Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 17:16


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatimi i EN 729 në kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Published 
2010-09-22 
32 
29 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Një udhëzim për një sistem sigurie të cilësisë
English
Published 
2010-09-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i përmbajtjes së biomasës bazuar në metodën C 14
English
Published 
2010-09-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i regjimit të djegies
English
Published 
2010-09-22 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Lëndë djegëse për ngrohje -Nevoja, fizibiliteti(mundësia) dhe furnizimet e duhura për një specifikim të përbashkët
English
Withdrawn 
2010-09-22 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore nëpërmjet metodës shumdimensionale gas kromatografike -Të dhënat studimore për pasaktësinë Robin të metodës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i shkallës së fuqisë të vetngrohjes mikrobiale duke përdorur indeksin e frymëmarrjes dinamike reale
English
Published 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë mekanike të tabletave
English
Withdrawn 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e bazuara në  C 14 për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Draft 
2019-07-30 
265 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Draft 
2019-07-30 
86 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
English
Draft 
2019-07-30 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
English
Draft 
2019-07-30 
221 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
English
Draft 
2019-07-30 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Draft 
2019-07-30 
199 
61 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
English
Published 
2008-05-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte metalike -Llojet dhe dokumentet e kontrollit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku për tubacionet për lëngjet e djegshme Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 1 : Kërkesat për tubat e klasës A
English
Withdrawn 
2008-05-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku për tubacionet për lëngjet e djegshme -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 2 : Kërkesat për tubat e klasës B
English
Withdrawn 
2008-05-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku të pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
47 
36 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 2 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 4 : Tubat prej çeliku te pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të ulët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku te pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 2 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 4 : Tuba prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 5 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 6 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 7 : Tubat prej çeliku inoksitabël
English
Published 
2008-05-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku pa tegel dhe të salduar -Përmasat dhe pesha për njësi gjatësie
English
Published 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Filetot e tubave, në të cilët xhuntimet hermetike ndaj presionit, janë realizuar me filetot -Pjesa 1 : Filetot konike të jashtme dhe filetot paralele të brendshme -Dimensionet, tolerancat dhe përcaktimi (emërtimi)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim -Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2008-05-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku pajisjet për tubacionet nga bregu dhe për në breg -Veshja e jashtëme me dy shtresa prej polietileni të ekstraduar
English
Published 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku dhe pajisje për tubacionet në tokë dhe në bregdet -Veshjet nga jashtë lëngut me epoksid ose epoksid të modifikuar
English
Published 
2008-05-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rekorderi prej çeliku dhe tubacione në bregdet dhe në det -Veshje të jashtme me poliuretan të lëngshëm ose me poliuretan të modifikuar të lëngshëm
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
English
Withdrawn 
2008-05-14 
123 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe pjesët që bashkohen me to -Flanxhat rrethore për tubat rubineteritë Rakordet dhe aksesorët me presion nominal, PN të përcaktuar -Pjesa 1 : Flanxhat prej çeliku
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Flete fleksibel te papershkueshme nga uji-Flete bitumi per izolim nga uji te qative-Percaktimi i qendrueshmerise se formes ne ndryshimet ciklike te temperatures
English
Withdrawn 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motora diesel dhe ngrohje shtëpiake -Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë
English
Published 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motorra diezel dhe ngrohje shtëpiake - Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë - Metoda me banjo me ftohje graduale
English
Withdrawn 
2008-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 1 : Rekomandime të përgjithshme funksionale
English
Published 
2018-05-08 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 1 : Rekomandime të përgjithshme funksionale
English
Withdrawn 
2008-05-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Published 
2018-05-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacione për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 3 : Rekomandime funksionale specifike për çelikun
English
Published 
2018-05-08 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacione për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 3 : Rekomandime funksionale specifike për çelikun
English
Withdrawn 
2008-05-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 4 : Rekomandime specifike funksionale për riparim
English
Published 
2018-05-08 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 4 : Rekomandime specifike funksionale për riparim
English
Published 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e veshjeve izoluese per zonat e mbyllura te gazit te lengezuar
English
Published 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtja katodike -Veshjet e jashtëme organike për mbrojtjen nga korrozioni të tubacioneve prej çeliku të futura nëntokë ose të zhytura ne ujë që përdoren të lidhura me mbrojtje katodike -Shiritat ngjitës dhe materialet që tkurren
English
Withdrawn 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzinë pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produkte të lëngëta të naftës -Benzina pa plumb -Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Published 
2023-07-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzina pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjt gaz kromatografisë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Bombola gazi te transportueshem - Bombola gazi metalike te cilat nuk rimbushen
English
Withdrawn 
2018-05-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e cisternave për gazin e lëngshëm nga nafta (LPG)
English
Published 
2023-07-27 
39 
32 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Bombolat pa saldim. të mbështjella me breza
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Prova e ventilëve -Pjesa 1 : Provat e presionit, procedurat e provës dhe kriteret e pranimit -Kërkesa të detyrueshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët industrialë -Prova e ventilëve -Pjesa 2 : Provat, procedurat e provës dhe kriteret e pranimit -Kërkesa suplementare
English
Published 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Instalimet e rregullimit të presionit të gazit në linjat e shërbimit -Kërkesa funksionale
English
Published 
2022-08-16 
121 
55 € 
PDF
Blej
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit të gazit -Metoda e presionit, procedurat e dhënies së kompetencave dhe të heqjes së kompetencave -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit të gazit -Metoda e presionit, procedurat e dhënies së kompetencave dhe të heqjes së kompetencave -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2022-08-16 
222 
65 € 
PDF
Blej
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2018-05-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i vizkozitetit dinamik me vizkozimetër kapilar me vakum
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lidhësa bituminoze-Terminologjia
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i permbajtjes se parafines-Pjesa 2: Metoda me ane te ekstraktimit
English
Withdrawn 
2015-01-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 1: Metoda RTFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 2: Metoda TFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 3: Metoda RFT
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe lubrifikante-Percaktimi i numrit te aciditetit-Metoda jo ujore e titullimit potenciometrik
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
English
Published 
2022-08-16 
139 
55 € 
PDF
Blej
Pavarësia e përçuesve të nxehtësisë me djegie me gaz që kanë brënda një shoshë për të ndihmuar transportimin e djegies së ajrit dhe/ose të gazeve
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës-Percaktimi i ndotjes totale në distilatet e mesme, lëndën djegëse diesel dhe në esteret metilik të acidit yndyror
English
Withdrawn 
2010-09-22 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përzjerjet bituminoze -Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë -Pjesa 5 : Përcaktimi i densitetit maksimal
English
Withdrawn 
2018-05-08 
74 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Saldimi i tubacioneve prej çeliku -Kerkesa të funksionimit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Saldimi i tubacioneve prej çeliku -Kerkesa të funksionimit
English
Published 
2015-01-21 
32 
29 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe vajra te perdorur-Percaktimi i PCB-ve dhe produkteve qe lidhen me to-Pjesa 1: Ndarja dhe percaktimi i llojeve te PCB-ve te selektuara me gaz kromatograf, duke perdorur nje detektor te kapjes se elektroneve
English
Published 
2015-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Produktet e naftes dhe vajrat e perdorur-Percaktimi i PCB-ve dhe produkteve qe lidhen me to-Pjesa 2: Llogaritja e permbajtjes se polikkorbifenilit (PCB)
English
Published 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur - Përcaktimi i BPK - ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to - Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve ) të poliklorinuara ( TPK ) dhe toluen benzileve të poliklorinuara ( TBPK ) me anë të gazkromatografisë ( GK ) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur-Përcaktimi i BPK-ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to-Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve) të poliklorinuara (TPK) dhe toluen benzileve të poliklorinuara (TPK) me anë të gazkromatografisë (GK) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
English
Published 
2015-01-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e pershtatshmerise te sistemeve te marrjes se mostrave LNG
English
Withdrawn 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i tendencës për fundërim i emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përzjerjes me çimenton i emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitume dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i fuqisë së depërtimit të emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i vlerës së pH të emulsioneve bituminoze
English
Published 
2023-07-27 
71 
45 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe konstruktimin e bombolave të gazit. të rimbushëshme dhe të transportueshme. të salduara me aliazh të aluminit
English
Withdrawn 
2007-05-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i tipeve të hidrokarbureve aromatike në gazoilet -Metoda kromatografike e lëngët me efektivitet të lartë me dedektim të indeksit të refrakcionit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i tipeve të hidrokarbureve aromatike në gazoilet -Metoda kromatografike e lëngët me efektivitet të lartë me dedektim të indeksit të refrakcionit
English
Withdrawn 
2022-08-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
English
Published 
2024-04-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
English
Withdrawn 
2010-09-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Përmasat ndërmjet skajeve dhe nga qendra në skaj për fundet e saldimit kokë më kokë të ventilëve
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Published 
2023-07-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Presioni i avullit -Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit të avullit të ngopur në ajër
English
Published 
2022-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Tensioni i avujve - Pjesa 1: Përcaktimi i tensionit të avujve të ngopur të ajrit (ASVP) dhe llogaritja e tensionit të avujve të thatë ekujvalent (DVPE)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Published 
2018-05-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Withdrawn 
2011-08-26 
51 
38 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa Njësitë e lëvizjes së ajrit Vlerësimi dhe performanca për njësitë, komponentët dhe seksionet
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i rezistences së thyerjes-Pjesa 2: Përcaktimi i kohës së përzierjes së emulsioneve kationike të bitumit
English
Published 
2023-07-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit - Kushtet për mbushjen e gazeve në enët - Gazet me një përbërës (EN 13096:2003/AC:2006)
English
Published 
2023-07-27 
44 
34 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Kushtet për mbushjen e rezervuarëve me gaz - Gaze të përbërë nga një komponent i vetëm
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Produktet e lengeta te naftes-Percaktimi i permbajtjes se nikelit dhe vanadit-Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
English
Published 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Benzinë pa plumb -Përcaktimi i përbërjeve organike të oksigjenuara dhe i përmbajtjes së oksigjenit total organik të lidhur, nëpërmjet gaz kromatografisë duke përdorur kolona switching
English
Withdrawn 
2008-05-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Miratimi i ngjitësit
English
Published 
2008-05-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Miratimi i procedurës
English
Published 
2010-09-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilimin e banesave -Pjesa 10 : Pajisjet për kontrollin e lagështisë të ajrit të dalë të muntuara jashtë ndërtesës
English
Published 
2018-05-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Published 
2022-08-16 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
English
Published 
2022-08-16 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
English
Published 
2022-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë
English
Published 
2023-07-27 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake me gaz që prodhojnë ujë të nxehtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumit të energjisë
English
Withdrawn 
2022-08-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
English
Published 
2023-07-27 
45 
34 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Specifikimi për projektimin dhe konstruksionin e bombolave rimbushëse prej çeliku me mangan të normalizuar me karbon me nxënësi uji deri 0.5 litra për gaze të ngjeshur. gaze të lëngshëm dhe gaze të tretur deri në
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i tendencës për fundërim i bitumit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i viskozitetit dinamik të lidhësave bituminozë duke përdorur një viskozimetër rrotullues
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i humbjes së masës pas nxehjes së bitumeve industriale
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues për specifikimin e bitumeve të oksiduar
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues për specifikimin e bitumeve industrial të fortë
English
Published 
2023-07-27 
12 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Bombola gazi të rimbushëshme prej çeliku të salduara - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1:Çeliku me karbon
English
Published 
2023-07-27 
49 
36 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 1: Çelik me karbon
English
Published 
2023-07-27 
12 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit - Bombolat e rimbushëshme të salduara prej çeliku - Projektimi dhe prodhimi - Pjesa 2: Çeliku inoksidabël (EN 13322-2:2003/A1:2006)
English
Published 
2023-07-27 
50 
36 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 2: Çelik inoks (i pandryshkshëm)
English
Published 
2015-01-21 
43 
34 € 
PDF
Blej
Veçoritë specifike të performancës së treguesve automatikë të nivelit të rezervuarëve
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i karakteristikave të distilimit të produkteve të bitumit të naftës
English
Withdrawn 
2008-05-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
71 
45 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 2 : Materialet
English
Withdrawn 
2008-05-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 4 : Prodhimi (fabrikimi)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
122 
55 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 5 : Kontrolli dhe prova
English
Withdrawn 
2008-05-14 
82 
48 € 
PDF
Blej
Enet në presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 6 : Kërkesat për projektimin dhe prodhimin e enëve në presion dhe të pjesëve në presion, të cilat janë përgatitur prej gize sferoidale grafite
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
56 
38 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 2 : Materialet
English
Withdrawn 
2008-05-14 
399 
84 € 
PDF
Blej
Tuba metalikë për industrinë -Pjesa 3 : Priojektimi dhe llogaritja
English
Withdrawn 
2008-05-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 4 : Fabrikimi dhe instalimi
English
Withdrawn 
2008-05-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 5 : Inspektimi dhe prova
English
Withdrawn 
2008-05-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tubacionet metalike industriale -Kërkesa shtesë për tubacionet nëntokësore
English
Withdrawn 
2008-05-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Tubacionet metalike industriale -Kërkesa shtesë për tubacion prej alumini dhe lidhjesh të tij
English
Withdrawn 
2010-09-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ventilat e rregullimit të proçesit industrial
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i vetive elastike të lidhësve bituminozë me metodën e provës në tërheqje
English
Withdrawn 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë-Përcaktimi i njgjitjes së emulsioneve bituminozë me anë të provës së zhytjes në ujë
English
Published 
2020-01-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Published 
2023-07-27 
67 
42 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe funksionimin e pompave matëse, shpërndarëse dhe pajisjeve të pompimit në distancë
English
Withdrawn 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
English
Published 
2023-07-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e pajisjeve të sigurisë për pompat e matjes dhe shpërndarëse të karburantit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e pistoletave të karburantit
English
Published 
2023-07-27 
24 
26 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e valvolave ndërprerëse
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 4: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e bashkuesve te rotullueshëm për pompat e matjes (dozuese) dhe shpërndarsve te karburantit
English
Published 
2023-07-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 4: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e bashkuesve te rotullueshëm për pompat e matjes (dozuese) dhe shpërndarsve te karburantit
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitume dhe lëndë lidhëse bituminoze-Vëzhgimi pamor i shpërndarjes së polimerit në bitumet e modifikuar me polimer
English
Published 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Percaktimi i permbajtjes se ulet te plumbit ne gasoline -Spektrometria fluoreshente e rrezeve X me dispersion te gjatesise se vales (XRF)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Ventilët për sistemet e shpërndarjes së gazit me presion maksimal të punës më të ulët ose të barabartë se 16 bar -Kërkesat për të dhënat teknike
English
Withdrawn 
2018-05-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Proçedurat e mbushjes dhe të zbrazjes së tankeve të gazit të lëngët të naftës LPG në rrugë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
67 
42 € 
PDF
Blej
Industria e naftës dhe e gazit natyror -Transporti me tubacione -Ventilët e tubacioneve
English
Published 
2018-05-08 
83 
48 € 
PDF
Blej
Industria e naftës dhe e gazit natyror -Transporti me tubacione -Ventilët e tubacioneve
English
Published 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Percaktimi i permbajtjes halogjen organike-Metoda oksiduese mikrokulonometrike
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) -Metoda e spektrometrisë infra të kuqe
English
Published 
2018-05-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) -Metoda e spektrometrisë infra të kuqe
English
Withdrawn 
2008-05-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Ventilët për transportin e gazit natyror në tubacione -Kërkesat dhe provat për të dhënat teknike
English
Published 
2022-08-16 
94 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror. Sistemet e transportimit me tubacione (ISO 13623:2009 ndryshuar)
English
Published 
2016-01-05 
65 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e gazit natyror dhe të naftës - Sistemet e transportit me tubacione - Saldimi i tubacioneve (ISO 13847:2000 i modifikuar)
English
Published 
2012-09-07 
65 
42 € 
PDF
Blej
Industria e naftës dhe e gazit natyral -Sistemet transportimit me tubacione -Saldimi i tubacioneve
English
Withdrawn 
2010-09-22 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete -Esteret metilike të acideve yndyror (EMAY) për motorrat diesel -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-08-16 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës - Esteret metilike të acideve yndyror (EMAY) për motorrat diezel dhe zbatimet për përdorim teknik dhe industrial - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2015-01-21 
13 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze-Karakterizimi i vetive të dukshme
English
Published 
2015-01-21 
10 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete - Vlerësimi i cilësisë së benzinës dhe gazoilit - Sistemi i monitorimit të cilësisë së lëndëve djegëse.
English
Published 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete-Vlerësimi i cilësisë së benzinës dhe gazoilit-Sistemi i monitorimit të cilësisë së lëndëve djegëse
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete-Vlerësimi i cilësisë së benzinës dhe gazoilit-Marja e mostrës nga pompat e shitjes me pakicë (distributorët) dhe nga impjantet e nshpërndarjes në vëndet e tregtimit
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze-Përcaktimi i përmbajtjes së ujit në emulsionet bituminoze-Metoda e distilimit azeotropik
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bitume dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i mbetjeve mbi sitë i emulsioneve të bitumit dhe përcaktimi në ruajtje i stabilitetit nëpërmjet sitjes
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i polaritetit të grimcave të emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i lidhësit të rikuperuar dhe distilatit të vajit nga emulsionet bituminoze me anë të distilimit
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet e lengeta te naftes-Ndarja dhe karakterizimi i estereve metilike te acideve lyrore (FAME) nga distilatet e mesme-Metoda e kromatografise se lenget (LC)/kromatografise se gazte (GC)
English
Published 
2024-04-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe pjesët e këmbimit për GLN - Inspektimi dhe testimi i autoçisternave për GNL
English
Withdrawn 
2008-05-14 
87 
48 € 
PDF
Blej
Dispozitivët e sigurisë për stacionet dhe instalime te rregullimit të presionit të gazit Dispozitivët mbyllës të sigurisë për presione pune deri në 100 bar
English
Withdrawn 
2008-05-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe pjesët e këmbimit te GLN -Bombola gazi prej çeliku të salduara, të transportueshme dhe rimbushe për gaz të lëngëzuar nga nafta (GNL) -Kontrolli periodik
English
Published 
2022-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Bombola për gazin e lëngët të naftës (GLN) që rimbushen, të transportueshme prej çeliku me saldim tradicional dhe me ngjitje - Inspektimi periodik
English
Published 
2022-08-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet me gaz për ngrohjen e më shumë se një dhome
English
Published 
2008-05-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtja katodike e strukturave komplekse
English
Published 
2023-07-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit të transportueshme - Mekanizmi i shkarkimit të presionit me disk shpërthyes (përveç bombolave të gazit acetilen)
English
Published 
2022-08-16 
46 
36 € 
PDF
Blej
Specifikime për pajisjet që punojnë vetëm me gaz të lëngët nga nafta (GLN) - Pajisje ngrohëse në oborr - Pajisje ngrohëse në oborr që nuk rekomandohen të përdorin tubin e shkarkimit të tymrave në ambjente të hapura ose të ventiluara
English
Withdrawn 
2015-01-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Terminologjia, përcaktime dhe përshkrimi
English
Published 
2010-09-22 
82 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastik për kanalizime dhe shkarkime jo nën presion -Konklomeratet e reshirave polyester (PRC) -Pjesa 1 : Tubat dhe pajisjet me bashkues fleksibël
English
Published 
2015-01-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Paisjet dhe aksesorët për GLN-Ndërtimi dhe performanca e pajisjeve për stacionet e furnizimit te automjeteve me GLN-Pjesa 1: Shpërndaresit (distributorët)
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Paisjet dhe aksesorët për GLN - Ndërtimi dhe performanca e pajisjeve për stacionet e furnizimit te automjeteve me GLN – Pjesa 2: Pjesët përbërëse të ndryshme nga shpërndarësit, dhe kërkesat e instalimit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lëndët lidhëse bituminoze-Afati i skadimit të përshpejtuar në kondita konservimi me anë të Enës Konservuese nën Presion (EKP)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lendet lidhese bituminoze-Percaktimi i modulit te elasticitetit kompleks dhe kendi i shfazimit-Reometri i Elasticitetit Dinamik (RED)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i modulit të shtangësisë në përkulje-Rahometri me reze drite të përthyeshme (BBR)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharjes me furrë -Pjesa 1 : Lagështia totale -Metoda referuese
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 2 : Lagështia totale -Metoda e thjeshtëzuar
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 3 : Lagështia në mostrën kryesore testuese
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së hirit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
65 
42 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përgatitja e mostrës
English
Published 
2022-08-16 
83 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngrohje të pa varura me gas me prurje termike nominale jo më të madhe se 6 kW
English
Withdrawn 
2012-09-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe e gazit natyror -Brylat me induksion, rekorderitë dhe flanxhat për sistemet e transportit me tubacione -Pjesa 1 : Brylat me induksion
English
Published 
2012-09-07 
36 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Brylat e filetuar, rekorderitë dhe flanxhat për sistemet e transportit të naftës me tubacion -Pjesa 2 : Rekorderitë
English
Published 
2012-09-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Brylat thithes, rekorderite dhe flanxhat per sistemet e transportimit me tubacion -Pjesa 3 : Flanxhat
English
Withdrawn 
2010-09-22 
63 
42 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i fuqisë kalorifike
English
Withdrawn 
2015-01-21 
54 
38 € 
PDF
Blej
Biokarburante të ngurta-Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta - Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse - Pjesa 5: Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngrohje e ujit të depozitave për prodhimin e ujit të nxehtë shtëpiak që përdorin GPL për makina dhe anije
English
Published 
2022-08-16 
62 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngrohje e ujit të depozitave për prodhimin e ujit të nxehtë shtëpiak që përdorin GPL për makina dhe anije
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i densitetit vëllimor
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i përmbajtjes totale të karbonit, hidrogjenit dhe nitrogjenit-Metodat instrumentale
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Metodat e përcaktimit të përmbajtjes së komponimeve të klorit, natriumit dhe kaliumit të tretshëm në ujë
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Metodat për përcaktimin e shpërndarjes së madhësisë së thërmijave (copave)-Pjesa 1: Metoda e shoshës lëkundëse duke përdorur sita me diametër vrime 1 mm e lartë
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së thërmijave (copave)-Pjesa 2: Metoda e shoshës vibruese duke përdorur sita me vrimë me diametër 3,15 mm e poshtë
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Metodat për përcaktimin e dëndësisë së thërmijave (copave)
English
Withdrawn 
2013-06-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i vonesës së ndezjes dhe të numrit të cetanit të përftuar (DCN) të lëndëve djegëse në distilatet e mesme në një dhomë me volum konstant
English
Withdrawn 
2022-08-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i vonesës së ndezjes dhe të numrit të cetanit të përftuar (DCN) të lëndëve djegëse në distilatet e mesme në një dhomë me volum konstant
English
Withdrawn 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike Pjesa 1: Distilatet e mesme dhe vajrat lubrifikues bazë
English
Published 
2022-08-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike - Pjesa 1: Distilatet e mesme dhe vajrat lubrifikues bazë
English
Withdrawn 
2015-01-21 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike-Pjesa 2: Distilatet e rënda dhe lëndët djegëse mbetëse
English
Published 
2022-08-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike-Pjesa 2: Distilatet e rënda dhe lëndët djegëse mbetëse
English
Withdrawn 
2015-01-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gas-kromatografike -Pjesa 3: Nafta bruto
English
Published 
2022-08-16 
41 
34 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gas-kromatografike -Pjesa 3: Nafta bruto
English
Withdrawn 
2010-09-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i qendrueshmerise mekanike te tabletave dhe briketeve -Pjesa 1 : Tabletat
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i qëndrueshmërisë mekanike të tabletave dhe briketeve-Pjesa 2: Briketet
English
Published 
2015-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Sigurimi i cilësisë të lëndës djegëse-Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2020-06-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës - Kërkesat e sigurisë për ndërtimin e montimeve të pompave zhytëse.
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i përmbajtjes totale të squfurit dhe klorit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i elementëve kryesor-Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na dhe Ti
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Kthimi i rezultateve analitike nga një bazë te tjetra
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i elementeve të pakët-As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V dhe Zn
English
Published 
2015-01-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues i specifikimeve të lidhësave bituminozë të rrjedhshem dhe të distiluar
English
Withdrawn 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Matja e masës vëllimore dhe të peshës specifike-Metoda me piknometër me tapë kapilare
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Etanoli (alkoli etilik) si një component shtesë për benzinën -Metodat dhe kërkesat e provës
English
Published 
2018-05-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Etanoli (alkoli etilik) si një component shtesë për benzinën -Metodat dhe kërkesat e provës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metodat për përcaktimin e përmbajtjes së avullueshmërisë së lëndës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Përcaktimi i përmbajtjes së hirit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metoda për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit (C), hidrogjenit (Hl), azotit (N)
English
Published 
2015-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metodat për përcaktimin e përmbajtjes së squfurit (S), klorit (Cl), fluorit (F) dhe bromit (Br)
English
Published 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metoda për përcaktimin e përmbajtjes së elementeve të rëndësishëm
English
Published 
2015-01-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metodat për përcaktimin e përmbajtjes së elementeve gjurmues (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V dhe Zn)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
38 
32 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Metodat për pregatitjen e mostrës së proves nga mostra laboratorike
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë duke përdorur metodën e tharjes në furrë-Pjesa 3: Lagështia e mostrës për analizën e përgjithshme
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Përcaktimi shpërndarjes së madhësisë së grimcës-Pjesa 1: Metoda me site për grimca me përmasa të vogla
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Përcaktimi shpërndarjes së madhësisë së grimcës-Pjesa 2: Metoda manuale për përcaktimin e gjatësisë maksimale të projektuar për copezat me përmasa të mëdha
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të përmirësuara-Përcaktimi shpërndarjes së madhësisë së grimcës-Pjesa 3: Metoda e analizës me anë të imazhit për copëzat me përmasa të mëdha
English
Withdrawn 
2018-05-08 
62 
42 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e bazuara në  C 14 për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
62 
42 € 
PDF
Blej
Biolendet djegëse të ngurta-Metodat për përcaktimin e përmbajtjes së biomasës
English
Published 
2013-06-19 
15 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës -Metoda e provës për ujin e lirë në gazin e lëngët të naftës me anë të kontrollit pamor (vizual)
English
Withdrawn 
2013-06-19 
17 
22 € 
PDF
Blej
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gazkromatografike në temperaturë të lartë
English
Published 
2022-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gazkromatografike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2013-06-19 
12 
17 € 
PDF
Blej
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gravimetrike në temperature të lartë
English
Published 
2022-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gravimetrike në temperature të lartë
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i klorit organik-Metoda potenciometrike
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit-Metoda spektrometrike fluorishente me reze X me shpërndarje
English
Published 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit-Metoda fluoreshente ultraviolet
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i përmbajtjes së bakrit-Metoda spektometrike me përthithje (absorbim) atomik me furrë grafiti
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i përmbajtjes së bakrit-Metoda spektometrike me përthithje (absorbim) atomik me furrë grafiti.
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i pHe
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzenës-Përcaktimi i aciditetit total-Metoda e titrimit me tregues (lakmues) të ngjyrosur
English
Withdrawn 
2010-09-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
110 
51 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje qëndrore me djegie gazi - Standardi specific për pajisjet e tipit C dhe pajisjeve të tipeve B2, B3 dhe B5 me një futje nominale të nxehtësisë jo më të madhe se 1 000 kW
English
Published 
2018-05-08 
48 
36 € 
PDF
Blej
Kaldajat për ngrohje qendrore qe djegin gaz -Kaldajat e tipit B, me nxehtesi nominale ne hyrje 300 kw, por nuk i kalon 1000 kW
English
Published 
2015-01-21 
13 € 
PDF
Blej
Nënproduktet nga zbërthimi me nxehtësi i qymyrit-Terminologjia-Zëvëndëson EN 12302:2000, EN 12303:2000, EN 13847:2001
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me lëndë djegëse të gazët -Polietileni (PE) Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin e lëndëve djegëse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 2 : Tubat
English
Withdrawn 
2008-05-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për furnizimin e lëndëve djegëse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 3 : Pajisjet
English
Withdrawn 
2013-06-19 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte e naftës dhe materialet që lidhen me to -Përcaktimi i klasave të hidrokarbureve -Metoda me përthithje (absorbim) me tregues fluorishent
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin e lëndëve djegse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 4 : Ventilat
English
Withdrawn 
2008-05-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me lëndë djegëse të gazët -Polietileni (PE) -Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Published 
2018-05-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i shkallës së fuqisë të vetngrohjes mikrobiale duke përdorur indeksin e frymëmarrjes dinamike reale
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i mbetjes së thatë (lënda jovolatile) -Metoda gravimetrike
English
Withdrawn 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i përmbajtjes së ujit -Metoda e titrimit potenciometrik Karl Fischer
English
Published 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Lëshuesit -Pjea 1 : Terminologjia dhe përcaktimet
English
Withdrawn 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Lëshuesit -Pjea 2 : Lëshuesit elektrik për valvolat industiale -Kërkesat bazë
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Lëshuesit -Pjea 3 : Lëshuesit pneumatike part -turn për valvolat industriale -Kërkesat bazë
English
Published 
2010-09-22 
24 
26 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Lëshuesit -Pjea 4 : Lëshuesit hidraulike part -turn për valvolat industriale -Kërkesat bazë
English
Withdrawn 
2010-09-22 
22 
25 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i alkoleve superior, metanolit (alkolit metilik) dhe papastërtitë volatile -Metoda gaskromatografike
English
Published 
2018-05-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i alkoleve superior, metanolit (alkolit metilik) dhe papastërtitë volatile -Metoda gaskromatografike
English
Withdrawn 
2010-09-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Lënda djegëse e esterit metilik të acidit yndyror (emay) dhe përzjerja e tij me lëndën djegëse diezel -Përcaktimi i stabilitetit ndaj oksidimit me anë të metodës së oksidimit të përshpejtuar
English
Published 
2018-05-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Lënda djegëse e esterit metilik të acidit yndyror (emay) dhe përzjerja e tij me lëndën djegëse diezel -Përcaktimi i stabilitetit ndaj oksidimit me anë të metodës së oksidimit të përshpejtuar
English
Published 
2010-09-22 
15 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i pamjes së jashtme -Metoda vizuale
English
Published 
2022-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe derivatet e yndyrës e vajit - Esteret metilik të acidit yndyror (EMAY) për motorat diezel - Përcaktimi i estereve metilik të acidit yndyror shumë të pangopur me 4 ose më shumë lidhje dyfishe (PUFA) me anë të gaskromatografisë
English
Withdrawn 
2010-09-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe derivatet e yndyrës e vajit -Esteret metilik të acidit yndyror (EMAY) për motorat diezel -Përcaktimi i politëpangopurve (me lidhje dyfishe ≥ se 4) të estereve metilik të acidit yndyror (PPAY) me anë të gaskromatografisë
English
Published 
2010-09-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën -Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit, bakrit dhe squfurit -Metoda direkte me anë të spektrometrisë thithëse të emetimit optik të plazmës dyfishe (STHEOPD)
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete-Etanoli si përzierës dhe etanoli (E85) si lendë djegëse për makina-Përcaktimi i përçueshmërisë elektrike
English
Withdrawn 
2008-05-14 
100 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gas -Tubacionet per presion maksimal pune me te madh se 16 bar -Kërkesa funksionale
English
Published 
2018-05-08 
95 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gas -Tubacionet per presion maksimal pune me te madh se 16 bar -Kërkesa funksionale
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës-Përcaktimi i përmbajtjes së nikelit dhe vanadiumit-Metoda spektrometrike
English
Published 
2022-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
English
Published 
2022-08-16 
71 
45 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
English
Withdrawn 
2012-09-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data Rezervuarët për transportin e mallrave të rrezikshme - Ndërfaqe dixhitale për transferimin e të dhënave ndërmjet automjetit cisternë dhe me objektet stacionare - Pjesa 2: Të dhëna komerciale dhe logjistike
English
Withdrawn 
2007-05-31 
25 
26 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produktet e lëngshme të naftës -Benzina pa plumb -Përcaktimi i përmbajtjes së sinëimeve organike të oksigjenuara dhe të oksigjenit total të lidhur organik nëpërmjet gaz kromatografisë (O -FID)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produktet e lëngshme të naftës -Benzina pa plumb -Përcaktimi i përmbajtjes së sinëimeve organike të oksigjenuara dhe të oksigjenit total të lidhur organik nëpërmjet gaz kromatografisë (O -FID)
English
Published 
2022-08-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Përcaktimi i përmbajtjes së komponimeve organike të oksigjenuara dhe të oksigjenit total të lidhur organik në benzinën pa plumb – Metoda nëpërmjet gaz kromatografisë (O - FID)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës-Distilatet e mesme dhe esteret metilik të acidit yndyror (FAME) si lëndë djegëse dhe përzierësit e tyre-Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj oksidimit me metoden e oksidimit të përshpejtuar në shkallë të zvogëluar
English
Withdrawn 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i shpërndarjes të përmasave të grimcave të tabletave të coptuara
English
Withdrawn 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi gjatësisë dhe diametrit të tabletave
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete-Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit në benzinën pa plumb-Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (FAAS)
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete-Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit në benzinën pa plumb-Metoda spektrometrike me përhapje pamore të plazmës të lidhur induktivisht
English
Published 
2015-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Përcaktimi i përmbajtjes së Benzeno (a) pirenit (BaP) dhe të disa idrokarbureve policiklik aromantik (PAH) në vajrat hollues (dylient)-roçedura që përdor analizat GC/MS dhe dyfishin e pastrimit me anë të LC
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës-Përcaktimi i vonesës së ndezjes dhe të numrit të cetanit (DCN) të lëndëve djegëse në distilatet e mesme-Metoda e provës me anë të djegies në një dhomë me volum constant dhe kohë injektimi të pa ndryshuar
English
Published 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëde për automjete-Përcaktimi komponentëve me avullim të lartë përfshirë esteret metilik të acideve yndyrore në benzene-Metoda gazkromatografike
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe derivatet e yndyrnave dhe vajrave-Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit në esteret metilik të acideve yndyrore (FAME)-Analiza spektrale e përhapjes optike me plazmë të futur me frekuencë të lartë (ICP OES)
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëde për automjete-Përcaktimi i vlerës së jodit në esteret metilik të acideve yndyrore (FAME)- Metoda e llogaritjes nga të dhënat gazkromatografike.
English
Withdrawn 
2015-01-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lënët djegëse të lëngëta për motorët diesel dhe për ngrohje në banesa-Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë-Metoda me banjome ftohje lineare
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësit bituminoze-Përcaktimi i kohës së rjedhjes së emulsioneve bituminoze duke përdorur Vizkozimetrin Redwood Nr. II
English
Published 
2008-05-14 
76 
45 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe lidhjet e tyre -Fllanxhat rrethore për tubat, rubinetat, rakoredritë dhe pajisjet ndihmëse, përcaktimi i klasës -Pjesa 1 : Fllanxhat prej çeliku, NPS ½ deri 24
English
Withdrawn 
2008-05-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit dhe të matjes së gazit natyral -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2018-05-08 
88 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit dhe të matjes së gazit natyral -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2022-08-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë - Pjesa 1: Lëndët djegëse të ngurta për pjekjen në zgarë - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-08-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë - Pjesa 1: Lëndët djegëse të ngurta për pjekjen në zgarë - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë-Pjesa 1: Lëndët djegëse të ngurta për pjekjen në zgarë-Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë - Pjesa 3: Ndezësit për lëndët djegëse të ngurta për t'u përdorur në pajisjet e pjekjes me zgarë - Kërkesat dhe metodat e provës.
English
Withdrawn 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Specifikimi për instalimin e sistemeve të gazit të lëngët të naftës LPG për tu përdorur në vendbanime në automjetet e akomodimit në kohë të lirë dhe në automjetet e tjera të rrugës
English
Published 
2023-07-27 
24 
26 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe ndërtimin e bombolave të gazit të rimbushme dhe të transportueshme. prej çeliku pa saldim me kapacitet nga 0.5 litra deri në 150 litra (përfshirë shifrën e fundit) - Pjesa 3: Bombolat prej
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete - Benzinë pa plumb - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-06-19 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Benzinë pa plumb -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 € 
PDF
Blej
Produktet e naftes-Percaktimi i pikes se mjegullimit
English
Withdrawn 
2013-06-19 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Benzinë -Përcaktimi i koncentrimeve të ulta të plumbit me anë të spektometrisë me absorbim atomik
English
Published 
2018-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Benzinë -Përcaktimi i koncentrimeve të ulta të plumbit me anë të spektometrisë me absorbim atomik
English
Published 
2007-05-31 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit me anë të spektrometrisë me rreze infra të kuqe.
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e analizes per naften dhe produktet e saj-Produktet e lengeta te naftes-Percaktimi i permbajtjes se natriumit-Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
English
Withdrawn 
2007-05-31 
20 
23 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produktet dhe hidrokarburet e naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit -Metoda e djegies Wickbold
English
Withdrawn 
2010-09-22 
91 
48 € 
PDF
Blej
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndët djegëse
English
Withdrawn 
2018-05-08 
91 
48 € 
PDF
Blej
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndët djegëse
English
Published 
2022-08-16 
119 
51 € 
PDF
Blej
Djegësa automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të lëngëta
English
Published 
2013-06-19 
14 
18 € 
PDF
Blej
Propan dhe butan tregtar -Analiza kromatografike
English
Withdrawn 
2008-05-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Provat e kualifikimit të saldatorëve -Saldimi me shkrirje -Pjesa 1 : Çeliqet (EN 287 -1 : 2004)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimi dhe miratimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Pjesa 9 : Prova e procedurës së saldimit për saldimin kokë me kokë të tubacioneve të transportimit në vënd, në tokë dhe në ujë
English
Published 
2018-02-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Tubo dhe aksesorë gres dhe bashkimet e tubave për kanalizime dhe shkarkime -Pjesa 10 : Kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sprucatorë të vajit të ngjeshur -Përcaktimi i këndit dhe karakteristikave të pulverizimit
English
Published 
2018-05-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sprucatorë të vajit të ngjeshur -Përcaktimi i këndit dhe karakteristikave të pulverizimit
English
Published 
2015-01-21 
12 € 
PDF
Blej
Metoda e proves per lubrifikuesit per flete te holla (film) te thata-Prova e korrozionit ne mostrat prej qeliku
English
Published 
2022-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
English
Published 
2022-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
English
Published 
2020-01-24 
45 
34 € 
PDF
Blej
Valvolat me sferë dhe valvolat konike me fund të mbyllur që komandohen me dorë për instalimet e gazit në ndërtesa
English
Withdrawn 
2008-05-14 
98 
48 € 
PDF
Blej
Regullues të presionit të gazit për presione të hyrjes deri në 100 bar (EN 334 : 2005)
English
Published 
2022-08-16 
55 
38 € 
PDF
Blej
Të dhëna për pajisje me gaz nafte të lëngëzuar
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimi i pajsijeve te gazit te destinuara per perdorimin e gazit te lenget te naftes - Ngrohesit joshtepiak pa oxhak qe nuk i kalojne 10 kw
English
Published 
2022-08-16 
74 
45 € 
PDF
Blej
Specifikimi i pajsijeve te gazit te destinuara per perdorimin e gazit te lenget te naftes - Ngrohesit joshtepiak pa oxhak qe nuk i kalojne 10 kw
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Prova pa shkatërrim -Kualifikimi dhe certifikimi i personelit NDT -Parime të përgjithshme
English
Published 
2022-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës – Furrat e pavarura, përfshirë ato që përmbajnë një grile për përdorim të jashtëm
English
Published 
2022-08-16 
56 
38 € 
PDF
Blej
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës – Furrat e pavarura, përfshirë ato që përmbajnë një grile për përdorim të jashtëm
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat për ngrohjen centralizuar -Sistemet e tubave të termoizoluar me ngjitje për rrjetat e ujit të ngrohtë të futur drejtpërdrejt nën tokë -Montimi i ventilave prej çeliku për tuba prej çeliku për përdorim të zakonshëm, termoizolimi prej poliuterani
English
Published 
2022-08-16 
65 
42 € 
PDF
Blej
Specifikime per pajisjet që përdorin gaz të lëngshëmnga nafta (GLN) - Barbekytë për përdorim të jashtëm që përdorin edhe grilat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineritë e lëvizshme për ndërtimin e rrugëve - Siguria - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për makinat e kompaktësimit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për bateritë dytësore dhe vendosjet e baterisë -Pjesa 2 : Bateritë e palëvizshme
English
Published 
2015-01-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Percjellesit per linjat ajrore-Karakteristikat e lubrifikuesve
English
Published 
2022-08-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
English
Published 
2022-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
English
Published 
2022-08-16 
117 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
English
Published 
2022-08-16 
70 
42 € 
PDF
Blej
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës - Pajisjet portative të gazit të lëngëzuar të naftës me presion avulli
English
Withdrawn 
2013-06-19 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete - GLN (Mishelë) - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-08-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete, për përdorim shtëpiak dhe industrial - GLN (Mishelë) - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete -Karburant Diesel (Gazoil) -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-05-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete -Karburant Diesel (Gazoil) -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2008-05-14 
61 
42 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 10 : Klasifikimi i zonave të rrezikshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 14 : Instalimet elektrike në zonat e rrezikshme (përveç minierave)
English
Published 
2018-02-16 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomave
English
Published 
2018-02-14 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-95: Kërkesa të veçanta për transmesionet e dyerve të garazhit që lëvizin vertikalisht për përdorim në ambiente banimi
English
Published 
2018-05-08 
60 
38 € 
PDF
Blej
Specifikimet për përdorimet që i dedikohen Gazit të lëngët të naftës LPG -Pajisje ngrohëse me LPG të hapësirës së hermetizuar të dhomës të instaluara në automjete ose skafe
English
Withdrawn 
2018-05-08 
104 
51 € 
PDF
Blej
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të gaztë
English
Published 
2022-08-16 
149 
55 € 
PDF
Blej
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të gaztë
English
Published 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bombola gazi te transportueshem-Gazet dhe perzierjet e gazeve-Pjesa 1: Vetite e gazeve te paster (pure)
English
Published 
2022-08-16 
52 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime të destinuara për pajisjet e gazit të lëngshëm të naftës - Frigoriferët me absorbim
English
Withdrawn 
2010-09-22 
20 
23 € 
PDF
Blej
Repart me dimensione të vegjël -Impjantet e përhershëm të karburanteve dhe serbatorët fiks
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i ujit me metoden Karl Fischer-Pjesa 1: Hyrja
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i ujit me metoden Karl Fischer-Pjesa 2: Procedura e titullimit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i ujit me metoden Karl Fischer-Pjesa 3: Procedura kulonometrike
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte e naftes-Percaktimi i mbetjes se karbonit-Metoda mikro
English
Published 
2012-09-07 
46 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Mirembajtja dhe përdorimi i tubave të prodhimit dhe tubave të veshur
English
Published 
2010-09-22 
12 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje shpimi me rrotullim – Pjesa 2: Verifikimi dhe klasifikimi i elementëve të përdorur në kollonën e shpimit – Korrigjuesi Teknik 1 (ISO 10407-2:2008/Korigjuesi 1:2009)
English
Published 
2010-09-22 
227 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje shpimi me rrotullim -Pjesa 2 : Verifikimi dhe klasifikimi i elementëve të përdorur në kollonën e shpimit (ISO 10407 -2 : 2008)
English
Published 
2012-09-07 
103 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Prova kantierjale e lëngjeve të shpimit -Pjesa 1 : Lëngjet me bazë uji
English
Published 
2012-09-07 
169 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Prova në kantjer e lëngjeve të shpimit -Pjesa 2 : Lëngjet më bazë vaji
English
Published 
2010-09-22 
123 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Lëngjet e shpimit -Analizat laboratorike (ISO 10416 : 2008)
English
Published 
2012-09-07 
40 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyrore -Sistemet nënujore të valvolave të sigurisë -Projektimi, instalimi, funksionimi dhe regullimi (koregjimi)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
121 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisjet e instaluara ne det të hapur -Sistemet bazë të sigurisë së proceseve sipërfaqësore (ISO 10418:2003)/Cor 1:2008)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
231 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje prodhimi dhe shpimi -Pajisja e grykës së pusit dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 10423 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
445 
91 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje prodhimi dhe shpimi -Pajisja e grykës së pusit dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 10423 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
76 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje për shpim me rrotullim -Pjesa 1 : Elementët e instrumentit të shpimit me rrotullim
English
Published 
2012-09-07 
111 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje shpimi me rrotullim -Pjesa 2 : Filetimi dhe kontrolli i bashkimit të filetimit me kokën shpuese për shpimet me rotullim
English
Withdrawn 
2018-05-08 
9 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 1 : Specifikimi (ISO 10426-1:2009/Cor 1:2010)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
42 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 1 : Specifikimi (ISO 10426 -1 : 2009)
English
Published 
2018-05-08 
51 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 1 : Specifikimi (ISO 10426 -1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
13 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Çimentot dhe materialet për betonimin e puseve -Pjesa 2 : Prova e betonit të puseve- Amandamenti 1 : Testimi i aftësisë për lagështimin e ujit (ISO 10426-2: 2003 / A1: 2005)
English
Published 
2012-09-07 
12 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Çimentot dhe materialet për betonimin e puseve -Pjesa 2 : Prova e betonit të puseve (ISO 10426-2:2003/Cor 1:2006)
English
Published 
2012-09-07 
183 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Çimentot dhe materialet për betonimin e puseve -Pjesa 2 : Prova e betonit të puseve
English
Withdrawn 
2012-09-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 3 : Prova e recepturave të çimentos së pusit të ujrave të thella
English
Published 
2012-09-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natural Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 4 : Përgatitja dhe prova e çimentos së shkumëzuar
English
Published 
2012-09-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 5 : Përcaktimi i tkurrjes dhe bymimit të çimentos së pusit të llogaritura në presion atmosferik
English
Published 
2012-09-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 6 : Metodat për përcaktimin e soliditetit statik të xhelit në paketat e çimentos
English
Published 
2012-09-07 
21 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Centralizator me këllëf Pjesa 1 : Centrues me këllëf në formën e sustave të harkuara
English
Published 
2012-09-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisjet për çimentimin e puseve -Pjesa 2 Testimi i vendosjes së centruesit dhe llozit ndalues
English
Published 
2012-09-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje për çimentimin e pusit -Pjesa 3 : Prova e karakteristikave të paisjes së çimentimit me valvolë notimi Petroleum and natural gas industries -Equipment for well cementing Part 3 : Performance testing of cementing float equipment
English
Withdrawn 
2012-09-07 
79 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Pajisje me valvol sigurie për shpime nëntokësore
English
Published 
2018-05-08 
88 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Pajisje me valvol sigurie për shpime nëntokësore
English
Published 
2012-09-07 
125 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror -Turbinat e avullit -Zbatime për përdorime të posaçme
English
Withdrawn 
2012-09-07 
66 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2018-05-08 
73 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-09-07 
70 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit -Pjesa 2 : Sistemet e vajit për qëllime special
English
Published 
2018-05-08 
77 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit -Pjesa 2 : Sistemet e vajit për qëllime special
English
Withdrawn 
2012-09-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit -Pjesa 3 : Sistemet e vajit për qëllime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-09-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit -Pjesa 4 : Sistemet automatike të kollonës hermetizuese të gazit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet dhe paisjet ndihmëse të lubrifikimit, hermetizimit me guarnicion dhe kontrollit të vajit -Pjesa 4 : Sistemet automatike të kollonës hermetizuese të gazit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
121 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Kompresorët centrifugalë Petroleum, chemical and gas service industries -Centrifugal compressors
English
Published 
2018-05-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Kompresorët centrifugalë Petroleum, chemical and gas service industries -Centrifugal compressors
English
Published 
2018-05-08 
87 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Kompresorët centrifugalë Petroleum, chemical and gas service industries -Centrifugal compressors
English
Published 
2018-05-08 
81 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Kompresorët centrifugalë Petroleum, chemical and gas service industries -Centrifugal compressors
English
Published 
2018-05-08 
65 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Kompresorët centrifugalë Petroleum, chemical and gas service industries -Centrifugal compressors
English
Withdrawn 
2012-09-07 
140 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës petrokimisë dhe të gazit natyror Kompresor vëllimor të tipit rotullues -Pjesa 1 : Kompresorët e proçesit (ISO 10440 -1 : 2007)
English
Published 
2018-05-08 
147 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës petrokimisë dhe të gazit natyror Kompresor vëllimor të tipit rotullues -Pjesa 1 : Kompresorët e proçesit (ISO 10440 -1 : 2007)
English
Published 
2012-09-07 
51 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kompresorë me zhvendosje rrotulluese , që lëviz në drejtim të akrepave të orës -Pjesa 2 : Kompresorët e ajrit të ngjeshur (pa vaj)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
58 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror Çiftëzimet fleksibël për transmetimin mekanik të fuqisë -Zbatime të veçanta
English
Published 
2018-05-08 
68 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror Çiftëzimet fleksibël për transmetimin mekanik të fuqisë -Zbatime të veçanta
English
Published 
2012-09-07 
81 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, industria kimike dhe industria e shërbimit të gazit -Paketimi kompresorë me ajër centrifugal integralisht me transmision
English
Withdrawn 
2015-01-21 
46 
36 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Udhëzuesat (direktivat) e marrjes së mostrës
English
Published 
2015-01-21 
43 
34 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Vlerësimi i performancës të sistemeve analitike on-line
English
Published 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i permbajtjes se ujit ne presion te larte
English
Withdrawn 
2012-09-07 
283 
74 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Tubat prej çeliku që përdoren si tuba për veshje ose tuba për prodhimin e puseve
English
Withdrawn 
2018-05-08 
9 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral - Tubo shpimi prej çeliku – Specifikimet teknike (ISO 11961:2008/Kor.1:2009)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
121 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Tubo shpimi prej çeliku -Specifikimet teknike (ISO 11961 : 2008/Kor1 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
125 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Tubo shpimi prej çeliku -Specifikimet teknike (ISO 11961 : 2008/Kor1 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-06-19 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lendet djegese diesel -Vleresimi i vetise lubrifikuese duke perdorur aparaturen me levizje vajtje -ardhje me frekuence te larte (ALVAFR) -Pjesa 1 : Metoda e proves (ISO 12156 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lendet djegese diesel -Vleresimi i vetise lubrifikuese duke perdorur aparaturen me levizje vajtje -ardhje me frekuence te larte (ALVAFR) -Pjesa 1 : Metoda e proves (ISO 12156 -1 : 2006)
English
Published 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nafta bruto dhe produkte nafte -Përcaktimi i densitetit -Metoda me lëkundje me tub në formë U -je
English
Withdrawn 
2015-01-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-LLogaritja e faktorit të shtypjes-Pjesa 2: LLogaritja nëpërmjet analizës së përbërjes molare
English
Withdrawn 
2015-01-21 
43 
34 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-LLogaritja e faktorit të shtypjes-Pjesa 3: LLogaritja nëpërmjet vetive fizike
English
Withdrawn 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lubrifikantë, vajra industriale dhe produkte të lidhura me to (klasa L)-Familja H (sistemet hidraulike)-Specifikimet për lëngjet hidraulik të kategoritë HFAE. HFAS. HFB. HFC. HFDR dhe HFDU
English
Published 
2007-05-31 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës -Përcaktimi i ujit -Metoda e titrimit kulonometrik Karl Ficher
English
Published 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës-Përcaktimi i përqëndrimit të ulët të squfurit në lëndët djegëse për automjete-Metoda spektrometrike fluoreshente me reze X me shpërndarje të energjisë
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tubat me material termoplastik -për transportin e lëngjeve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përhapjes së shpejtë të plasaritjes (RCP) -Prova në shkallë të vogël në gjëndje kostante
English
Published 
2010-09-22 
48 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materialet dhe fluidet e përvetësimit -Pjesa 2 : Matja e vetive të materialeve mbushëse që përdoren në operacionet e çarjeve hidraulike dhe në izolim (pakerim) zhavori -Amendamenti 1 : Shtesë ne Aneksin B : Specifikimi i mbushësit (ISO 13503 -2 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
55 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral Materjalet dhe fluidet e gatshëm -Pjesa 3 : Prova e kripshmërisë së lartë (ISO 13503 -3 : 2005/Cor 1:2006)
English
Published 
2012-09-07 
24 
26 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror Materialet dhe fluidet e pervetesimit -Pjesa 4 : Proçedura per matjen e modelimit dhe tamponimin e shtreses se zhavorit nen kushte statike (ISO 13503 -4 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
34 
31 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Materjalet dhe fluidet e gatshëm -Pjesa 5 : Procedurat për matjen e jetëgjatësisë së konduktivitetit (përcjellshmërisë ) të marmitës (ISO 13503 -5 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
117 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje për shpim dhe prodhim -Pajisje për shpim të tejpërtejshëm
English
Published 
2012-09-07 
57 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje per shpim dhe prodhim -Pajisjet ngritese
English
Published 
2010-09-22 
121 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Pajisje shpimi dhe prodhimi -Pjesa 1 : Projektimi dhe funksionimi i pajisjes detare të instrumentit ngritës të shpimit (ISO 13624 -1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
35 
31 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje për shpim dhe prodhim -Pajisje ngritëse Xhunto të tubacioneve vertikale për shpime detare
English
Published 
2012-09-07 
43 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje shpimi dhe nxjerrje nafte -Struktura e shpimit dhe e shfrytëzimit të pusit (ISO 13626 : 2003)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
236 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Published 
2012-09-07 
82 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 10 : Specifikimet për tubat fleksibël të përbërë (ISO 13628 -10 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
227 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 11 : Sistemet e tubave fleksibël për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008)
English
Published 
2012-09-07 
75 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 15 : Strukturat nënujore dhe kolektorët
English
Withdrawn 
2012-09-07 
74 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
79 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Projektimi dhe vënia nën veprim e sistemeve prodhuese nënujore -Pjesa 3 : Sistemet e injektimit të tejpërtejmë (TFL)
English
Published 
2012-09-07 
267 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 4 : Koka e pusit nënujor dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 13628 -4 : 2010/Cor 1:2011)
English
Published 
2010-09-22 
183 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 5 : Pragjet nënujore (ISO 13628 -5 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
132 
55 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytezimi i sistemeve nenujor te prodhimit -Pjesa 6 : Sistemet e kontrollit nenujor te prodhimit (ISO 13628 -6 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
252 
70 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 7 : Sistemet e lidhjes së sipërfaqes/fundit të detit për përfundimin/riparimin
English
Published 
2012-09-07 
79 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 8 : Mjetet e kontrolluara ne distance (ROV) me sipërfaqe ndarëse me sistemet e prodhimit nënujor Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 8 : Remotely Operated Vehicle (ROV) interfaces on subsea production systems (ISO 13628 -8 : 2002)
English
Published 
2012-09-07 
34 
31 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 9 : Sistemet e ndërhyrjes me pajisje që komandohen në distancë Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 9 : Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems (ISO 13628 -9 : 2000)
English
Published 
2012-09-07 
93 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kompresorë të mbushur me gay alternativ
English
Published 
2012-09-07 
59 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Vlerësimi dhe provat për grasot e filetove që përdoren në tubat e veshur, tubat e prodhimit, tubat e transportit dhe në instrumentet e shpimit (ISO 13678 : 2010)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
150 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Proçedurat e kontrollit për bashkimet e tubave veshës (forcues) dhe tubave të prodhimit
English
Published 
2015-01-21 
61 
42 € 
PDF
Blej
Gaz natyror-Emërtimi i cilësisë
English
Published 
2012-09-07 
81 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Ingranazhet e shpejtësive të mëdha për përdorime të veçanta
English
Withdrawn 
2012-09-07 
65 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kontrolli dhe pakësimi i zjarreve e shpërthimeve në instalimet prodhuese në bregdet -Kërkesë dhe udhëzime
English
Withdrawn 
2012-09-07 
117 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Llogaritja e trashësisë (spesorit) të tubave të furrit në uzinat e përpunimit të naftës (ISO 13704:2007/Cor 1:2008)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
276 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror Ngrohës me flakë për shërbime të përgjithshme të rafinerisë
English
Published 
2012-09-07 
155 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës , petrokimike dhe të gazit natyror Shkëmbyesit e nxehtësisë që ftohen me ajër
English
Withdrawn 
2010-09-22 
216 
65 € 
PDF
Blej
Pompat centrifugale për industrinë e naftës industrinë petrokimike dhe atë të gazit natyral
English
Published 
2018-05-08 
197 
61 € 
PDF
Blej
Pompat centrifugale për industrinë e naftës industrinë petrokimike dhe atë të gazit natyral
English
Published 
2012-09-07 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe gazit natyror -Pompat alternative me çvendosje pozitive
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Komponimet organike të përdorur si aromatizues-Kërkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gaz i lenget nga nafta GLN-Percaktimi i mbetjeve te lengeta-Metoda ne temperature te larte
English
Published 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gazet e lengeta te naftes -Vleresimi i shkalles se thartires propane -Metoda e valvules se ngrirjes
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Produkte nafte-Percaktimi i nitratit alkilik ne lendet djegese diesel-Metoda spektrometrike
English
Published 
2015-01-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Udhezues per gjurmueshmerine ne analize
English
Withdrawn 
2012-09-07 
180 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror Mbledhja dhe shkëmbimi i të dhënave mbi besueshmërinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve (ISO 14224 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
32 
29 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Pakerat (premistopët) dhe pajisjet për bllokimin e trungut të pusit
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Pakerat (premistopët) dhe pajisjet për bllokimin e trungut të pusit
English
Published 
2007-05-31 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit -Spektrometria fluoreshente e shpërndarjes së rrezeve X
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produktet e naftes-Percaktimi i permbajtjes se vanadit dhe nikelit-Spektrometria fluoroshente e shperndarjes se rrezeve X
English
Withdrawn 
2012-09-07 
37 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyror -Xhunto fleksibël për transmisione të fuqisë mekanike -Aplikime për qëllime të përgjithshme
English
Published 
2018-05-08 
45 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyror -Xhunto fleksibël për transmisione të fuqisë mekanike -Aplikime për qëllime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-09-07 
37 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Tubat prej plastike të përforcuar me qelq (GRP) -Pjesa 1 : Fjalori, simbolet, aplikimet dhe materialet
English
Withdrawn 
2012-09-07 
97 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 2 : Kualifikimi dhe prodhimi
English
Withdrawn 
2012-09-07 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 3 : Projektimi i sistemit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
63 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 4 : Fabrikimi, instalimi dhe vënia në veprim
English
Published 
2012-09-07 
91 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Pajisje për shpim dhe mirëmbajtje pusesh
English
Withdrawn 
2012-09-07 
77 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
English
Withdrawn 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Koordinimi në saldim -Detyrat dhe përgjegjësitë
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet qe lidhen me te-Percaktimi i qendrueshmerise se flakes se fitilit te lengjeve zjarrduruese
English
Published 
2010-09-22 
123 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Përmirësimi i sistemeve të pompave me zgavër për ngritjen artificiale -Pjesa 1 : Pompat (ISO 15136 -1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
58 
38 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Sistemet e mbarevajtjes se pompes se thellesise per nxjerrjen e naftes -Pjesa 2 : Sistemet kolona e tubave -siperfaqe
English
Withdrawn 
2012-09-07 
115 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Instalimet detare të prodhimit -Ngrohja, ventilimi dhe ajër -kondicionimi
English
Withdrawn 
2010-09-22 
15 
20 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme për përzgjedhjen e materialeve rezistente ndaj plasaritjes(çarjes) (ISO 15156 -1 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme për përzgjedhjen e materialeve rezistente ndaj plasaritjes(çarjes) (ISO 15156 -1 : 2009)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
50 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 2 : Çeliqet me karbon dhe legim të ulët rezistentë ndaj plasaritjes dhe përdorimi i gizave (ISO 15156 -2 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
57 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 2 : Çeliqet me karbon dhe legim të ulët rezistentë ndaj plasaritjes dhe përdorimi i gizave (ISO 15156 -2 : 2009)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
78 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftë dhe gazit natyror -Materiale për prëdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 3 : ARK -të (Aliazhet Rezistente ndaj Korrozionit) dhe aliazhet e tjerë rezistentë ndaj plasaritjes (ISO 15156 -3 : 2009)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
97 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftë dhe gazit natyror -Materiale për prëdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 3 : ARK -të (Aliazhet Rezistente ndaj Korrozionit) dhe aliazhet e tjerë rezistentë ndaj plasaritjes (ISO 15156 -3 : 2009)
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Metoda e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i pikes se flakerimit-Metoda e ekuilibrit ne kronxhol te mbyllur
English
Published 
2015-01-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Gazi natyror që përdoret si lënde djegëse e komprimuar në mjetetet e transportit-Pjesa 1: Përpilimi i cilësisë
English
Published 
2010-09-22 
10 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Verifikimi fushor i tubove të rinj të kezingut, tubingut dhe të tubove të shpimit me fund pa fileto (ISO 15463 : 2003/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2010-09-22 
125 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Verifikimi fushor i tubove të rinj të kezingut, tubingut dhe të tubove të shpimit me fund pa fileto (ISO 15463 : 2003/Cor 1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
57 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Tubot e shpimit me aliazh alumini
English
Published 
2012-09-07 
36 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës , petrokimike dhe të gazit natyror -Shkëmbyesit e nxehtësisë të tipit të sheshtë -Pjesa 1 : Shkëmbyesit e nxehtësisë të sheshtë dhe me kornizë
English
Published 
2012-09-07 
36 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës , petrokimike dhe të gazit natyror Shkëmbyesit e nxehtësisë të tipit të sheshtë -Pjesa 2 : Shkëmbyesit e nxehtësisë me brinjë ftohëse pllakë prej alumini të ngjitur me kontakt (ISO 15547 -2 : 2005)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalikeKualifikimi sipas adoptimit të një procedure standard saldimi
English
Withdrawn 
2008-05-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Prova e procedurës së saldimit -Pjesa 1 : Saldimi me hark dhe me gaz i çeliqeve dhe saldimi me hark i nikelit dhe i lidhjeve të nikelit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Vlerësimi i kostos së përgjithshme të prodhimit dhe përpunimit -Pjesa 1 : Metodologjia (ISO 15663 -1 : 2000)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Valvola çeliku, kontrolli dhe sferike, të portave për madhësitë DN 100 dhe më të vogëla, për industrinë e naftës dhe të gazit natyror
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2010-09-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Polivinil kloridi i kloruar (PVC -C) -Pjesa 3 : Pajisjet
English
Published 
2010-09-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë -Polivinil kloridi i kloruar (PVC -C) -Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Mandrinat bllokuese dhe niplet (reduksionet) mbështetëse (ISO 16070 : 2005)
English
Published 
2018-05-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Pajisjet e trungut të pusit -Mandrinat bllokuese dhe niplet (reduksionet) mbështetëse (ISO 16070 : 2005)
English
Published 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës-Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit-Metoda me ane të mikrokoulometrisë oksiduese
English
Published 
2012-09-07 
66 
42 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Sistemet e transportimit me tubacion -Metodat e besueshmerise te bazuara ne kufijte e deklaruar (ISO 16708 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
43 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror Shkëmbyesit e nxehtësisë me tuba dhe këmishë (ISO 16812 : 2007)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
52 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror Shkëmbyesit e nxehtësisë me tuba dhe këmishë (ISO 16812 : 2007)
English
Published 
2018-02-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe testimit
English
Published 
2012-09-07 
56 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje shpimi dhe nxjerrje nafte -Pjesa 1 : Mandrinot (filtrat) me xhep anësor Amendment 1 (ISO 17078-1:2004/Amd 1:2010)
English
Published 
2010-09-22 
10 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror - Pajisje shpimi dhe prodhimi - Pjesa 2: Aparatet e kontrollit të rrjedhjes për mandrinot me xhep anësor (ISO 17078-2:2007/Korigjuesi 1:2009)
English
Published 
2010-09-22 
139 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Paisje shpimi dhe prodhimi -Pjesa 2 : Aparatet e kontrollit të rrjedhjes për mandrinot me xhep anësor (ISO 17078 -2 : 2007/Korigjuesi 1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
53 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Paisje shpimi dhe nxjerrje nafte -Pjesa 3 : Paisjet e uljes së instrumentit, peshkatoret femër dhe peshkatoret me kabël dhe elevatoret me dhëmb për mandrinot me xhep anësor
English
Published 
2012-09-07 
61 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Paisje shpimi dhe nxjerrje nafte -Pjesa 4 : Zbatimet (praktikat) për mandrinot me xhep anësor dhe pajisjet qe kanë lidhje me të
English
Withdrawn 
2012-09-07 
69 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Instalimet e prodhimit në bregdet -Udhëzime për mjetet dhe teknikat për identifikimin e rrezikut dhe vlerësimin e tij
English
Published 
2015-01-21 
32 
29 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Lidhja midis përmbajtjes së ujit dhe pikës së vesimit të ujit
English
Published 
2015-01-21 
12 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Përcaktimi i komponimeve të squfurit me anë të gas-kromatografisë (ISO 19739:2004/Cor 1:2009)
English
Published 
2015-01-21 
66 
42 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Përcaktimi i komponimeve të squfurit me anë të gas-kromatografisë
English
Withdrawn 
2012-09-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa të përgjithshme për strukturat në det të hapur
English
Withdrawn 
2012-09-07 
137 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
English
Withdrawn 
2012-09-07 
56 
38 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 2 : Procedurat dhe kriteret e projektimit sizmik (ISO 19901 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat në det -Pjesa 3 : Strukturat sipërfaqësore (ISO 19901 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 4 : Elemente gjeoteknike dhe mbështetëse të konstruksionit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Published 
2010-09-22 
181 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 6 : Punimet detare (ISO 19901 -6 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
119 
51 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
English
Withdrawn 
2012-09-07 
643 
105 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat e pa lëvizeshme prej çeliku në det
English
Withdrawn 
2012-09-07 
128 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat e pa lëvizeshme prej betoni në det
English
Withdrawn 
2012-09-07 
192 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat detare pluskuese (notuese) -Pjesa 1 : Strukturat një -trupore, gjysëm të zhytura dhe me direk (ISO 19904 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
479 
97 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Strukturat artike ne det të hapur (ISO 19906 : 2010)
English
Published 
2012-09-07 
71 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe kufijtë e punës të baterive të pajisjeve shpuese me përbërës prej lidhje alumini (ISO 20312 : 2011)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i vetive te presionit ekstrem dhe antikonsumimit te lengjeve-Metoda me kater sfera (kushtet europiane)
English
Published 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Nafte dhe produkte te lidhura me te-Percaktimi i vetive kundra vjetrimit te fluideve hidraulike-Metoda me pompe me flete
English
Published 
2015-01-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet qe lidhen me te-Pergatitja e nje porcioni analize nga lengjet me pike vlimi te larte per percaktimin e permbajtjes se ujit-Metoda e pastrimit me azot
English
Published 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i qëndrueshmërisë të emulsioneve të lëngët rezistent ndaj zjarit-Pjesa 1: Lëngjet e kategorisë HFAE
English
Published 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i qëndrueshmërisë të emulsioneve të lëngët zjarrdurues-Pjesa 2: Lëngjet e kategorisë HFB
English
Withdrawn 
2012-09-07 
77 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Siguria e prodhimit dhe menaxhimi i sigurisë (ISO 20815 : 2008, Versioni i korrigjuar 2009 -06 -15)
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i karakteristikave të ndezshmerise se lëngjeve ne kontakt me siperfaqe te nxehta-Prova me djegie te shumfishte
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i pH të lëngjeve zjarrduruese brënda kategorive HFAE. HFAS dhe HFC
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i qëndrueshmerise se vajrave që permbajne polimere duke perdorur hinke injektuese
English
Withdrawn 
2013-06-19 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit të lëndëve djegëse për automjete -Metoda me fluoreshencë ultravjollcë (ISO 20846 : 2011)
English
Withdrawn 
2013-06-19 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit të lëndëve djegëse automobilistike -Spektrometria fluoreshente e shpërndarjes së rrezeve X (ISO 20884 : 2011)
English
Published 
2010-09-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2010-09-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 3 : Pajisjet
English
Published 
2010-09-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 5 : Përshtatshmëria me qëllimin e sistemit
English
Published 
2012-09-07 
112 
51 € 
PDF
Blej
Pompat -Sistemet e hermetizimit tё boshtit pёr pompat centrifugale dhe rrotative (ISO 21049 : 2004)
English
Published 
2012-09-07 
90 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Sistemet e transportit të naftës me tubacin -Procedurat e provës së reduktorëve mekanik
English
Published 
2012-09-07 
51 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Zgjedhja e materialeve dhe kontrolli i korozionit për sistemet e prodhimit të lëndëve djegëse dhe gazit
English
Withdrawn 
2013-06-19 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes -Veprimi korrodues mbi bakrin -Prova me pllake bakri
English
Published 
2018-05-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes -Veprimi korrodues mbi bakrin -Prova me pllake bakri
English
Withdrawn 
2010-09-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Lidhësat fleksibël të presionit të lartë për t’u përdorur në sistemet e gazit mjekësore
English
Withdrawn 
2013-06-19 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës –Përcaktimi i tipeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore në benzinë - Metoda gas - kromatografike shumëdimensonale (ISO 22854:2008)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet e reduktimit të presionit dhe vakumit Amendamenti 1 (ISO 23251:2007/Amd 1:2008)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
10 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet e reduktimit të presionit dhe vakumit Amendamenti 1 (ISO 23251:2006/Cor 1:2007)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
202 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Sistemet e reduktimit të presionit dhe vakumit Amendamenti 1 (ISO 23251 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
39 
32 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Materialet jo metalike në kontakt me mjedisin që kanë lidhje me prodhimin e naftës dhe gazit Pjesa 1 : Termoplastikat (ISO 23936 -1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Elementët e fakelit për shërbim të përgjithshëm në uzinat e përpunimit të naftës dhe petrokimike (ISO 25457 : 2008)
English
Withdrawn 
2008-12-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Metodat e analizës për naftën dhe produktet e saj
English
Withdrawn 
2008-12-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i pikës së ndezjes -Metoda Pensky -Marten me kroxhol (kupë) të mbyllur
English
Published 
2010-09-22 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral -Valvula e frymëmarrjes së parkqeve të rezervuarve për presion atmosferik dhe presion të ulët (ISO 28300 : 2008/Korigjuesi 1 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
63 
42 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Pajisjet e shpimit dhe prodhimit -Valvola mbyllëse nëntokësore dhe pajisjet që lidhen me to (ISO 28781 : 2010) Petroleum and natural gas industries -Drilling and production equipment -Subsurface barrier valves and related equipment (ISO 28781 : 2010)
English
Withdrawn 
2008-12-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Përcaktimi i viskozitetit kinematik dhe njëhsimi i viskozitetit dinamik
English
Published 
2007-05-31 
67 
42 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Lëngjet e naftës -Marrja e mostrave me dorë
English
Published 
2007-05-31 
61 
42 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Lëngjet e naftës -Marrja automatike e mostrave me tubacion
English
Withdrawn 
2007-05-31 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik
English
Withdrawn 
2018-05-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik
English
Withdrawn 
2007-05-31 
12 
17 € 
PDF
Blej
Nafta bruto dhe produktet e saj -Përcaktimi i densitetit në laborator -Metoda me hidrometër
English
Published 
2018-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nafta bruto dhe produktet e saj -Përcaktimi i densitetit në laborator -Metoda me hidrometër
English
Withdrawn 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i pikes se flakerimit-Metoda e shpejte e ekuilibrit ne kronxhol te mbyllur
English
Withdrawn 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i flakerim/joflakerimit-Metoda e shpejte e ekuilibrit ne kronxhol te mbyllur
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Nafte bruto dhe mazut-Percaktimi i mbetjes-Metoda e ekstraktimit
English
Published 
2018-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nafte bruto dhe mazut-Percaktimi i mbetjes-Metoda e ekstraktimit
English
Published 
2007-05-31 
15 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i përmbajtjes së plumbit në benzinë -Metoda monoklorure me jod
English
Withdrawn 
2008-05-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 1 : Kriteri për seleksionimin e nivelit të përshtatshëm të kërkesave të cilësisë (ISO 3834 -1 : 2005)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 2 : Kërkesa të përgjithshme të cilësisë (ISO 3834 -2 : 2005)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 3 : Kërkesa standard të cilësisë (ISO 3834 -3 : 2005)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
13 € 
PDF
Blej
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 4 : Kërkesa elemtare të cilësisë (ISO 3834 -4 : 2005)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 5 : Dokumenta me të cilat është e nevojshme të konfirmohet kërkesa e konformitetit ndaj kërkesave të cilësisë të ISO 3834 -2,ISO 3834 -3 ose ISO 3834 -4 (ISO 3834 -5 : 2005)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të pikës së vlimit. Metoda gazkromatografike
English
Withdrawn 
2012-09-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Turbinat e gazit -Prokurimi -Pjesa 5 : Zbatime për industritë e naftës dhe gazit natyror
English
Published 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gaz nafte i lengezuar dhe hidrokarbure te lehta -Percaktimi i densitetit ose densiteti relativ -Metoda me hidrometer presioni
English
Withdrawn 
2013-06-19 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes -Gaze te lengezuar -GLN -Percaktimi i presionit te avujve
English
Published 
2018-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes -Gaze te lengezuar -GLN -Percaktimi i presionit te avujve
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes-Gaze nafte te lengezuar-GLN-Metoda e marrjes se mostres
English
Published 
2018-05-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte te naftes-Gaze nafte te lengezuar-GLN-Metoda e marrjes se mostres
English
Withdrawn 
2007-05-31 
72 
45 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi dhe aplikimi i të dhënave të sakta në raport me metodat e provës
English
Published 
2015-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet që lidhen me të-Përcaktimi i sjelljes ndaj vjetërimit të lëngjeve dhe vajrave të inhibituar-Prova TOST-Pjesa 1: Proçedura për vajrat mineral
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet që lidhen me të-Përcaktimi i sjelljes ndaj vajrave dhe lëngjeve inhibues gjate vjeterimit-Prova TOST-Pjesa 2: Menyra e veprimit për lengjet hidraulike te kategorise HFC
English
Withdrawn 
2015-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet e saj-Përcaktimi i sjelljes ndaj vjetërimit të lëngjeve dhe vajrave frenues duke përdorur provën TOST-Pjesa 3: Procedura në kushte pa ujë për lëngjet hidraulike sintetike
English
Published 
2018-05-08 
35 
31 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet e saj-Përcaktimi i sjelljes ndaj vjetërimit të lëngjeve dhe vajrave frenues duke përdorur provën TOST-Pjesa 3: Procedura në kushte pa ujë për lëngjet hidraulike sintetike
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj Produkte nafte -Llogaritja e treguesit të Cetanit në karburantet distilate të mesme nëpërmjet ekuacionit me katër ndryshore
English
Published 
2015-01-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet që lidhen me të-Përcaktimi i rezistencës ndaj korrozionit të lëngjeve hidraulike rezistente ndaj zjarrit-Pjesa 1: Lëngjet që përmbajnë ujë
English
Published 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produktet e lidhura me të. Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj kohezionit të lëngjeve hidraulike zjarrduruese. Pjesa 2: Lëngjet jo ujore
English
Withdrawn 
2007-05-31 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave dhe avionëve -Metoda me motor
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave dhe avionëve -Metoda me motor
English
Withdrawn 
2007-05-31 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave -Metoda kërkimore
English
Published 
2018-05-08 
37 
32 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave -Metoda kërkimore
English
Withdrawn 
2007-05-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i cilësisë së ndezjes së lëndëve djegëse diesel -Metoda motorike e Cetanit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Saldimi -Bashkimet prej nikeli, titani dhe lidhjeve të tyre të salduara me shkrirje (përjashtohet saldimi me rrymë me energji të lartë) -Nivelet e cilësisë në lidhje me defektet
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Percaktimi i hirit
English
Published 
2018-05-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte nafte-Percaktimi i hirit
English
Withdrawn 
2013-06-19 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produktet e naftes -Permbajtja rreshinore e distilateve te lehta dhe te mesme te naftes -Me toda e avullimit me rryme
English
Withdrawn 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gaze te lengeta nga nafta -Veprimi gerryes mbi bakrin
English
Published 
2018-05-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gaze te lengeta nga nafta -Veprimi gerryes mbi bakrin
English
Withdrawn 
2010-09-22 
17 
22 € 
PDF
Blej
Gaz natyror -Përcaktimi i komponimeve të squfurit Pjesa 1 : Rekomandime të përgjithshme (ISO 6326 -1 : 2007)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i komponimeve te squfurit-Pjesa 3: Percaktimi i sulfurit te hidrogjenit, squfurit te merkaptaneve dhe squfurit te sulfureve karbonilike me potenciometri
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Percaktimi i komponimeve te squfurit-Pjesa 5: Metoda e djegies Lingener
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat e gazit-Përcaktimi i pikës së vesimit të ujit në gazin natyror-Higrometrat e kondensimit me siperfaqe të tejftohur
English
Published 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lengje dhe gazet e naftes-Besnikeria dhe siguria e matjeve dinamike-Transmetime kabllore te dhenave impulsive elektrike dhe/ose elektronike
English
Published 
2008-05-14 
15 € 
PDF
Blej
Elementë të tubacioneve -Përkufizimi dhe seleksionimi i diametrit nominal DN (përmasë nominale)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 € 
PDF
Blej
Lubrifikantë, vajra industriale dhe produkte të lidhura me to (klasa L)-Klasifikimi-Pjesa 4: Familja H (sistemet hidraulike
English
Published 
2018-05-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Lubrifikantë, vajra industriale dhe produkte të lidhura me to (klasa L)-Klasifikimi-Pjesa 4: Familja H (sistemet hidraulike
English
Published 
2015-01-21 
53 
38 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi Pjesa 1: Udhëzues për analizat e zgjedhura mire
English
Published 
2015-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi. Pjesa 2: Karakteristikat dhe statistikat e sistemit të matjes për përpunimin e të dhënave
English
Withdrawn 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi-Pjesa 3: Percaktimi i hidrogjenit , heliumit, oksigjenit, azotit, dioksidit te karbonit dhe hidrokarbureve deri ne 8 atome karboni, duke perdorur dy kolona me mbushje
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi-Pjesa 4: Percaktimi i azotit, dioksidit te karbonit dhe hidrokarbureve me 1-5 atome karboni dhe te atyre me 6 e me shume atome karboni, per nje sistem matjeje laboratorike dhe online duke perdorur dy kolona
English
Withdrawn 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi-Pjesa 4: Percaktimi i azotit, dioksidit te karbonit dhe hidrokarbureve me 1-5 atome karboni dhe te atyre me 6 e me shume atome karboni, per nje sistem matjeje laboratorike dhe online duke perdorur tre kolona
English
Published 
2015-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Përcaktimi i përbërjes me pasiguri të caktuar nëpërmjet gas-kromatografisë-Pjesa 6: Përcaktimi i hidrogjenit, heliumit, oksigjenit, azotit, dioksidit të karbonit dhe hidrokarburëve C1 deri C8 duke përdorur kollona kapilare treshe
English
Published 
2015-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Përcaktimi i mërkurit-Pjesa 1: Marrja e mostrës së mërkurit me anë të absorbimit kimik në jod
English
Published 
2015-01-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Gazi natyral-Përcaktimi i mërkurit-Pjesa 2: Marrja e mostrës së mërkurit me anë të amalgimit në aliazhin ar/platin
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Hidrokarbure te lengeta-Matjet dinamike-Sisteme prove per matesit (kontatoret) volumetrike-Pjesa 1: Parime te pergjithshme
English
Withdrawn 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Hidrokarbure te lengeta-Matjet dinamike-Sisteme prove per matesit (kontatoret) volumetrike-Pjesa 2: Tubo etalone
English
Published 
2013-06-19 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj -Produkte te naftes -Percaktimi i qendrueshmerise ne oksidim i benzines -Metoda e periudhes se induksionit
English
Published 
2007-05-31 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit -Spektrometria fluoreshente e shpërndarjes së energjisë me rreze X (EN ISO 8754 : 2003)
English
Published 
2013-06-19 
15 € 
PDF
Blej
Gazet e lengeta te naftes -Percaktimi i acidit sulfidrik -Metoda me acetat plumbi
English
Published 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Gazet e lengeta te naftes -Metoda e llogaritjes per densitetin dhe presionin e avullit
English
Withdrawn 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kritere të përgjithshme për funksionimin e llojeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektimin zëvendëson SK EN 45004 : 2004
Albanian
Withdrawn 
2007-05-31 
48 
36 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të provave dhe të kalibrimeve
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyror - Tuba çeliku për shpim (ISO 11961:2018/Amd 1:2020)
English
Published 
2022-08-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Gaze të lëngëta të naftës - Vlerësimi i thatësisë së propanit - Metoda e ngrirjes së valvulave - Amendmenti 1 (ISO 13758: 1996 / Amd 1: 2020)
English
Published 
2022-08-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme për përzgjedhjen e materialeve rezistente ndaj plasaritjes(çarjes) (ISO 15156 -1 : 2009)
English
Published 
2022-08-16 
63 
42 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 2 : Çeliqet me karbon dhe legim të ulët rezistentë ndaj plasaritjes dhe përdorimi i gizave (ISO 15156 -2 : 2009)
English
Published 
2022-08-16 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftë dhe gazit natyror -Materiale për prëdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 3 : ARK -të (Aliazhet Rezistente ndaj Korrozionit) dhe aliazhet e tjerë rezistentë ndaj plasaritjes (ISO 15156 -3 : 2009)
English
Published 
2022-08-16 
591 
105 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat e pa lëvizeshme prej çeliku në det (ISO 19902:2020)
English
Published 
2022-08-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral - Sistemet e reduktimit të presionit dhe vakumit
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përmbajtja rrëshinore në distilatet e lehta dhe të mesme - Amendment 1: Kërkesa e pastërtisë për n-heptan (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Gazet e lëngëta të naftës - Metoda e llogaritjes për densitetin dhe presionin e avullit - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
English
Published 
2018-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Vlerësim i konformitetit – Kërkesat për funksionimin e llojeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektim (ISO/IEC 17020:2012)
English
Published 
2008-12-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës Llogaritja e treguesit të viskozitetit nga viskoziteti kinematik
English
Published 
2007-05-31 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe nafta e përpunuar (bruto) - Përcaktimii presionit të avullit - Metoda e Reid
English
Published 
2007-05-31 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe materiale bituminoze Përcaktimi i ujit Metoda e distilimit
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte e naftes-Percaktimi i mbetjes se karbonit-Metoda mikro
English
Published 
2020-04-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe të gazit natyror - Instalimet e prodhimit në det të hapur - Sistemet e sigurisë së procesit (ISO 10418:2019)
English
Published 
2020-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 1 : Specifikimi (ISO 10426-1:2009/Cor 1:2010)
English
Published 
2020-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit -Pjesa 3 : Prova e recepturave të çimentos së pusit të ujrave të thella
English
Published 
2021-12-09 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bombola gazi - Kapakët mbrojtës të ventilit dhe mbrojtëset e ventilit - Projektimi,ndërtimi dhe provat (ISO 11117:2019)
English
Published 
2021-12-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bombola gazi - Bombola gazi metalike të pa rimbushëshme - Specifikimi dhe metodat e provës (ISO 11118:2015/Shtojca 1:2019)
English
Published 
2021-12-09 
49 
36 € 
PDF
Blej
Bombola gazi - Bombola gazi metalike të pa rimbushëshme - Specifikimi dhe metodat e provës (ISO 11118:2015)
English
Published 
2021-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Bombola gazi - Filetot konike 17E dhe 25E për bashkimin e valvolave me bombolat e gazit - Pjesa 2: Kontrolli i kalibrave(ISO 11363-2:2017)
English
Published 
2020-04-27 
127 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Tubo shpimi prej çeliku -Specifikimet teknike (ISO 11961 : 2008/Kor1 : 2009)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lendet djegese diesel -Vleresimi i vetise lubrifikuese duke perdorur aparaturen me levizje vajtje -ardhje me frekuence te larte (ALVAFR) -Pjesa 1 : Metoda e proves (ISO 12156 -1 : 2006)
English
Published 
2021-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Lubrifikantë, vajra industriale dhe produkte të lidhura me to (klasa L) - Familja H(sistemet hidraulike) - Specifikimet për lëngjet hidraulik të kategoritë HFAE. HFAS. HFB.HFC.HFDR dhe HFDU (ISO 12922:2020)
English
Published 
2020-04-27 
15 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral - Pajisje për shpim dhe prodhim - Pajisje për shpim të tejpërtejshëm
English
Published 
2020-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Proçedurat e kontrollit për bashkimet e tubave veshës (forcues) dhe tubave të prodhimit
English
Published 
2020-04-27 
75 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kontrolli dhe pakësimi i zjarreve e shpërthimeve në instalimet prodhuese në bregdet -Kërkesë dhe udhëzime
English
Published 
2020-04-27 
317 
74 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror Ngrohës me flakë për shërbime të përgjithshme të rafinerisë
English
Published 
2020-04-27 
287 
74 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror Mbledhja dhe shkëmbimi i të dhënave mbi besueshmërinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve (ISO 14224 : 2006)
English
Published 
2020-04-27 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Tubat prej plastike të përforcuar me qelq (GRP) -Pjesa 1 : Fjalori, simbolet, aplikimet dhe materialet
English
Published 
2020-04-27 
95 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 2 : Kualifikimi dhe prodhimi
English
Published 
2020-04-27 
51 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 3 : Projektimi i sistemit
English
Published 
2020-04-27 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Tubacionet plastikë të forcuar me qelq (GRP) -Pjesa 4 : Fabrikimi, instalimi dhe vënia në veprim
English
Published 
2021-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biolëndë djegëse të ngurta – Përgatitja e mostrës Amendment 1 (ISO 14780:2017/Amd 1:2019)
English
Published 
2021-12-09 
37 
32 € 
PDF
Blej
Biolëndë djegëse të ngurta – Përgatitja e mostrës (ISO 14780:2017)
English
Published 
2021-12-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Naftë dhe produktet qe lidhen me të - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së flakës së fitilave të lëngjeve rezistente ndaj zjarrit(ISO14935:2020)
English
Published 
2021-12-09 
61 
42 € 
PDF
Blej
Valvola çeliku, valvolat e moskthimit me flutur për madhësitë DN 100 dhe më të vogla, për industrinë e naftës dhe të gazit natyror(ISO 15761:2020)
English
Published 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimike dhe të gazit natyror Shkëmbyesit e nxehtësisë me tuba dhe këmishë (ISO 16812 : 2007)
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i përmbajtjes totale të karbonit, hidrogjenit dhe nitrogjenit-Metodat instrumentale
English
Published 
2020-04-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i elementëve kryesor-Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na dhe Ti
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i elementeve të pakët-As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V dhe Zn
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Kthimi i rezultateve analitike nga një bazë te tjetra
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i përmbajtjes totale të squfurit dhe klorit
English
Published 
2020-04-27 
212 
65 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Metodat e përcaktimit të përmbajtjes së komponimeve të klorit, natriumit dhe kaliumit të tretshëm në ujë
English
Published 
2020-04-27 
111 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Instalimet e prodhimit në bregdet -Udhëzime për mjetet dhe teknikat për identifikimin e rrezikut dhe vlerësimin e tij
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Metodat për përcaktimin e shpërndarjes së madhësisë së thërmijave (copave)-Pjesa 1: Metoda e shoshës lëkundëse duke përdorur sita me diametër vrime 1 mm e lartë
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së thërmijave (copave)-Pjesa 2: Metoda e shoshës vibruese duke përdorur sita me vrimë me diametër 3,15 mm e poshtë
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i densitetit vëllimor
English
Published 
2020-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi gjatësisë dhe diametrit të tabletave
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i shpërndarjes të përmasave të grimcave të tabletave të coptuara
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i qendrueshmerise mekanike te tabletave dhe briketeve -Pjesa 1 : Tabletat
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Biolëndët djegëse të ngurta-Përcaktimi i qëndrueshmërisë mekanike të tabletave dhe briketeve-Pjesa 2: Briketet
English
Withdrawn 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së hirit
English
Published 
2020-04-27 
71 
45 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i fuqisë kalorifike
English
Withdrawn 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharjes me furrë -Pjesa 1 : Lagështia totale -Metoda referuese
English
Published 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 2 : Lagështia totale -Metoda e thjeshtëzuar
English
Withdrawn 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharrjes me furrë -Pjesa 3 : Lagështia në mostrën kryesore testuese
English
Published 
2021-12-09 
71 
45 € 
PDF
Blej
Biolëndë djegëse të ngurta – Marja e mostrës (ISO 18135:2017)
English
Published 
2020-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Biolëndë djegëse të ngurta – Përcaktimi i përmbajtjes së grimcave të vogla në sasitë e pellets (ISO 18846:2016)
English
Published 
2021-12-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biolëndë djegëse të ngurta – Përcaktimi i dëndësisë së grimcës së pellets dhe briketeve (ISO 18847:2016)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
67 
42 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 2 : Procedurat dhe kriteret e projektimit sizmik (ISO 19901 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat në det -Pjesa 3 : Strukturat sipërfaqësore (ISO 19901 -3 : 2010)
English
Published 
2020-04-27 
207 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 4 : Elemente gjeoteknike dhe mbështetëse të konstruksionit
English
Published 
2020-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror - Kërkesat specifike për strukturat detare - Pjesa 6: Punimet detare - Korigjimi Teknik 1
English
Published 
2020-04-27 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat e pa lëvizeshme prej betoni në det
English
Published 
2020-04-27 
221 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat detare pluskuese (notuese) -Pjesa 1 : Strukturat një -trupore, gjysëm të zhytura dhe me direk (ISO 19904 -1 : 2006)
English
Published 
2020-04-27 
567 
97 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Strukturat artike ne det të hapur (ISO 19906 : 2010)
English
Published 
2020-04-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i vetive te presionit ekstrem dhe antikonsumimit te lengjeve-Metoda me kater sfera (kushtet europiane)
English
Published 
2020-04-27 
113 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Siguria e prodhimit dhe menaxhimi i sigurisë (ISO 20815 : 2008, Versioni i korrigjuar 2009 -06 -15)
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Nafta dhe produkte të lidhura me të-Përcaktimi i qëndrueshmerise se vajrave që permbajne polimere duke perdorur hinke injektuese
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit të lëndëve djegëse për automjete -Metoda me fluoreshencë ultravjollcë (ISO 20846 : 2011)
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit të lëndëve djegëse automobilistike -Spektrometria fluoreshente e shpërndarjes së rrezeve X (ISO 20884 : 2011)
English
Published 
2020-04-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Metodat e analizës për naftën dhe produktet e saj
English
Published 
2020-04-27 
37 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i pikës së ndezjes -Metoda Pensky -Marten me kroxhol (kupë) të mbyllur
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftes-Percaktimi i pikes se mjegullimit
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Naftë dhe produkteve të ngjashme me to me origjinë natyrore ose sintetike- Përcaktimi i pikës së rjedhjes (ISO 3016:2019)
English
Withdrawn 
2021-12-09 
39 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i viskozitetit kinematik dhe njehsimi i viskozitetit dinamik(ISO 3104:2020)
English
Published 
2020-04-27 
55 
38 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i karakteristikave të distilimit në presion atmosferik
English
Withdrawn 
2020-04-27 
37 
32 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Percaktimi i flakerim/joflakerimit-Metoda e shpejte e ekuilibrit ne kronxhol te mbyllur
English
Published 
2020-04-27 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte nafte - Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të pikës së vlimit - Metoda gazkromatografike(ISO 3924:2019)
English
Published 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Naftë dhe produktet e saj – Saktësia e metodave të matjes dhe rezultatet – Pjesa 1: Përcaktimi i të dhënave të saktësisë në lidhje me metodat e provës - Amendmenti 1 (ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019)
English
Published 
2020-04-27 
89 
48 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi dhe aplikimi i të dhënave të sakta në raport me metodat e provës
English
Published 
2020-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Naftë dhe produktet që lidhen me të - Saktësia e metodave të matjes dhe rezultatetet – Pjesa 2: Interpretimi dhe zbatimi i të dhënave të saktësisë në lidhje me metodat e provës - Amendmenti 1 (ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019)
English
Published 
2020-04-27 
39 
32 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi dhe aplikimi i të dhënave të sakta në raport me metodat e provës
English
Published 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj Produkte nafte -Llogaritja e treguesit të Cetanit në karburantet distilate të mesme nëpërmjet ekuacionit me katër ndryshore
English
Published 
2021-12-09 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte nafte - Përcaktimi i cilësisë së ndezjes së lëndëve djegëse diesel - Metoda motorike e cetanit (ISO 5165:2020)
English
Published 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produktet e naftes -Permbajtja rreshinore e distilateve te lehta dhe te mesme te naftes -Me toda e avullimit me rryme
English
Published 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi-Pjesa 3: Percaktimi i hidrogjenit , heliumit, oksigjenit, azotit, dioksidit te karbonit dhe hidrokarbureve deri ne 8 atome karboni, duke perdorur dy kolona me mbushje
English
Published 
2020-04-27 
39 
32 € 
PDF
Blej
Gazi natyror-Përcaktimi i përbërjes me një pasiguri të njohur me gaz kromatografi-Pjesa 4: Percaktimi i azotit, dioksidit te karbonit dhe hidrokarbureve me 1-5 atome karboni dhe te atyre me 6 e me shume atome karboni, per nje sistem matjeje laboratorike dhe online duke perdorur tre kolona
English
Published 
2020-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Gazi natyral - Përcaktimi i mërkurit - Pjesa 2: Marrja e mostrës së mërkurit me anë të amalgimit në aliazhin ar/platin – Korrigjimi Teknik 2 (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)
English
Published 
2023-08-28 
85 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e matjes së naftës - Kalibrimi - Masat vëllimore, duke provuar rezervuarët dhe masat në terren (përfshirë formula për vetitë e lëngjeve dhe materialeve) (ISO 8222: 2020)
English
Published 
2020-04-27 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte nafte. Përcaktimi i ngjyres(shkalla ASTM).
English
Published 
2020-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte nafte. Përcaktimi i numrit të sapunifikimit. Pjesa 1: Metoda e titrimit me tregues ngjyrues.
English
Published 
2021-12-09 
24 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e gazit - Fjalori
English
Withdrawn 
2020-04-27 
279 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Tubat prej çeliku që përdoren si tuba për veshje ose tuba për prodhimin e puseve
English
Withdrawn 
2020-04-27 
47 
36 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta-Terminologjia, përcaktime dhe përshkrimi
English
Withdrawn 
2020-04-27 
71 
45 € 
PDF
Blej
Biokarburante të ngurta-Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 2 : Copëza druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 3 : Briket druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2020-04-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 4 : Ashkla druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2020-04-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta - Klasat dhe specifikimet e lëndës djegëse - Pjesa 5:Klasat e drurit të zjarrit (ISO 17225-5:2014)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Specifikimet dhe klasat e lëndës djegëse -Pjesa 6 : Tabletat jo prej druri për përdorim jo industrial
English
Withdrawn 
2020-04-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror - Strukturat e pa lëvizeshme prej çeliku në det structures (ISO 19902:2007/Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore në benzinën për motorët e automjeteve dhe në etanolin në lëndët djegëse (E85) - Metoda gas - kromatografike shumë dimensonale
English
Withdrawn 
2020-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Lëngjet e errët (opak) dhe transparent - Përcaktimi i viskozitetit kinematik dhe llogaritja e viskozitetit dinamik (ISO 3104:1994)
English
Withdrawn 
2020-04-27 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i cilësisë së ndezjes së lëndëve djegëse diesel -Metoda motorike e Cetanit
746 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim