Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-20
Time: 11:29


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2018-06-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet-Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar-Pjesa 12: Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit-Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave të lidhura me instalimet fotovoltaike
Albanian
Published 
2010-09-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Planafat për miratimin e teknologjisë : Fabrikimi i bashkuesve elektrik
English
Published 
2010-09-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat rutullues -duke përfshirë BDS CECC 96 101 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 102 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Çelësat shtresor rutullues që vihet në punë me anën e dorës -Shpindel dhe panel i hermetizuar ose jo me montim me izolator kalimtar në qendër -Lidhje me saldim ose pika fundore qarku të printuar
English
Published 
2010-09-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat me levë -duke përfshirë BDS CECC 96 201 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 202 : Vlerësim i nivelit R 96 202 : Çelësat me levë
English
Published 
2010-09-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat e ndjeshëm -duke përfshirë BDS CECC 96 301 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 302 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
10 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat me buton me shtypje -duke përfshirë BDS CECC 96 401 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 402 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
10 € 
PDF
Blej
Specifikim i detajuar i paplotësuar : Çelësat me membranë
English
Published 
2010-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat rrëshqitës
English
Published 
2024-03-26 
39 
32 € 
PDF
Blej
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 1: Vështrim i përgjithshëm dhe koncepte
English
Published 
2024-03-26 
59 
38 € 
PDF
Blej
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 2: Modeli i Sigurisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Deklarim i zbatimit të specifikimit mjedisor të KT 20 -Kabllot elektrik
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Standardizimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
82 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Interpretimet në lidhje me standardet Evopiane të serisë EN 60335
English
Published 
2010-09-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rekomandimet për koordinimin përmasor ndërmjet mbylljeve dhe pajisjeve të brendamontuara për fiksimin e shinave për instalime shtëpiake dhe të ngjashme me të
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Udhëzues për instalimin elektrik Përzgjedhja dhe ngritja e pajisjeve elektrike -Sisteme të përcjellësave lidhës -Kufizimi i rritjes së temperaturës të ndërfaqeve lidhëse
English
Published 
2011-04-25 
85 
48 € 
PDF
Blej
Performanca e sistemeve të tensionit të lartë në rrymë të vazhduar me kthyes të komutuar në linjë Pjesa 1 : Kushtet në gjendje të qëndrueshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
239 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët Pjesa 12 : Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
237 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët-Pjesa 12: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22 : Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22: Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 7 : Fjalori i termave dhe definicioneve nga publikime e IEC 60099 -1, 60099 -4, 60099 -6, 61643 -1, 61643 -12, 61643 -21, 61643 -311, 61643 -321, 61643 -331 dhe 61643 -341
English
Withdrawn 
2011-04-25 
196 
61 € 
PDF
Blej
Spinat dhe prizat për përdorim përgjithësisht shtëpiak dhe të ngjashëm me të, të standardizuara në vendet antare të IEC -s
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shkarkues -Pjesa 3 : Prova e ndotjes artificiale të shkarkuesve
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 4 : Efektet e rrufeve mbi qëniet njerëzore dhe kafshët
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Markimet e terminaleve dhe degëzimeve për transformatorët e fuqisë
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Koordinimi i izolimit për pajisje me sistem me tension të ulët -Pjesa 2 -1 : Udhëzues zbatimi -Fletët e punës për procedurën e përmasimit dhe shembuj përmasimi
English
Published 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Koordinimi i izolimit për pajisje me sistem me tension të ulët -Pjesa 2 -2 : Konsideratat e ndërfaqes -Udhëzues zbatimi
English
Published 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Udhëzues zbatimi për zgjedhjen e fishekëve të siguresave të tensionit të lart, për limitimin e rrymave, për qarqet e transformatorëve
English
Published 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzues rreth rritjes së lejuar të temperaturës të pjesëve të pajisjeve elektrike, në veçanti për terminalet
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat e zhvillimit të rekomanduara në kabllot me flete metali të aplikuar në gjatesi per tension të vlerësuar mbi 30 kV (Um=36 kV)
English
Published 
2011-04-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Metrika të elektricitetit -Shkëmbimi i të dhënave për leximin e matësit, kontrollin e tarifës dhe ngarkesës Pjesa 1 : Terma të lidhur me shkëmbimin e të dhënave me pajisjet matëse duke përdorur DLMS/COSEM
English
Published 
2011-04-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin korrekt të pajisjeve mbrojtëse që punojnë me rryma mbetëse (RCDs) për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Standardizimi i karakteristikave të elektricitetit
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 14 : Projektimi dhe zbatimi i transformatorëve të fuqisë të zhytur në vaj duke përdorur materiale izoluese që durojnë temperatura të larta
English
Withdrawn 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 1 : Aspekte të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 2 : Aspekte të veçanta
English
Draft 
2024-04-16 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Draft 
2024-04-16 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Draft 
2024-04-16 
10 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Draft 
2024-04-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
English
Draft 
2024-04-29 
98 
48 € 
PDF
Blej
Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 1: Pajisje për audiometrinë e të folurit dhe me ton të pastër
English
Draft 
2024-04-29 
51 
38 € 
PDF
Blej
Prova në lidhje me rrezikun nga zjarri - Pjesa 11 - 2: Flakët e provës - Flaka e para përzier nominale 1 kW - Aparatet, rregullimi i provës për miratim, dhe udhëzimi
English
Draft 
2024-04-29 
13 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Draft 
2024-04-15 
12 € 
PDF
Blej
Vetitë dielektrike dhe rezistuese të materialeve izoluese të ngurta - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Draft 
2024-04-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet që djegin gaz, lëndë djegëse të lëngëta dhe të ngurta që kanë lidhje elektrike
English
Draft 
2024-04-29 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje kontrolli të llambave - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për burimin elektrik për shërbimet e sigurisë (ESSS) të furnizuar me pajisje kontrolli elektronik për ndriçimin e emergjencës (të pavarur)
English
Draft 
2024-04-29 
82 
48 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim emergjence
English
Draft 
2024-04-29 
74 
45 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat me shkarkim ( përveç llambave fluroishente)
English
Draft 
2024-04-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
English
Draft 
2024-05-08 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-04-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
English
Draft 
2024-05-20 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për transmesionet e grilave me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Draft 
2024-05-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Draft 
2024-05-08 
94 
48 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçues për ndriçim emergjent
English
Draft 
2024-05-08 
108 
51 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit termik - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Draft 
2024-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
327 
79 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
215 
65 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për montimet e sondave që mbahen në dorë dhe të manipuluara me dorë për provën dhe matjen elektrike
English
Draft 
2024-05-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-012: Kërkesa të veçanta për provën klimatike dhe mjedisore dhe pajisje të tjera për kondicionimin e temperaturës
English
Draft 
2024-05-08 
188 
61 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-012: Kërkesa të veçanta për provën klimatike dhe mjedisore dhe pajisje të tjera për kondicionimin e temperaturës
English
Draft 
2024-05-08 
64 
42 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
13 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
220 
65 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
923 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë
English
Draft 
2024-05-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
206 
61 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, lidhêsit dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
145 
55 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, konektorët dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesat përmasore të pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për kunjin me rrymë alternative (a.c.) dhe aksesorët e tubit të kontaktit
English
Draft 
2024-05-08 
534 
97 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për sistemet dhe pajisjet e konvertuesit elektronik të fuqisë - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
160 
61 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-032: Kërkesa të veçanta për sensorët e rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike
English
Draft 
2024-05-08 
108 
51 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-033: Kërkesat të veçanta për multimetrat që mbahen në dorë dhe pajisjet matëse të tjera, për përdorim shtëpiak dhe profesional, të aftë për të matur tensionin e rrjetit
English
Draft 
2024-05-08 
132 
55 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-034: Kërkesa të veçanta për pajisjet matëse për rezistencën e izolimit dhe pajisjet e provës për forcën elektrike
English
Draft 
2024-05-08 
124 
55 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e instalimit të destinuara për lidhje të përhershme në instalimet e fiksuara
English
Draft 
2024-05-08 
392 
84 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 23: Stacion i karikimit të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar
English
Draft 
2024-05-08 
114 
51 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 24: Komunikimi digjital ndërmjet një stacioni karikimi të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar (DC EV) dhe një automjeti elektrik për kontrollin e karikimit me rrymë të vazhduar (DC)
English
Draft 
2024-05-08 
92 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e menaxhimit të kabllove - Lidhjet e kabllove për instalimet elektrike
English
Withdrawn 
2011-04-25 
34 
31 € 
PDF
Blej
Kontrollet e sistemeve të ngrohjes -Pjesa 4 : Pajisja optimale e kontrollit hap mbyll për sistemet elektrike
English
Withdrawn 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Withdrawn 
2008-02-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Atmosfera me fuqi të madhe eksploduese -Zbatimi i sistemeve të cilësisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 2 : Kërkesa të fabrikimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 4 : Provat e miratimit të modelit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 5 : Provat e verifikimit fillestar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kontatorët e energjisë termike -Pjesa 6 : Instalimi, vënia në punë, kontrolli operacional dhe mirëmbajtja
English
Published 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje kundra shpërthimit në minierat nën tokë -Sisteme mbrojtëse -Pjesa 1 : Mbyllës ajri me rezistencë shpërthimi 2 bar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësa me përmasa të vogla për gaze dhe lëngje në zbatimet mjekësore Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konducionuesit e ajrit, paketat e ftohjes së lëngut dhe pompat e nxehtësisë me kompresorë që vihen në punë me energji elektrike -Mënyra e ngrohjes -Pjesa 3 : Provat dhe kërkesat për shënimin për blloqet e ujit të nxehtë sanitar
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjete e telekomunikacionit dhe/ose me një sistem shpërndarjeje me kabëll
English
Withdrawn 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjete e telekomunikacionit dhe/ose me një sistem shpërndarjeje me kabëll
English
Withdrawn 
2008-09-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Standardet e vërtetimit për vlërsimin e procedurave të caktimit të marrëveshjeve të organeve që veprojnë në saktoret e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 1 : Klauzola të përbashkëta
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -2 : Pajisjet elektrike -Furnizusit e e nergjisë te pa ndërprerë
English
Published 
2008-02-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -3 : Pajisjet elektrike -Bateritë stacionare dhe karikuesit
English
Published 
2008-02-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -4 : Pajiset elektrike -Transformatoret statikë të fuqisë lartë
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 2 -5 : Pajisjet elektrike -motoret
English
Published 
2008-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -6 : Pajiset elektrike -Gjeneratorët
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -7 : iprocating internal combustion Pajiset elektrike -Pajiset shpërndarëse dhe pajisjet e kontrollit të fazëve
English
Published 
2008-02-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -8 : Pajisje elektrike -Kabllot e fuqisë
English
Published 
2011-04-25 
53 
38 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përkujdesjen e pajisjes së centralit elektrik Pjesa 2 -9 : Pajisjet elektrike Sistemet e kabllove
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -1 : Kaldajat -Kaldajat me tuba uji
English
Published 
2008-02-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -2 : Kaldajat -Kaldajat me tub zjarri
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -3 : Kaldajat -Kaldajat me djegie me shtrat vlimi
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -1 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Seksioni 1 : Pajisjet për zvogëlimin e përhapjeve të tymit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 4 -10 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -Impianti i denitifrikimit të gazeve të shkarkimeve (De -Nox)
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjeset ndihmëse të kaldajave -Pjesa 4 -2 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Seksioni 2 : Ngrohësat gas -ajer, avull -ajer dhe gaz -gaz
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesët ndihmëse të kaldajave -Pjesa 4 -3 : Pjeset ndihmëse të kaldajave -Seksioni 3 : Impianti fryrjes
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -4 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Pajisjet e përgatitjes së lëndeve djegse
English
Published 
2008-02-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrik -Pjesa 4 -5 : Pjesët ndihmëse të kaldajeve -impiantet e përpunimit dhe depozitimit qymyrit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 4 : Pajisjet ndihmëse të kaldajeve -Seksioni6 : Instalimi i desulfurizimit të tymrave (De SOx)
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 : Pajisjet ndihmëse te kaldajeve -Seksioni 7 : Impianti heqjes së hirave
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë Pjesa 4 -8 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -Impiantet e largimit të pluhurave
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -9 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -fryrësi i bozës
English
Published 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë Pjesa 5 -1 : Tubinat e avullit
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 5 -2 : Turbinat e gazit
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 5 -3 : Turbinat e ajrit
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjes së centralit Aksesorët e turbinës -Pjesa 5 -4 : Turbinat hidraulike, pompat e ruajtjes dhe turbinat pompa
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -1 : Deaeratorët
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -2 : Ngrohësit e ujit ushqyes
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -3 : Impianti i kondensimit
English
Published 
2008-02-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -4 : Pompat
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjes -Pjesa 6 -5 : Sistemet e ftohjes së thatë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -6 : Turbinat ndihmëse -Kukullat e ftohjes të lagura dhe të lagura/të thata
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -7 : Turbinat ndihmëse -Tejnxëhtesit e ndarjes së lagështis
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -8 : Turbinat ndihmëse -Vinqat
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -9 : Turbinat ndihmëse -Sistemet e ftohjes së ujit
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përkujdesjen e pajisjes së centralit elektrik -Pjesa 7 -1 : Puna me tuba dhe valvola -sistemet e tubacioneve të presionit te lartë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrike -Pjesa 7 -2 : Tubacionet dhe ventilat -Ventilat për kaldajat dhe për presionin e lartë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve për centralet e prodhimit të energjisë elektrike -Pjesa 8 -1 : Kontrolli dhe instrumentimi
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa për ndërlidhje për pajisje elektronike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashme : Lidhës Peritelevision
English
Published 
2018-06-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kërkesa për ndërlidhje për pajisje elektronike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashme : Lidhës Peritelevision
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat potencialisht Shpërthyese -Pajisja spërkatëse elektrostatike qe mbahet në dorë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e pajisjeve për saldim me rezistencë dhe proceseve të lidhura me të
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sinjalizues per instalimet elektrike te tensionit te ulet ne intervalin e frekuencave 3 -1485 kHz Pjesa 4 -2 Filtrat e stakimit ne tension te ulet -Kerkesat e sigurise
English
Published 
2013-05-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në brezin e frekuencave 3kHz deri 148,5 kHz dhe 1,6 MHz deri 30 MHz -Pjesa 4 -7 : Filtrat e shbashkimit në tension të ulët të bartshëm -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-20 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-08 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2023-07-20 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike -Pjesa 2 -1 : Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve të parashikuar për montimin në murr dhe tavan
English
Published 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo të paracaktuara për montim nën dysheme, në nivel të dyshemesë ose mbi dysheme
English
Published 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave me çarje gjatësor për kabllo të paracaktuara për instalime në kabinete
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta pikat e shërbimit dhe për vendet e shërbimit
English
Published 
2013-05-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet Elektronike të Shtëpive dhe Ndërtesave (SEShN) -Pjesa 1 : Struktura e standardizimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
41 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet Elektronike te Shtepise dhe Ndertimit (SEShN) -Pjesa 2 -2 : Rishikimi i sistemit -Kerkesat e pergjithshme teknike
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Rregullat e veçanta për provat e zakonshme duke iu referuar pajisjeve që i përkasin standardeve EN 60335 -1
English
Published 
2011-04-25 
27 
28 € 
PDF
Blej
Instalimet e shenjave dhe tubave të ndriqimit gazshkarkues në përdorim me një tension në dalje i cili vlerësohet pa ngarkesë që kalon 1 kV por që nuk e kalon 10 kV -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2011-04-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Instalimet e shenjave dhe tubave të ndriçimit gazshkarkues që punojnë nga një tension në dalje pa ngarkesë dhe që vlerësohet se e kalon 1kV por nuk kalon 10 kV -Pjesa 2 : Kërkesa për pajisjet mbrojtëse ndaj qarqeve të hapura dhe difekteve të izolimit
English
Published 
2015-06-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Operimi i instalimeve elektrike-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 1 : Specifikime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial-Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -1 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial-Pjesa 2-1: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes-Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të jashtëme për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -3 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e shpërndarjes dhe të distancave të gjata për sistemet që punojnë në 5 MHz -1000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -4 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz -3000 MHz
English
Withdrawn 
2010-09-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 2 -4 : Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes -Kabllot e mjediseve të jashtme për sistemet që punojnë në 5 MHz -3000 MHz
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksial -Pjesa 3 -1 : Specifikim i seksionit për kabllot që perdoren ne zbatimet e telekomit -Kabllot miniature qe perdoren ne sistemet e komunikimit dixhital
English
Withdrawn 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksialë -Pjesa 4 -1 : Specifikim i seksionuar për kabllot në kabllimin BCT në përputhje me EN 50173 Kabllot lidhës për përdorim të brendshëm në sisteme që veprojnë në frekuencat 5 MHz -3 000 MHz
English
Withdrawn 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot koaksiale-Pjesa 4-2: Specifikim sektorial për kabllot CATV deri në 6 GHz të përdorura në rrjetat e shpërndarjes kabllore
English
Published 
2023-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit
English
Published 
2015-06-24 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit-Sistemet dhe pajisjet e transmetimit të alarmit-Pjesa 2: Kërkesat për aparatet marrëse-transmetuese të ambienteve të survejuara
English
Published 
2015-06-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit-Sistemet dhe pajisjet e transmetimit të alarmit-Pjesa 3: Kërkesat për aparatet marrëse- transmetuese të qendrave marrëse
English
Withdrawn 
2011-04-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo për instalime me tub ndriçues gazshkarkues dhe shënjues, që punon nga një tension i vlerësuar ne dalje gjatë punimit pa ngarkesë që tejkalon 1 000 V por që nuk tejkalon 10 000 V
English
Withdrawn 
2011-04-25 
76 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lidhjet e kabllit per instalime elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse Pjesa 1 : Kërkesat për instalimin dhe projektimin
English
Published 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 2: Kërkesat për projektim, zhvillim dhe lloji i aprovimit të sigurisë së pajisjes dhe nënsistemet
English
Withdrawn 
2008-02-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e tensionit të energjisë elektrike të furnizuar nga sistemet publike të shpërndarjes
English
Published 
2018-06-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e tensionit të energjisë elektrike të furnizuar nga sistemet publike të shpërndarjes
English
Withdrawn 
2008-02-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Komponentët mbrojtës kundra rrufesë (LPC)-Pjesa 1: Kërkesat për lidhjen e komponentëve
English
Withdrawn 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Komponentët mbrojtës kundra rrufesë (LPC) -Pjesa 2 : Kërkesat për konduktorët dhe elektrodat e tokës
English
Withdrawn 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Komponentët mbrojtës kundra rrufesë (LPC) -Pjesa 7 : Kërkesat për përbërjet përforcuese të tokëzimit
English
Published 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet qëndrore të furnizimit me energji
English
Published 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme ndriçimi për dalje emergjence
English
Withdrawn 
2010-09-28 
167 
61 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Sisteme kabllore të përgjithshme -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Sisteme të përgjithëshme kabllimi -Pjesa 3 : Ambjente pune industriale
English
Withdrawn 
2010-09-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Sisteme të përgjithëshme kabllimi -Pjesa 4 : Banesat
English
Withdrawn 
2010-09-28 
49 
36 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Instalime kabllimi -Pjesa 1 : Specifikim instalimi dhe sigurim icilësisë
English
Withdrawn 
2010-09-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Instalime kabllimi -Pjesa 2 : Planifikimi iinstalimeve dhe praktika në brendësi të ndërtesave
English
Published 
2008-02-14 
103 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit mbi 1 kV deri 36 kV dhe nga 250 A deri 3,15 kA për transformatorët e mbushur me lëng
English
Published 
2011-04-25 
76 
45 € 
PDF
Blej
Përcjellësit për linjat ajrore -Përcjellsit me damarë me shtresë bashkëqëndrore të telit të rrumbullakët
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përcjellësit për linjat ajrore -Telat prej çeliku të veshur me zink
English
Withdrawn 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ngrohësit elektrike të shpejtë të ujit-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për zbulimin e gazeve të djegshëm në mjediset shtëpiake -Pjesa 1 : Metodat e provës dhe kërkesat për performancën
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kodi praktik I përdorimit të sigurt të pajisjeve elektrike plotësisht të mbushura me askarel
English
Withdrawn 
2011-04-25 
31 
29 € 
PDF
Blej
Metoda e provës për rezistencën ndaj zjarrit të kabllove të vogla të pambrojtura për përdorim në qarqet e emergjencës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ndërfaqet për DVB -IRD
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ndërfaqet për DVB-IRD
English
Withdrawn 
2013-05-08 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
English
Published 
2023-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 10 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga vaji në ajër
English
Withdrawn 
2010-09-28 
15 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 11 : Indikatorët e temperaturës së vajit dhe të pështjellave
English
Withdrawn 
2011-04-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 8 : Valvulat flutur për qarqet me lëngje izoluese
English
Withdrawn 
2010-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 9 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga uji në vaj
English
Withdrawn 
2011-05-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) Standard I produktit për pajisjet e saldimit rezistentë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Adapteret e kthimit per perdorim industrial
English
Published 
2018-06-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Adapteret e kthimit per perdorim industrial
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e marrësave DVB
English
Withdrawn 
2011-04-25 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave protative me motor që ushqehet me bateri dhe me bllok baterish -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Guarnicionet e permistopit kabllor metrik
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 1 : Aparatet
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -1 : Procedurat -Kategoria AF/R
English
Withdrawn 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -2 : Procedurat -Kategoria A
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri-Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -3 : Procedurat -Kategoria B
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -4 : Procedurat -Kategoria C
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -5 : Procedurat -Kabllot e vogla -Kategoria D
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 1 : Aparatet
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -1 : Procedurat -Percaktimi i sasise se gazit acid halogjen
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -2 : Procedurat -Percaktimi i shkalles se aciditetit te gazave per materialet duke matur pH dhe percjellshmerine
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Provat me gaze te perfshira gjate ndezjes se materialeve te kabllove -Pjesa 2 -3 : Percaktimi i shkalles se aciditetit te gazeve per kabllot duke percaktuar mesataren e ponderuar te pH dhe te percjellshmerine
English
Withdrawn 
2008-09-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Aparatet elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmues ose oksigjenit
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Teresia e pajisjeve me tension te ulet -Mbrojtja nga goditja elektrike -Mbrojtja nga kontakti i drejperdrejte i paqellimshem me pjeset e rrezikshme nen tension
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 10-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot e dyshemeve horizontale dhe të kolonave të ndërtesë
English
Published 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin-Pjesa 10-2:Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune, me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatimet
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës
English
Published 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin-Pjesa 11-2:Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar, të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune, me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatimet
English
Published 
2013-05-07 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumëelementëshe të përdorura komunikimin dhe kontrollin shifror dhe analog -Pjesa 7 : Specifikim i seksionuar për pajisjen me aparaturë dhe kabllot e kontrollit
English
Published 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 9-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 1 000 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës
English
Published 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin-Pjesa 9-2: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatime
English
Published 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Specifikimet per metodat e proves -Pjesa 1 -3 : Metodat e proves elektrike -Qendrueshmeria dielektrike
English
Published 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Specifikimet per metodat e proves -Pjesa 1 -4 : Metodat e proves elektrike -Rezistenca e izolimit
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -1 : Rregulla të përgjithshme projektimi dhe ndërtimi
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -20 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Te pergjithshme
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -21 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Perberesit e izolimit PVC
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -22 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Perberesit e kellefit PVC
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -23 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Izolimi PE
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot per komunikim -Pjesa 4 -1 : Metodat e proves mjedisore -Konsiderata te pergjithshme per perdorimin e kabllove -Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurise
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nyjet lidhëse të kabllos të zhytur në vaj I cili përdoret për transformatorët dhe bobinat që kanë tensionin më të lartë për pajisjet Um nga 725 kV deri në 550 kV
English
Withdrawn 
2010-09-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Zbatimi ilidhësave ekuipotencialë dhe tokëzimit në ndërtesa me pajisje të teknologjisë të informacionit
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Markimi nga mbishkrimi për identifikimin e zemrave të kabllove elektrike
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale izoluese, këllëfuese dhe mbuluese për kabllot e energjisë me tension të ulet -Pjesa 0 : Hyrje e përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Materialet mbuluese izoluese dhe veshëse për cabllot e energjisë së tensionit të ulët Pjesa 1 : Komponentët veshës elastomerike të lidhjeve të tërthorta
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 10 -1 : Materialet veshëse të përziera -Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 10 -2 : Materialet veshëse të përziera -Poliuretan termoplastik
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët -Pjesa 2 -1 : Materialet veshëse elastomerike të rrjetëzuara
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët -Pjesa 2 -2 : Materialet mbuluese elastomerike të rrjetëzuara
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët -Pjesa 3 : Materialet elektroizoluese prej PVC -je
English
Published 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 4 -1 : Materialet veshëse prej PVC -ve
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 4 -2 : PVC covering compounds
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 5 : Materialet elektroizolues të lidhjeve të tërthorta pa halogjenë
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 6 : Materialet veshëse të rrjetëzuara pa halogjen
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 7 : Materialet izoluese termoplastike pa halogjen
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 8 : Materialet veshëse termoplastike pa halogjen
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 9 -1 : Materialet izoluese të përziera -Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2013-05-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtepiake dhe te ngjashme me to -Fushat elektromagnetike -Metodat per vleresimin e matjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Takot kabllore per instalimet elektrike
English
Published 
2013-05-07 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet veshëse me lëngje të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh
English
Published 
2023-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi
English
Published 
2023-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Standarde të familjes së produkteve për veglat e makinerive - Pjesa 2: Imuniteti
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Standard i pergjithshem për të vërtetuar përputhjen e aparateve elektrike dhe elektronike me fuqi te ulet me kufizimet baze qe lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz -300 GHz) -Publiku i zakonshem
English
Published 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metodat e provës elektrike për kabllot e energjisë me tension të ulët
English
Published 
2013-05-07 
49 
36 € 
PDF
Blej
Metodat e provës jo elektrike për kabllot e energjisë me tension të ulët
English
Withdrawn 
2011-04-25 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përcjellsa të veshur për linja ajrore dhe aksesorë të lidhur me to për tensione të rendit mbi 1 kV ac dhe që nuk e tejkalon 36 kV ac -Pjesa 1 : Përcjellsa të veshur
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot shumëçiftësh të përdoruesve fundorë të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh -Pjesa 1 : Kabllot ajrorë
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot shumëçiftësh të përdoruesve fundorë përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh Pjesa 2 : Kabllot e groposur dhe të vendosur në tubacione
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot shumëçiftësh të përdorur në rrjete aksesi shifrore të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh Pjesa 1 : Kabllot e jashtëm
English
Withdrawn 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllo shumëçiftëshe të përdorur në rrjetat e aksesit të telekomunikacionit dixhital me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 3: Kabllot për përdorim të brendshëm shumëçiftësh/kuadrat për kolonën e montimit deri në 100 MHz për gjatësi maksimale të lidhjes 100 m, mbështetës i shërbimeve universale, xDSL dhe zbatimet deri në 100 Mbit/s nëpërmjet IP
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to Siguria Kërkesa të veçanta për aparatet e ngrohjes së kabinave të mjeteve të transportit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to Kërkesa të veçanta për robotët dekorativ
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për analizën e plumbit në PVC e izolimit dhe veshjes së kabllove elektrik dhe me fibra optik -Metoda A : Përcaktimi I përmbajtjes totale të plumbit me spectrometrinë e absorbimit atomik në eksitim të flakës -Metoda B : Analiza sasiore e plumbit të përftuar nga çngjyrosja e Sulfitit të plumbit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Standard shtesë -Çelësat e zjarrfikëseve për sinjalet dhe ndriçuesit e jashtëm dhe brëndshëm
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta -Standard paralel -Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
English
Published 
2013-05-07 
12 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta -Standard paralel -Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
English
Published 
2013-05-07 
43 
34 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta -Standard paralel -Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kërkesat për lidhjen e mikrogjeneratorëve paralel me rrjetet publike të shpërndarjes me tension të ulët
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 1: Kabllot e paekranizuara - Shkalla 1
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 2: Kabllot e ekranizuara - Shkalla 2
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave -Pjesa 3 : Kabllot e izoluar -Shkalla 3
English
Withdrawn 
2018-06-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot e telekomunikacionit për instalimet e brendshme të banesave - Pjesa 4: Kabllot deri në 1 200 MHz - Shkalla 3
English
Withdrawn 
2013-05-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Standard i familjes së produktit për të vërtetuar përputhshmërinë e pajisjes së saldimit rezistent, saldimit me hark elektrik dhe proçeseve që lidhen me to, me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz -300GHz)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Three -phase oil -immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -Part 2 -1 : Distribution transformers with cable boxes on the high -voltage and/or low -voltage side -General requirements
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 2 -2 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV -Pjesa 2 -3 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët -Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 3 : Përcaktimi I brezit të fuqësë për transformatorët me ngarkesë me rrymë josinusoidale
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 4 : Kërkesat dhe provat lidhur me rezervuarët nën presion
English
Published 
2011-04-25 
27 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse të elektricitetit (ac) Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta Matësat elektromekanikë të energjisë aktive (klasa e indeksuar A dhe B)
English
Published 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 1 : Gjeneralitetet
English
Published 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 2 : Bllokuesit e tensioni dhe pezullimit për sistemet vetëmbështetës
English
Published 
2011-04-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 3 : Bllokuesit e tensioni dhe pezullimit për sistemet neutrale lajmëtare
English
Published 
2011-04-25 
47 
36 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 4 Bashkuesit
English
Published 
2011-04-25 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 5 : Prova e vjetërimit elektrik
English
Published 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kërkesë e provave për aksesorët e kabllove ajror të mbështjellë të tensionit të ulët Pjesa 6 : Prova mjedisore
English
Published 
2020-06-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje te destinuara për tu përdorur në sistemet elektronike hyrëse audio dhe video
English
Withdrawn 
2010-09-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për sisteme eletronike për banesa dhe ndërtesa (HBES) dhe sisteme të kontrollit dhe automatizimit të ndërtesave (BACS) -Pjesa 3 : Kërkesa të sigurisë elektrike
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda e provës e rekomanduar për vlerësimin e rrezikut të pikimit plastifikues nga tubat e kabllove të veshur dhe të izoluar prej PVC
English
Published 
2020-06-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) - Standard i familjes së produkteve për përdorim si pjesë këmbimi në pajisjet elektronike në automjete
English
Withdrawn 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
English
Published 
2023-07-20 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
English
Published 
2023-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
English
Published 
2013-05-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -11 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo fleksibël me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -12 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo me izolim PVC -je termoplastike për dalje që zgjaten
English
Published 
2013-05-07 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -21 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllo fleksibël me izolim elastomerike të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -22 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e thurur me fleksibilitet të lartë me izolim elastomerike të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -31 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë, të pa mbuluar, me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -41 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -42 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar me izolim EVA të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -51 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e kontrollit që i rezistojnë vajit me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -71 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e sheshtë me letër varaku (kordonët) me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -72 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot e sheshtë të ndashëm (kordonët) me izolim PVC -je termoplastike
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -81 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -82 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me izolim elastomerike të rrjetëzuar për zinxhirë dekorativ
English
Published 
2013-05-07 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -83 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me shumë bërthama me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -11 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot fleksibël me izolim termoplastike pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -21 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot fleksibël me izolim të rrjetëzuar pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -31 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim termoplastike, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 3 -41 : Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit -Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim të rrjetëzuar, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
English
Withdrawn 
2015-06-24 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtjeje nga mbitensionet për tension të ulët-Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për zbatime specifike që përfshijnë dhe d.c.-Pjesa 11: Kërkesat dhe provat për PMM në zbatimet fotovoltaike
English
Withdrawn 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes, tre-fazore, 50 Hz, të tipit të thatë, nga 100 deri në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2015-06-24 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes të tipit të thatë, tre-fazore, 50 Hz, nga 100 kVA në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV-Pjesa 2: Përcaktimi i ngarkueshmërisë së një transformatori të ngarkuar me rrymë jo sinusoidale
English
Published 
2015-06-24 
49 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore-Bateritë për sistemet ndihmëse të furnizimit me energji
English
Published 
2013-05-07 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse kundër mbitensionit me frekuencë industriale për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor
English
Withdrawn 
2018-06-18 
54 
38 € 
PDF
Blej
Kërkesat për pajisjet për rimbylljen automatike (ARDs) për ndërprerësit e qarkut RCBO-RCCB për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Published 
2015-06-24 
30 
29 € 
PDF
Blej
Aparate komunikimi të linjave të transmetimit të përdorura në instalimet me tension të ulët-Karakteristikat e radio zhurmave-Limitet dhe metodat e matjes-Pjesa 1: Aparatet për përdorim në ambientet e shtëpisë
English
Published 
2020-06-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Aparatet e komunikimit në linjat e energjisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët-Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike - Limitet dhe metodat e matjes-Pjesa 3: Aparaturat që punojnë me mbi 30 MHz
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
62 
42 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2: Udhëzim specifik i lidhur me llojet e kabllove të EN 50525
English
Published 
2015-06-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to-Siguria-Kërkesa të veçanta për centrifugat elektrike për tharje për përdorim tregtar
English
Published 
2015-06-24 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to-Siguria-Kërkesa të veçanta për tharësit me tambur elektrik për përdorim tregtar
English
Published 
2015-06-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to-Siguria-Kërkesa të veçanta për makinat larëse elektrike për përdorim tregtar
English
Published 
2020-06-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllo të fuqisë, kontrollit dhe komunikimit-Kabllo për zbatime të përgjithshme në ndërtim, subjekt i kërkesave të reagimit ndaj zjarrit
English
Published 
2020-06-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kabllot e fuqisë, kontrollit dhe komunikimit-Kabllo për zbatime të përgjithshme në ndërtim subjekt i kërkesave të reagimit ndaj zjarrit
English
Withdrawn 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sisteme të përgjithshme të kabllimit-Specifikime për provën e kabllimeve të balancuar të komunikimit në përputhje me EN 50173-4-Kordonët lidhës të drejt dhe të paekranizuar dhe kordonët e drejt për mjediset ku punohet, për zbatime të klasës E-Specifikime të detajuara
English
Withdrawn 
2015-06-24 
15 € 
PDF
Blej
Sisteme të përgjithshme të kabllimit-Specifikime për provën e kabllimeve të balancuar të komunikimit në përputhje me EN 50173-4-Kordonët lidhës të drejt dhe të ekranizuar dhe kordonët e drejt për mjediset ku punohet, për zbatime të klasës E-Specifikime të detajuara
English
Published 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to-Siguria-Kërkesa të veçanta për pajisjet për parandalimin dhe shuarjen e zjarrit në plitkat elektrike të gatimit (pjesa e sipërme e pajisjes së gatimit)
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike për sistemet fotoelektrike
English
Published 
2023-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
English
Published 
2023-07-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
English
Withdrawn 
2010-09-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore -karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes
English
Published 
2018-06-18 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore-karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike-Limitet dhe metodat e matjes
English
Published 
2018-06-18 
134 
55 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të brendshme-Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike-Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2010-09-28 
63 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të brendshme -Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2016-03-23 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake. për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashmePjesa 1: Emetimi
English
Withdrawn 
2016-03-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake. për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashmePjesa 1: Emetimi
English
Withdrawn 
2008-09-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake, për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashme
English
Withdrawn 
2015-12-08 
58 
38 € 
PDF
Blej
Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të radio zhurmave të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Withdrawn 
2010-09-28 
107 
51 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së çrregullimeve radioelektrike dhe të imunitetit -Pjesa 1 -4 : Aparaturat për matjen e çrregullimeve radioelektrike dhe imunitetit -Pajisjet ndihmëse -Çrregullimet në formë rrezore
English
Withdrawn 
2018-06-18 
107 
51 € 
PDF
Blej
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes
English
Published 
2023-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike për pajisjet multimediale - Kërkesat për imunitetin
English
Published 
2023-07-20 
183 
61 € 
PDF
Blej
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes
English
Withdrawn 
2010-09-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standard i familjes së produktit për aparatet për përdorim profesional audio, video, audio -vizuale dhe të kontrollit të ndriçimit për shfaqjet -Pjesa 1 : Emetimi
English
Withdrawn 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike-Standard i familjes së produktit për aparatet për përdorim profesional audio, video, audio-vizuale dhe të kontrollit të ndriçimit për shfaqjet-Pjesa 2:Imuniteti
English
Withdrawn 
2010-09-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standard i familjes së produktit për aparatet për përdorim profesional audio, video, audio -vizuale dhe të kontrollit të ndriçimit për shfaqjet -Pjesa 2 : Imuniteti
English
Withdrawn 
2008-02-14 
77 
45 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 1 : Vlerësimi dhe performanca
English
Published 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makinat elektrike rrotulluese -Pjesa 11 : Mbrojtja termale
English
Withdrawn 
2008-09-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 12 : Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
English
Withdrawn 
2008-09-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineritë elektrike rrotulluese -Pjesa 14 : Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose te barabartë me 56mm -Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit
English
Published 
2008-02-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 15 : Nivelet e tensionit të qëndresës në goditje të makinave rrotulluese me rrymë alternative me bobina me stator të paraformuar
English
Withdrawn 
2008-02-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makineritë elektrike rrotulluese -Pjesa 16 : Sistemet e eksitimit për makineritë sinkrone Kapitulli 1 : Përkufizimet
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makineritë elektrike rrotulluese-Pjesa 16-1: Sistemet e eksitimit për makineritë sinkrone:Përkufizimet
English
Published 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18-32:Vlersimi funksional i sistemeve të izolimit-Procedurat e provës për pështjellat e paraformuara Vlersimi elektrik i sistemeve të izolimit të përdorura në makina deri dhe duke përfshirë 50 MVA dhe 15 kV
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike-Pjesa 18-34: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit Proçedurat e proves për mbështjellat me tel Vlerësimi i qëndrueshmërisë termomekanike të sistemeve të izolimit
English
Published 
2015-06-24 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makina elektrike rrotulluese-Pjesa 18-41: Sistemet e izolimit elektrik pa shkarkesa parciale (Lloji I) që përdoren në makina rrotulluese që ushqehen nga shndërruesit e tensionit-Provat e kualifikimit dhe kontrollit të cilësisë
English
Published 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 22 : Generatorët me rrymës alternative për motorët me djegie të brëndshme dhe me pistona
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri elektrike rrotulluese-Pjesa 29:Teknika të superpozimit dhe ngarkesës ekuivalente-Prova jo të drejtpërdrejta për përcaktimin e rritjes të temperaturës
English
Published 
2008-02-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për makinat tip trbinë të sinkronizuar
English
Published 
2015-06-24 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makina elektrike rrotulluese-Pjesa 30-1: Klasat e eficensës për motorët me rrymë alternative të ushqyer nga rrjeti (kodi IE)
English
Withdrawn 
2008-09-24 
93 
48 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 4 : Metodat për përcaktimin e madhësive të makinës sinkron nga povat
English
Published 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 5 : Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (kodi IP) -Klasifikimi
English
Published 
2008-02-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 6 : Metodat e ftohjes (Kodi IC)
English
Published 
2013-05-07 
60 
38 € 
PDF
Blej
Makinat elektrike rrotulluese -Pjesa 7 : Klasifikimi i tipave të konstruksioneve, aranxhimeve për montim dhe pozicionit të kutisë së terminaleve (kodi IM)
English
Withdrawn 
2008-02-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 8 : Markimet fndore dhe drejtimi rrotullimit
English
Published 
2018-06-18 
85 
48 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike-Pjesa 8: Markimet fndore dhe drejtimi rrotullimit
English
Published 
2008-02-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Makinat elektrike rrotulluese -Pjesa 9 : Kufijtë e zhurmës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Mjetet matese elektrike me tregim analog te nje veprimi direkt dhe pajisjet ndihmese te tyre -Pjesa 1 : Percaktime dhe pershkrime te pergjithshme te perbashketa per te gjitha pjeset
English
Published 
2018-06-18 
126 
55 € 
PDF
Blej
Mjetet matese elektrike me tregim analog te nje veprimi direkt dhe pajisjet ndihmese te tyre-Pjesa 1:Percaktime dhe pershkrime te pergjithshme te perbashketa per te gjitha pjeset
English
Published 
2013-05-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 2 : Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 3 : Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
English
Published 
2013-05-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 4 : Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 5 : Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 6 : Kërkesat speciale për ommetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 7 : Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 8 : Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse
English
Published 
2013-05-07 
141 
55 € 
PDF
Blej
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre -Pjesa 9 : Metodat e rekomanduara të testimit
English
Published 
2008-02-14 
12 € 
PDF
Blej
Vlerat e rrymës etalon IEC
English
Published 
2011-04-25 
310 
74 € 
PDF
Blej
Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me kalibrat për kontrollin e ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë -Pjesa 1 : Kapsulat e llambave
English
Published 
2011-04-25 
689 
105 € 
PDF
Blej
Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me kalibrat për kontrollin e ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë -Pjesa 3 : Kalibrat
English
Published 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me kalibrat për kontrollin e ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë -Pjesa 4 : Udhëzues dhe informacion I përgjithshmërisë dhe të sigurisë -Pjesa 4 : Udhëzues dhe informacion I përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
130 
55 € 
PDF
Blej
Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiak dhe të ngjashme -Kërkesat e performancës
English
Published 
2015-06-24 
36 
32 € 
PDF
Blej
Prova mjedisi-Pjesa 1: Të përgjithshme dhe udhëzime
English
Published 
2015-06-24 
25 
26 € 
PDF
Blej
Provat mjedisore-Pjesa 2-55: Provat-Prova Ee dhe udhëzuesi-Provat e ngarkesës së lire duke përfshirë dhe kërcimin
English
Published 
2015-06-24 
46 
36 € 
PDF
Blej
Provat mjedisore-Pjesa 2-57: Provat-Provat Ff-Dridhja-Metoda me oshilogram dhe sinusoida të ndryshuara
English
Published 
2015-06-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Provat mjedisore-Pjesa 2-65: Provat-Prova Fg: Dridhja-Metoda e nxitur akustikisht
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat mjedisore-Pjesa 2-78: Provat-Prova Cab: Nxehtësi e lagësht, gjendje e qëndrueshme
English
Withdrawn 
2008-09-24 
48 
36 € 
PDF
Blej
Kordinimi i izolimit -Pjesa 1 : Përkufizimet, parimet dhe rregullat
English
Withdrawn 
2008-09-24 
131 
55 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit -Pjesa 2 : Udhëzues përdorimi
English
Published 
2010-09-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 13 : Transformatorët me vetëmbrojtje të mbushur me likuide
English
Published 
2015-06-24 
61 
42 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë-Pjesa 3: Nivelet e izolimit, provat dielektrike dhe të hapësirës së izolimit në ajër
English
Published 
2011-04-25 
124 
55 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 6 : Reaktorët
English
Withdrawn 
2008-02-14 
147 
55 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 0 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2008-02-14 
70 
42 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese Pjesa 18 : Ndërtimi, prova dhe markimi i tipit të aparatit mbrojtës elektrik ”m” me kapsulim
English
Published 
2018-06-18 
394 
84 € 
PDF
Blej
Llambat fluorishente me dy xokola-Performanca
English
Withdrawn 
2011-04-25 
53 
38 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 1 : Shkarkuesit e tipit të hapur me rezistor jo -linear për sistemet ac
English
Withdrawn 
2011-04-25 
161 
61 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e vales goditëse Pjesa 4 : Ndaluesit e valës goditëse prej metal -oksidi pa ndërprerje për sistemet e rrymës alternative
English
Withdrawn 
2018-06-18 
178 
61 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e vales goditëse-Pjesa 4: Ndaluesit e valës goditëse prej metal-oksidi pa ndërprerje për sistemet e rrymës alternative
English
Withdrawn 
2011-04-25 
68 
42 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 5 : Rekomandime për përzgjedhje dhe zbatim
English
Withdrawn 
2018-06-18 
149 
55 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit-Pjesa 5: Rekomandime për përzgjedhje dhe zbatim
English
Published 
2013-05-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kondensatoret e fuqise per instalimet ngrohese me induksion -Pjesa 1 : Te pergjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Metodat për përcaktimin e provës dhe treguesve krahasues të materialeve izolues të ngurtë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
34 
31 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla -Pjesa 1 : Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues
English
Published 
2018-06-18 
59 
38 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla-Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues
English
Withdrawn 
2013-05-07 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla -Pjesa 2 : Elementët zëvendësues të nxehtësisë
English
Published 
2018-06-18 
101 
51 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla-Pjesa 2: Elementët zëvendësues të nxehtësisë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla-Pjesa 3: Specifikim per elementet zevendesues nen miniature
English
Published 
2018-06-18 
71 
45 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla - Pjesa 3: Element zëvendësues për siguresat nënminiaturë
English
Published 
2018-06-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla - Pjesa 4: Fishek sigurese modular universal (UMF) - Tipi i montimit ne sipërfaqe dhe nëpërmjet vrimës
English
Published 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla - Pjesa 4: Fishek sigurese modular universal (UMF) - Tipi i montimit ne sipërfaqe dhe nëpërmjet vrimës
English
Published 
2013-05-07 
69 
42 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla-Pjesa 4: Fishek sigurese modular universal (UMF)-Tipi i montimit ne sipërfaqe dhe nëpërmjet vrimës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Siguresat e voglaPjesa 5 : Udhëzues për vlerësimin e cilësisë së elementëve të vegjël zëvendësues
English
Withdrawn 
2013-05-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla -Pjesa 6 : Sigurese mbajteset per elementet zevendesues te vegjel te nxehtesise
English
Withdrawn 
2015-06-24 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguresa të vogla-Pjesa 7: Fishek sigurese në miniaturë për zbatime të veçanta
English
Withdrawn 
2011-04-25 
63 
42 € 
PDF
Blej
Izolatorët kalimtar për tensionet alternative mbi 1 kV
English
Withdrawn 
2013-05-07 
57 
38 € 
PDF
Blej
Kondensatoret ne seri per sistemet e fuqise -Pjesa 2 : Pajisjet mbrojtese per blloqet e kondensatoreve ne seri
English
Published 
2010-09-28 
71 
45 € 
PDF
Blej
Shndërruesit gjysmëpërçues -Kërkesat e përgjithshme dhe shndërruesit komutues të linjës -Pjesa 1 -1 : Specifikime të kërkesave bazë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
38 
32 € 
PDF
Blej
Starterat për llambat inkandeshente
English
Published 
2018-06-18 
77 
45 € 
PDF
Blej
Starterat për llambat inkandeshente
English
Published 
2011-04-25 
54 
38 € 
PDF
Blej
Provat mbi izoluesit e postave në ambjentet e nrëndshme dhe të jashtëme me material qeramike ose qelqi për sistemet me tensione nominale më të mëdha se 1kV
English
Published 
2018-06-18 
38 
32 € 
PDF
Blej
Llambat me avull mërkuri me presion të lartë-Specifikimet e performancës
English
Published 
2015-06-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Standardizim mekanik i pajisjeve gjysmëpërçuese-Pjesa 4: Sistemi i kodimit dhe i klasifikimit në modelet e kontureve për paketat e pajisjeve gjysmëpërçuese
English
Withdrawn 
2010-09-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Standardizimi mekanik i pajisjeve gjysmëpërçuese -Pjesa 6 : Rregulla të përgjithshme për përgatitjen e vizatimeve konturuese të paketave të pajisjes gjysmëpërçuese të montuar në sipërfaqe
English
Published 
2018-06-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Standardizimi mekanik i pajisjeve gjysmëpërçuese -Pjesa 6: Rregulla të përgjithshme për përgatitjen e vizatimeve konturuese të paketave të pajisjes gjysmëpërçuese të montuar në sipërfaqe
English
Published 
2015-06-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Standardizimi mekanik i pajisjeve gjysëmpërçuese-Pjesa 6-22: Regulla të përgjithshme për përgatitjen e skicave të konturit të paketave të pajisjeve gjysëmpërçuese të montuara në sipërfaqe-Udhëzues projektimi për paketat e gjysmëpërçuesve me kunja sferike e me hapje të fundeve prej silici dhe për kutitë matricore në zonën e pllakës së kontaktit e me hapje të fundeve prej silici (P-PFBGA dhe P-PFLGA)
English
Published 
2018-06-18 
32 
29 € 
PDF
Blej
Llambat me avull sodiumi me presion të lartë-Specifikimet e performancës
English
Withdrawn 
2008-02-14 
264 
70 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Paisjet elektrike të makinerive -Pjesa1 : Kërkesat të përgjithshme
English
Withdrawn 
2008-09-24 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 11 : Kërkesat për pajisjet e tensionit të lartë, të cilat funksionojnë me tensione më të larta se 1000 V rrymë alternative ose 1500 V rrymë e vazhduar, por qe nuk kalojnë 36 KV
English
Withdrawn 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kerkesa sigurie per pajisjet radio transmetuese
English
Published 
2015-06-24 
36 
32 € 
PDF
Blej
Materiale elektrike izoluese-Vetitë e qëndrueshmërisë termike-Pjesa 1: Procedurat e vjetrimit dhe vlerësimi i rezultateve të provës
English
Published 
2015-06-24 
24 
26 € 
PDF
Blej
Materiale elektrike izoluese-Vetitë e qëndrueshmërisë termike-Pjesa 8: Instruksionet për llogaritjen e karakteristikave të qëndrueshmërisë termike duke përdorur procedura të thjeshtësuara
English
Published 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Përcjellësit e kabllove të izoluar
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrik -Prova mbi këllëfin e sipërm të ekstruduar me një funksion mbrojtës të veçantë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
85 
48 € 
PDF
Blej
Portollambat Edison me vidhë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
187 
61 € 
PDF
Blej
Portollambat Edison me vidhë
English
Published 
2015-06-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëri elektrike e materialeve izoluese-Metodat e Provës-Pjesa 2: Kërkesa shtesë për provat që përdorin tension të vazhduar
English
Published 
2013-05-07 
73 
45 € 
PDF
Blej
Kondensatorët e motorëve AC -Pjesa 1 : Të përgjithshme Performanca, testimi dhe vlerësimi -Kërkesat për sigurinë -Udhëzues për instalim dhe veprim
English
Published 
2013-05-07 
100 
48 € 
PDF
Blej
Kondensatorët e motorëve AC -Pjesa 2 : Kondensatorët e lëshimit të motorit
English
Published 
2015-06-24 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rele matëse dhe pajisje mbrojtëse-Pjesa 127: Kërkesa funksionale për mbrojtjen mbi/nën tension
English
Published 
2015-06-24 
51 
38 € 
PDF
Blej
Relet matëse dhe pajisjet mbrojtëse-Pjesa 149: Kërkesat funksionale për relet elektrike termike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
72 
45 € 
PDF
Blej
Reletë elektrike -Pjesa 5 : Vetitë e izolimit për reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse -Kërkesat dhe provat
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 1 : Enë mbajtëse për tela të përdredhur të rrumbullakët
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 2 : Masurë shpërndares cilindrikë -Seksioni 1 : Përmasat bazë
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 2 : Masurë shpërndarës cilindrikë -Seksioni 2 : Specifikime për masurët e rikthyeshëm prej materiali termoplastik
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketim I telave të pëdredhur -Pjesa 2 : Masurë shpërndarës cilindrikë -Seksioni 3 : Specifikime për masurët e parikthyeshëm prej materiali termoplastik
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketim I telave të përdredhur -Pjesa 2 : Masurë shpërndarës shiritorë -Seksioni 1 : Përmasat bazë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 3 : Masurë shpërndarës shiritorë -Seksioni 2 : Specifikime për masurët e rikthyeshëm prej materialesh termoplastikë
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të mbështjellë -Pjesa 3 : Bobinat e shpërndarjes në formë cilindrike me majë konike -Seksioni 3 : Specifikimi për bobinat e pakthyeshme të bëra nga material termoplastik
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 3 : Masurë shpërndarës shiritorë -Seksioni 4 : Përmasat bazë të konteinerëve mbajtës për masurët shpërndarës shiritorë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 3 : Masurë shpërndarës shiritorë -Seksioni 5 : Specifikime për konteinerët mbajtës të masurëve prej materialit termoplastik
English
Published 
2011-04-25 
12 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të përdredhur -Pjesa 5 : Masurë shpërndarës cilindrikë me flanxha konike -Seksioni 1 : Përmasat bazë
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi I telave të mbështjellë -Pjesa 5 : Bobinat e shpërndarjes në formë cilindrike me fllanxha konike -Seksioni 2 : Specifikim për bobinat e rikthyeshme të bëra nga material termoplastik
English
Withdrawn 
2015-06-24 
64 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sistemeve zanore-Pjesa 3: Amplifikatorët
English
Published 
2018-06-18 
62 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje të sistemit të zërit-Pjesa 5: Altoparlantë
English
Withdrawn 
2010-09-28 
120 
51 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të ulët -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
226 
65 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të ulët-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të ulët -Pjesa 4 : Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse
English
Published 
2018-06-18 
158 
61 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të ulët-Pjesa 4: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse
English
Published 
2013-05-07 
69 
42 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të ulët -Pjesa 6 : Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e sistemeve fotovoltaike të energjisë diellore
English
Withdrawn 
2011-04-25 
88 
48 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të lartë Pjesa 1 : Siguresat e kufizimit të rrymës
English
Withdrawn 
2018-06-18 
104 
51 € 
PDF
Blej
Siguresat e tensionit të lartë-Pjesa 1: Siguresat e kufizimit të rrymës
English
Withdrawn 
2015-06-24 
44 
34 € 
PDF
Blej
Paketimi i komponentëve për manovrimin automatik-Pjesa 3: Paketimi i komponentëve që montohen në sipërfaqe në shiritat e vazhduar
English
Published 
2010-09-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Paketues i komponentëve me manovrim automatik -Pjesa 3 : Paketimi i komponentëve të përshtatshëm për montim në sipërfaqe mbi shiritat e vazhdueshëm -Tipi V -Shiritat transportues të presuar
English
Published 
2010-09-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Paketues i komponentëve me manovrim automatik -Pjesa 3 : Paketimi i komponentëve të përshtatshëm për montim në sipërfaqe mbi shiritat e vazhdueshëm -Tipi VI -Shiritat transportues me zgavra me gjerësi 4 mm
English
Published 
2015-06-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Paketues i komponentëve për manovrim automatik-Pjesa 4: Kasetat për vendosjen e komponentëve elektronikë të mbyllura në paketa të formave të ndryshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
51 
38 € 
PDF
Blej
Reaktorët
English
Withdrawn 
2013-05-07 
129 
55 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, prizat me fisha dhe qiftezuesit per qellime industriale -Pjesa 1 : Kerkesa te pergjithshme
English
Published 
2018-06-18 
193 
61 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, prizat me fisha dhe qiftezuesit per qellime industriale-Pjesa 1: Kerkesa te pergjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
98 
48 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, prizat me fisha dhe qiftezuesit per qellime industriale -Pjesa 2 : Kerkesa per ndershkembyeshmerine dimensionale per aksesoret me spine (kunj) dhe me tub kontakti
English
Published 
2018-06-18 
159 
61 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, prizat me fisha dhe qiftezuesit per qellime industriale-Pjesa 2: Kerkesa per ndershkembyeshmerine dimensionale per aksesoret me spine (kunj) dhe me tub kontakti
English
Published 
2013-05-07 
67 
42 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale -Pjesa 4 : Prizat me fisha dhe bashkuesit me çelës me ose pa bllokim
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 0 -2 : Kërkesa të përgjithëshme -Tel me seksion drejtkëndor prej bakri të smaltuar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 0 -3 : Kërkesa të përgjithshme -Tel me seksion të rrumbullakët prej alumini i smaltuar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 0 -4 : Kërkesa të përgjithëshme -Tel me seksion drejtkëndor prej bakri ose I smaltuar me fibra xhami ose me llak të imprenjuar ose me rrëshirë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
24 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 0 -6 : Kërkesa të përgjithëshme -Tel me seksion rrethor me mbështjellje ose të smaltuar, I izoluar me fibra xhami të impenjuar rrëshire ose llaku
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë Pjesa 12 : Tel me seksion rrethor me veshje të smaltuar me acetal polivinili, klasa 120
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 13 : Tel me seksion rrethor I smaltuar me poliester ose poliesterimid dhe I mbiveshur me poliamid -imid, klasa 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë Pjesa 15 : Tel alumini i rrumbullakët i smaltuar prej poliestermidi, klasa 180
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 17 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar prej acetal polivinili, klasa 105
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë Pjesa 18 : Tel bakri drejtkëndor i smaltuar prej acetal polivinili, klasa 120
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 19 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliuretani të ngjithshëm I mbiveshur me poliamid, klasa 130
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 2 : Tel bakti I rrumbullakët I smaltuar prej poliuretani të ngjitshëm, klasa 130, me një shtresë lidhëse
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 20 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliuretani të ngjitshëm, klasa 155
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 21 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliuretani të ngjitshëm I mbiveshur me poliamid, klasa 155
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 23 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliestermidi të ngjitshëm, klasa 180
English
Withdrawn 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 25 : Tel alumini I rrumbullakët I smaltuar prej poliesteri ose poliestermidi I mbiveshur me poliamid -imid, klasa 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 26 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliamid -imidi, klasa 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 27 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar I veshur me shirit prej letre
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 28 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar prej poliestermidi
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 29 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar prej poliesteri ose poliestermidi I mbiveshur me poliamid -imid, klasa 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 31 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar ose I zhveshur I mbëshjtellë me lesh xhami, poliestër ose poliestermid të përpunuar në llak, tregues temperature 180
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 32 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar ose I zhveshur I mbështjellë me lesh xhami, poliestër ose poliestermid të përpunuar në llak, tregues temperature 155
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 33 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar ose I zhveshur I mbështjellë me lesh xhami, silikon të përpunuar në llak, tregues temperature 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 36 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej polisterimidi të ngjitshëm, klasa 180, me shtresë lidhëse
English
Published 
2015-06-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime për tipa të veçantë spirash-Pjesa 37: Tel bakri i rrumbullakët i smaltuar me poliesteramid, klasa 180, me një shtresë lidhës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 38 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poiesteri ose poliestermidi të mbiveshur me poliamid -imid, klasa 200, me shtresë lidhëse
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 4 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliuretani të ngjitshëm klasa 130
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 40 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar ose I zhveshur I thurur me lesh xhami, silikon të përpunuar në llak, tregues temperature 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 42 : Tel me seksion rrethor prej bakri I smaltuar me poliester -amid -imid, klasa 200
English
Published 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 43 : Tel me seksion rrethor prej bakri I mbështjellë me një shirit prej poliamidi aromatik, klasa 240
English
Withdrawn 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 46 : Tel me seksion rrethor prej bakri I smaltuar me poliamid aromatik, klasa 240
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 47 : Tel me seksion drejtkëndor prej bakri I smaltuar me poliamid aromatik, klasa 240
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 48 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar ose I zhveshur, I veshur me lesh xhami, rrëshirë ose llak të imprenjuar, tregues temperature 155
English
Published 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 49 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar ose I zhveshur, I veshur me lesh xhami, rrëshirë ose llak të imprenjuar, tregues temperature 180
English
Published 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 50 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar ose I zhveshur, I veshur me lesh xhami, rrëshirë ose llak të impenjuar, tregues temperature 200
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 51 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar I veshur me pouliretan të ngjitshëm, klasa 180
English
Published 
2015-06-24 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për tipa të veçantë spirash-Pjesa 52: Tel bakri i rrumbullakët i mbështjellë me shirit poliamidi aromatik (aramid), treguesi i temperaturës 220
English
Published 
2015-06-24 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime për tipa të veçantë spirash-Pjesa 55: Tel i saldueshëm bakri i rrumbullakët i smaltuar me poliuretan i veshur me poliamid, klasa 180
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikime t për lloje të veëanta telash të mbështjellë -Pjesa 8 : Tel bakri I rrumbullakët I smaltuar prej poliestermidi, klasa 180
English
Published 
2018-06-18 
30 
29 € 
PDF
Blej
Elektroakustika-Simulatorët e kokës dhe të veshit të njeriut-Pjesa 1: Simulatori i veshit për kalibrimin e kufjeve supra-aural dhe circumaural
English
Withdrawn 
2013-05-07 
137 
55 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2018-06-18 
77 
45 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme -Specifikimi i kerkesave per llojet e veqanta te çiftezuesit -Pjesa 2 -1 : Çiftezuesit per makinat qepese
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme-Specifikimi i kerkesave per llojet e veqanta te çiftezuesit -Pjesa 2 -1: Çiftezuesit per makinat qepese
English
Withdrawn 
2013-05-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme -Specifikimi i kerkesave per llojet e veqanta te çiftezuesit -Pjesa 2 -2 : Çiftezuesit nderlidhes per pajisjet shtepiake dhe te ngjashme me to
English
Withdrawn 
2018-06-18 
88 
48 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme-Specifikimi i kerkesave per llojet e veqanta te çiftezuesit -Pjesa 2 -2 : Çiftezuesit nderlidhes per pajisjet shtepiake dhe te ngjashme me to
English
Published 
2011-04-25 
34 
31 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithëshme -Specifikim I kërkesave për llojet e veçanta të çiftëzuesit -Pjesa 2 -3 : Çiftëzuesit e pajisjes elektrike me një shkallë mbrojtje më të lartë se IPX0
English
Published 
2010-09-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe qëllime të përgjithshme të ngjashme me të -Pjesa 2 -4 : Çiftëzuesit të varura në rëndësinë e pajisjes për çiftim
English
Published 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -1 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Aparatet
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -2 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Proçedura për flakën 1 kW të para përzier
English
Published 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 1 -3 : Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar -Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
English
Published 
2013-05-07 
29 
28 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 2 -1 : Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar -Aparaturat
English
Published 
2013-05-07 
37 
32 € 
PDF
Blej
Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri -Pjesa 2 -2 : Testi për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vogël të izoluar -Proçedura për flakën e difuzuar
English
Published 
2008-02-14 
141 
55 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithëshme
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -10 : Këkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje të ekonomisë shtëpiake dhe pajisje të njëjta elektrike Siguria Pjesa 2 -102 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e djegjes së gazit, vajit dhe lëndë djegëse të ngurta me lidhje elektrike
English
Published 
2011-04-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria -Pjesa 2 -105 : Kërkesat e veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
English
Published 
2011-04-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -106 : Kërkesa të veçanta për tapetet dhe për njesitë ngrohëse të instaluara nën mbulesat e lëvizshme të dyshemesë, për ngrohjen e dhomave
English
Published 
2011-04-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -108 : Kërkesa të veçanta për elektrolizatorët
English
Published 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria -Pjesa 2 -109 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit nëpërmjet rrezeve ultraviolet
English
Withdrawn 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe te ngjashme -Pjesa 2 -11 : Kërkesat e veçanta për tharësit rrotullues
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe paisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -12 : Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
English
Published 
2011-04-25 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -13 : Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to
English
Withdrawn 
2011-04-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -14 : Kërkesat e veçanta për makinat elektrike të gatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to Siguria -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë
English
Published 
2011-04-25 
69 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -24 : Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike, pajisjet e përgatitjes së akullores dhe akullit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
64 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -27 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëkurës së ekspozuar ndaj rrezeve ultraviolet dhe rrezatimit me infra të kuqe
English
Withdrawn 
2016-03-23 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to Pjesa 2 -31 : Kërkesa të veçanta për grupin e skufjeve
English
Published 
2011-04-25 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për centrifugat për tharje
English
Withdrawn 
2013-05-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime per sigurine e pajisjeve elektroshtepiake dhe te pajisjeve elektrike te ngjashme -Pjesa 2 -45 : Kerkesa te veqanta per pajisjet ngrohese portative dhe per pajisjet e ngjashme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -54 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e pastrimit të sipërfaqeve për përdorim shtëpiak që punojnë me lëngje ose avull
English
Withdrawn 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për pajisjet elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -56 : Kërkesa të veçanta -Projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisje të njejta elektrike -Siguria Pjesa 2 -58 : Kërkesa të veçanta për makinat tregtare elektrike për larjen e enëve
English
Published 
2011-04-25 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -67 : Kërkesa të veçanta për makinat e trajtimit të dyshemesë dhe makinat e pastrimit të dyshemesë për përdorim tregtar
English
Published 
2011-04-25 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -68 : Kërkesa të veçanta për makinat shtrydhëse për përdorim tregtar
English
Published 
2011-04-25 
121 
55 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria -Pjesa 2 -69 : Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum me dhe pa lagështirë, duke përfshirë fuqinë fshirëse, për përdorim tregtar
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për makinat larëse
English
Withdrawn 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme elektrike -Siguria -Pjesa 2 -76 : Kërkesa të veçanta për energjizuesit e gardheve elektrikë
English
Published 
2011-04-25 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria -Pjesa 2 -79 : Kërkesat e veçanta për pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të ngjashme elektrike -Pjesa 2 -83 : Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme-Pjesa 2-85: Kërkesat të veçanta për autoklavat
English
Withdrawn 
2011-04-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisje elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -86 : Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim
English
Withdrawn 
2011-04-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për sigurinë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Kërkesa të veçanta -Pjesa 2 -87 : Pajisjet elektrike për anestezinë e kafshëve
English
Published 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria -Pjesa 2 -89 : Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike për përdorim tregtar me një njësi kondensimi të lëngut ngrirës ose kompresor të përfshirë ose jo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -90 : Kërkesat e veçanta për tregëtimin e furrave me mikrovalë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -92 : Kërkesa të veçanta për shkrifëruesit dhe ajruesit e livadheve që drejtohet kryesisht nga personat duke ecur
English
Withdrawn 
2011-04-25 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -95 : Kërkesa te veçanta për transmisionet e dyerve te garazheve që lëvizin vertikalisht për përdorim shtëpiak
English
Published 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to-Siguria Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për transmesionet e grilave me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Published 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to-Pjesa 2-99: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e skufjeve elektrike
English
Published 
2015-06-24 
45 
34 € 
PDF
Blej
Tërheqja elektrike-Makinat elektrike rrotulluese për automjetet hekurudhore dhe rrugore-Pjesa 4: Makinat elektrike sinkronizuese me magnet të përhershëm të lidhur me një converter elektronik
English
Withdrawn 
2015-06-24 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake të gatimit-Pjesa 1: Sobat, furrat, furrat me avull dhe zgarat-Metodat për matjen e performancës
English
Withdrawn 
2015-06-24 
57 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake të gatimit-Pjesa 2: Plitkat e gatimit-Metoda për matjen e performancës
English
Withdrawn 
2010-09-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përcjellës pa ngjitje -Pjesa 4 : Lidhjet e zhvendosshme izoluese jo -aksesibël pa ngjitje -Kërkesa të përgjithshme, metodat e provës dhe udhëzues praktik
English
Published 
2018-06-18 
228 
65 € 
PDF
Blej
Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete) -Kërkesat e performancës
English
Published 
2015-06-24 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kondensator çiftues dhe ndarësit kapacitiv-Pjesa 2: Kondensator çiftues njëfazor AC ose DC të lidhur ndërmjet linjës dhe tokës për zbatimet në linjat e fuqisë mbartëse të frekuencës (PLC)
English
Published 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kondensator çiftues dhe ndarësit kapacitiv-Pjesa 3: Kondensator çiftues njëfazor AC ose DC për zbatimet në filtrat e harmonikave
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metoda standard e matjes se temperatures te nxehjes se kapsules se llambes
English
Published 
2018-06-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Metoda standard e matjes se temperatures te nxehjes se kapsules se llambes
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 1 : Ndarësit dhe materialet komutatore
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 1: Ndarësit dhe materialet komutatore
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 2 : Letra prej mike
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 2: Letra prej mike
English
Published 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 4 : Veshja prej mike me cipe mbështetëse poliestër me një lidhës prej epoksirezine të llojit B
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 5 : Letra prej mike e përforcuar me qelq, me një lidhës prej epoksirezine me imprenjim të mëvonshem (VPI)
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 5 : Letra prej mike e përforcuar me qelq, me një lidhës prej epoksirezine me imprenjim të mëvonshem (VPI)
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 4 : Veshja prej mike me cipe mbështetëse poliestër me një lidhës prej epoksirezine të llojit B
English
Published 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikim për material izilues me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 7 : Letra prej mike me cipë poliestër me një lidhës rezine epoksidike që përdoret për shirit përçues tek
English
Published 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikim për materilet izoluese me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 8 : Shiritat prej letre mike që përdoren për kabllo rezistente të sigurta ndaj flakës
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikim për material izolues me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 9 : Mikaniti i dredhur
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje kyçëse për grilanda me çiftëzim me sferë dhe fole Përmasa dhe njësi
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Sinjali analog pneumatik për sistemet e kontrollit të proçeseve
English
Published 
2011-04-25 
64 
42 € 
PDF
Blej
Izolatorë për linja ajrore me një tension nominal mbi 1 kV Pjesa 1 : Tip izolatori qeramike ose xhami për sisteme të rrymës alternative -Përcaktime, metoda prove dhe kritere pranimi
English
Published 
2015-06-24 
70 
42 € 
PDF
Blej
Kondensator të fiksuar për përdorim në pajisje elektronike-Pjesa 14: Specifikim seksional-Kondensatorët e fiksuar për shuarjen e interferencës elektromagnetike dhe lidhjen me linjën kryesore të furnizimit
English
Published 
2010-09-28 
110 
51 € 
PDF
Blej
Potenciometra për përdorim në pajisjet elektronike -Pjesa 1 : Specifikim i përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Diagramat standard për filetimin e filetave me seksion rrethor për llambëmbajtjet E14 dhe E27 me unazë mbajtëse abazhuri
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale magnetike-Pjesa 11: Metoda e provës për të përcaktuar rezistencën sipërfaqësore të izolimit të fletëve dhe shiritave magnetik
English
Published 
2015-06-24 
51 
38 € 
PDF
Blej
Vajra minerale izoluese në pajisje elektrike-Udhëzues për mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen
English
Withdrawn 
2011-04-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave për manaxhimin e kabllit Diametrat e jashtëm për tubat për instalimet elektrike dhe filetimet për tubat dhe aksesorët
English
Published 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime sigurie për llambat inkadeshente-Pjesa 2 :Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithëshme ndriqimi shtëpiak dhe të ngjashme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
107 
51 € 
PDF
Blej
Teresite e pajisjeve shperndarese te tensionit te ulet -Pjesa 1 : Teresite e provuar ne tip dhe pjeserisht te provuar ne tip
English
Withdrawn 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikim për tërsitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët -Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët të destinuara për tu instaluar në vende ku persona të pastërvitur kanë akses në përdorimin e tyre -Panelet shpërndarës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Çelësa të tensionit të ulët dhe pajisje për komandimin e tyre Pjesa 4 : Kërkesa të veçanta për pajisjet për kantiere ndërtimi (ACS)
English
Published 
2010-09-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Matja e parametrave të njësisë kristaline të kuarcit nga teknika e fazës zero në një rrjet pi -Pjesa 1 : Metoda bazë për matjen e frekuencës së rezonancës dhe rezistencës së rezonancës të njësive kristaline prej kuarci me anë të teknikës fazore zero në një rrjet pi
English
Published 
2015-06-24 
24 
26 € 
PDF
Blej
Matja e parametrave të njësisë prej Kristal kuarci-Pjesa 6: Matja e varësisë së nivelit të ngacmimit (VNN)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
47 
36 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv te ndjeshem ndaj presionit per qellime elektrike -Pjesa 2 : Metodat e testimit
English
Published 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv te ndjeshem ndaj presionit per qellime elektrike-Pjesa 2: Metodat e testimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike Pjesa 3 : Specifikime për materialet e veçanta Fleta 11 : Kombinimet e fletëve prej poliesteri me fije të holla xhami, letër krepi celulosik, polyester jo të thurrur, adeziv prej rreshire dhe të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2018-06-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materialet e veçanta-Fleta 11: Kombinimet e fletëve prej poliesteri me fije të holla xhami, letër krepi celulosik, polyester jo të thurrur, adeziv prej rreshire dhe të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 12 : Shiritat me film polietileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2018-06-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 12: Shiritat me film polietileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv të ndieshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 14 : Shiritat me cipë politetrafluoroetileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për material të veçantë -Paragrafi 15 : Kombinimet prej cipe poliestër/poliestër të pathurur, me adeziv gome termoreaktive
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 16 : Kombinimet prej cipe poliestër/filament qelqi me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shirita adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 17 : Kombinimet poliestër/epoksi me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shirita adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 19 : Shiritat e përbërë prej materialesh të ndryshëm mbështetës, me adezive të ndjeshëm ndaj presionit në të dyja anët
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 2 : Shiritat me cipë poliestër me adeziv termoreaktiv prej gome ose adeziv akrilik të rrjetëzuar
English
Published 
2018-06-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 2: Shiritat me cipë poliestër me adeziv termoreaktiv prej gome ose adeziv akrilik të rrjetëzuar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materialet e veçanta Fleta 4 : Letrat prej celuloze, krepi ose jo krepi, me adezivë prej gome termoduruese
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materialet e veçanta Fleta 4: Letrat prej celuloze, krepi ose jo krepi, me adezivë prej gome termoduruese
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Komponimet aktive me bazë rezine që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë Fleta 5 : Rezinat e imprenjuara me bazë poliesteri të pangopur
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Komponimet aktive me bazë rezine që përdoren për izolim elektrik-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 5: Rezinat e imprenjuara me bazë poliesteri të pangopur
English
Published 
2015-06-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përbërje reaktive me bazë rrëshire që përdoren për izolim elektrik-Pjesa 3: Specifikime për materiale individuale-Fleta 8: Rrëshira për aksesorë kablli
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Llaqet që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 1 : Përkufizimet dhe kërkesat e përgjithëshme
English
Published 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Llaqet që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Llaqet që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 3 : Specifikimet për materile të veçantë -Fleta 1 : Llaqet llustrues që përdoren për mbrojtje ndaj mjedisit
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Llaqet që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 2 : Kërkesat për llaqet imprenjues që përdoren për mbrojtje ndaj të nxehtit
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rezistencat laboratorike te rrymes se vazhduar
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rezistencat per laborator -Pjesa 2 : Rezistencat e rrymes alternative per laborator
English
Published 
2011-04-25 
57 
38 € 
PDF
Blej
Vlerësimi dhe qualifikimi i sistemeve elektrike të izolimit
English
Withdrawn 
2015-06-24 
42 
34 € 
PDF
Blej
Bashkues për pajisjet elektronike-Provat dhe matjet-Pjesa 28-100: Provat e qëndrueshmërisë së sinjalit deri në 1 000 MHz në bashkuesit e serisë IEC 60603-7 dhe 61076-3-Provat 28a deri në 28g
English
Withdrawn 
2013-05-07 
39 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e instalimeve elekrongrohëse -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 10 : Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
42 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e instalimeve ngrohëse elektrike - Pjesa 12: Kërkesa të veçanta për instalimet elektrike ngrohëse me rreze infra të kuqe
English
Withdrawn 
2013-05-07 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 21 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë -Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje
English
Withdrawn 
2018-06-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike-Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë-Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje
English
Withdrawn 
2013-05-07 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 3 : Kërkesa te veçanta per instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
English
Published 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike-Pjesa 3: Kërkesa te veçanta per instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
English
Withdrawn 
2013-05-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 4 : Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik
English
Published 
2018-06-18 
58 
38 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike-Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik
English
Published 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e instalimeve elekrongrohëse -Pjesa 6 : Përshkrimet e detajuara për sigurinë në pajisjet ngrohëse industriale me mikrovalë
English
Published 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 7 : Kërkesa të veçanta për instalimet me goditje elektronesh
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 8 : Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirrjes së elektroskorjeve
English
Withdrawn 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike -Pjesa 9 : Kërkesa të veçanta për instalimet për ngrohje dielektrike me frekuencë të lartë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike-Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet për ngrohje dielektrike me frekuencë të lartë
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Potenciometrat e rrymes direkte
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ndaresit e tensionit te rezistences te rrymes se vazhduar ne raporte te pandryshueshme
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Specifikim per shkallet e mbrojtjes qe sigurohen nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2015-06-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Materiale elektrike izoluese-Përcaktimi i efekteve të rrezatimit jonizues-Pjesa 1: Ndërveprimi dhe dozimetria e rrezatimit
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Urat e rrymes se vazhduar per rezistencen matese
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
English
Withdrawn 
2011-04-25 
209 
61 € 
PDF
Blej
Ndriquesit-Pjesa 1: Kërkesa të veçanta due testimi
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit Pjesa 2 : Kërkesat e veçanta Seksioni 1 : Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta-Seksioni 10: Ndriçuesit portabël për fëmijë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 -11 : Kërkesa të veçanta Ndriçuesit akuarium
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta-Ndriçuesit akuarium
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 -12 : Kërkesa të veçanta -Ndriçuesit e natës të montuar në rrjetin prizë -fole
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta-Ndriçuesit e natës të montuar në rrjetin prizë-fole
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit Pjesa2 -13 : Kërkesa të veçanta Ndriçuesit e montuar në tokë
English
Published 
2011-04-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Agregat ndriçues -Pjesa 2 -14 : Kërkesa të veçanta -Agregat ndriçues për llambë shkarkuese tubore me katode të ftohtë (tubat neon) dhe pajisje të ngjashme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta Seksioni 17 : Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike (jashtë dhe brenda)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksion 19 : Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)
English
Published 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta-Seksion 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
29 
28 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 -20 : Kërkesa të veçanta -Zinxhirët e ndriçuar
English
Published 
2018-06-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta-Dritat e kordonit
English
Published 
2018-06-18 
80 
45 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 22 : Ndriçuesit për ndriçim emergjent
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 -23 : Kërkesa të veçanta -Sistemet e ndriçimit ektra të tensionit të ulët për llambat me filament
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Këreksa të veçanta -Seksioni 24 : ndriçuesit me temperaturë sipërfaqësore të kufizuar
English
Published 
2018-06-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 3 : Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
English
Withdrawn 
2018-06-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta-Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta-Seksioni 5: Projektorët
English
Withdrawn 
2018-06-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2:Kërkesa të veçanta-Seksioni 7:Ndriçuesit protabël për përdorim në kopësht
English
Withdrawn 
2011-04-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta Seksioni 8 : Llampat e dorës
English
Published 
2018-06-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta Seksioni 8: Llampat e dorës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 9 : Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit ( jo professional)
English
Withdrawn 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit-Pjesa 2: Kërkesa të veçanta-Seksioni 9: Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit (jo professional)
English
Published 
2015-11-16 
140 
55 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-11: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Kërkesat për pajisje elektrike mjekësore dhe sisteme elektrike mjekësore të përdorura në mjedise shtëpiake të kujdesit shëndetësor
English
Published 
2016-07-02 
205 
61 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-2: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Çrregullimet elektromagnetike - Kërkesat dhe provat
English
Published 
2018-06-18 
120 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore Pjesa 1-8: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performance e nevojshme Standard plotësues: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe udhëzues për sistemet e alarmit në pajisjet dhe sistemet elektrike mjekësore
English
Published 
2016-07-02 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për simulatorët e nervit dhe muskulit
English
Withdrawn 
2018-06-18 
52 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore-Pjesa 2-17: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për pajisjet e projektimit të burimit radioaktiv me ngarkesë që ndryshon automatikisht që përdoret në brakiterapi
English
Withdrawn 
2018-06-18 
63 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore-Pjesa 2-20: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të inkubatorëve të transportueshëm
English
Withdrawn 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike-Kërkesat e veçanta për sigurinë-Pjesa 2-26: Kërkesat e veçanta për sigurinë e elektroencefalografisë
English
Published 
2013-11-26 
63 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike -Kërkesat e veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -34 : Kërkesat e veçanta për sigurinë, përfshirë performancën thelbësore të pajisjes monitoruese të presionit invaziv të gjakut
English
Published 
2016-07-02 
148 
55 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 2-47: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për sistemet elektrokardiografike ambulatore
English
Published 
2018-06-18 
101 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore-Pjesa 2-52: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të shtretërve mjekësorë
English
Published 
2018-06-18 
85 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore-Pjesa 2-54:Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të pajisjes me rreze X për radiografi dhe radioskopi
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Kërkesa të veçanta për sigurinë -Pjesa 2 -7 : Specifikim për gjeneratorët me tension të lartë të gjeneratorëve diagnostifikues me rreze X
English
Published 
2010-09-28 
83 
48 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për frekuenca nën 3 MHz për përdorim në panelet e stampuar -Pjesa 2 : Specifikim i detajuar për fishat lidhës dy pjesësh me cilësi të vlerësuar, për panelet e stampuar, me distancë nominale të elementeve të rrjetës 254 mm (01 inch), me karakteristika montimi të zakonshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike -Pjesa 7 : Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të pa mbështjella, me 8 kanale
English
Withdrawn 
2018-06-18 
57 
38 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike-Pjesa 7: Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të pa mbështjella, me 8 kanale
English
Published 
2010-09-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike -Pjesa 7 -1 : Specifikime të detajuara për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të mbështjella, me 8 kanale
English
Published 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike -Pjesa 7 -2 : Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të pa mbështjella, me 8 kanale, për transmetimet e të dhënave me frekuenca deri në 100 MHz
English
Published 
2010-09-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike -Pjesa 7 -2 : Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të mbështjella, me 8 kanale, për transmetimet e të dhënave me frekuenca deri në 100 MHz
English
Published 
2010-09-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bashkuesit për pajisjet elektronike -Pjesa 7 -2 : Specifikimi i detajuar për bashkuesit e fiksuar dhe ato të lira, të mbështjella, me 8 kanale, për transmetimet e të dhënave me frekuenca deri në 250 MHz
English
Published 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ndaresit induktive te tensionit
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet fleksibël të kombinuar që përdoren për izolim elektrik-Pjesa 2: Metoda të provës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
77 
45 € 
PDF
Blej
Materialet fleksibël të kombinuar që përdoren për izolim elektrik -Pjesa 3 : Specifikimet për materialet e veçanta
English
Published 
2018-06-18 
86 
48 € 
PDF
Blej
Materialet fleksibël të kombinuar që përdoren për izolim elektrik-Pjesa 3: Specifikimet për materialet e veçanta
English
Withdrawn 
2008-09-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Terminologjia për transmetimin e rrymës së vazhduar me tension të lartë (HVDC)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike-Pjesa 1: Përcaktimet dhe kërkesat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike Pjesa 3 : Specifikimet për materialet e veçanta -Fleta 1 : Kërkesat për kartonët e presuar, tippet B01, B03, B21, B23, B31, B33, B41, B43, B51, B53 dhe B61
English
Published 
2018-06-18 
38 
32 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikimet për materialet e veçanta-Fleta 1: Kërkesat për kartonët e presuar, tippet B01, B03, B21, B23, B31, B33, B41, B43, B51, B53 dhe B61
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike Pjesa 3 : Specifikimet për materialet e veçanta -Fleta 2 : Kërkesat për kartonët e presuar, Tipet P21, P41, P42, P43 dhe P61
English
Published 
2018-06-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Karton dhe fletë të presuara për përdorime për qëllime elektrike-Pjesa 3 : Specifikimet për materialet e veçanta-Fleta 2: Kërkesat për kartonët e presuar, Tipet P21, P41, P42, P43 dhe P61
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikim për elementët zëvendësues të tensionit të lartë për përdorime të qarqeve të motorëve
English
Published 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikim për elementët zëvendësues të tensionit të lartë për përdorime të qarqeve të motorëve
English
Withdrawn 
2013-05-07 
41 
34 € 
PDF
Blej
Audiometrat-Pjesa 1: Audiometrat me ton te paster
English
Withdrawn 
2018-06-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Elektroakustika-Pajisjet Audiometrike-Pjesa 3: Sinjalet e provës me kohëzgjatje të shkurtër
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Audiometrat -Pjesa 4 : Pajisjet per audiometrine e zgjeruar me frekuence te larte
English
Published 
2013-05-07 
188 
61 € 
PDF
Blej
Llambat me avuj natriumi me presion të lartë -Specifikimet e performancës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
78 
45 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët -Pjesa 1 : Principet, kërkesat dhe provat
English
Withdrawn 
2018-06-18 
79 
45 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët-Pjesa 1: Principet, kërkesat dhe provat
English
Withdrawn 
2013-05-07 
36 
32 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët -Pjesa 3 : Perdorimi i veshjes, hermetizimit ose formimit per mbrojtjen kundra ndotjes
English
Published 
2013-05-07 
72 
45 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët -Pjesa 4 : Elementi e gradientit të tensionit me frekuencë të lartë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
49 
36 € 
PDF
Blej
Vetitë e izolimit për pajisjet brënda sistemeve me tension të ulët -Pjesa 5 : Metoda e gjithanshme për largësitë e izolimit të hapësirave dhe linjat e humbjes të barabarta ose më të vogla se 2 mm
English
Withdrawn 
2010-09-28 
103 
51 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet shtëpiake dhe për instalim të palëvizshme elektrike të ngjashme me to -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2018-02-15 
47 
36 € 
PDF
Blej
Çelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
English
Published 
2018-02-15 
10 € 
PDF
Blej
Çelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
English
Published 
2018-02-15 
15 € 
PDF
Blej
SÇelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
56 
38 € 
PDF
Blej
Çelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
English
Published 
2018-02-15 
103 
51 € 
PDF
Blej
Çelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta -Çelësat e komandimit në largësi
English
Withdrawn 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to -Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta -Çelësat me vonesë kohe
English
Published 
2013-05-07 
44 
34 € 
PDF
Blej
Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta -Çelësat izolues
English
Published 
2018-06-18 
30 
29 € 
PDF
Blej
Çelsat për pajisjet elektrike shtëpiake dhe instalimet elektrike të fiksuara të ngjashme me to-Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta-Çelsat mbrojtës kundër zjarrit për ndriçuesit dhe sinjalet e brendshëm dhe të jashtëm
English
Withdrawn 
2010-09-28 
72 
45 € 
PDF
Blej
Kutitë dhe mbylljet për aksesore elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalim të palëvizshme elektrike të ngjashme me to -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kutitë dhe mbështjellëset për aksesorët elektrikë në instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to -Pjesa 21 : Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbështjellëset me pajisje për mjetet varëse
English
Published 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kutitë dhe mbështjellëset për pajisjet ndihmëse elektrike dhe për instalimet elektrike të fiksuar shtëpiake dhe të ngjashme me to -Pjesa 22 : Kërkesa të veçanta për lidhjen e kutive me mbështjellëset
English
Published 
2010-09-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kutitë dhe mbylljet për aksesore elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalim të palëvizshme elektrike të ngjashme me to -Pjesa 23 : Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbylljet që vendosen në dysheme
English
Published 
2015-06-24 
42 
34 € 
PDF
Blej
Boks-et dhe mbylljet për aksesorët elektrike të instalimeve elektrike shtëpiake dhe instalimeve të palëvizshme të ngjashme me to-Pjesa 24: Kërkesa të veçanta për mbylljet për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve të tjera elektrike shpërndarëse të fuqisë
English
Withdrawn 
2010-09-28 
85 
48 € 
PDF
Blej
Oshilatorët me stabilizim kuarcor, me cilësi të vlerësuar -Pjesa 1 : Specifikim i përgjithshëm
English
Withdrawn 
2018-06-18 
90 
48 € 
PDF
Blej
Oshilatorët me stabilizim kuarcor, me cilësi të vlerësuar-Pjesa 1: Specifikim i përgjithshëm
English
Published 
2015-06-24 
30 
29 € 
PDF
Blej
Oshilatorët me stabilizim kuarcor me cilësi të vlerësuar-Pjesa 3: Konturet standarde dhe lidhjet e përcjellësave
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël -Pjesa 3 : Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto -Fleta 211 : Lidhjet me xhunto që tkurren në nxehtësi, të përbëra prej poliolefine gjysëm të shtangëta, me raport tkurrjeje 2 : 1
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël-Pjesa 3: Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto-Fleta 211: Lidhjet me xhunto që tkurren në nxehtësi, të përbëra prej poliolefine gjysëm të shtangëta, me raport tkurrjeje 2:1
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël Pjesa 3 : Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto -Fleta 214 : Lidhjet me xhunto prej poliolefine që tkurren në nxehtësi jo të ndaluara për tu përdorur në flakë, raporti i tkurrjes 3 : 1 -Mure të trashë dhe mesatarë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël Pjesa 3 : Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto Fleta 216 : Lidhjet me xhunto të rrezikshme me zjarr të limituar, të ndaluara të përdoren për flakë, të tkurshme ndaj nxehtësisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël Pjesa 3 : Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto -Fleta 233 : Lidhjet me xhunto prej fluorelastomeri, që tkurren në nxehtësi, të ndaluara për t'u përdorur në flakë, rezistente ndaj lëngjeve, raporti i tkurrjes 2 : 1
English
Published 
2018-06-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël-Pjesa 3: Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto-Fleta 233: Lidhjet me xhunto prej fluorelastomeri, që tkurren në nxehtësi, të ndaluara për t'u përdorur në flakë, rezistente ndaj lëngjeve, raporti i tkurrjes 2 : 1
English
Withdrawn 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël Pjesa 3 : Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto -Fleta 246 : Lidhjet me xhunto prej poliolefinash, që tkurren në nxehtësi, me mure të dyfishta, të cilat nuk janë të ndaluara që të përdoren në flakë
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël Pjesa 3:Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto-Fleta 246:Lidhjet me xhunto prej poliolefinash, që tkurren në nxehtësi, me mure të dyfishta, të cilat nuk janë të ndaluara që të përdoren në flakë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lidhjet termike -Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lidhjet termike -Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
88 
48 € 
PDF
Blej
Lidhjet termike -Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
103 
51 € 
PDF
Blej
Lidhjet termike-Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 10 -2 : Nxehtesia jo normale -Prova e presionit me top
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 10 -3 : Nxehtesia jo normale -Prova e deformimit duke ulur sforcimin e formes se dredhjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
39 
32 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 1 -1 : Udhezues per vleresimin e rrezikuar nga zjarri i produkteve elektroteknike -Udhezime te pergjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 11 -10 : Flakët e proves -Metodat e proves me flake vertikale dhe horizontale 50W
English
Published 
2018-06-18 
87 
48 € 
PDF
Blej
Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri-Pjesa 11-10: Flakët e proves-Metodat e proves me flake vertikale dhe horizontale 50W
English
Withdrawn 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 11 -2 : Flakët e proves -Flaka e paraperzier nominale 1 kW -Aparatet, prova konfirmuese, rregullimet dhe udhezues
English
Withdrawn 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 11 -20 : Flaket e proves -Metodat me flake prove 500W
English
Published 
2018-06-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Prova në lidhje me rrezikun nga zjarri - Pjesa 11-3: Zjarri provë - Flakët 500 W - Aparaturat dhe metodat e provës së vërtetimit
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Prova të rrezikut nga zjarri–Pjesa 11-4: Zjarret e provës–Flakë 50W–Aparate dhe metoda e provës konfirmuese
English
Withdrawn 
2013-05-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri-Pjesa 11-5: Flakët e proves-Metoda e provës me flakë në formë gjilpëre-Aparatet, rregullimi i provave konfirmuese dhe udhëzues
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 2 -10 : Metodat e proves -Metodat e provave me tel inkandeshent/te nxehur -Metodat e proves me tel inkandeshent per produktet e fundit
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri-Pjesa 2 -10: Metodat e proves-Metodat e provave me tel inkandeshent/te nxehur-Metodat e proves me tel inkandeshent per produktet e fundit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat ne lidhje me rrezikun nga zjarri -Pjesa 2 -11 : Metodat e proves -Metodat e provave me tel inkandeshent/te nxehur -Metodat e proves se djegshmerise me tel inkandeshent per produktet e fundit
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Prova të rrezikut nga zjarri -Pjesa 2 -12 : Metoda prove të mbështetura në tel të nxehtë inkandeshent -Metodë prove e indeksit të ndezshmërisë të telit inkandeshent për materiale
English
Published 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Prova të rrezikut nga zjarri -Pjesa 2 -13 : Metoda prove të mbështetura në tel të nxehtë inkandeshent Metoda e provës me temperatureë ndezje të telit inkandeshent (GWIT) për materiale
English
Published 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Prova e rrezikut ndaj zjarrit-Pjesa 9-1: Shtrirja sipërfaqësore e flakës-Udhëzues i përgjithshëm
English
Withdrawn 
2008-09-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Valvolat tiristore që përdoren në transmisionin e fuqisë me rrymë të vazhduar me tension të lartë -Pjesa 1 : Testimi elektrik
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kodi I provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to -Kërkesa të veçanta -Pjesa 2 -11 : Pajisjet elektrike të destinuara për përgaditjen e ushqimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
58 
38 € 
PDF
Blej
Përmasat e pajisjes shpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët -Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Llogaritja per kufijte e poshtem dhe te siperm per permasat e jashtme mesatare te kabllove me percjelles rrethore prej bakri dhe tensionet e vleresuar mbi dhe duke perfshire 450/750 V
English
Withdrawn 
2013-05-07 
88 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 11 : Siguria
English
Withdrawn 
2010-09-28 
39 
32 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllor për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -2 : Kërkesa performance për sinjale të dërguara në prizën dalëse në funksionim
English
Withdrawn 
2010-09-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese-Pjesa 7-3: Monitorimi igjendjes të instalimeve të jashtëme me rrjeta hibride me fibër optike dhe kabëll koaksial -Specifikim i burimt të fuqisë të bus të ndërfaqes të receptorit me impulse
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -10 : Kërkesa të veçanta për reletë për ndezjen e motorit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -11 : Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
43 
34 € 
PDF
Blej
Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -12 : Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
English
Withdrawn 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -12 : Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
English
Withdrawn 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -14 : Kërkesat e veçanta për aktualizuesit elektrik
English
Withdrawn 
2013-05-07 
67 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -15 : Kërkesat e veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
60 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrolle elektrike automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -19 : Kërkesat e veqanta per punimin elektrik te valvulave te vajit duke perfshire kerkesat mekanike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
75 
45 € 
PDF
Blej
Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
English
Withdrawn 
2013-05-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta për mbrojtësit termikë për ballastet për llambat tubulare fluoreshente
English
Withdrawn 
2013-05-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për mbrojtësit e motorit nga nxehtësia për moto kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm -hermetik
English
Withdrawn 
2013-05-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -5 : Kërkesat e veçanta për sistemet e kontrollit automatik ne djegiet elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
10 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -5 : Kërkesat e veçanta për sistemet e kontrollit automatik ne djegiet elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
49 
36 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -5 : Kërkesat e veçanta për sistemet e kontrollit automatik ne djegiet elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
57 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -5 : Kërkesat e veçanta për sistemet e kontrollit automatik ne djegiet elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -6 : Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatic të ndjeshmërisë së presionit duke përfshirë kërkesat mekanike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
67 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe çelësat kohorë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
44 
34 € 
PDF
Blej
Specifikime per kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -8 : Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike qe punojne me uje, duke perfshire kerkesat mekanike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të -Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës
English
Published 
2011-04-25 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore -Dozimetrat me dhoma jonizimi siç përdoren në radioterapi
English
Published 
2015-06-24 
132 
55 € 
PDF
Blej
Puna nën tension-Terminologjia për mjetet, aparatet dhe pajisjet
English
Withdrawn 
2011-04-25 
171 
61 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik-Siguria-Pjesa 1:Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik -Siguria Pjesa 2 -12 : Kërkesa të veçanta për vibratorët e betonit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
44 
34 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik -Siguria -Pjesa 2 -13 : Kërkesa të veçanta për sharrat me zinxhir
English
Withdrawn 
2011-04-25 
39 
32 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik -Siguria -Pjesa 2 -15 : Kërkesa të veçanta për prerëset e gardheve
English
Withdrawn 
2011-04-25 
24 
26 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik-Siguria-Pjesa 2-19: Kërkesa të veçanta për makinat zdruguese
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik -Siguria -Pjesa 2 -21 : Kërkesa të veçanta për instrumentet pastruese të tubacioneve
English
Published 
2015-06-24 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje gjysmëpërçuese-Pjesa 16-5: Qarqet e integruara të mikrovalës-Oshilatorët
English
Withdrawn 
2015-06-24 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje gjysmëpërçuese-Metodat e provës mekanike dhe klimatike-Pjesa 26: Prova e ndjeshmërisë ndaj shkarkesave elektrostatike (ESD)-Modeli i trupit njerëzor (HBM)
English
Published 
2018-06-18 
51 
38 € 
PDF
Blej
Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot-Pjesa 2: Përcaktimi i aciditetit (nga matja e pH) dhe përçueshmëria
English
Published 
2018-06-18 
52 
38 € 
PDF
Blej
Fibrat optike-Pjesa 1-20: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Gjeometria e fibrës
English
Published 
2018-06-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Fibrat optike-Pjesa 1-21: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Gjeometria e shtresës veshëse
English
Published 
2018-06-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Fibrat optike-Pjesa 1-22: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Matja e gjatësisë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Fibrat optike-Pjesa 1-33: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Ndjeshmëria ndaj tensionit të korrozionit
English
Published 
2015-06-24 
36 
32 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 1-42: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Dispersioni kromatik
English
Published 
2015-06-24 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 1-51: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Prova e nxehtësisë së thatë (gjendje e qëndrueshme)
English
Published 
2015-06-24 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 1-52: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Prova e ndryshimit të temperatures
English
Published 
2015-06-24 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 1-53: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Prova e zhytjes në ujë
English
Withdrawn 
2015-06-24 
17 
22 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 1-54: Metodat e matjes dhe procedurat e provës-Rrezatimi gama
English
Withdrawn 
2015-06-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 2-30: Specifikime të produktit-Specifikim i seksionuar për fibrat shumëformëshe të kategorisë A3
English
Withdrawn 
2015-06-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Fibra optike-Pjesa 2-50: Specifikime të produktit-Specifikim i seksionuar për fibrat njëformëshe të klasës B
English
Withdrawn 
2015-06-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 1-20: Specifikime të përgjithshme-Procedurat bazë të provave të kabllove optik-Të përgjithshme dhe përkufizimet
English
Withdrawn 
2015-06-24 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 2-20: Kabllot për përdorim të brendshëm-Specifikime të familjes për kabllot optike me shumë fibra
English
Published 
2015-06-24 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 5-10: Specifikim i familjes-Kabllo me fibra optike me mikrokanal për përdorim në mjedise të jashtme, mikrokanal dhe mikrokanal i mbrojtur për instalim me fryrje
English
Published 
2015-06-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 5-20: Specifikim i familjes-Njësit e fibrave me mikrokanal për përdorim në mjedise të jashtme, mikrokanal dhe mikrokanal i mbrojtur për instalim me fryrje
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet ndihmese elektrike -Kordonet dhe kordonet nderlidhes
English
Published 
2018-06-18 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet ndihmese elektrike-Kordonet dhe kordonet nderlidhes
English
Withdrawn 
2018-06-18 
78 
45 € 
PDF
Blej
Llambat për automjetet rrugore
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 100: Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshjet me mbulese mbrojtese te kabllove elektrike dhe optike -Metodat e perbashketa te proves -Pjesa 1 : Zbatimi i pergjithshem -Seksioni 1 : Matja e trashesise dhe permasat ne pergjithesi -Provat per percaktimin e vetive mekanike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshjet me mbulese mbrojtese te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -2 : Zbatimi i pergjithshem -Metodat e vjetrimit termik
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -3 : Zbatimi i pergjithshem -Metodat per percaktimin e densitetit -Provat e absorbimit te ujit -Prova e tkurrjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -4 : Zbatimi i pergjithshem -Provat ne temperature te ulet
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 201: Provat e përgjithshme - Matja e trashësisë së izolimit
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 202: Provat e përgjithshme – Matje e trashësisë së këllëfit jo-metalik
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike–Pjesa 203:Provat e përgjithshme–Matja e përmasave tërësore
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshes te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave-Pjesa 2: Metodat specifike per komponimet elastomere -Paragrafi 1 : Prova e rezistences ndaj ozonit, prova e ngurtesimit ne te nxehte dhe prova e zhytjes se vajit mineral
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike – Pjesa 301: Provat elektrike-Matja e konstantes dielektrike të përbërjeve mbushëse në 23 °C
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 302:Provat elektrike-Matja e rezistencës ndaj rrymës së vazhduar d.c. të përbërëseve mbushëse në 23 °C dhe 100 °C
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet veshes dhe izolues te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 3 : Metodat specifike per komponimet prej PVC -Paragrafi 1 : Prova e presionit ne temperature te larte -Provat e rezistences ndaj plasaritjeve
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e veshës dhe izolues të kabllove elektrike -Metodat e zakonshme të provave -Pjesa 3 : Metodat specifike për komponimet prej PVC -Paragrafi 2 : Prova e humbjes në masë -Prova e stabilitetit termik
English
Published 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 401:Prova të ndryshme-Metodat e vjetërimit termik–Vjetërimi në një furrë me ajër
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 402: Prova të ndryshme - Provat e përthithjes së ujit
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 403: Prova të ndryshme – Prova e rezistencës ndaj ozonit në përbërjet e rrjetëzuara
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 404:Prova të ndryshme–Provat e zhytjes në vaj mineral për këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 405:Prova të ndryshme-Prova e stabilitetit termik për izolimet me PVC dhe këllëfët prej PVC
English
Published 
2018-06-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike- Pjesa 406: Prova të ndryshme-Rezistenca ndaj plasaritjes nga sforcimi i përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 407: Prova të ndryshme - Matja e rritjes në masë të përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 408: Prova të ndryshme – Prova e qëndrueshmërisë afatgjatë e përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
English
Published 
2018-06-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 409: Prova të ndryshme - Prova e humbjes së masës për këllëfët dhe izolimet termoplastike
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 410: Prova të ndryshme-Metoda e provës për degradimin nga oksidimi i bakrit të katalizuar tek përcjellësit e izoluar me poliolefinë
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 411: Prova të ndryshme - Thyeshmëria në temperaturë të ulët e përbërjeve mbushëse
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 412: Prova të ndryshme-Metodat e vjetërimit termik-Vjetërimi në një dhomë presioni
English
Published 
2018-06-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 502: Provat mekanike – Provat e tkurrjes për izolimet
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 503: Provat mekanike-Provat e tkurrjes për këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 504: Provat mekanike – Provat e përkuljes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 505: Provat mekanike - Zgjatimi në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 506: Provat mekanike – Prova e goditjes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 507: Provat mekanike - Prova e zgjatimit nga nxehtësia për materialet e rrjetëzuar
English
Published 
2018-06-18 
47 
36 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 508: Provat mekanike-Prova e presionit në temperaturë të lartë për izolimin dhe këllëfët
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 509: Provat mekanike-Prova e rezistencës ndaj plasaritjeve e izolimeve dhe këllëfëve (prova me goditje nxehtesie)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Meterial izolues dhe veshës të kabllove elektrike dhe me fibra optike -Pjesa 5 -1 : Metodat e zakonshme të provave -Metodat specifike për komponimet mbushës -Pika e rënies -Ndarja e vajit -Thyeshmëria në temperaturë të ulët -Numrii aciditetit total -Mungesa e komponent[ve korrodues -Konstantja dielektrike ne -Rezistenca ne rryme te vazhduar 23°C dhe 100 °C
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 510: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas vjetërimit termik në ajër
English
Published 
2018-06-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 511: Provat mekanike - Matja e indeksit të rrjedhës së shkrirjes së përbërjeve prej polietileni
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 512: Provat mekanike-Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni-Fortësia në tërheqje dhe zgjatimi në kushtet direkt pas këputjes në temperature të lartë
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 513: Provat mekanike-Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas para-trajtimit
English
Published 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 601: Provat fizike-Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse.
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 602: Provat fizike - Ndarja e vajit në përbërjet mbushëse.
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 603: Provat fizike - Matja e numrit të përgjithshëm të acidit në përbërjet mbushëse
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 604: Provat fizike - Matja e mungesës së komponentëve korrozive në përbërjet mbushëse
English
Published 
2018-06-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 605: Provat fizike - Matja e karbonit të zi dhe/ose mineralet në komponimet mbushës prej polietileni
English
Published 
2018-06-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 606: Provat fizike - Metodat për përcaktimin e dendësisë
English
Published 
2018-06-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 607: Provat fizike - Prova për vlerësimin e shpërndarjes së karbonit të zi në polietilen dhe polipropilen
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Letra jo prej celuloze për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 4: Letër prej fibrash aramidi që përmban jo më tepër se 50% pjesëza mike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
106 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer -Pjesa 1 : Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2013-05-07 
217 
65 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër -Pjesa 12 : Siguria e sistemeve komunikuese optike ne hapesire te lire qe perdoren per transmetimin e informacionit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër -Pjesa 12 : Siguria e sistemeve komunikuese optike ne hapesire te lire qe perdoren per transmetimin e informacionit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
77 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer -Pjesa 2 : Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
English
Published 
2018-06-18 
112 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer-Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
English
Withdrawn 
2013-05-07 
96 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër -Pjesa 4 : Mbrojtëset nga lazëri
English
Published 
2018-06-18 
194 
61 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër-Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazëri
English
Withdrawn 
2013-05-07 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shunt elektrike te tipit vetgjenerues per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension qe vleresohet te jete me i vogel ose i barabarte me 1 kV -Pjesa 1 : Te pergjithshme -Performanca, prova dhe vlerat -Kerkesat e sigurise -Udhezues per instalimin dhe funksionimin
English
Published 
2018-06-18 
87 
48 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shunt elektrike te tipit vetgjenerues per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension qe vleresohet te jete me i vogel ose i barabarte me 1 kV -Pjesa 1 : Te pergjithshme -Performanca, prova dhe vlerat -Kerkesat e sigurise -Udhezues per instalimin dhe funksionimin
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise te tipit me vetrregullim te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me i vogel dhe i barabarte me 1000 V -Pjesa 2 : Prova e vjeterimit, prova e vetrregullimit dhe prova e shkaterrimit
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise te tipit me vetrregullim te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me i vogel dhe i barabarte me 1000 V -Pjesa 2 : Prova e vjeterimit, prova e vetrregullimit dhe prova e shkaterrimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Portollambat e përzier-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Published 
2018-06-18 
86 
48 € 
PDF
Blej
Portollambat e përzier-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Portollambat e përziera Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta Bornot për madulet LED
English
Published 
2015-06-24 
63 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit dhe të sigurisë elektronike-Pjesa 11-1: Sistemet e kontrollit të aksesit elektronik-Kërkesat për sistemin dhe komponentët
English
Published 
2018-06-18 
50 
36 € 
PDF
Blej
Filtra të valëve akustike sipërfaqësore (SAW) të cilësisë së vlerësuar - Pjesa 1: Specifikim i përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Filtrat e valëve akustike sipërfaqsore (SAW) me cilësi të vlerësuar - Pjesa 3: Konturet standarde
English
Withdrawn 
2011-04-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Standardizimi i ndërlidhjeve ndërmjet transmetuesve ose sistemeve të transmetimit të radiodifuzionit dhe të pajisjeve të mbikqyrjes -Pjesa 2 : Standardet e ndërfaqsave për sistemet e ndërlidhjes së kanalizuar
English
Withdrawn 
2008-02-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Rrymat e qarkut të shkurtër -Llogaritja e ndikimeve -Pjesa 1 : Metodat e përcaktimit dhe llogaritjes
English
Published 
2018-06-18 
56 
38 € 
PDF
Blej
Rrymat e qarkut të shkurtër-Llogaritja e ndikimeve -Pjesa 1: Metodat e përcaktimit dhe llogaritjes
English
Withdrawn 
2015-06-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje të ndërlidhjes dhe komponentët passive për fibra optike-Pajisje pasive për fibra optike për kontrollin e fuqisë-Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2018-06-18 
48 
36 € 
PDF
Blej
Punime nën tension-Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe ± 600 kV rrymë e vazhduar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
125 
55 € 
PDF
Blej
Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to -Pjesa 1 : Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës alternative
English
Withdrawn 
2013-05-07 
61 
42 € 
PDF
Blej
Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to -Pjesa 2 : Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar
English
Published 
2018-06-18 
111 
51 € 
PDF
Blej
Regjistrim audi-sistem shifrore me kompakt disk
English
Withdrawn 
2008-09-24 
72 
45 € 
PDF
Blej
Rrymat e qarkut të shkurtër -në sistemet e rrymës alternative trifazore -Pjesa 0 : Llogaritja e rrymave
English
Published 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Rrymat e lidhjes se shkurtër ne sistemet trefazore ac -Pjesa 3 : Rrymat në rastin e dy lidhjeve të shkurtra, të ndara linje me tokën në të njëjtën kohë dhe rrymat parciale të lidhjes së shkurtër që rrjedhin drejt tokës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
38 
32 € 
PDF
Blej
Specifikime për ballastet për llambat tubore fluorishente Kërkesat e performancës
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Specifikime për ballastet për llambat tubore fluorishente-Kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2011-04-25 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pjesët ndihmëse për llambat -Balasts për llambat shkarkuese (përjashtuar llambat fluoreshente me tuba) kërkesat e performances
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pjesët ndihmëse për llambat-Balasts për llambat shkarkuese (përjashtuar llambat fluoreshente me tuba) kërkesat e performances
English
Withdrawn 
2011-04-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje ndihmëse për llambat Pajisjet lëshuese (përveç starterave për llambat inkandeshente) Kërkesat e performancës
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje ndihmëse për llambat Pajisjet lëshuese (përveç starterave për llambat inkandeshente) Kërkesat e performancës
English
Published 
2018-06-18 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike kontrolli me ushqim AC dhe/ose DC për llamba fluoreshente cilindrike-Kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise, jo vetrregullues te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me te vogel dhe te barabarte me 1 kV -Pjesa 1 : Te pergjithshme -Performanca, testimi dhe vleresimi -Kerkesat per sigurine -Udhezues per instalim dhe veprim
English
Published 
2018-06-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise, jo vetrregullues te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me te vogel dhe te barabarte me 1 kV-Pjesa 1:Te pergjithshme-Performanca, testimi dhe vleresimi-Kerkesat per sigurine-Udhezues per instalim dhe veprim
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise, jo vetrregullues te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me te vogel dhe te barabarte me 1000 V -Pjesa 2 : Prova e vjeterimit dhe prova e shkaterrimit
English
Published 
2018-06-18 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise, jo vetrregullues te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me te vogel dhe te barabarte me 1000 V -Pjesa 2 : Prova e vjeterimit dhe prova e shkaterrimit
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shunt te energjise se tipit jo vetgjenerues per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension qe vleresohet dhe qe perfshin 1000 V -Pjesa 3 : Siguresat e brendshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
134 
55 € 
PDF
Blej
Nderpreresit e qarkut per pajisjet (CBE)
English
Withdrawn 
2018-06-18 
248 
70 € 
PDF
Blej
Nderpreresit e qarkut per pajisjet (CBE)
English
Published 
2018-06-18 
42 
34 € 
PDF
Blej
Induktorët fiks për shuarjen e interferencës elektromagnetike-Pjesa 1: Specifikim i përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
51 
38 € 
PDF
Blej
Induktorët fiks për shuarjen e interferencës elektromagnetike - Pjesa 2: Specifikim i seksionuar
English
Published 
2018-06-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Induktorët fiks për shuarjen e interferencës elektromagnetike-Pjesa 2-1: Specifikim me detaje i paplotësuar-Induktorët për të cilët kërkohen provat e sigurisë-Niveli D i vlerësimit
English
Published 
2018-06-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Induktorët fiks për shuarjen e interferencës elektromagnetike-Pjesa 2-2: Specifikim me detaje i paplotësuar-Induktorët për të cilët kërkohen provat e sigurisë (eskluzivisht)
English
Published 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Njësitë e filtrave pasivë për shuarjen e interferencave elektromagnetike-Pjesa 2: Specifikime të seksionit: Njësitë e filtrave pasivë për te cilët provat e sigurisë janë të përshtatshme - Metodat e provës dhe kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Njësitë e plota të filtrave pasivë që përdoren për shuarjen e interferencës radio Pjesa 2-1: Specifikim i hollësishëm i paplotësuar. Njësitë e filtrave pasivë që përdoren për shuarjen e interferencës elektromagnetike. Filtrat për të cilët kërkohen provat e sigurisë
English
Published 
2018-06-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Njësitë e plota të filtrave pasivë që përdoren për shuarjen e interferencës radio Pjesa 2-2: Specifikim i hollësishëm i paplotësuar. Njësitë e filtrave pasivë që përdoren për shuarjen e interferencës elektromagnetike. Filtrat për të cilët kërkohen provat e sigurisë (vetëm testet e sigurisë)
English
Withdrawn 
2018-06-18 
95 
48 € 
PDF
Blej
Elektroakustikë-Kalibruesit zanor.
English
Withdrawn 
2008-09-24 
186 
61 € 
PDF
Blej
Specifikim për pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët Pjesa 1 : Rregulla të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
517 
97 € 
PDF
Blej
Specifikim për paisjen shpërndarëse dhe mekanizmin e drejtimit me tension të ulët -Pjesa 2 : Nderprerësit e qarkut
English
Withdrawn 
2011-04-25 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët Pjesa 3 : Njësit e kombinimit të siguresave, çelësave, stakuesve dhe çelësave stakues
English
Withdrawn 
2018-06-18 
212 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët Pjesa 3 : Njësit e kombinimit të siguresave, çelësave, stakuesve dhe çelësave stakues
English
Withdrawn 
2013-05-07 
264 
70 € 
PDF
Blej
Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët -Pjesa 4 -1 : Kontaktorët dhe starterat e motorëve -Kontaktorët dhe starterat e motorëve elektromekanik
English
Published 
2013-05-07 
211 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët -Pjesa 4 -2 : Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve -Lëshuesit dhe kontrolloret AC të motorëve me gjysmëpërcjellës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
159 
61 € 
PDF
Blej
Pajisjet shperndarese te tensionit te ulet -Pjesa 4 -3 : Kontaktoret dhe motor leshuesit -Motor leshuesit dhe starterat me gjysmepercjelles te motoreve me rryme alternative per ngarkime pa motor
English
Withdrawn 
2013-05-07 
224 
65 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët. Pjesa 5 -1: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës-Pajisjet elektromekanike të qarkut të kontrollit
English
Withdrawn 
2018-06-18 
241 
70 € 
PDF
Blej
Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit-Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës -Detektorët me përafërsi
English
Withdrawn 
2013-05-07 
219 
65 € 
PDF
Blej
Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit -Pjesa 5 -2 : Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës -Detektorët me përafërsi
English
Published 
2013-05-07 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët -Pjesa 5 -4 : Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës -Metoda e vleresimit te performances se kontakteve me energji te ulet -Prova te veqanta
English
Published 
2009-10-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse të te tencionit të ulët -Pjesa 5 -5 : Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerëse -Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksioninm të kapjes mekanike
English
Published 
2013-05-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit -Pjesa 5 -7 : Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës -Kerkesa per pajisjet ne afersi me dalje analoge
English
Published 
2013-05-07 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët -Pjesa 5 -8 : Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës -Çelësat që mundësojnë tre pozicione
English
Published 
2013-05-07 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit -Pjesa 5 -9 : Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës -Dedektorët e shpëjtësisë së rrjedhjes
English
Published 
2013-05-07 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët -Pjesa 6 -1 : Pajisjet me funksion të shumëfishtë -Pajisjet lidhëse të transferimit
English
Withdrawn 
2013-05-07 
189 
61 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit -Pjesa 6 -2 : Pajisjet me funksion të shumëfishtë -Pajisjet (aparatet) nderprerese te kontrollit dhe mbrojtjes (CPS)