidi i etilenit -Pjesa 2 : Udhëzues mbi aplikimin e ISO 11135 -1 (ISO/TS 11135 -2 : 2008/Cor 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
English
Published 
2017-12-01 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Published 
2017-12-01 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjitshme (ISO 11138 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë biologjikë -Pjesa 2 : Indikatorët biologjikë për procesin e sterilizimit me oksid etileni (ISO 11138 -2 : 2006)
English
Published 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë biologjikë -Pjesa 2 : Indikatorët biologjikë për procesin e sterilizimit me oksid etileni (ISO 11138 -2 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë biologjikë -Pjesa 3 : Indikatorët biologjikë për proceset e sterilizimit me avull të nxehtë (ISO 11138 -3 : 2006)
English
Published 
2017-12-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë biologjikë -Pjesa 3 : Indikatorët biologjikë për proceset e sterilizimit me avull të nxehtë (ISO 11138 -3 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Indikatorët biologjikë -Pjesa 4 : Indikatorët biologjikë për procese në stererilizatorët me nxehje të thatë
English
Withdrawn 
2012-08-08 
15 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Indikatorët biologjikë -Pjesa 5 : Indikatorët biologjikë për procese në sterilizatorët me avull në temperaturë të ulët dhe me formaldehidë
English
Published 
2012-08-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë kimikë -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme (ISO 11140 -1 : 2005)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit Indikatorë kimikë Pjesa 3 : Sistemet e indikatorëve të klasës 2 për përdorim në avullin e tipit Bowie dhe Dick
English
Withdrawn 
2012-08-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorë kimikë -Pjesa 3 : Sistemet e indikatorëve të klasës 2 për përdorim në avullin e tipit Bowie dhe Dick
English
Published 
2017-12-01 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit Indikatorë kimikë Pjesa 3 : Sistemet e indikatorëve të klasës 2 për përdorim në avullin e tipit Bowie dhe Dick
English
Withdrawn 
2011-08-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme jo biologjike për përdorim në sterilizatorë Pjesa 4 : Specifikime për indikatorët si një alternativë në provën Bowie dhe Dick për zbulimin e penetrimit të avullit
English
Published 
2012-08-08 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme jo biologjike për përdorim në sterilizatorë -Pjesa 4 : Specifikime për indikatorët si një alternativë në provën Bowie dhe Dick për zbulimin e penetrimit të avullit
English
Published 
2016-07-20 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje dentare - Ndarësit e amalgams
English
Withdrawn 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe fotonet -Lazerat dhe pajisjetë qe punojnë me lazere me lazer -Fjalori dhe simbolet
English
Published 
2013-11-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Metodat e provës për gjerësinë e lazerit ,divergjencat e këndeve dhe raportet e shpërndarjes së rrezeve -Pjesa 1 : Rreze të përgjithshme sitigmatike dhe astigmatike (ISO 11146 -1 : 2005)
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Metodat e provë për gjerësinë e lazerit, divergjencat e këndeve dhe raportet e shpërndarjes së rrezeve -Pjesa 2 : Rreze të përgjithshme astigmatike (ISO 11146 -2 : 2005)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -komponentët optike standard -Pjesa 1 : Komponentët për UV diapazonet spektrale të dukshem dhe pothuajse infrakuq (ISO 11151 -1 : 2000)
English
Published 
2017-12-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -komponentët optike standard -Pjesa 1 : Komponentët për UV diapazonet spektrale të dukshem dhe pothuajse infrakuq (ISO 11151 -1 : 2000)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Komponentët optike standard -Pjesa 2 : Komponentët për diapazonin spektral infrakuq (ISO 11151 -2 : 2000)
English
Published 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Komponentët optike standard -Pjesa 2 : Komponentët për diapazonin spektral infrakuq (ISO 11151 -2 : 2000)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Njësitë mjekësore të zbatimit
English
Withdrawn 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Njësitë mjekësore të zbatimit
English
Published 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ndihmësat për të ecur që manipulohen nga të dy krahët - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 2: Mbështetëset rrethore
English
Published 
2016-07-20 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse që shërbejnë për ecje duke vepruar me të dy krahët - Kërkesat dhe metodat e provës - Pjesa 3:Tryezat që shërbejnë për të ecur (ISO 11199-3:2005)
English
Published 
2017-12-01 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që punojnë me lazer -Aparatet me lazer -Kërkesat minimale për dokumentacionin
English
Withdrawn 
2011-08-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndihmësat për të ecur që manipulohen nga një krah Kërkesat dhe metodat e provës Pjesa 1 : Paterica mbështetëse në bërryl
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ndihmësat për të ecur që manipulohen nga një krah Kërkesat dhe metodat e provës Pjesa 1 : Paterica mbështetëse në bërryl
English
Published 
2013-11-26 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndihmësat për të ecur që manipulohen nga një krah -Kërkesat dhe metodat e provës -Pjesa 4 : Bastune me tre ose më shumë këmbë
English
Withdrawn 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje transfuzioni për përdorim mjekësor - Pjesa 4: Sete transfuzioni një përdorimëshe, me rrjedhje graviteti (ISO 1135-4:2015)
English
Published 
2017-12-01 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje transfuzioni për përdorim mjekësor - Pjesa 4: Sete transfuzioni një përdorimëshe, me rrjedhje graviteti (ISO 1135-4:2015)
English
Published 
2017-12-01 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje transfuzioni për përdorim mjekësor - Pjesa 4: Sete transfuzioni një përdorimëshe, me rrjedhje graviteti (ISO 1135-4:2015)
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologji - Tubetat njëpërdorimshme për anestezitë lokale (ISO 11499:2014)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme sigurie Safety of machinery -Lazer rocessing machines -Part 1 : General safety requirements
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 2 : Kërkesa sigurie për aparaturat e dorës që punojnë me lazer
English
Withdrawn 
2017-12-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Optika dhe fotonika -Laseret dhe sistemet laser -Metodat e proves se fuqise se tufes se rrezeve, te energjise se karakteristikave te perkohshme (ISO 11554 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Ambalazhi për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht -Pjesa 1 : Kërkesat për materialet, sistemet sterile penguese dhe sistemet e paketimit (ISO 11607 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Ambalazhi për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht -Pjesa 1 : Kërkesat për materialet, sistemet sterile penguese dhe sistemet e paketimit (ISO 11607 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht -Pjesa 2 : Vlerësimi i kërkesave për proceset e formimit, shitjes dhe grumbullimit (ISO 11607 -2 : 2006)
English
Published 
2015-11-16 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sisteme injeksioni me gjilpërë për përdorim mjekësor - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 1: Sisteme injeksioni me gjilpërë (ISO 11608-1:2014)
English
Published 
2015-11-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sisteme injeksioni me gjilpërë për përdorim mjekësor - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 2:Gjilpërat (ISO 11608-2:2012)
English
Published 
2015-11-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sisteme injeksioni me gjëpërë për përdorim mjekësor - Kërkesa dhe metoda testuese- Pjesa 3: Kontenitorë të përgatitur (ISO 11608-3:2012)
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Injektorë me maja injektuese për përdorim mjekësor Pjesa 4: Kërkesat dhe metodat e testimit për injektorët me maja injektuese elektromekanike dhe elektronike (ISO 11608-4:2006)
English
Published 
2015-11-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sisteme injeksioni me gjëpërë për përdorim mjekësor - Kërkesa dhe metoda testuese - Pjesa 5:Funksione të automatizuara (ISO 11608-5:2012)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike -Format e fajlleve dixhitale të të dhënave për transferim të dhënash për profilimin e lenteve të syzeve -Pjesa 1 : Gjurmueset me dy përmasa
English
Withdrawn 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 1: Përcaktimi i popullimit të mikroorganizmave në produkte (ISO 11737-1:2006/Cor 1:2007)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 2: Testet për sterilitetin të kryera në vlerësimin e proçesit të sterilizimit (ISO 11737-2:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Etiketimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike -Lentet intraokulare -Pjesa 1 : Fjalori
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 10: Lente intraokulare Phakic (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 2: Vetitë optike dhe metodat e provës (ISO 11979-2:2014)
English
Published 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 3: Vetitë mekanike dhe metodat e provave (ISO 11979-3:2012)
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 4:Etiketimi dhe informacioni - Amendamenti1: (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)
Albanian
Withdrawn 
2016-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmikë - Lentet intraokulare – Pjesa 5: Biokompatibiliteti (ISO 11979-5:2006)
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 6: Testimi i qëndrueshmërisë së kohës së konservimit dhe trasportit (ISO 11979-6:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 7: Investigimet klinike (ISO 11979-7:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 8: Kërkesat thelbësore (S SH EN ISO 11979-7:2014 (ISO 11979-8:2006 + Amd 1:2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 9: Lente intraokulare me shumë fokuse (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
31 
29 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit - Udhëzues për investigimet klinike (ISO 11980:2012)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit -Përcaktimi i pajtueshmërisë fizike të produkteve të kujdesit të lenteve me lentet e kontaktit (ISO 11981:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet - Përcaktimi i ruajtjes së aspirimit dhe çlirimi (ISO 11986:2010)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Përcaktimi i kohës së konsevimit (ISO 11987:2012)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
26 
26 € 
PDF
Blej
Lazera dhe pajisjet që lidhen me lazer -Përcaktimi i rezistencës së lazerit e tubave trakeale - Pjesa 1: Boshti i tubave trakeale (ISO 11990-1:2011)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lazera dhe pajisjet që lidhen me lazer -Përcaktimi i rezistencës së lazerit e tubave trakeale - Pjesa 2: Lidhëset e tubave trakeal (ISO 11990-2:2010)
English
Published 
2011-08-01 
18 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) Cilindriciteti -Pjesa 1 : Fjalori dhe parametrat e formës cilindrike
English
Published 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike produktit (GPS) Cilindriciteti -Pjesa 2 : Operatorë specifikimi
English
Published 
2016-07-20 
13 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Retinoskopët
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Perimetrat - Amendamenti 1 (ISO 12866:1999/Amd1:2008)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Provat e skeleteve (ISO 12867:2010)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skelete të syzeve - Kërkesa dhe metodat e provës (ISO 12870:2012)
English
Published 
2012-08-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qelqet laboratorik -Tharësit
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Udhëzuesit për përcaktimin e kohës së konservimit (ISO 13212:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Published 
2017-12-01 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 2: Filtrimi (ISO 13408-2:2003)
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin - Pjesa 3: Liofilizimi (ISO 13408-3:2006)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 4: Teknologjitë e vendeve të pastrimit (ISO 13408-4:2005)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin - Pjesa 5:Sterilizimi në vend (ISO 13408-5:2006)
English
Published 
2016-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit antiseptik për kujdesin e produkteve sanitare - Pjesa 6: Sistemet e izolatorëve (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2003)
English
Published 
2017-12-01 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
61 
42 € 
PDF
Blej
Optika e syrit -Lentet e syzave -Fjalori
English
Withdrawn 
2017-12-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentet optike -Laserat dhe aparatet perkatese me laser -Metodat e proves per shperndarjen e densitetit te fuqise (energjise) se tufes se rrezeve laser
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optikat dhe fotonet - Lazerat dhe produktet e lidhur me lazer - Metodat e provës për pasqyrimin dhe transmetimin e rregullt të komponentëve optikë të lazerit (ISO 13697:2006)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
31 
29 € 
PDF
Blej
Koncentratet për homodializën dhe terapitë që lidhen me të
English
Withdrawn 
2016-07-20 
67 
42 € 
PDF
Blej
Ekzaminimi klinik i pajisjeve mjekësore për subjektet njerëzore - Praktika e mirë klinike practice (ISO 14155:2011)
English
Published 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore me një përdorim të fiksuara ne materialet me origjinë shtazore -Jetëgjatësia dhe kontrolli rutinë i sterilizimit me anë te solucioneve kimike sterilizuese
English
Withdrawn 
2012-08-08 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë -Udhëzime për përzgjedhjen , përdorimin dhe interpretimin e rezultateve (ISO 14161 : 2009)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë -Udhëzime për përzgjedhjen , përdorimin dhe interpretimin e rezultateve (ISO 14161 : 2009)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tuba për trake të projektuara për kirurgji me lazer Kërkesat për markimin dhe informacionin shoqërues
English
Published 
2017-12-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Tuba për trake të projektuara për kirurgji me lazer Kërkesat për markimin dhe informacionin shoqërues
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Kërkesat thelbësore (ISO 14534:2011)
English
Published 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Veshjet metalike -Veshjet me galvanizim në të nxehtë të metaleve feroze -Përcaktimi gravimetrik i masës për njësi te sipërfaqes
English
Published 
2011-08-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Implante kirurgjikalë joaktivë Implante për osteosin -tezën -Kërkesa të veçanta
English
Withdrawn 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Implante kirurgjikalë joaktivë - Implantet e gjëndrave të qumështit - Kërkesa të veçanta (ISO 14607:2007)
English
Published 
2016-07-20 
47 
36 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Produktet për kujdesin e lenteve të kontaktit - Kërkesat mikrobiologjike dhe metodat e provës për produktet dhe rregullat e rregjimit për menaxhimin nga ana higjenike e lenteve të kontaktit - Amendamenti 1 (ISO 14729:2001/Amd 1:2010)
English
Published 
2016-07-20 
28 
28 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Testimi efikas i ruajtjes antimikrobiale dhe udhëzues për përcaktimin e datës së skadencës (ISO 14730:2014)
English
Published 
2016-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Optikat dhe fotonet - Vendosjet e lenteve - Pjesa 2: Metodat e provës për shmangien e frontit të valës (ISO 14880-2:2006)
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optikat dhe fotonet - Vendosjet e lenteve - Pjesa 3: Metodat e provës për vetitë optike të ndryshme nga shmangia e fronit të valës së tufës së rrezeve (ISO 14880-3:2006)
English
Published 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Optikat dhe fotonet- Vendosjet e lenteve - Pjesa 4: Metodat e provës për vetitë gjeometrike (ISO 14880-4:2006)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike Lente për syze/Kërkesat bazë për lentet e paprera të përfunduara
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike Lente për syze/Kërkesat bazë për lentet e paprera të përfunduara
English
Withdrawn 
2011-08-01 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizatorët për produkte për kujdesin e shëndetit -Kërkesa të përgjithshme për tipizimin e një agjenti sterilizues dhe zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin rutinë të një procesi sterilizues për pajisjet mjekësore
English
Published 
2017-12-01 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizatorët për produkte për kujdesin e shëndetit -Kërkesa të përgjithshme për tipizimin e një agjenti sterilizues dhe zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin rutinë të një procesi sterilizues për pajisjet mjekësore
English
Withdrawn 
2013-11-26 
99 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Zbatimi i drejtimit të rrezikut në pajisjet mjekësore (ISO 14971 : 2007, Versioni i korrigjuar 2007 -10 -01)
English
Published 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestezike dhe të frymëmarrjes - Përputhshmëria me oksigjenin (ISO 15001:2010)
English
Published 
2016-07-20 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet e matjes së rrjedhjes për bashkimin e njësive fundore të sistemeve të tubacioneve të gazit mjekësor (ISO 15002:2008)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Withdrawn 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Published 
2011-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Kërkesat fondamentale dhe metodat e provës Pjesa 2 : Mbrojtja e rrezikut nga drita
English
Published 
2013-11-26 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Matja e sasive në mostrat me origjinë biologjike -Kërkesat për përmbajtjen dhe prezantimin e proçedurave referuese të matjes (ISO 15193 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Matja e sasive në mostrat me origjinë biologjike -Kërkesat për materialet referuese të çertifikuara dhe përmbajtja e dokumentacionit mbështetës (ISO 15194 : 2009)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e provave të diagnostikimit in vitro -Kërkesat për sistemet e monitorimit të glukozës së gjakut për vet testim në menagjimin e diabetit
English
Published 
2017-12-01 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e provave të diagnostikimit in vitro -Kërkesat për sistemet e monitorimit të glukozës së gjakut për vet testim në menagjimin e diabetit
English
Withdrawn 
2013-11-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Simbolet që do të përdoren në etiketat e pajisjeve mjekësore, etiketimi dhe informacioni që shpërndahet -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme (ISO 15223 -1 : 2012)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Menaxhimi i cilësisë - Struktura e sistemit të nomenklaturës për pajisjet mjekësore (ISO 15225:2010)
English
Withdrawn 
2016-10-04 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Menaxhimi i cilësisë - Struktura e sistemit të nomenklaturës për pajisjet mjekësore (ISO 15225:2010)
English
Published 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentat oftalmike - Pajisjet optike për shtesat e pamjes së ulët
English
Withdrawn 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet e lidhura me lazer - Metodat e provës për përcaktimin e formës së frontit së valës së tufës - Pjesa 2: Sensorët Shack -Hartmann (ISO 15367-2:2005)
English
Published 
2015-11-16 
72 
45 € 
PDF
Blej
Materiale parësore të ambalazhimit për produktet mjeksore – Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2008, duke iu referuar praktikës së prodhimit të produktit (GMP) (ISO 15378:2011)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Konteinerët plastike për injeksionin intravenoz (ISO 15747:2010)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Ndriçuesit e brendshëm - Kërkesat themelore dhe metodat e provës për sigurinë e rrezatimit optik (ISO 15752:2010)
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Implantet Oftalmike - Pajisjet Oftalmike viskoelastike (viskokirurgjike) (ISO 15798:2013)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorët kimikë -Udhëzues për seleksionimin, përdorimi ne dhe interpretimin e rezultateve (ISO 15882 : 2008)
English
Published 
2017-12-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit -Indikatorët kimikë -Udhëzues për seleksionimin, përdorimi ne dhe interpretimin e rezultateve (ISO 15882 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje dizindektuese me ujë -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme, termat dhe përkufizimet dhe provat (ISO 15883 -1 : 2006)
English
Published 
2017-12-01 
93 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje dizindektuese me ujë -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme, termat dhe përkufizimet dhe provat (ISO 15883 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje dizindektuese me ujë -Pjesa 2 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dizinfektuese me ujë që punojnë për dizinfektim termal për intrumentat kirurgjikale, pajisjet anestezike, tasat, pjatat, mbajtësit, veglat, gjyslykët etj (ISO 15883 -2 : 2006)
English
Published 
2012-08-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje dizinfektuese me ujë -Pjesa 3 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dizinfektuese me ujë që punojnë për dizinfektim termal të konteinerëve të mbetjeve humane (ISO 15883 -3 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
57 
38 € 
PDF
Blej
Dezinfektuesit larës -Pjesa 4 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dezinfektuese kimike për dezinfektimin e pajisjeve endoskopike termolabile (ISO 15883 -4 : 2008)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
57 
38 € 
PDF
Blej
Dezinfektuesit larës -Pjesa 4 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dezinfektuese kimike për dezinfektimin e pajisjeve endoskopike termolabile (ISO 15883 -4 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje dizinfektuese me ujë -Pjesa 6 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dizinfektuese me ujë që punojnë për dizinfektim termal për pajisjet mjekësore jo -kritike (te cilat janë të paafta të shfaqen me shpërthim) , dhe pajisjet për kujdesin e shëndetit (ISO 15883 -6 : 2011)
English
Published 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje dizinfektuese me ujë -Pjesa 6 : Kërkesat dhe provat për pajisjet dizinfektuese me ujë që punojnë për dizinfektim termal për pajisjet mjekësore jo -kritike (te cilat janë të paafta të shfaqen me shpërthim) , dhe pajisjet për kujdesin e shëndetit (ISO 15883 -6 : 2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Instrumente për përdorim me implantet kirurgjikale jo aktive - Kërkesa të përgjithshme (ISO 16061:2015)
English
Published 
2017-12-01 
26 
26 € 
PDF
Blej
Instrumente për përdorim me implantet kirurgjikale jo aktive - Kërkesa të përgjithshme (ISO 16061:2015)
English
Published 
2016-07-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ndihmësa teknikë për persona të paaftë – Sistemet e kontrollit mjedisor për jetën e përditshme
English
Published 
2013-11-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Testimi klinik laboratorik dhe sistemet e testeve diagnostike in vitro -Metoda e referencës për testimin in vitro të aktivitetit të agjentëve antimikrobialë përkundrejt mikro -organizmave të kërpudhave të cilat përfshihen në sëmundjet infektive (ISO 16256 : 2012)
English
Published 
2016-07-20 
74 
45 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike – Ndërkëmbimi i informacionit për pajisjen optike oftalmike
English
Withdrawn 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Published 
2017-12-01 
30 
29 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Withdrawn 
2015-11-16 
36 
32 € 
PDF
Blej
Terapia e frymëmarrjes së apnesë së gjumit - Pjesa 2: Maskat dhe pajisjet ndihmëse terapeike
English
Published 
2013-11-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet dignostikuese in vitro -Matja e sasive në mostrat biologjike -Përputhshmëria metrologjike e vlerave të përcaktuara për kalibruesit dhe materialet e kontrollit
English
Published 
2013-11-26 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) -Pjesa 1 : Termat, përkufizimet dhe kërkesat e përgjithshme (ISO 18113 -1 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) -Pjesa 2 : Reagentët diagnostikues për pajisjet in vitro për përdorim profesional (ISO 18113 -2 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) -Pjesa 3 : Instrumentet e diagnostikimit in vitro për përdorim profesional (ISO 18113 -3 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) -Pjesa 4 : Reagentët diagnostike për pajisjet in vitro për vetë -testim (ISO 18113 -4 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro -Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) -Pjesa 5 : Instrumentet e diagnostikimit in vitro për vetë -testim (ISO 18113 -5 : 2009)
English
Published 
2013-11-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet dignostikuese in vitro -Matja e sasive në mostrat biologjike -Përputhshmëria metrologjike e vlerave për përqëndrimin katalitik të enzimave të përcaktuara për kalibruesit dhe materialet e kontrollit
English
Withdrawn 
2012-08-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Pjesa 2: Tolerancat (ISO 18369-2:2012)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë dhe kimikë -Pajisja e provës (ISO 18472 : 2006)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje respiratore Monitoruesit për fëmijë Kërkesa të veçanta
English
Published 
2017-12-01 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje respiratore Monitoruesit për fëmijë Kërkesa të veçanta
English
Withdrawn 
2011-08-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mjeksore për oksigjenin e konservuar dhe për përzjerjen e oksigjenit Kërkesat e veçanta
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Instrumente oftalmike - Topografët kornealë (ISO 19980:2012)
English
Published 
2013-11-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat klinike laboratorike dhe sistemet e provave të diagnostikimit in vitro -Prova e ndjeshmërisë së agjentëve infektivë dhe vlerësimi i performancës së pajisjeve të provës së ndjeshmmërisë kundër mikrobeve -Pjesa 2 : Vlerësimi i performancës së pajisjeve të provës së ndjeshmërisë kundër mikrobeve (ISO 20776 -2 : 2007)
English
Published 
2016-07-20 
66 
42 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produketve të kujdesit shëndetësor - Ngrohja e thatë - Kërkesat për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli rutinë i proçesit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore (ISO 20857:2010)
English
Published 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Dorashka mjekësorë -Përcaktimi i heqjes së pluhurit sipërfaqësor (ISO 21171 : 2006)
English
Published 
2013-11-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Metodat e provës për pragun (cakun) e dëmtimit të induktuar nga lazeri -Pjesa 1 : Definicionet dhe parime të përgjithshme (ISO 21254 -1 : 2011)
English
Published 
2013-11-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer -Metodat e provës për pragun (kufirin) e dëmtimit të induktuar nga lazeri -Pjesa 2 : Përcaktimi i cakut të dëmtimit (ISO 21254 -2 : 2011)
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Implante kirurgjikalë joaktivë - Implante të nyjeve të rivendosshme - Kërkesa të veçanta (ISO 21534:2007)
English
Published 
2016-07-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Implante kirurgjikalë joaktivë - Implante të nyjeve të rivendosshme - Kërkesa specifike për implante të nyjeve të sipërme të rivendosshme (ISO 21535:2007)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën kryesore të monitoruesve të gazit respirator
English
Published 
2015-11-16 
39 
32 € 
PDF
Blej
Injektorët e gjilpërave të lira - Kërkesat dhe metodat e provës (ISO 21649:2006)
English
Published 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Lidhësat fleksibël të presionit të lartë për t’u përdorur në sistemet e gazit mjekësore
English
Withdrawn 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat Oftalmike - Lente për syze të montuara (ISO 21987:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore duke shfrytëzuar indet e kafshëve dhe derivatet e tyre - Pjesa 1: Zbatimi i menaxhimit të rrezikut (ISO 22442-1:2015)
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore duke shfrytëzuar indet e kafshëve dhe derivatet e tyre - Pjesa 1: Zbatimi i menaxhimit të rrezikut (ISO 22442-1:2015)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore duke shfrytëzuar indet e kafshëve dhe derivatet e tyre - Pjesa 2: Kontrollet mbi origjinën, grupimin dhe trajtimi (ISO 22442-2:2015)
English
Published 
2017-12-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore duke shfrytëzuar indet e kafshëve dhe derivatet e tyre - Pjesa 2: Kontrollet mbi origjinën, grupimin dhe trajtimi (ISO 22442-2:2015)
English
Published 
2016-07-20 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore duke përdorur indet e kafshëve dhe derivatet e tyre - Pjesa 3: Vlerësimi i procesit të eliminimit dhe/ose inaktivizimit të viruseve dhe agjentëve të transmetueshëm encefalopati thithës (TSE) (ISO 22442-3:2007)
English
Published 
2016-07-20 
88 
48 € 
PDF
Blej
Proteza të jashtme të gjymtyrëve dhe orthses të ashe – Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2012-08-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje për agjentët mbrojtës kundër infeksionit -Metoda e provës për qëndrueshmërinë ndaj penetrimit të thatë të mikrobeve (ISO 22612 : 2005)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Instrumentet për matjen e distancave aksiale në sy (ISO 22665:2012)
English
Published 
2017-12-01 
98 
48 € 
PDF
Blej
Protezat -Testimi i pajisjes për kyçin e këmbës dhe elememtë të saj -Kërkesat dhe metodat e provës (ISO 22675 : 2006)
English
Published 
2015-11-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Filtrat e sistemit të frymëmarrjes për përdorim anestezik dhe respirator - Pjesa 1: Metoda e provës me një solucion kripor për vlerësimin e performancës së filtrimit
English
Published 
2015-11-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Filtra të sistemit të frymëmarrjes për anestezi dhe në përdorim respirator - Pjesa 2: Aspekte të jofiltrimit
English
Withdrawn 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore për diagnostikimin in vitro -Vlerësimi i qëndrueshmërisë së reagentëve për diagnostikimin in vitro (ISO 23640 : 2011)
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore për diagnostikimin in vitro -Vlerësimi i qëndrueshmërisë së reagentëve për diagnostikimin in vitro (ISO 23640 : 2011)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje për anestezi dhe respiratore - Aparatet e frymëmarrjes maksimale për vlerësimin e funksionit polmunar në frymëmarrjen humane spontane
English
Published 
2016-10-04 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje për anestezi dhe respiratore - Aparatet e frymëmarrjes maksimale për vlerësimin e funksionit polmunar në frymëmarrjen humane spontane
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Optikat dhe fotonet - Lazerat dhe pajisjet e lidhur me lazer - Matja e fazës së vonuar të komponentëve optikë për lazer me rrezatim të polarizuar (ISO 24013:2006)
English
Published 
2016-07-20 
36 
32 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Raporti i rravgimit të syrit të njeriut (ISO 24157:2008)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Vlimi në temperaturë të ulët dhe formadelhidi - Kërkesat për zhvillimin ,vlerësimin dhe kontrollin rutinë të proçesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 25424:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
94 
48 € 
PDF
Blej
Implante kardiovaskulare - Pajisje endovaskulare - Pjesa 1: Protezat endovaskulare (ISO 25539-1:2003 përfshirë Amd 1:2005)
English
Published 
2015-11-16 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje anestezike dhe të frymëmarrjes -Spirometra të destinuar për matjen e volumit të forcës së skaduar në qëniet njerëzore - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)
English
Published 
2015-11-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kontenierët të palosshëm plastikë për gjakun e njeriut dhe komponentët e gjakut - Pjesa 3:Sistemet e qeseve të gjakut me karakteristika të integruara (ISO 3826-3:2006)
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Akustika - Zero e referimit për kalibrimin e pajisjeve audiometrike - Pjesa 8: Nivelet e referencës ekuivalente të presionit të tingullit të pragut për kufjet me tone të pastra dhe për kufjet perimetrale
English
Withdrawn 
2011-08-01 
26 
26 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve termike (nxehtësi dhe/ose zjarr)
English
Published 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Cilindrat e vegjël të gazit mjekësor - Lidhjet e valvulave të tipit përforcues me tregues gjilpëre
English
Withdrawn 
2016-07-20 
64 
42 € 
PDF
Blej
Prezervativë për meshkuj, prej gome lateksi natyrale - Kërkesat dhe metodat e testimit (ISO 4074:2015)
English
Published 
2017-12-01 
64 
42 € 
PDF
Blej
Prezervativë për meshkuj, prej gome lateksi natyrale - Kërkesat dhe metodat e testimit (ISO 4074:2015)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestetike dhe te frymëmarrjes
English
Published 
2017-12-01 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestetike dhe te frymëmarrjes
English
Published 
2015-11-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje anestezike dhe të frymëmarrjes - Bashkueset konike - Pjesa 1: Konet dhe prizat (ISO 5356-1:2015)
English
Published 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestezike dhe të frymëmarrjes - Bashkueset konike - Pjesa 2: Bashkueset të cilat mbajnë një peshë të caktuar(peshëmbajtëse) me vidhë të filetuar (ISO 5356-2:2012)
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje anestezike dhe të frymëmarrjes - Tubat fleksibël me presion të ulët për përdorim me gazet mjekësore (ISO 5359:2014)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Avulluesit anestezik - Sistemet e mbushjes me agjent specifik(ISO 5360:2012)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestetike dhe respiratore -Tubat traekalë (frymëmarrjes) dhe konektorët (bashkuesit) -Korrigjimi Teknik 1 (ISO 5361 : 2012/Cor 1 : 2012)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet respiratore dhe anestezie - Rrugëve orofaringeale (ISO 5364:2008)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestezike dhe respiratore - Tubat trakeostemike - Pjesa 1: Tubat dhe lidhësat për t’u përdorur tek të rriturit (ISO 5366-1:2000)
English
Published 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike dhe kanalizimet -Rakorderitë(pajisjet)termoplastikë të derdhur me injeksion - Metodat për vlerësimin vizualisht të efektëve të ngrohjes
English
Withdrawn 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Gjilpërat për nënlëkurë me një përdorim - Kodimi i ngjyrës për identifikim
English
Published 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Vizatimet teknike -Paraqitja e thjeshtuar e vrimave te qendrës
English
Withdrawn 
2016-07-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Stomatologjia - Materiale qeramike (ISO 6872:2015)
English
Published 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Stomatologjia - Materiale qeramike (ISO 6872:2015)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Implantet neurokirurgjikale - Shunte dhe komponentë hidrocefali sterile dhe njëpërdorimshe
English
Withdrawn 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit gaz gjak
English
Withdrawn 
2011-08-01 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestezike dhe respiratore Laringoskopët për futje të gypit në trake
English
Withdrawn 
2017-12-01 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet anestezike dhe respiratore Laringoskopët për futje të gypit në trake
English
Published 
2015-11-16 
159 
61 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacionit të gazit që përdoren në mjekësi - Pjesa 1: Sistemet e tubacionit për ngjeshjen e gazrave mjekësorë me vakum - (ISO 7396-1:2007)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet kontraceptive intra -uterinë me përmbajtje bakri -Kërkesat, provat
English
Published 
2017-12-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet kontraceptive intra -uterinë me përmbajtje bakri -Kërkesat, provat
English
Withdrawn 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike me një përdorim
English
Published 
2015-11-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Stomatologjia - Shiringat sterile të injeksionit dentar njëpërdorimshe (ISO 7885:2010)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike me një përdorim -Pjesa 1 : Shiringat për përdorim me dorë
English
Withdrawn 
2015-11-16 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike me një përdorim - Pjesa 2: Shiringat për përdorim me pompa që e shtyjnë shiringën me motor
English
Withdrawn 
2015-11-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile për përdorim të vetëm mjekësor - Pjesa 3: Shiringat auto-disable për imunizim të dozës fikse (ISO 7886-3:2005)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike për një përdorim - Pjesa 4: Shiringa me veti parandaluese për ripërdorim (ISO 7886-4:2006)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Withdrawn 
2015-11-16 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lidhësa treshe me përmasa të vogla për gaze dhe lëngje në zbatimet mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa me përmasa të vogla për gaze dhe lëngje në zbatimet mjekësore Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2016-07-20 
96 
48 € 
PDF
Blej
Reagimi njerëzor ndaj dridhjeve - Përdorimi i instrumentave matës (ISO 8041:2005/Cor 1:2007)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
105 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-12:Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e kujdesit të ventilatorëve te rëndësishëm – Korrigjimi Teknik 1 (ISO 80601-2-12:2011/Cor 1:2011)
English
Published 
2015-11-16 
109 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-13:Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e aparatit anestetike (ISO 80601-2-13:2011)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
71 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-55:Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e monitorëve të gazit respirator (ISO 80601-2-55:2011)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
90 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-61:Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjes të puls- oksimetrit (ISO 80601-2-61:2011)
English
Published 
2017-12-01 
95 
48 € 
PDF
Blej
Ventilatorë të mushkërisë që përdoren në mjekësi - Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën kryesore - Pjesa 2: Ventilatorë për kujdesin personal për pacientë që kanë nevojë për ventilatorë
English
Published 
2015-11-16 
46 
36 € 
PDF
Blej
Matës tensioni(sigmomanometra) jo invazivë - Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e testimit për matjet jo automatike (ISO 81060-1:2007)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
70 
42 € 
PDF
Blej
Lagështues respiratorë për përdorime mjekësore - mjekësor - Kërkesa të veçanta për sistemet respiratore të lagështimit (ISO 8185:2007)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Konteinerët dhe aksesorët për injeksion - Pjesa 1: Flakonët për injeksion të bërë nga tub qelqi (ISO 8362-1:2009)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Enët dhe pajisjet ndihmëse për produktet e injektueshme - Pjesa 2: Tapat për flakonet e injektueshme (ISO 8362-2:2008)
English
Published 
2017-12-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Enët dhe pajisjet ndihmëse për produktet e injektueshme - Pjesa 2: Tapat për flakonet e injektueshme (ISO 8362-2:2008)
English
Published 
2015-11-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Enët e injeksionit dhe pajisjet ndihmëse - Pjesa 3: Kapsulat prej alumini për flakonet e injeksionit
English
Published 
2015-11-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Konteinerët dhe aksesorët për injeksion - Pjesa 4: Flakonët për injeksion të bërë prej qelqi të derdhur (ISO/FDIS 8362-4:2011)
English
Published 
2015-11-16 
13 € 
PDF
Blej
Konteinerët e injeksionit dhe aksesorët - Pjesa 6 : Kapsulat të bëra nga kombinimi plastikë dhe alumin për shishe injeksioni (ISO 8362-6:2010)
English
Published 
2015-11-16 
15 € 
PDF
Blej
Konteinerët e injeksionit dhe aksesorët - Pjesa 7 :Kapsulat e injeksionit të bëra nga kombinimet plastikë - alumini pa pa mbivendosje te pjesëve të plastikës (ISO 8362-7:2006)
English
Published 
2016-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë - Oftalmologjia - Shkalla e shkallëzuar
English
Published 
2015-11-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 1: Shishet e xhamit për infuzionin (ISO/FDIS 8536-1:2011)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisja infuzion për përdorim mjekësor Pjesa 10 : Aksesorët për linjat fluide për t’u përdorur me aparatin e presionit infuzion
English
Published 
2017-12-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja infuzion për përdorim mjekësor Pjesa 10 : Aksesorët për linjat fluide për t’u përdorur me aparatin e presionit infuzion
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 11: Filtra infuzioni njëpërdorimshe për pajisjet e infuzionit me presion (ISO 8536-11:2015)
English
Published 
2017-12-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 11: Filtra infuzioni njëpërdorimshe për pajisjet e infuzionit me presion (ISO 8536-11:2015)
English
Published 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja infusion për përdorim mjekësor - Pjesa 2: Mbylljet për shishet infusion (ISO 8536-2:2001)
English
Published 
2015-11-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 3: Kapsulat prej alumini për shishet e infuzionit (ISO 8536-3:2009)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje infuzioni për përdorim mjekësor Pjesa 4 : Sete infuzioni për një përdorim avancim gravimetrik
English
Withdrawn 
2017-12-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje infuzioni për përdorim mjekësor Pjesa 4 : Sete infuzioni për një përdorim avancim gravimetrik
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje infuzioni për përdorim mjekësor Pjesa 8 : Pajisje infuzioni për t’u përdorur me aparatura infuzioni të presionit
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje infuzioni për përdorim mjekësor Pjesa 8 : Pajisje infuzioni për t’u përdorur me aparatura infuzioni të presionit
English
Withdrawn 
2015-11-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 9: Linjat fluide (të lëngjeve) njëpërdorimshe për pajisjet e infuzionit me presion (ISO 8536-9:2015)
English
Published 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 9: Linjat fluide (të lëngjeve) njëpërdorimshe për pajisjet e infuzionit me presion (ISO 8536-9:2015)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shiringat një përdorimshe, sterile me ase pa gjilpërë, për insulinën
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Shiringat një përdorimshe, sterile me ase pa gjilpërë, për insulinën
English
Withdrawn 
2011-08-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Withdrawn 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumente optike - Frontofotometrat - Pjesa 1: Instrumente për përdorim të përgjithshëm (ISO 8598-1:2014)
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Tonmatësat (ISO 8612:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skeletet e syzeve - Sistemi i matjes dhe terminologjia (ISO 8624:2011/Amd 1:2015)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
26 
26 € 
PDF
Blej
Hemodializuesit, hemodiafiltrat, hemofiltrat, hemokoncentratorët dhe qarqet e tyre jashtëtruporë
English
Withdrawn 
2017-12-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Hemodializuesit, hemodiafiltrat, hemofiltrat, hemokoncentratorët dhe qarqet e tyre jashtëtruporë
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aparatet vëllimore me piston - Pjesa 3: Byretat me piston (ISO 8655-3:2002/Cor 1:2008)
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aparatet vëllimore me piston - Pjesa 5: Shpërndarësit (ISO 8655-5:2002/Cor 1:2008)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kateterët thithës për përdorim në kanalin e frymëmarrjes (ISO 8836:2014)
English
Published 
2011-08-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pjesët prej elastomeri për parenteralet dhe për pajisjet për përdorime farmaceutike Pjesa 1 : Ekstraktimet në autoklavat ujore
English
Withdrawn 
2011-08-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pjesët prej elastomeri për parenteralet dhe për pajisjet për përdorime farmaceutike Pjesa 2 : Identifikimi dhe tipizimi
English
Published 
2015-11-16 
13 € 
PDF
Blej
Pjesët elastometrike për jashtintestinalet dhe për pajisjet për përdorim farmaceutik - Pjesa 3: Përcaktimi i njehsimit i grimcës së çliruar (ISO 8871-3:2003)
English
Published 
2015-11-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pjesët prej elastomeri për parenteralet dhe për pajisjet për përdorime farmaceutike – Pjesa 4: Kërkesat biologjike dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-16 
13 € 
PDF
Blej
Kapëset prej alumini për transfuzionin. infuzionin dhe shishet e injeksionit - Kërkesat të përgjithshme dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 1: Specifikimet për lentet me një pamje dhe lentet shumëfokusore (ISO 8980-1:2004/Cor.1:2006)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 2: Specifikimet për lentet me forcë progresive (ISO 8980-2:2004/Cor.1:2006)
English
Published 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të paprera - Pjesa 3:Specifikimet e transmetimit dhe metodat e provës (ISO 8980-3:2013)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa preraPjesa 4: Specifikimet dhe metodat e provës për veshje kundër pasqyrimit.
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lente syzesh të papërfunduara –Pjesa 5: Kërkesat minimale të sipërfaqeve të lenteve të syzeve për deklarimin e rezistencës në abrasion
English
Withdrawn 
2015-11-16 
37 
32 € 
PDF
Blej
Njësitë fundore për sistemet e tubave të gazeve mjeksore - Pjesa 1: Njësitë fundore për t’u përdorur me gazet mjeksore të ngjeshur dhe në vakum
English
Published 
2015-11-16 
39 
32 € 
PDF
Blej
Njësitë fundore për sistemet e tubave të gazeve mjeksore - Pjesa 2: Njësitë fundore për sistemet e gazeve të pastruar anestezike
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 1:Ampulat për injektim (ISO 9187-1:2010)
English
Published 
2015-11-16 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e infuzionit për përdorim mjekësor - Pjesa 2:Ampulat me një majë (OPC) (ISO 9187-2:2010)
English
Published 
2013-11-26 
34 
31 € 
PDF
Blej
Kërkesat ergonomike për punë në zyrë me terminale me ekran pamor (VDT) -Pjesa 13 : Udhëzues për perdoruesin
English
Published 
2013-11-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kërkesat ergonomike për punë në zyrë me terminale me ekran pamor (VDT) -Pjesa 5 : Pamja e vëndit të punës dhe kërkesat në lidhje me posturalet
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optics and optical instruments -Test lenses for calibration of focimeters -Part 1 : Test lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e provës për kalibrimin e frontofotometrave Pjesa 2 : Lentet e provës për frontofotometrat që përdoren për matjen e lenteve të kontaktit
English
Published 
2015-11-16 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje anestezike dhe respiratore - Shëmbyesit e nxehtësisë dhe të lagështisë (HMEs) që përdoren për gazet e thithur me frymëmarrje tek njerëzit - Pjesa 1: HMEs për përdorim me vëllime minimale të frymëthithjes prej 250 ml (ISO 9360-1:2000)
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje anestezike dhe respiratore - Shëmbyesit e nxehtësisë dhe të lagështisë (HMEs) që përdoren për gazet e thithur me frymëmarrje tek njerëzit - Pjesa 2: HMEs për përdorim minimale me vëllime minimale prej 250 ml tek pacientët me trakeotemi
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet për kujdesin e lenteve të kontaktit - Përcaktimi i biokompatibilitetit nga studimi okular me syrin e lepurit të butë (ISO 9394:2012)
English
Withdrawn 
2015-11-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Tubi prej çeliku që nuk ndryshket për gjilpërën (agen) për prodhimin e pajisjeve mjekësore (ISO 9626:1991/AM 1:2001)
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implantet neurokirurgjikale - Klipset vetëmbyllëse ndërkafkore të aneurizmit
English
Withdrawn 
2011-08-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Lentet provë për kujdesin
English
Published 
2017-12-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Lentet provë për kujdesin
English
Withdrawn 
2015-11-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Shiringat dentare me rezervë
English
Withdrawn 
2011-08-01 
89 
48 € 
PDF
Blej
Ndihmësat teknikë për persona me aftësi të kufizuar -Klasifikimi dhe terminologjia
English
Published 
2015-11-16 
33 
31 € 
PDF
Blej
Informatikë e shëndetit – Kujdes për shëndetin
English
Published 
2012-08-08 
164 
61 € 
PDF
Blej
Informatika për mjeksinë -Mesazhe për shkëmbimin e informacionit të administratës së kujdesit shëndetësor
English
Withdrawn 
2012-08-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Tekstilet në sistemin e ruajtjes së shëndetit
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpërndarjes së gazit mjekësor - Pjesa 6: Përmasat dhe shpërndarja e sondave për fiksimet në mur për gazet mjekësore të ngjeshur dhe vakuum
English
Published 
2009-02-16 
56 
38 € 
PDF
Blej
Tubat dhe pajisjet ndihmëse prej çeliku që përdoren për tubacionet nëntokësore ose të zhytura Veshja e jashtme dhe e brendshme me bazë bitumi dhe katrani
English
Published 
2013-11-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mokrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët -Metoda horizontale për zbulimin dhe numërimin e Escherichia coli të presupozuar -Numri teknik më i mundshëm
English
Published 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzim për zhvillimin dhe përfshirjen e aspekteve të sigurisë në standardet ndërkombëtare për pajisjet mjekësore
English
Published 
2020-08-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Mikroskopë me llambë me dritarëza (ISO 10939:2017)
English
Published 
2020-08-25 
56 
38 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjitshme (ISO 11138 -1 : 2006)
English
Published 
2020-08-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Indikatorët biologjikë -Pjesa 4 : Indikatorët biologjikë për procese në stererilizatorët me nxehje të thatë
English
Published 
2020-08-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit për shëndetin -Indikatorët biologjikë -Pjesa 5 : Indikatorët biologjikë për procese në sterilizatorët me avull në temperaturë të ulët dhe me formaldehidë
English
Published 
2020-08-25 
34 
31 € 
PDF
Blej
Optika dhe fotonika -Laseret dhe sistemet laser -Metodat e proves se fuqise se tufes se rrezeve, te energjise se karakteristikave te perkohshme (ISO 11554 : 2006)
English
Published 
2020-06-18 
67 
42 € 
PDF
Blej
Laboratorët mjekësorë - Kërkesat për cilësinë dhe kompetencën (ISO 15189:2012, Versioni i korrigjuar 2014-08-15)
English
Published 
2020-08-25 
81 
48 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Published 
2020-08-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Implante për kirurgjinë - Materialet metalike - Pjesa 2:Titani i paleguar ( i pa lidhur me metale të tjera) (ISO 5832-2:1999)
English
Published 
2020-08-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Gjilpërat për nënlëkurë me një përdorim - Kodimi i ngjyrës për identifikim
English
Published 
2020-08-25 
74 
45 € 
PDF
Blej
Shkarkimet nga burimet stacionare - Sistemet parashikuese të monitorimit të emetimeve (PEMS) - Zbatueshmëria, ekzekutimi dhe sigurimi i cilësisë
English
Published 
2020-08-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Shiringa sterile njëpërdorimëshe për injektime nën lëkurë - Kërkesat dhe metodat e testimit (ISO 7864:2016)
English
Published 
2020-08-25 
48 
36 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike me një përdorim -Pjesa 1 : Shiringat për përdorim me dorë
English
Published 
2020-08-25 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-55:Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e monitorëve të gazit respirator (ISO 80601-2-55:2011)
English
Published 
2020-08-25 
37 
32 € 
PDF
Blej
Tubi prej çeliku që nuk ndryshket për gjilpërën (agen) për prodhimin e pajisjeve mjekësore (ISO 9626:1991/AM 1:2001)
English
Published 
2022-02-16 
55 
38 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe testimi brenda procesit të menaxhimit të riskut (ISO 10993-1:2018, duke përfshirë versionin e korrigjuar 2018-10)
English
Published 
2022-02-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Optika dhe fotonet - Lazerat dhe pajisjet që lidhen me to - Fjalori dhe simbolet (ISO 11145:2018)
English
Published 
2022-02-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë- Makineritë e përpunimit me lazer - Pjesa 3: Reduktimi i zhurmës dhe matja e zhurmës për makineritë e përpunitmit me lazer dhe pajisjet e përpunimtit që mbahen me dorë dhe pajisjet ndihmëse shoqëruese (shkalla e saktësisë ose përpikmërisë 2)(ISO 11553-3:2013)
English
Published 
2022-02-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lazera dhe pajisjet që lidhen me to -Përcaktimi i rezistencës së lazerit e tubave dhe boshteve të tubave trakeale (ISO 11990:2018)
English
Published 
2022-02-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentet optike -Laserat dhe aparatet perkatese me laser -Metodat e proves per shperndarjen e densitetit te fuqise (energjise) se tufes se rrezeve laser
English
Published 
2022-02-16 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Avulli i nxehtë - Pjesa 1: Kërkesat për zhvillimin, vlefshmërinë dhe kontrollin e zakonshëm të procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 17665-1:2006)
English
Published 
2022-02-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Treguesit biologjikë dhe kimikë - Pajisja e provës (ISO 18472:2018)
English
Published 
2022-02-16 
37 
32 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përgatitjen dhe menaxhimin e cilësisë së lëngjeve për hemodializën dhe terapive që lidhen me të - Pjesa 4: Koncetrate për hemodializën dhe terapitë që lidhen me të (ISO 23500-4:2019)
English
Published 
2022-02-16 
63 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje respiratore dhe anestezie - Sistemet dhe përbërësit mjegullzues (ISO 27427:2013)
English
Published 
2022-02-16 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje respiratore dhe anestezie - Tuba trakeostemik dhe bashkuesit (ISO 5366:2016)
English
Published 
2022-02-16 
48 
36 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i shëndetit dhe sigurisë në punë - Udhëzime të përgjithshme për një punë të sigurt gjatë pandemisë COVID-19
628 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim