Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 15:50


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-02-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikë - Deklarimi i përmbajtjes së bazës së karboni
English
Withdrawn 
2014-01-14 
63 
42 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materialet -Materialet amerikane (ISO/TR 20173 : 2009)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Polipropileni (PP) -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15874 -7 : 2003)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimet për ujin e ngrohtë dhe ujin e ftohtë brenda ndërtesave -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit -Amendamenti 1 (ISO/TS 21003 -7 : 2008/Amd 1 : 2010)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Qëndrueshmëria e polietilenit në temperaturë të lartë -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 22391 -7 : 2011)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Saldimi -Udhëzues për një sistem të grupuar të materialeve metalike
English
Published 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Provat e shkatërruese në tegelin e saldimit në materialet metalike -Provat e plasaritjes në të nxehtë në bashkimet me saldim -Proceset e saldimit me hark -Pjesa 3 : Provat e ngarkimit të jashtëm (ISO/TR 17641 -3 : 2005)
English
Published 
2014-01-14 
82 
48 € 
PDF
Blej
Saldimi -Krahasimi i metodave të standardizimit për shmangjen e plasaritjeve në të ftohtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldimi-Sistemet e grupuara për materialet-Matarialet Europiane
English
Withdrawn 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materiale -Materiale japoneze (ISO/TR 20174 : 2005)
English
Published 
2014-01-14 
64 
42 € 
PDF
Blej
Saldimi dhe proceset e lidhura me të -Sistemi i emërtimit për difektet (ISO/TS 17845 : 2004)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve të ujit të shiut për përdorim të jashtëm mbi tokë -Polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës – Polipropileni (PP) - Pjesa 2: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tubat plastikë dhe aplikimi i rakorderive pa trysni -Përdorimi i materialeve prej PVC -U jo i pastër, PP dhe PE
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Akrilonitril -butadien -stireni (ABS) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP) - Udhëzues për analizën strukturore të linjave të tubacioneve të futura në tokë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë - Filma dhe fletë prej poli (vinil klorid) (PVC-P) të përforcuara të ekstruduara ose të kalandruara të bëra me poli (vinil klorid) (PVC-P) - Udhëzues për karakterizimin dhe emërtimin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 3 Karakterizimi i produkteve WPC
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me lëndë djegëse të gaztë -Polietileni (PE) -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinilkloridi i klorinuar (PVC -C) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Proçedurat e marrjes së mostrës për provën e mbeturinave të plastikave dhe ricikluesit
English
Published 
2016-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Përgatitja e marrjes së mostrës
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 7: udhezues per vleresimin e konformitetit (ISO/TS 15875-7:2003)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polibutadieni (PB) - Pjesa 7:udhezues per vleresimin e konformitwetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Hekur dhe çelik -Shqyrtimi i metodave në dispozicion të analizave kimike
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për formimin e çeliqeve për konstruksione në përpunim
English
Published 
2014-01-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për instalimin e tubacioneve për ujin e ngrohtë dhe të ftohtë brenda ndërtesave të destinuar për konsum njerëzor
English
Published 
2014-01-14 
64 
42 € 
PDF
Blej
Skemat e marrjes së mostrës për vlerësimin e konformitetit të pjesës së tretë të pastërtisë në artikujt me metale të çmuar
English
Published 
2014-01-14 
172 
61 € 
PDF
Blej
Termat dhe përcaktimet për qëllime saldimi në lidhje me EN 1792
English
Published 
2014-01-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e saldimit me gaz -Matja e zhurmës së emetuar nga pipëzat e saldimit, prerjes, nxehjes, ngjitjes dhe saldimit -Metoda e matjes
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Saldimi -Projektimi dhe Prova pa shkatërrim e saldimeve
English
Published 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Saldimi -Metodat për vlerësimin e difekteve në strukturat metalike
English
Published 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ekspozimi i vendit të punës -Srategjia për vlerësimin e ekspozimit të lëkurës
English
Published 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikë -Udhëzues për fjalorin në fushën e degradueshmërisë dhe biodegradueshmërisë së polimerëve dhe aksesorët plastikë
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat -Plastika e ricikluar -Udhëzime për zhvillimin e standardeve për plastikën e ricikluar
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për kodimin e produkteve dhe destinacionet e tyre të përdorimit
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Saldimi i çelikut të përforcuar -Tegel saldimi -Metodat e provës dhe kërkesat e performances
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 545
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Raport mbi përcaktimin e abarazionit mesatar pas një numri të përcaktuar provash
English
Withdrawn 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë -Biodegradueshmëria e plastikave në tokë ose mbi tokë -Rimëkëmbja ,dispozitat dhe çështjet që lidhen me mjedisin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Plastikë -Rekomandimet për terminologjinë dhe karakterizimi i biopolimerëve dhe bioplastikat
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 598
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor -Vlerësimi i proçesit të migrimit -Udhëzues për interpretimin e vlerave derivuar nga proçesi i migrimit në laborator
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë, dhe për drenazhimin dhe kullimin e ujërave të zeza nën presion - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
246 
70 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinil kloridi i paplastifikuar(PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Metoda e proves për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elementëve strukturor -Pjesa 1 : Membranat mbrojtëse horizontale
English
Withdrawn 
2014-01-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhje bakri -Përmbledhja e përbërjeve dhe produkteve
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 4 Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Poliklorurvinili i pa plastifikuar (PVC -U) ,polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë ose drenazhimet dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Plastika termodure të përforcuara me qelq (PPQ) me bazë rrëshira poliestere të pa ngopura (UP) -Praktika të rekomanduara për instalim
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Polipropileni me modifikues mineral (PP -MD) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kromit -Pjesa 1 : Metoda titrimetrike
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kallajit -Pjesa 2 : Metoda spektrofotometrike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Ekspozimi i vendit të punës -Matja e ekspozimit të lëkurës -Parimet dhe metodat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 1 : Metodat e provës për karakterizimin e materialeve WPC dhe produktet
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 2 : Karakterizimi i materialeve WPC
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Përzierjet e lëndëve plastike kopolimere prej stireni (SAN+PVC) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit -Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së manganit -Pjesa 1 : Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së telluriumit -Pjesa 1 : Përmbajtja e ulët e telurit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (FAAS)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Plastikë -Përcaktimi i përmbajtjes së karbonit biologjik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Udhëzime për të hapur rrugën për brez të gjerë frekuence “Brezi I gjerë I frekuencës, 25 Mbit/s dhe më shumë për të gjitha”
English
Withdrawn 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 1 : Stacionet e ngarkimit dc
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 2 : Protokolli i komunikimit ndërmjet ngarkuesit të jashtëm dhe automjetit elektrik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 12 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave të lidhura me instalimet fotovoltaike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët dc për sisteme me tërheqje -Përzgjedhja dhe rregullat e zbatimit për shkarkuesit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zbatimin e standardit Europian EN 50160
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot me fibër optike -Kabllot për kanalizime -Specifikimi për familjen e kabllove për tu instaluar në shtrëngatë dhe kanalet sanitare
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikimi për familjen e kabllove -Kabllot e tubacioneve të ujit të pijshëm -Specifikimi për familjen e kabllove për instalim në tubacionet e ujit të pijshëm
English
Published 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Izolimi I jashtëm I graduar sipas kapacitetit 52 kV deri në 420 kV për transformatorët e zhytur
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 22 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Zbatimet në turbinat me erë
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e mbrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e paekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pambrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuar
English
Draft 
2024-04-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme teknike të shpërndarjes për produkte çeliku
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 2 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione jo të lidhur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 3 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët, të normalizuar/ të laminuar të normalizuar
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 4 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët të laminuar në mënyrë termomekanike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 5 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione me rezistencë të përmirësuar ndaj korrozionit atmosferik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 6 : Kushtet teknike të shpërndarjes të produkteve të sheshta për çeliqet për konstruksione me qëndrueshmëri të lartë në kushtet e kalitjes dhe të temperimit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka çeliku të laminuara në të nxehtë me trashësi 3 mm ose më shumë -Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte gjysmë -të përfunduara për farkëtim -Tolerancat në përmasat formën dhe masën
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Seksionet l dhe H prej çeliku konstruksionesh -Tolerancat në formën dhe përmasat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i karbonit të përgjithshëm në çeliqet dhe gizat -Metoda gravimetrike pas djegies në një rrymë oksigjeni
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Fije çeliku të laminuara në të nxehtë -Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Published 
2014-01-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Prerje pllake/flete dhe shiriti prej çeliqeve të laminuara në mënyrë të vazhdueshme në të nxehtë në shirita të gjerë prej çeliku të lidhur dhe të pa lidhur -Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Profile me fllanxha të barabarta prej çeliku të laminuara në të nxehtë me maja dhe rrënjë të rrubullakuara -Përmasat dhe tolerancat në formën dhe përmasat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për hekur qoshe me kënde të barabartë dhe jo të barabartë prej çelik konstruksioni -Pjesa 1 : Përmasat
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për hekur qoshe me kënde të barabartë dhe jo të barabartë prej çelik konstruksioni -Pjesa 2 : Tolerancat në formën dhe përmasat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku të rafshta të laminuara në të nxehtë për përdorime të përgjithshme -Përmasat dhe tolerancat në formën dhe në përmasat
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku në formë katrore të laminuara në të nxehtë për përdorime të përgjithshme -Përmasat dhe tolerancat në formën dhe në përmasat
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku në formë të rrumbullaktë të laminuara në të nxehtë për përdorime të përgjithshme -Përmasat dhe tolerancat në formën dhe në përmasat
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku në formë heksagonale të laminuara në të nxehtë për përdorime të përgjithshme -Përmasat dhe tolerancat në formën dhe në përmasat
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rrafshe çeliku Bims i laminuar në të nxehtë -Përmasat dhe tolerancat në formën përmasat dhe masën
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i magnezit në çeliqet dhe gizat -Metoda elektrometrike për llogaritjen e përqendrimit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Çeliqet për kalitje dhe temperim -Pjesa 1 : Kushtet teknike të përgjithshme të livrimit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Çeliqet për kalitje dhe temperim -Pjesa 2 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet e palidhur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
56 
38 € 
PDF
Blej
Çeliqet për kalitje dhe temperim -Pjesa 3 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet e lidhur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Çeliqet të çimetuara -Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Published 
2010-10-06 
49 
36 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm -Pjesa 4 : Kushtet teknike të shpërndarjes të çeliqeve rezistent ndaj korrozionit në formë flete/pllake dhe shiriti për ndërtim
English
Published 
2010-10-06 
57 
38 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm -Pjesa 5 : Kushtet teknike të shpërndarjes për lingota, shufra, tela, profile dhe produkte te punuara pastër prej çeliqesh rezistent ndaj korrozionit për ndërtim
English
Published 
2016-02-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Tel prej çeliku të pa lidhur i veshur me zink ose lidhje zinku për kabllo elektrike si dhe të armuara ose të kabllove të telekomunikacionit - Pjesa 1: Kabllot tokësore
English
Published 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Tel prej çeliku të pa lidhur i veshur me zink ose lidhje zinku për kabllo elektrike si dhe të armuara ose të kabllove të telekomunikacionit - Pjesa 2: Kabllot nënujore
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Derdhjet prej çeliku për struktura
English
Published 
2010-10-06 
38 
32 € 
PDF
Blej
Çeliqe për kalitje dhe temperim për ndërtim -Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sisemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve termoplastike për ujra të zeza dhe shkarkim mbeturinash -Metodat e provës për hermeticitet me ajër e bashkimeve
English
Published 
2022-11-09 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba bakri të rumbullakët të pa salduar për ujë dhe gas për përdorime sanitare dhe ngrohje
English
Published 
2016-02-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Adezivë - Përcaktimi dhe përgatitja e mostrave për provë
English
Published 
2022-11-09 
206 
61 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 2: Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
English
Published 
2022-11-09 
129 
55 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 3: Kërkesat teknike për strukturat e aluminit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike -Bashkime për tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham (PPXH) -Metodat e provës për papërshkueshmërinë dhe rezistencën në dëmtimin e bashkimeve fleksibël dhe artikulacioneve të korrigjuara
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me korent
English
Withdrawn 
2012-11-09 
53 
38 € 
PDF
Blej
Tuba prej gome dhe termoplastesh dhe komplete tubash për kimikate të lënget ose të gaztë -Specifikimi
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes në ndertesa -Procedura për përgaditjen e dokumentave për veprim, mirëmbajtje dhe përdorim -Sistemet e ngrohjes që nuk kërkojn poperator të trajnuar
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë -Dispozitivët e tregimit të nivelit të lëngut -Kërkesat , provat dhe shënimi
English
Published 
2022-11-09 
52 
38 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2022-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujrave të zeza -Polietileni (PE) -Pjesa 3 : Rakorderitë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) -Pjesa 4 : Ventilat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sisteme të tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimet e seksionit: bashkuesit koaksialë të radio frekuencës - Seria BNC
English
Published 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesat -Kanalizimet -Përmasat e flanxhave rrethore për ventilim në përgjithësi
English
Withdrawn 
2016-02-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimet e seksionit: bashkuesit koaksialë të radio frekuencës - Seria TNC
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Mbështetëse dhe mbajtëse për rrjetin e tubacioneve -Kërkesat par rezistenën
English
Published 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Rrjeti i tubacioneve -Kërkesat për rezistencën dhe hermeticitetin të mbështjellë me llamarinë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike -Pajisjet prej termoplastesh -Metoda e provës për sforcimin mekanik ose epshmërinë e pajisjeve të prodhuara
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësis -Dispozitivët e kyçjes së sigurisë për kufizimin e presionit -Kërkesat dhe provat
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siseme tubacionesh plastike -Tuba plastike termodure të përforcuara me xham ( PPXH ) -Përcaktimi i ngurtësisë unazore specifike fillestare
English
Withdrawn 
2010-10-06 
67 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësis -Valvolat -Kërkesat, provat dhe shenimi
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Siseme tubacionesh plastike -Tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham ( PPXH ) -Metodat e provës për të provuar papërshkueshmërinë e paretit nën presionin e brendëshëm afat shkurtër
English
Withdrawn 
2016-02-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima të rrafshëta
English
Withdrawn 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima të rrafshta
English
Withdrawn 
2016-02-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima tejpërtej të galvanizuara
English
Withdrawn 
2016-02-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial - Panelet e stampuar të papërkulshëm, me dy ane, me lidhje të tejpërtejme
English
Withdrawn 
2016-02-18 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial - Panelet e stampuar të përkulshëm, me shumë shtresa, me lidhje të tejpërtejme
English
Published 
2022-11-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Ndriçimi i vendeve të punës - Pjesa 2: Ndriçimi i jashtëm
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Metoda për simulimin e konsumimit dhe të korrodimit për zbulimin e nikelit të çliruar nga detalet e veshura
English
Published 
2022-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metoda për simulimin e konsumit të përshpejtuar dhe gërryerjes për detektimin e çlirimit të nikelit nga artikujt e veshur
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni -Mundësia e korrozionit në dhe -Pjesa 1 : Të përgjithshëme
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni -Udhëzues për vlerësimin e mundësisë së korrozionitnë sistemet e shpërndarjes së ujit dhe të depozitimit -Pjesa 1 : Të përgjithshme (EN 12502 -1 : 2004)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Plastikat - Përzjerjet termongurtësuese për derdhje - Përcaktimi i shkallës së njomjes së fibrës në SMC
English
Published 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat - Përbërës të përforcuar me fibra - Përgatitja e pllakave të provës së SMC. BMC dhe DMC për derdhje me ngjeshje
English
Withdrawn 
2010-10-06 
71 
45 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesat-Procedurat e provave dhe metodat e matjeve për marrjen në dorzim të sistemeve të ajrit të kondicionuar dhe ventilimit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet plastike të paralajmërimit për kabllot nëntokësore dhe tubacionet me karakteristika vizuale
English
Withdrawn 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin
English
Published 
2023-07-25 
67 
42 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin
English
Published 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të nëndheshme pa presion -Polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Damixhanë plastikë -Damixhanë me kokë të lëvizshme (të hapur) me hapësirë nominale prej 25 L deri në 220 L
English
Published 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Ventilimi i ndërtesave -Simbolet, terminologjia dhe simbolet grafike
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysem fabrikate -Pjesa 1 : Prova në përkulje
English
Published 
2022-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
English
Published 
2022-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate -Pjesa 8 : Kërkesat
English
Withdrawn 
2010-10-06 
79 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes në ndërtesa -Projektimi për sistemet e ngrohjes me bazë uji
English
Withdrawn 
2010-10-06 
81 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes në ndërtesa -Metodat për llogaritjen e humbjes së nxehtësisë së projektuar
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale ngjyrosës në plastika -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në nxehtësi gjatë përpunimit të materialeve ngjyrosës në plastika -Pjesa 1 : Pamje e përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Materiale ngjyrosës në plastika -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në nxehtësi gjatë përpunimit të materialeve ngjyrosës në plastika -Pjesa 2 : Përcaktimi me formues me injeksion
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Materiale ngjyrosës në plastika -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në nxehtësi gjatë përpunimit të materialeve ngjyrosës në plastika -Pjesa 3 : Përcaktimi me provën e furrës
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Materiale ngjyrosës në plastika -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në nxehtësi gjatë përpunimit të materialeve ngjyrosës në plastika -Pjesa 4 : Përcaktimi nga frezimi me dy rula
English
Withdrawn 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi I harmonizuar I vlerësimit të cilësisë për komponentet elektronike -Specifikimi sektorial : induktoret me mbeshtjellje teli me fiksim sipërfaqësor Harmonized system of quality assessment for electronic components -Sectional specification : wirewound surface mounting inductors
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentet elektronike -Specifikimi sektorial i paplotësuar : Induktorët me mbështjellje teli me fiksim sipërfaqësor me cilësi të vlerësuar -Niveli E i vlerësimit
English
Published 
2014-01-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sistem i harmonizuara i vlerësimit të cilësisë për komponentet elektronike -Specifikime sektoriale : Induktorët fikse me bërthamë qeramike ose ferrite të mbështjellë me tel bakri për qarqe RF
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistem i harmonizuara i vlerësimit të cilësisë për komponentet elektronike -Specifikimi i paplotësuar : induktorët me mbeshtjellje teli me bertham qeramike ose ferrite -Niveli detajauar seksionale : Induktorët me tel të mbështjellë me bërthamë qeramike ose ferite -Niveli E i vlerësimit
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronike -Specifikimi i detajuar i paplotësuar : induktorët me mbështjelle teli me bërthamë qeramike ose ferrite -Niveli P i vlerësimit
English
Published 
2010-10-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Tubat e shkarkimit -Prova e performancës të grillës së ajrit në rastin e shiut të simuluar
English
Published 
2016-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës organike dhe hirit
English
Published 
2022-11-09 
49 
36 € 
PDF
Blej
Personeli për saldimin e plastikës - Kualifikimi i saldatorëve - Kompletet e tubave të salduara me termoplastikë
English
Published 
2022-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Testimi jo shkatërrues i bashkueseve të salduara të produkteve temoplastikë gjysëm fabrikate - Pjesa 1: Ekzaminimi vizual
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Enët dhe çisternat (GRP) për t'u përdorur mbi tokë -Pjesa 2 : Matarialet përbërëse -Qëndrueshmëria kimike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësise -Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to -Metodat për llogaritjen
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilim rezidencial -Pjesa 2 : Pajisje fundore për furnizimin dhe shkarkimin e ajrit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/ produkteve për ventilim rezidencial -Pjesa 3 : Grup kapuçesh për përdorim në banesa
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ventilimi i ndërtesave -Prova e performancës së komponentëve/produkteve për ventilimin e qendrave të banuara -Pjesa 4 : Ventilatorët që përdoren në sistemet e ventilimit të qendrave të banuara
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës tkomponentëve/produkteve për ventilim rezidencial -Pjesa 6 : Paketa sistemi ventilimi i përdorur në një vend të vetëm
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa - Komponentë/produkte për ventilim rezidencial - Karakteristika te performancës dhe kërkesa fakultative
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Rrjeti i tubacioneve -Përmasat dhe kërkesat mekanike për tubat fleksibël
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ventilim për ndërtesat -Kërkesat e instrumentimit për matjet e shpejtësisë së ajrit në hapësirat e ventiluara
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve Pjesa 2 : Kërkesat e performances
English
Published 
2022-11-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve Pjesa 2 : Kërkesat e performances
English
Withdrawn 
2010-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 3 : Përllogaritja e performance
English
Published 
2022-11-09 
65 
42 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 3 : Përllogaritja e performance
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 4 : Metodat e matjes së ndriçimit të performances
English
Published 
2022-11-09 
51 
38 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 4 : Metodat e matjes së ndriçimit të performances
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika –Shtresa të holla termoplastike për silazh dhe tuba për përdorim në bujqësi
English
Published 
2014-01-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Plastikë -Profile prej poliklorurvinili të pa plastifikuar (PVC -U) për aplikime me ndërtesa -Pjesa 1 : Emërtimi i profileve të ngjyrosur lehtë
English
Published 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Plastikë -Profilet jo plastike prej poli (vinilkloridi) për aplikim në ndërtesa -Pjesa 2 : Profilet PVC -U dhe profilet PVC -UE për muret e brendshme dhe të jashtme dhe mbylljet e tavaneve
English
Published 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Plastikë -Profilet jo plastike prej poli (vinilkloridi) për aplikim në ndërtesa -Pjesa 3 : Projektimi i profileve të PVC -UE
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Shkarkues ajri i montuar ndysheme -Provat për klasifikimin structural
English
Published 
2016-02-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Agjentë me aktivitet sipërfaqësor – Përcaktimi i grupeve të oksidit të etilenit dhe oksidit të propilenit në ndajfutësit oksid etileni dhe oksid propileni
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjës dhe pompat e nxehtësis/
English
Published 
2022-11-09 
40 
32 € 
PDF
Blej
Rezervuarët statikë prej termoplastesh për depozitim mbi tokë për vajra për ngrohje shtëpiake, vajguri, dhe karburante diezel - Rezervuarët prej polietileni të prodhuar me fryrje, prej polietileni dhe poliamidi 6 të polimerizuar me anë të amoniakut të formuar me përsëritje periodike - Kërkesat dhe metodat e provës.
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz -Mjete transporti me bateri për gaze të lëngët dhe të përhershëm (me përjashtim të acetilenit) -Inspektimi në kohën e mbushjes
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Tubacione jometalike -Rrjet tubacionesh i përbërë nga tuba të izoluar me karton
English
Published 
2016-02-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Plastikat – Komponime termodure të modeluara me derdhje – Përzjerjet dhe fibrat e përforcuara – Përgatitja e mostrave për përcaktimin e anizotropisë së vetive të përbërjeve të modeluara me derdhje me komprimim
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
English
Published 
2022-11-09 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
English
Withdrawn 
2014-01-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Sistemet e strukturave të tubove murale të pa plastifikueshme prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 2 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të lëmuar dhe sistemi ,Tipi A
English
Published 
2022-11-09 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion - Sisteme tubacionesh me mure të strukturuara prej poli(vinilklorid) të paplastifikuar (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: Specifikimet për tubacionet dhe pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e brendshme dhe e jashtme dhe sistemi, Tipi A
English
Withdrawn 
2014-01-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të ujrave të zeza - Sistemet e tubacioneve brenda murit prej polivinil kloridi të paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) – Pjesa 3 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendëshme të lëmuar dhe profile i sistemit të të sipërfaqes së jashtme ,Tipi B
English
Published 
2023-07-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemi di tubazioni in plastica per scarichi sotterranei non in pressione e fognature - Sistemi di tubazioni a parete strutturata in poli(cloruro di vinile) non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie liscia superficie interna ed esterna profilata e il sistema, Tipo B
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për asfalt dhe bitume -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe plastike, dhe montimet e tubit me kthesë me avull nga brenda për sisteme matëse të shpërndarjes së karburantit -Specifikimi
English
Published 
2019-02-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Agjentë me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit amidik - Titullimi potenciometrik
English
Published 
2016-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Agjentë me aktivitet sipërfaqësor – Përcaktimi i përmbajtjes së azotit amidik – Titullimi potenciometrik
English
Published 
2014-01-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rezervuarët për depozitim dhe të ruajtjes të lëndëve kimike mbi tokë -Rezervuarët prej termoplastesh të prodhuara prej polietileni të formuar me fryrje ose me përsëritje periodike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
English
Published 
2022-11-09 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Poli (vinil kloridi) i paplastifikuar (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 2 : Specifikimet për pusetat dhe inspektimi i dhomave në zonat e trafikut dhe instalimet e thella nën tokësore
English
Published 
2022-11-09 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin nëntokësor dhe kanalizimet pa presion - Poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesë 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat fleksibël dhe tubat e bashkuar prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes të matëshme të lëndës djegëse - Specifikimet
English
Published 
2023-07-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Gypat dhe montimet e zorrëve prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes së karburantit të matur - Specifikimi
English
Published 
2016-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përbërës plastikë të përforcuar - Specifikime për profilet me tërheqje të rrjedhshme - Pjesa 1: Përshkrimi
English
Published 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përbërës plastikë të përforcuar -Specifikime për profilet me tërheqje të rrjedhshme -Pjesa 2 : Metoda e provës dhe kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përbërës plastikë të përforcuar -Specifikime për profilet me tërheqje të rrjedhshme -Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta
English
Withdrawn 
2012-11-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tubat prej termoplastesh me shumë shtresa ( të pa vullkanizuara ) dhe kompletet e tubave për transportin e hidrokarburëve tretësave dhe kimikateve -Specifikimi
English
Published 
2022-11-09 
30 
29 € 
PDF
Blej
Tuba prej termoplastesh me shumë shtresa (të pa vullkanizuara ) dhe kompletet e tubave për transportin e hidrokarburëve tretësve dhe kimikateve - Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tubat prej termoplastesh me shume shtresa (të pa vullkanizuara) dhe kompletet e tubave për transportin e gazit të lëngëzuar të naftës dhe gazit natyral të lëngëzuar Specifikimi
English
Published 
2022-11-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tuba termoplastike me shume shtresa (të pa vullkanizuar) dhe kompletet e tubave për transferimin e gazit të lëngshëm të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm - Specifikime
English
Withdrawn 
2016-02-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pigmente dhe materiale mbushës - Metodat e dispersionit dhe vlerësimi i aftësisë së dispersionit në plastikat - Pjesa 4: Përcaktimi i vetive ngjyruese dhe i lehtësisë së dispersionit të pigmenteve të bardha në polietilen nga frezimi me dy rula
English
Withdrawn 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pigmenet dhe agjentë fryers – Metodat e dispergimit dhe vlerësimi i aftësisë disperguese në Plastikat – Pjesa 5: Përcaktimi me metodë vlerësuese me filtër pres
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastikë -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham ( PPXH ) -Përcaktimi i rezistencës në tërheqje periferike të dukshme fillestare
English
Withdrawn 
2022-12-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhjet e aluminit - Fletë llamarine dhe shirita të veshura të mbështjella rulon për përdorime të përgjithshëme - Specifikimet
English
Withdrawn 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për ndërtimin e drenazhimeve nëntokësore pa presion dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Poliklorur vinili i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 1 : Specifikimet për tubat, rakorderitë dhe sistemin
English
Withdrawn 
2022-11-09 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Polivinil klorid i paplastifikuar (PVC-U) - Pjesa 1: Specifikimet për tubat, pajisjet dhe sistemet
English
Published 
2014-01-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë -Specifikimi I seksionuar : Rezistencat fikëse të fuqisë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Panele radiatorë të montuar në tavan të ushqyer me ujë me temperaturë nën 120 gradë -Pjesa 2 : Metodat e provës për llogaritjen e fuqisë termike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Panele radiatorë të montuar në tavan të ushqyer me uj me temperaturë nën 120 gradë -Pjesa 3 : Metodat e provës për llogaritjen e fuqisë termike rezatuese
English
Withdrawn 
2016-02-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikim i seksionuar: Rezistencat fikse të fuqisë së ulët që montohen në sipërfaqe (SMD
English
Published 
2016-02-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Specifikim i detajuar i paplotësuar: Rezistencat fikse të fuqisë së ulët, të pambështjella për montim në sipërfaqe (SMD)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës dh kontrollet e instalimeve të sistemeve të ventilimit të banesave
English
Published 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Rrjeti i tubacioneve -Matja e zonës sipërfaqsore të rrjetit
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Tavane të freskëta -Provat dhe vlerësimi
English
Withdrawn 
2016-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Adezivë – Adezivë për dru – Përcaktimi i rezistencës në tërheqje të bashkuesve të mbivendosur në temperature të ngritur (WATT 91)
English
Published 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhje të aluminit - Analiza kimike - Marrja e mostrës nga metale që shkrihen
English
Withdrawn 
2014-01-14 
75 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime pa presion dhe largimin e ujërave të zeza -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Specifikime për tubat, pajisjet dhe nyje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi - Pjesa 1: Kërkesat, inspektimi, emërtimi, dhe prova
English
Published 
2023-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 1: Kërkesat, tipet(llojet) e të fiksuarit dhe bashkimit , projektimi dhe prova
English
Withdrawn 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi - Pjesa 2: Pjesët nga ana e tubit e pjesës fundore (EN 14420-2:2004)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 3 : Elementët shtrëngues me bulona ose me kunja bashkues (EN 14420 -3 : 2004)
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 4 : Bashkimet me flanxha
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi - Pjesa 5: Bashkimet me fileta (EN 14420-5:2004)
English
Published 
2023-07-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi - Pjesa 5: Bashkimet me fileta
English
Published 
2023-07-25 
52 
38 € 
PDF
Blej
Nyje bashkuese të tipit me shtrëngim për tubat e gomës të transportimit (LPG)
English
Published 
2012-11-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 7 : Bashkimet me mekanizëm mbyllës eksentrik
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 8 : Gjysëm bashkueset simetrike (Sistemi Gulielmin)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Nyjet bashkuese të tipit me shtrëngim për tubat e gomës të transportimit të GLN (EN 14422:2004)
English
Published 
2023-07-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Nyje bashkuese të tipit me shtrëngim për tubat e gomës të transportimit (LPG)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
30 
29 € 
PDF
Blej
Nyjet bashkuese të tipit me shtrëngim për përdorim tubat e gomës për fazën avull që i nënështrohet presionit deri 18 bar (EN 14423:2004)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rakordet për tubat e gomës me fole shtrënguese të filetuar (EN 14424:2004)
English
Published 
2023-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rakordet për tubat e gomës me fole shtrënguese të filetuar
English
Published 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Plastika të përforcuara me fije – Termoplaste të përforcuar me rrjetë xhami (GMT) – Përcaktimi i rrjedhshmërisë dhe i ngurtësimit
English
Published 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pigmente dhe materiale mbushës - Prova e materialeve ngjyrosës në polivinilkloridin e plastikëzuar (PVC - P) - Pjesa 1: Përbërja dhe përgatitja e përzierjeve bazë
English
Published 
2016-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pigmente dhe materiale mbushës - Prova e materialeve ngjyrosës në polivinilkloridin e plastikëzuar (PVC - P) - Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës
English
Published 
2016-02-18 
15 € 
PDF
Blej
Pigmente dhe materiale mbushës - Prova e materialeve ngjyrosës në polivinilkloridin e plastikëzuar (PVC - P) - Pjesa 3: Përcaktimi i qëndrueshmërisë relative të ngjyrosjes së pigmenteve të bardha
English
Published 
2016-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pigmente dhe materiale mbushës - Prova e materialeve ngjyrosës në polivinilkloridin e plastikëzuar (PVC - P) - Pjesa 4: Përcaktimi i rrjedhjes së materialeve ngjyrosës
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siseme tubacionesh plastike -Tuba plastike termodure të përforcuara me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Adezivë për lëkurë dhe për lëndë të veshjeve të këmbës – Adezivë me bazë tretësash dhe në dispersion – Përcaktimi i pozicionit të thumbave me shollë (vendi i thumbave)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkime të ndotjeve dhe mbeturinave (temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 1 : Specifikimet për tubat rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2022-11-09 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës (në temperaturë të lartë dhe të ulët) brenda strukturave të ndërtesës - Polipropilen (PP) - Pjesa 1: Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkime të ndotjeve dhe mbeturinave (temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës -Akrilonitril -butadien -stireni (ABS)Pjesa 1 : Specifikimet për tubat rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Komponime termodure të përforcuara për modelim me derdhje – Specifikimi i komponimeve fletë të derdhura (SMC) dhe komponimet e derdhura në masë (BMC) – Pjesa 1: Emërtimi
English
Published 
2014-01-14 
64 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të ujrave të zeza -Rrëshira prej poliesteri e betonit PRC) -Pjesa 2 : Dritarëzat (hapësirat) dhe inspektimi i dhomave (kamerave)
English
Published 
2016-02-18 
53 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa tësigurisë për presat me presim të rrjedhshëm për çelik dhe metale jo hekur
English
Withdrawn 
2010-04-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për drenazh nëntokësor pa presion dhe kanale të ujërave të zeza -Polipropilen me modifikuesa mineralë (PP -MD) -Pjesa 1 : Specifikime për tubat, rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e materialeve metalike nga korrozioni -Udhëzues i vlerësimit të propabilitetit të korrozionit në sistemet e mbyllyra të qarkullimit të ujit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Plastikat -Shtresat e holla termoplastike për ambalazhimin e dëngjeve -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2022-11-09 
45 
34 € 
PDF
Blej
Plastikat - Shtresa të holla termoplastike të zgjerueshme për ambalazhimin e dëngjeve të silazhit - Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve të groposur (të futur në dhe) për ujin dhe lëngje të tjera nën presion (ose nën trysni) -Karakteristikat e performancës për tubat, pajisjet dhe rakordeeritë e tyre
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - Pjesa 2: Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike (FAAS)
English
Published 
2010-10-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Tubacione ajri me fletë metalike me seksion katërkëndësh -Përmasat
English
Published 
2016-02-16 
63 
42 € 
PDF
Blej
Llogaritja e efikasitetit të energjisë dhe kursimeve,Metodat nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart
English
Published 
2016-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Metodologjia e përcaktimit të linjës krahasuese të eficensës së energjisë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi I ndërtesave -Pajisjet terminale të ajrit -Provat aerodinamike të amortizerëve dhe valvulave
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për autobotët e shpërndarjes së karburantëve -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletët e tubave për gazin e lëngëzuar të naftës, GLN (fazë e lëngët ose e gazët ) dhe gazit natyror me presion mbi 25 bar ( 25 MPa) -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Kompletet e tubave të gomës për thithjen dhe shkarkimin e vajit -Specifikime për kompletet (EN 1765 : 2004)
English
Published 
2022-11-09 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bashkuesit e tubave prej gome për përthithjen ose shkarkimin e naftës - Specifikimet e bashkuesve të tubave
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e ndriçimit -Ndriçimi i emergjences
English
Published 
2010-10-06 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet ftohëse dhe pompat e nxehtësisë -Skemat sinoptoke dhe diagramet e tubacioneve dhe t⌂ instrumenteve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentet elektronike -Specifikimi i përgjithshë -çelësat elektromekanike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
61 
42 € 
PDF
Blej
Specifikime të seksionuara : Çelësat me membrane përfshirë Specifikimin Bosh të Detalit EN 196501
English
Published 
2022-11-09 
78 
45 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhje bakri - Lingotat dhe derdhjet
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara me lidhjet e forta -Përcaktimi i modulit të Young -it
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikiki për lidhje të forta -Përcaktimi i koercitivitetit (magazinimit)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Prova e fortësisë Vickers
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i kobaltit -Metoda potenciometrike
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi I masës vellimore të dukshme -Pjesa 2 : Metoda vëllim matës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për pluhërat metalikë -Përcaktimi i rezistencës në ngjeshjen drejtkëndore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara të papërshkueshëm -Përcaktimi i masës së porës me provë të dyfisht
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet të forta të algomeruara -Marrja e mostrës dhe prova
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi i përmbajtjës së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 1 : Udhëzues të përgjithshëm
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit Pjesa 4 : Procesi i përgjithshëm nga oksidimi ekstraktimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike duke përfshir pluhrat për lidhjet e forta -Përcaktimi i ndryshimeve përmasore bashkëshoqëruar me ngjeshje aglomerim
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes se acidit të patretshëm në pluhrat e gizës, bakrit , kallajit dhe bronzit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi madhësisë së pjesshme nga shoshitja në të thartë
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i titanit -Metoda fotometrike periokside
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluoroshenca e rrezeve X -Metoda me shkrirje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Përcaktimim metalografik dhe poroziteti si dh karboni i pakombinuar
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Prova në ngjeshje
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluorishenca nga rrezet X -Metoda me tretësisë
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Marrja e mostrës dhe prova e pluhurave duke përdorur copa prove të algomeruara
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copa e provës së padhëmbëzuar për provën e shformimit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për makinat e saldimit me pika(puntatriçet) -Pajisjet dhe qaforet për mbërthimin e elektrodave
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Tubat prej gomës se plastikës -Përcaktimi I bymimit vellimor
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit nga flaka -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 2 : Përcaktimi i kalciumit, potasit, magnezit dhe sodiumit në përmbajtje nga 0,001 deri 0,02% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 3 : Përcaktimi i koblatit, gizës, magnesit dhe nikelit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 4 : Përcaktimi i molibdenit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 5 : Përcaktimi i kobaltit, gizës, magnezit, molibdenit, nikelit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtje nga 0,5 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 6 : Përcaktimi i kromit në përmbajtje 0,01 deri 2%(m/m)
English
Published 
2016-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikim për tapat e izolimit dhe izolatorët e kalimit për pajisjet salduese për rezistencë
English
Published 
2016-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimi për presionin e vajit të injektorëve me sprucim - Kërkesat minimale - Provat
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kolonat ndriçuese -Pjesa 1 : Përkufizimet dhe termat
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese - Pjesa e 3-1:Projektimi dhe verifikimi - Specifikimet për ngsrkesat karakteristike.
English
Published 
2023-07-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 1: Projektimi dhe verifikimi - Specifikimi për ngarkesat karakteristike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese -Pjesa 3 -2 : Verifikimi nga testimi
English
Published 
2023-07-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 2: Projektimi dhe verifikimi - Verifikimi nga testimi
English
Withdrawn 
2010-10-06 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 3: Projektimi dhe verifikimi - Verifikimi nga përllogaritjet
English
Published 
2023-07-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 3: Projektimi dhe verifikimi - Verifikimi nga përllogaritjet
English
Published 
2019-02-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative të presionit të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshirat termodure - Pjesa 1: Specifikimet
English
Withdrawn 
2016-02-18 
74 
45 € 
PDF
Blej
Laminate dekoratPërcaktimi i vetiveive të presionit të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshirat termodure - Pjesa 2:
English
Withdrawn 
2019-02-14 
100 
48 € 
PDF
Blej
Laminate dekoratPërcaktimi i vetiveive të presionit të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshirat termodure - Pjesa 2:
English
Withdrawn 
2016-10-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative me presion të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshire termoreaktive (zakonisht të quajtura laminate) - Pjesa 4: Klasifikimi dhe specifikime për laminate kompakte me trashësi 2 mm dhe më shumë
English
Published 
2019-02-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative me presion të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshire termoreaktive (zakonisht të quajtura laminate) - Pjesa 4: Klasifikimi dhe specifikime për laminate kompakte me trashësi 2 mm dhe më shumë
English
Published 
2016-10-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative të presonit të lartë (HPL) -Fletë me bazë rrëshirash termodure (të quajtura zakonisht laminate) - Pjesa 5: Klasifikimi dhe specifikimet për laminate për shtrim dyshemeje me trashësi më të vogël se 2 mm për të lidhur mbështetjen e nënsh
English
Withdrawn 
2019-02-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative të presonit të lartë (HPL) -Fletë me bazë rrëshirash termodure (të quajtura zakonisht laminate) - Pjesa 5: Klasifikimi dhe specifikimet për laminate për shtrim dyshemeje me trashësi më të vogël se 2 mm për të lidhur mbështetjen e nënsh
English
Published 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative të presonit të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshirash termodure (të quajtura zakonisht laminate) - Pjesa 6: Klasifikimi dhe specifikimet pë laminate kompakte për kategorinë e jashtme, me trashësi 2 mm e më shumë
English
Withdrawn 
2019-02-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Laminate dekorative të presonit të lartë (HPL) - Fletë me bazë rrëshirash termodure (të quajtura zakonisht laminate) - Pjesa 6: Klasifikimi dhe specifikimet pë laminate kompakte për kategorinë e jashtme, me trashësi 2 mm e më shumë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Karakteristikat për radiator dhe konvektor -Pjesa : Metodat e provave dhe vlersimi
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Karakteristikat për radiator dhe konvektor -Pjesa 3 : Vlerësimi i konformitetit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Zhytja në vaj 'o'
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Transmetimi i sinjalit në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHz Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme, bandat e frekuencës dhe çregullimet elektromagnetike
English
Published 
2014-01-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -1 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjjediset residenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë
English
Published 
2014-01-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -1 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjjediset residenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -2 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjediset industriale
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -2 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjediset industriale
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
pecifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -3 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe qëgj synohen të përdoren nga furnizuesit dhe shpërndarësit e energjisë elektrike
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -3 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe qëgj synohen të përdoren nga furnizuesit dhe shpërndarësit e energjisë elektrike
English
Published 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHz -Pjesa 7 : Impedanca (rezistenca) e pajisjeve
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikime për karakteristikat RF të marrësve MAC dhe AM -VSB për televizionin kabllor
English
Published 
2014-01-14 
60 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 2 : Përputhsnmëria elektromagnetike për pajisjet
English
Published 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 8 : Përputhshmëria elektromagnetike për rrjetet
English
Withdrawn 
2014-01-14 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të shpërndarrjes për sinjalet e televizionit dhe për sinjalet zanore -Pjesa 9 : Ndërfaqësit për kokat e rrjetit për antenat e përbashkëta për antenat kolektive me satelit dhe materialet e tyre
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave groposurnën tokë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit -Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave të groposur nën tokë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore në mjediset e klientëve të cilat përdoren në teknologjinë e informacionit -Pjesa 1 : Aksesi me bazë ISDN
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot për teknologjinë e informacionit të vendosura në mjediset e përdoruesve -Pjesa 2 : Rrjeti i kabllove të ndërfaqësit për linjat e specializuara dhe për linjat e hyrjes me prurje primare ISDN me 2048 kbit/s
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shkallët e mbrojtjes të dhëna nga mbylljet për pajisjet elektrike kundra ndikimeve mekanike të jashtme (kodi IK)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Funksionimi i instalimeve elektrike -Pjesa 2 : Shtojcat kombëtare
English
Published 
2023-07-25 
78 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesa për zbatim, projektim dhe instalim
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Komponentët e mbrojtjes kundër rrufeve (LPC)-Pjesa 3: Kërkesat për boshllëqet e izolimit
English
Published 
2014-01-14 
49 
36 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit -Instalimet kabllore -Pjesa 3 : Planizimi i instalimeve dhe praktikat që përdoren jashtë ndërtesave
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit të tipit të lidhur në prizë mbi 1 kV deri 36 kV dhe nga 250 A deri 1,25 kA për pajisjet përveç transformatorëve të mbushur me lëng
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndarjet e mbushura me gaz për pajisjet shpërndarëse me tension alternativ për tensione që vlerësohen mbi 1 kV dhe të barabartë me 52 kV
English
Published 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Instalimi automatik i kanaleve (ACI)
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Prova e izolimit të shufrave dhe bobinave të makinave me tension të lartë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 2 : Reletë mbrojtëse me gaz dhe vaj për transformatorët e zhytur në lëng dhe reaktorët me konservator
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 3 : Reletë mbrojtëse për transformatorët hermetikë të zhytur në lëng dhe bobinat e induksionit pa shtresë amortizuese të gaztë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 4 : Aksesorët bazë (kablloja fundore e tokëzimit, pajisjet e shkarkimit dhe mbushjes, foleja e termometrit, rrotat e dhëmbëzuara)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 5 : Niveli I lëngut, pajisjet e presionit due indikator[t e rrjedhjes
English
Published 
2014-01-14 
91 
48 € 
PDF
Blej
Specifikimi i ndërfaqes së zakonshme për hyrje të kushtëzuar dhe zbatime të tjera me dekodues transmetimi video dixhital
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Sistemet e radiokomandës në distancë të lokomotivave për lëvizjet e ngarkimit
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Izolatorët e jashtëm të kalimit për 24 kV dhe 36 kV dhe për 5 kA dhe 8 kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Rendimenti energjitik i llambave elektrike për përdorim shtëpiak -Metoda e matjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 1 : Specifikimet te pergjithshme
English
Published 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
English
Published 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e mbrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e paekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Withdrawn 
2013-05-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pambrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuar
English
Withdrawn 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 8: Specifikim për kabllo të tipit 1 i karakterizuar deri në 2 MHz
English
Withdrawn 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 1 -15 : Performanca elektromagnetike -Ngadalsimi për shkak të çiftëzimit të lidhjeve dhe kanaleve (Kushtet laboratorike)
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -1 : Metodat e provës mekanike -Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -4 : Metodat e provës mekanike -Rezistenca në tërheqje në zgjatim dhe tkurrje e izoluesit dhe këllëfit
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -5 : Metodat e provës mekanike -Rezistenca në ngjeshje e kabllos
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -6 : Metodat e provës mekanike -Rezistenca ndaj impaktit e kabllos
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -7 : Metodat e provës mekanike -Rezistenca e abrazionit të këllëfit të kabllos
English
Published 
2016-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kabllo komunikimi - Specifikime për metodat e provës - Pjesa 3-8: Metodat e provës mekanike - Rezistenca abrasive e markimeve të këllëfit të kabllit
English
Published 
2014-01-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 3 -9 : Metodat e provës mjedisore -Provat në përkulje
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 4 -1 : Metodat e provës mjedisore -Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 4 -17 : Metodat e provës për vlerësimin e rezistencën UV të këllëfit të kabllove elektrik dhe të kabllove me fibra optike
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 4 -2 : Metodat e provës mjedisore -Depërtimi i ujit -// -Communication cables -Specifications for test methods -Part 4 -2 : Enviromental test methods -Water penetration
English
Published 
2014-01-14 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 4 -6 : Metodat e provës mjedisore -Cikli i temperatures
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Specifikimet për metodat e provës -Pjesa 4 -9 : Metodat e provës mjedisore -Rezistenca pneumatike
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 1 -1 : Të përgjithshme
English
Published 
2023-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje prej komponimeve të polietilenit
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -25 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese prej polipropileni
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2 - 27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës së lirë halogjene
English
Published 
2023-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim - Pjesa 4 - 1: Metodat e provës mjedisore - Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurisë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor -Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda e matjes së fuqisë të hyrjes së përgjithshme të qarqeve llambë ballasti
English
Published 
2014-01-14 
89 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e radiodifuzionit zanor numerik -Specifikimi i kompletit të komandave DAB për marrësit (DCSR)
English
Published 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit për kasetat e kabllove të transformatorëve dhe bobinave të induksionit që nuk kalojnë 36 kV
English
Published 
2014-01-14 
257 
70 € 
PDF
Blej
Linjat elektrike ajrore të rrymës alternative që kalojnë 1 kV -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme -Specifikime të zakonshme
English
Withdrawn 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Linjat elektrike ajrore të cilat kalojnë 45 kV rrymë alternative -Pjesa 2 : Indeksi i Aspekteve Normative Kombëtare
English
Withdrawn 
2014-01-14 
591 
105 € 
PDF
Blej
Linjat elektrike ajrore të cilat kalojnë 45 kV rrymë alternative -Pjesa 3 : Seria e Aspekteve Normative Kombëtare
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Instalime të fiksuara -Tërheqja elektrike -Instalimet izoluese te litarëve sintetike për mbështetjen e kontakteve ajrore të linjave
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Motorët me induksion trefazorë për qëllime të përgjithshme që kanë përmasa dhe dalje normale -Emërtimi i konstruksionit mbajtës nga 56 deri 315 dhe I fllanxhave nga 65 deri 740
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tensionit për pajisjet elektrike shtëpiake të ngrohjes të magazinuara -Metodat për matjen e rezultatit
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lëngjet izolues -Përcaktimi i ndotjes së fibrës me metodën e të numëruarit duke përdorur mikroskop
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese, mbuluese dhe veshëse për kabllot e energjisë me tensionit të ulët -Pjesa 0 : Paraqitje e përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materiale izoluese, ekranizuese dhe mbuluese për kabllo energjie për tension të ulët -Pjesa 1 : Përbërsa izolues elastomerikë të rrjetëzuar
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metodologjia e provës për fshirësit që përdoren në vajin izolues elektrik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 10 -1 : Fibrat njëfishe të tipit MU -PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IE
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 10 -2 : Mënyra e vetme e veprimit MU -APC e dhënë në Fibrat e kategorisë B1 në IEC 60793 -2
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 13 -2 : Fibrat njëformëshe LX5 -PC DUPLEX përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IEC 60793 -2 -50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni kategoria U
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 13 -3 : Fibrat njëformëshe LX5 -APC DUPLEX përcaktuar në kategorinë B11 dhe B13 në IEC 60793 -2 -50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni kategoria U
English
Withdrawn 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 14 -1 : Kordonë me fibra njëformëshe të kategorisë B11 dhe B13 të IEC 60793 -2 -50 për kategorinë C
English
Published 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik -Specifikime të produktit -Pjesa 15 -1 : Unazë xhuntuese PPS e tipit MPO me 12 -fibra për fibra shumëformëshe të kategorisë A1a të përcaktuara në IEC 60793 -2 për fibra shumëformëshe 50/125 mikron
English
Published 
2016-02-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 16-1: Fibra njëformëshe të tipit LF3 APC përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese prej kompozitë titani për kategorinë C
English
Published 
2016-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 17-1: Bashkues të njëfishtë të llojit FPFT (i lustruar në fabrikë dhe i montuar në teren) i rakorduar në fabrikë me fibra të kategorisë B1.3 në përputhje me EN 60793-2-50 dhe i montuar në teren në një fibër njëformëshe të kategorisë B1.3 ose B6a_1 ose B6a_2 në përputhje me IEC 60793-2-50, kategoria C
English
Published 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete lidhëse dhe komponentët ndërlidhës për tu përdorur në sisteme komunikimi me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 2-2: Fibër njëformëshe FC/APC 8 e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësish zirkoni, kategoria C
English
Published 
2016-02-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 3-1: Tipi SG i përcaktuar në IEC 60793-2-10 të kategorisë A1a dhe A1b ose fibra ekuivalente shumëformëshe e kategorisë C
English
Published 
2016-02-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 4-2: Fibra njëformëshe 8° të tipit SC/APC përcaktuar në tipat B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësisht zirkoni kategoria U
English
Published 
2016-02-18 
38 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 4-4: Fibra njëformëshe të tipit SC-PC përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 të IEC 60793-2-50, me unazë xhuntuese tërësisht zirkoni kategoria U
English
Published 
2016-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 7-1: Tipi LC-PC me funde duplekse i përcaktuar në fibrat me një mënyrë të vetme veprimi të kategorisë A1a dhe A1b në
English
Published 
2016-02-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 7-2: Fibrat LC-PC me një mënyrë të vetme veprimi dyfishe të përcaktuara në Kategorinë B1.1 në IEC 60793-2
English
Published 
2016-02-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 7-3: Tipi LC-APC dyfish I fibrave me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 në IEC 60793-2
English
Published 
2016-02-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 7-4: Fibrat njëformëshe LC-PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2, me unazë tërësisht zirkoni për kategorinë C
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Komplete lidhëse dhe komponentët ndërlidhës për tu përdorur në sisteme komunikimi me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 8-10: Tipi LSH-APC i fibrës njëformëshe e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50 , unazë xhuntuese e përbëre e kategorisë
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Komplete lidhëse dhe komponentët ndërlidhës për tu përdorur në sisteme komunikimi me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 8-11: Tipi LSH-PC i fibrës njëformëshe e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50 , unazë xhuntuese e përbëre e kategorisë C
English
Published 
2016-02-18 
42 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-12: Fibrat njëfishe LSH - APC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50 , unazë xhuntuese titani e kategorisë U
English
Published 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-13: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50 , unazë xhuntuese titani e kategorisë U
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-3: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2
English
Published 
2016-02-18 
42 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-4: Fibrat njëfishe LSH - APC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-
English
Published 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-5: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-50
English
Published 
2016-02-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-6: Fibrat njëfishe LSH - HR me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2
English
Published 
2016-02-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-7: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2
English
Published 
2016-02-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-8: Fibrat njëfishe LSH - APC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-50
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-9: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bokollat deri në 1kV dhe nga 250 A në 5kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit shpërndarës elektrik shinor deri në kV dhe nga 1,25 kA deri 5 kA, për transformatorët embushur me lëng
English
Published 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përcjellës të mbuluar për linja ajrore dhe aksesorët që kane lidhje me to për tension të vlerësuar mbi 1 kV a.c. dhe që nuk e tejkalon 36 kV a.c. - Pjesa 3: Udhëzues për përdorimin
English
Published 
2016-02-18 
60 
38 € 
PDF
Blej
Metoda prove të zakonshme për kabllo ne kushte zjarri - Matja e çlirimit të nxehtësisë dhe sasisë së tymit të prodhuar në kabllo gjatë provës të përhapjes së flakëve - Aparatet e provës, procedurat, rezultatet
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 2-2: Kutitë hermetike, të sheshta për bashkuesit e fibrave të tipit 1, për kategorinë S & A
English
Published 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 2-3: Kutitë hermetike, në një rresht për bashkuesit e fibrave të tipit 1, për kategorinë S & A
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 2-4: Kutitë hermetike, në formë kubeje për bashkuesit e fibrave të tipit 1, për kategorinë S & A
English
Published 
2016-02-18 
50 
36 € 
PDF
Blej
Organizues dhe mbyllje për fibra për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikime produkti - Pjesa 2-5: Mbyllje hermetike për kabllo fibre me mikropërcjellës me fryrje ajri, tipi 1, për kategoritë S & A
English
Published 
2016-02-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Organizues dhe mbyllje për fibra për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikime produkti - Pjesa 2-8: Bashkuesit e mikropërcjellësit, për fibra optike me fryrje ajri, Tipi 1
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Organizues dhe mbyllje për fibra për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra - Specifikime produkti - Pjesa 2-9: Mbyllje jo hermetike për kabllo fibre me mikropërcjellës me fryrje ajri, për kategoritë S & A
English
Published 
2016-02-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 3-1: Sistemi i menaxhimit të fibrës, kuti zgjatuese muri, për kategorinë C dhe G
English
Published 
2016-02-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 3-2: Bashkues mekanik fibre njëformëshe
English
Withdrawn 
2016-02-18 
30 
29 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 3-3: Mbrojtës për bashkuesit me shkrirje të fibrave optike njëformëshe
English
Withdrawn 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Organizuesit dhe kutitë e fibrave të destinuara për tu përdorur në sistemet e komunikimit me fibra optike - Specifikimet e produktit - Pjesa 6-1: Mikrokanal i pa mbrojtur për kategoritë S dhe A
English
Published 
2023-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Sistemet dhe aparatet e linjave të komunikimit të fuqisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët në diapazonin e frekuencave 1,6 MHz deri në 30 MHz — Pjesa 2-1: Ambientet rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kërkesat e imunitetit
English
Published 
2023-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet dhe aparatet e linjave të komunikimit të fuqisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët në diapazonin e frekuencave 1,6 MHz deri në 30 MHz — Pjesa 2-1: Ambientet rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kërkesat e imunitetit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesat e qëndrueshmërisë ndaj mbitensioneve dhe mbirrymave të krijuara nga rufetë për pajisje që kanë porta telekomunikacioni
English
Published 
2023-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve - Kërkesat teknike për sistemet e kontrollit dhe monitorimit të ndriçimit tokësor aeronautik - Njësit për ç’kyçjen përzgjedhëse dhe monitorimin e llambave individuale
English
Published 
2023-07-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 6-1: Instalime HBES - Instalimi dhe planifikimi
English
Published 
2016-02-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Shkopinj izolues elektrik shumëqëllimësh që duhet të punojnë në instalime të tensionit të lartë
English
Published 
2023-07-25 
32 
29 € 
PDF
Blej
Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve - Sistemet vizuale të avancuara për udhëzimin e uljes
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Shkopinj izolues elektrik shumëqëllimësh që duhet të punojnë në instalime të tensionit të lartë
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kompletet bashkues dhe komponentët ndërlidhës industrial për tu përdorur në sistemet e kontrollit dhe komunikimit me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 2-1: Fibër shumëformëshe industriale e tipit ODVA PC e përcaktuar në kategorinë A1a dhe A1b në IEC 60793-2-10 që duhet të përmbush kërkesat e kategorisë I (mjediset industriale) siç specifikohet në EN 50173-1 dhe IEC 61753-1-3
English
Published 
2016-02-18 
47 
36 € 
PDF
Blej
Kompletet bashkues dhe komponentët ndërlidhës industrial për tu përdorur në sistemet e kontrollit dhe komunikimit me fibra optike - Specifikime të produktit - Pjesa 3-1: Fibër njëformëshe industriale e tipit ODVA PC e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2-10 që duhet të përmbush kërkesat e kategorisë I (mjediset industriale) siç specifikohet në EN 50173-1 dhe IEC 61753-1-3
English
Published 
2016-02-18 
70 
42 € 
PDF
Blej
Tokëzimi i instalimeve të fuqisë me rrymë alternative që kalojnë 1 kV
English
Withdrawn 
2016-02-22 
62 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për zbatime specifike që përfshijnë dhe d.c. - Pjesa 11: Kërkesat dhe provat për PMM në zbatimet fotovoltaike
English
Published 
2016-02-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përcjellës për linja ajrore - Përcjellës Alumin-Çeliku (ACSS)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kutit shpërndarëse për modulet fotovoltaike
English
Withdrawn 
2016-10-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot simpleks dhe dupleks për tu përdorur për kordonë - Pjesa 1: Specifikim i detajuar i paplotësuar dhe kërkesat minimale
English
Withdrawn 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllo të njëfishtë dhe të dyfishtë për tu përdorur për kordonë - Pjesa 2: Specifikim i detajuar dhe kërkesat minimale për një kabllo të njëfishtë me fibra njëformëshe të përforcuara 3,0 mm për tu përdorur në kordonë/kordonë lidhës të kategorisë U
English
Withdrawn 
2016-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e përgjithshme të kabllimit - Specifikime për provën e kabllimeve të balancuar të komunikimit në përputhje me EN 50173-4 - Kordonët lidhës të drejt dhe të ekranizuar dhe kordonët e drejt për mjediset ku punohet, për zbatime të klasës D - Specifikime të detajuara
English
Withdrawn 
2016-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e përgjithshme të kabllimit - Specifikime për provën e kabllimeve të balancuar të komunikimit në përputhje me EN 50173-4 - Kordonët lidhës të drejt dhe të paekranizuar dhe kordonët e drejt për mjediset ku punohet, për zbatime të klasës D - Specifikime të detajuara
English
Withdrawn 
2016-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikim për materialet prej gome për guarnicione dhe diafragma për pajisjet e gazit
English
Withdrawn 
2022-11-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale gome për guarnicione dhe diafragma për pajisjet e gazit dhe pajisjet me gaz
English
Withdrawn 
2016-02-18 
85 
48 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake. për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashmePjesa 1: Emetimi
English
Published 
2010-10-06 
70 
42 € 
PDF
Blej
Tuba prej gize të farkëtueshme, rakorderi, aksesorë dhe bashkimet e tyre për zbatime në sistemet e kanalizimeve -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit Seksioni 1 : Udhëzime të përgjithshme
English
Published 
2010-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 18 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit -Seksioni 21 : Procedurat e provës për mbështjellat me tel -Vlerësimi termik dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 18 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit -Pjesa 22 : Procedurat e provës për mbështjellat me tel -Klasifikimi i modifikimeve dhe zëvendësimeve të komponentëve të izolimit
English
Published 
2010-10-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Pjesa 18 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit -Pjesa 31 : Procedurat e provës për mbështjellat me tel -Vlerësimi termik dhe klasifikimi i sistemeve të izolimit që përdoren në makinat deri në dhe duke përfshirë 50 MVA dhe 15 KV
English
Withdrawn 
2010-10-06 
77 
45 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 7 : Transformatorët elektronikë të tensionit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
133 
55 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 8 : Transformatorët elektronikë të rrymës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
98 
48 € 
PDF
Blej
Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiak dhe të ngjashme -Kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
53 
38 € 
PDF
Blej
Aparate elektrike që përdoren në atmosferat me gaze shpërthyese -Pjesa 2 : Mbulesat nën presion "p"
English
Withdrawn 
2010-10-06 
73 
45 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 7 : Siguria e rritur "e"
English
Withdrawn 
2010-10-06 
201 
61 € 
PDF
Blej
Llambat fluorishente me dy xokola -Performanca
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguresat e vogla -Pjesa 10 : Udhëzues përdorimi për siguresat e vogla
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Llambat me avull mërkuri me presion të lartë -Specifikimet e performancës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Llambat me avull sodiumi me presion të lartë -Specifikimet e performancës
English
Published 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Teknikat e provës së tensionit të lartë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Batanijet elektrike shtëpiake -Metodat për matjen e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Izoluesit për linjat ajrore me një tension nominal mbi 1 kV -Elementët izolues prej qeramike ose xhami për sistemet e rrymës alternative -Karakteristikat e elementëve izolues të tipit me mbulesë mbrojtëse dhe kunj
English
Withdrawn 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Hekurat elektrike shtëpiake ose me përdorim të ngjashëm -Metodat e matjes së rezultatit
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to -Siguria -Pjesa 2 -101 : Kërkesat e veçanta per avulluesit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikim për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme me to -Pjesa 2 -103 : Kërkesa të veçanta për transmisionet e portave, dyerve dhe dritareve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2 - 15: Kërkesat e veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2 - 16: Kërkesat e veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatëshme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
64 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 - 17: Kërkesat e veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të njejta elektrike -Pjesa 2 -21 : Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje
English
Published 
2010-10-06 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2-23 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëkurës ose të flokëve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Pjesa 2 - 25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, perfshirë dhe kombinimin e furrave me mikrovalë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe të pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -26 : Kërkesa të veçanta për orët
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje të ekonomisë shtëpiake dhe të pajisjeve të ngjashme elektrike -Siguria -Pjesa 2 -28 : Kërkesat e veçanta për makineritë e qepjes
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme -Pjesa 2 -3 : Kërkesat e veçanta për hekurat elektrike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve të ekonomisë shtëpiake dhe pajisjeve të njëjta elektrike - Pjesa 2-34: Kërkesat e pjesëshme për motokompresorët
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake due pajisjeve të njëjta elektrike -Pjesa 2 -35 : Kërkesa te vecanta per ngrohtesit e menjeheshem te ujit
English
Published 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Specifikime per sigurine e pajisjeve shtepiake due pajisjeve elektrike te ngjashme me to -Pjesa 2 -36 : Kerkesa te vecanta per tregetimin e grupeve te gatimit elektrik, te furrave, te dollapeve dhe te elementeve te dollapeve
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -37 : Kërkesa të veçanta për tregëtimin e skuqësve të thellë elektrike me yndyrë
English
Published 
2018-02-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2-38: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime per sigurine e pajisjeve shtepiake due pajsijeve elektrike te ngjashme me to_ Pjesa 2 -38 : Kerkesa te vecanta per tregetimin e agavrave elektrike dhe agavrave te pjekjes
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime per sigurine e pajisjeve shtepiake dhe pajisjeve te ngjashme-Pjesa 2-30: Kerkesa te vecanta per tregetimin e tiganeve te ndryshem te gatimit
English
Published 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të ekonomisë shtëpiake dhe pajisje të njëjta elektrike — Siguria — Pjesa 2-40: Kërkesat e veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit)
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje të ekonomisë shtëpiake dhe pajisje të njëjta elektrike - Pjesa 2-41: Kërkesa të veçanta për pompat
English
Withdrawn 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -42 : Kërkesa të veçanta për tregëtimin e furrave elektrike,gatuesve me avull dhe furrave me avull
English
Withdrawn 
2010-10-06 
28 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -42 : Kërkesa të veçanta për tregëtimin e furrave elektrike,gatuesve me avull dhe furrave me avull
English
Withdrawn 
2010-10-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme -Pjesa 2 -43 : Kërkesat e veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikimet për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme -Pjesa 2 -44 : Kërkesat e veçanta për hekurosëset
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime per sigurine e pajisjeve shtepiake due pajisjeve te ngjashme me to -Pjesa 2 -47 : Kerkesat e vecanta per tregetimin e tiganeve elektrik per zierje
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -48 : Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pjekësve dhe thekëseve të bukës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -49 : Kërkesat e veçanta për tregëtimin e rafteve të nxehta
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -6 : Kërkesat e veçanta për grupet e pajisjve të gatimit, tavolinat e gatimit, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve të ekonomisë shtëpiake dhe të pajisjeve të ngjashme elektrike -Pjesa 2 -51 : Pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -52 : Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të tjera elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -55 : Kërkesat e veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -59 : Kërkesat e veçanta për vrasësit e insekteve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
47 
36 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -6 : Kërkesat e veçanta për pajisjet ndihmëse të gatimit, plitkat e gatimit të sobës, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -60 : Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për sigurinë e pajisjeve elektro shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -61 : Kërkesat e veçanta për ruajtjen e ngrohësve termalë
English
Published 
2010-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -62 : Kërkesat e veçanta për tregëtimin e makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve të ekonomisë shtëpiake dhe të pajisjeve të ngjashme elektrike -Pjesa 2 -65 : Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër
English
Withdrawn 
2010-10-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -66 : Kërkesat e veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme elektrike -Pjesa 2 -70 : Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme elektrike -Pjesa 2 -71 : Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të njejta elektrike -Pjesa 2 -73 : Kërkesa të veçanta për ngrohësit e mbërthyer të zhytur
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -74 : Kërkesat e veçanta për shufrat elektrike portative
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -78 : Kërkesat e veçanta për barbekytë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -8 : Kërkesa të veçanta për makinat e rrojës, qethëset e flokëve dhe pajisjet e ngjashme
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje të ekonomisë shtëpiake dhe pajisje të njëjta elektrike - Siguria - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikimet për sigurinë e pajisjeve elektro shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -81 : Kërkesat e veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë në përdorime shtëpiake dhe në zbatime elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -84 : Kërkesat e veçanta për tualetet/banjot
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesat për sigurinë për pajisjet shtëpiake elektrike dhe pajisje të ngjajshme me to -Pjesa 2 -88 : Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër -kondicionimi
English
Published 
2010-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -9 : Kërkesat e veçanta për zgarat, thekëset e bukës dhe për pajisjet portative të ngjashme të gatimit
English
Published 
2010-10-06 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -96 : Kërkesat e veçanta për elementet fleksibel të ngrohësave
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -98 : Kërkesat e veçanta për lagështuesit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
237 
65 € 
PDF
Blej
Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete) -Kërkesat e performancës
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për matjen e performancës së ngrohësve elektrikë të ujit në ruajtje për qëllime shtëpiake
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Izoluesit për linjat ajrore me një tension nominal mbi 1000 V - Pjesa 2: Linjat izoluese dhe seritë izoluese për sistemet e rrymës alternative - Përcaktimet, metodat e provës dhe kriteret e pranimit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
48 
36 € 
PDF
Blej
Specifikime sigurie për llambat inkandeshente -Pjesa 1 : Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime sigurie për llambat inkadeshente -Pjesa 2 : Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithëshme ndriqimi shtëpiak dhe të ngjashme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
33 
31 € 
PDF
Blej
Specifikime sigurie për llambat inkandeshente -Pjesa 3 : Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Izoluesit për linjat ajrore me një tension nominal mbi 1 kV -Izoluesit prej qeramike me sisteme të rrymës alternative -Karakteristikat e elementëve izolues të tipit me shufër të gjatë
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Prova e radio interferencës në izoluesit e tensionit të lartë
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Thekëset elektrike të bukës për përdorim shtëpiak dhe për qëllime të ngjashme me të -Metodat për matjen e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet terminale mbajtëse të rrymës në linjat e energjisë me bandë anësore unike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Provat e ndotjes artificiale në izoluesit e tensionit të lartë që përdoren në sistemet e rrymës alternative
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 10 : Ndriçuesit portabël për fëmijë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 18 : Ndriçuesit për pishinat dhe përdorime të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 2 : Ndriçuesit e vendosur në fole
English
Withdrawn 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 22 : Ndriçuesit për ndriçim emergjent
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 25 : Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetsor
English
Withdrawn 
2010-10-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 3 : Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
English
Withdrawn 
2010-10-06 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 4 : Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 6 : Ndriçuesit me transformatorë të brendamontuar për llampat me filament
English
Withdrawn 
2010-10-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 7 : Ndriçuesit protabël për përdorim në kopësht
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet "Topflash/Flipflash" të llampave blic fotografike
English
Published 
2010-10-06 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike për përgatitjen e ushqimeve -Metodat e matjes
English
Published 
2010-10-06 
187 
61 € 
PDF
Blej
Përmasat maksimale të llambave inkandeshente
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Llambat (HTS) e burimit të nxehtësisë për kryerjen e provave të nxehjes të ndriçuesve
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Izoluesit -Provat në suportet e izoluesve të brendshëm të materialit organik për sistemet me tensione nominale më të mëdha se 1 kV por duke mos përfshirë 300 kV
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat për matjen e rezultatit të makinave elektrike shtëpiake për bërjen e kafesë
English
Published 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ngrohësat elektrike shtëpiake me veprim direkt -Metodat për matjen e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda për matjen e temperaturës së shtrëngimit të llambave prej kuarc -tungsten -halogjen
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to -Kërkesa të veçanta -Pjesa 2 -13 : Kërkesa të veçanta për kanalet ajërthithëse në kuzhina
English
Withdrawn 
2010-10-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to-Kodi I provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër -Pjesa 2 -3 : Kërkesat të veçanta për pjatalarësit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodi I provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër -Pjesa 2 -6 : Kërkesa të veçanta për tharësat me tambur rrotullues
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to -Kërkesa të veçanta -Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për ventilatorët
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodi I provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër -Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të kujdesit për flokët
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Furra shtëpiak me mikrovalë - Metodat për matjen e e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
221 
65 € 
PDF
Blej
Llambat me filament për automjetet rrugore -Kërkesat përmasore, elektrike dhe të ndriçimit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Llambat për automjetet rrugore
English
Published 
2010-10-06 
61 
42 € 
PDF
Blej
Pajisja telembrojtëse e sistemeve të energjisë elektrike -Pjesa 1 : Sistemet e komandës
English
Published 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Llambëmbajtjet e përzier -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 1 : Llambëmbajtjet S14
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 2 : Kushtet e perdorimit -Seksioni 2 : Kushtet mjedisore (Ndikimet klimaterike, mekanike dhe ndikimet e tjera jo elektrike)
English
Published 
2010-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 1 : Formatet e kuadrit të transmetimit
English
Published 
2010-10-06 
109 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 103 : Standarde shoqëruese për ndërfaqësit informativë të pajisjeve mbrojtëse
English
Published 
2010-10-06 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 2 : Procedurat e transmetimit të lidhjes së të dhënave
English
Published 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 3 : Specifikimi për strukturën e përgjithshme të të dhenave të zbatimit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 4 : Përkufizimi dhe kodimi i elemetëve të informacionit të aplikimit
English
Published 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 5 : Protokollet e transmetimit -Seksioni 5 : Funksionet bazë të zbatimit
English
Published 
2010-10-06 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 2 : Përdorimi i standardeve bazë (Shtresat OSI 1 -4)
English
Published 
2010-10-06 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 502 : Përkufizimet e protokollit TASE1
English
Withdrawn 
2010-10-06 
135 
55 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 503 : Shërbimet dhe protokollet TASE2
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 601 : Profili funksional për të siguruar shërbimin e transportit në formën e lidhjes me akses të përhershëm rrjet me të dhëna
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 701 : Profilet e funksionimit për sigurimin e shërbimit të zbatimit TASE1 në sistemet terminale
English
Withdrawn 
2010-10-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 702 : Profilet e funksionimit për sigurimin e shërbimit të zbatimit TASE2 në sistemet terminale
English
Withdrawn 
2010-10-06 
86 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit -Pjesa 6 : Protokollet e telekontrollit, të cilat janë në përputhje me standardet ISO dhe me rekomandimet e ITU -T -Seksioni 802 : Modelet e objekteve TASE2
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikim për kërkesat e performancës për ballastet elektronike të rrymës së vazhduar për llambat tubore fluorishente
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
pecifikim për llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2010-10-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Specifikim për llambat e vogla
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 4 -4 : Teknikat e provës dhe të matjes -Prova e rezistencat e shpërthimit elektrik të shpejtë kalimtar -Publikimi bazë EMC
English
Withdrawn 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -1 : Standarde të përgjithshme -rezistenca për mjediset e banesave, reklamës dhe industrisë së lehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -3 : Standarde të përgjithshme -Standarde për emetimet në mjediset e zonave të banimit, tregtare dhe të industrisë së lehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) -Pjesa 6 -4 : Standarde të përgjithshme -Standarde për emetimet në mjediset industriale
English
Published 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikim për kondensatorët që përdoren në qarqet e llambave fluoreshente tubolare dhe llambave të tjera të këtij lloji -Kërkesa të performancës
English
Published 
2010-10-06 
43 
34 € 
PDF
Blej
Specifikim për transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1000 V, (të quajtura në përgjithësi neon -transformatorë) -Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
41 
34 € 
PDF
Blej
Regjistruesit dixhitalë për matjet në provat e impulsit me voltazh të lartë -Pjesa 1 : Kërkesat për instrumentet
English
Withdrawn 
2010-10-06 
33 
31 € 
PDF
Blej
Teknikat e provave të tensionit të lartë për pjisje të tensionit të ulët -Pjesa 1 : Përcaktime, prova dhe kërkesa të procedurës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Teknikat e provave të tensionit të lartë për pjisje të tensionit të ulët -Pjesa 2 : Pajisjet e provave
English
Published 
2010-10-06 
33 
31 € 
PDF
Blej
Llambat fluorishente me një xokol -Specifikimet e sigurisë
English
Published 
2010-10-06 
53 
38 € 
PDF
Blej
Izoluesit për linjat ajrore me një tension nominal mbi 1000 V -Elementët izoluesit prej qeramike ose xhami për sistemet e rrymës së vazhduar -Përcaktimet, metodat e provës dhe kriteret e pranimit
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes duke përdorur sistemet e shpërndarjes së linjës mbajtëse -Pjesa 3 : Kërkesat për sinjalizimin e rrymës së fortë -Seksioni 21 : Pajisja e lidhjes kapacitive fazë -fazë të izoluar MV
English
Published 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes me ndihmën e sistemeve të komunikimit me rryma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Seksioni 1 : Modeli i referimit i sistemit të komunikimit
English
Published 
2010-10-06 
41 
34 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes duke përdorur sistemet e shpërndarjes së linjës mbajtëse -Pjesa 4 : Procedurat e komunikimit të të dhënave -Seksioni 32 : Shtresa e lidhjes të të dhënave -Kontrolli i lidhjes logjike (LLC)
English
Published 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes duke përdorur sistemet e shpërndarjes së linjës mbajtëse -Pjesa 4 : Procedurat e komunikimit të të dhënave -Seksioni 33 : Shtresa e lidhjes të të dhënave -Procedura e lidhjes së orientuar
English
Published 
2010-10-06 
129 
55 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarrjes duke përdorur sistemet e komunikimit me rryma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Pjesa 41 : Protokollët e aplikimit -Specifikimi i mesazheve të linjës së shpërndarrjes
English
Published 
2010-10-06 
51 
38 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarrjes duke përdorur sistemet e komunikimit me rryma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Seksioni 42 : Protokollët e aplikimit -Aplikimi i shtresës
English
Published 
2010-10-06 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarrjes me ndihmën e sistemeve të komunikimit me rruma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Seksioni 511 : Menaxhimi i sistemeve -Protokolli CIASE
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarrjes me ndihmën e sistemeve të komunikimit me rruma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Seksioni 512 : Menaxhimi i sistemeve me ndihmën e profilit 61334 -5 -1 -Baza e informacionit të menaxhimit (MIB)
English
Published 
2010-10-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes duke përdorur sistemet e shpërndarjes së linjës mbajtëse -Pjesa 4 -61 : Procedurat e komunikimit të të dhënave -Shtresa e rrjetit -Procedura pa lidhje
English
Published 
2010-10-06 
43 
34 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarjes duke përdorur sistemet e shpërndarjes së linjës mbajtëse -Pjesa 6 : Rregulli kodues A -XDR
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -1 : Kërkesa të veçanta për pajisjet lëshuese (përveç starterave për llambat inkandeshente)
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -10 : Kërkesa të veçanta për ndryshorët elektronikë dhe konvertorët për përdorim me frekuencë të lartë të llambave tubore të ndryshorëve elektronë
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e llambave -Pjesa 2 -11 : Kërkesa të veçanta për qarqet e përzier elektronikë që përdoren me ndriçuesit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta për konvertorët reduktues elektronikë të furnizuar me rrymë të vazhduar ose alternative përllambat me filament
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë alternative për llambat fluorishente
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim të përgjithshëm
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -5 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim në transportin
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -6 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçimin e aeroplanëve
English
Published 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -8 : Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat fluorishente
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Izoluesit e përbërë për linjat ajrore me një tension nominal më të madh se 1000 V -Pjesa 2 : Karakteristikat përmasore dhe elektrike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Llambat e përziera
English
Withdrawn 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Skufjet e pajisjeve ndihmëse shtëpiake -Metodat për matjen e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Withdrawn 
2010-10-06 
109 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Published 
2010-10-06 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 21 : Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi -Kërkesat e performances dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 311 : Specifikim për tubat e shkarkimit të gazit
English
Published 
2010-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 321 : Specifikime për diodën ndërprerëse avalansh (ABD)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
69 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 341 : Specifikim për shuarësit e valës goditëse prej tiristori (TSS)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e lëvizëshme shtëpiake për gatim, pjekje dhe për përdorim të ngjashme -Metodat për matjen e rezultatit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rrjetat e komunikimit dhe sistemet në nënstacionet -Pjesa 3 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
32 
29 € 
PDF
Blej
Rrjetat e komunikimit dhe sistemet në nënstacionet -Pjesa 4 : Menaxhimi i sistemit dhe menaxhimi i projektit
English
Withdrawn 
2010-10-06 
133 
55 € 
PDF
Blej
Rrjetet e komunikimit dhe sistemet në postat-Pjesa 5: Kërkesat e komunikimit për funksionet dhe modelet e pajisjes
English
Withdrawn 
2010-10-06 
113 
51 € 
PDF
Blej
Rrjetet dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet-Pjesa 7-1: Struktura e komunikimeve bazë për nënstacionet elektrikë dhe për pajisjet e linjës -Parimet dhe modelet
English
Published 
2010-10-06 
174 
61 € 
PDF
Blej
Rrjetet dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet -Pjesa 7 -2 : Struktura e komunikimeve bazë për nënstacionet elektrikë dhe për pajisjet e linjës -dërfaqësi abstrakt i shërbimit të komunikimit (ACSI)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
66 
42 € 
PDF
Blej
Rrjetet dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet -Pjesa 7-3: Struktura e komunikimeve bazë për nënstacionet elektrikë dhe për pajisjet e linjës -Klasat e të dhënave të përbashkëta
English
Withdrawn 
2010-10-06 
139 
55 € 
PDF
Blej
Rrjetat dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet-Pjesa 8-1: Skematizimi i shërbimit të komunikimit specific (SCSM) -Skematizimi për MMS (ISO 9506 -1 dhe ISO 9506 -2) dhe për ISO/IEC 8802 -3
English
Withdrawn 
2010-10-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Rrjetet dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet -Pjesa 9 -1 : Implementimi specifik i shërbimeve të komunikimit (SCSM) -Transmetimi i vlerave numerike me një lidhje serie me nje pikë me një drejtim me shumë fije
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rrjetet dhe sistemet e komunikimit në nënstacionet -Pjesa 9-2: Implementimi specifik i shërbimeve të komunikimit (SCSM) -Transmetimi i vlerave sipas ISO/IEC 8802 -3
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake elektrike për flokët -Metodat e matjes së performancës
English
Withdrawn 
2010-10-06 
66 
42 € 
PDF
Blej
Integrimi i zbatimit në ndërtesat elektrike -Ndërfaqësit e sistemit për menaxhimin e shpërndarjes -Pjesa 1 : Arkitektura e ndërfaqësit dhe kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-10-06 
178 
61 € 
PDF
Blej
Ndërfaqësi i programit të zbatimit të sistemit të menaxhimit të energjisë (EMS -API) -Pjesa 301 : Baza e Modelit të Informacionit të Përbashkët (CIM)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike -Ngarkesa e barasvlefshme dhe teknikat e mbivendosjes -Prova indirekte për përcaktimin e rritjes së temperatures
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative -Kërkesa të veçanta -Pjesa 23 : Matësit e palevizshëm për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacionet prej lënde plastike - Tubat dhe rekorderitë prej materialesh termoplastikë - Përcaktimi i temperaturës së zbutjes Vikat ( VST )
English
Published 
2022-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale bllokuese (guarnicione) për bashkimet metalike me fileto në kontakt me gazet e klasës së I. II e të III dhe të ujit të nxehtë - Pjesa 1 : Komponentët bashkues anaerobik
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 2 : Përbërësit e lidhjeve jo të ngurta
English
Withdrawn 
2022-11-09 
10 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakte me gaz të grupit të parë, të dytë, të tretë dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 shiritat jo metaloqeramik PTFE (EN 751-3:1996/AC:1997)
English
Withdrawn 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 : Shiritat jo metaloqeramik
English
Published 
2023-07-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Materialet mbyllëse për lidhjet me fileto metalike në kontakt me gazrat dhe ujin e nxehtë të familjes së parë, të dytë dhe të tretë - Pjesa 3: Shirita PTFE të pasinteruara dhe vargjet PTFE
English
Published 
2016-02-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Adezivë - Përcaktimi i përmbajtjes së ngurtë konvencionale dhe përmbajtjes së masës së ngurtë konstante
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i përforcuar me kordon teli -Specifikimi
English
Published 
2022-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i përforcuar me kordon teli -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik prej materialit termoplastik i përforcuar me tekstil -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i përforcuar me tekstil -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i veshur me gomë i përforcuar me spirale teli -Specifikimi
English
Published 
2022-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe kompletet e tubave - Tipi hidraulik i veshur me gomë i përforcuar me spirale teli - Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat fleksibël prej kauçuku dhe pajisjet bashkuese të tubit Tipi i ngjeshur me rrjetë teli metalike për përdorime hidraulike -Karakteristika
English
Published 
2010-10-06 
75 
45 € 
PDF
Blej
Tuba prej gize të farkëtueshme, rekorderi, aksesorë dhe bashkimet e tyre për tubacionet e gazit -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i përhapjes së lëngut gjatë tubit dhe mureve të tubit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Matja e fleksibilitetit dhe ngurtësia -Pjesa 2 : Provat e përkuljes në temperaturë nën ambienti (ISO 10619 -2 : 2011)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Matja e fleksibilitetit dhe ngurtësia -Pjesa 3 : Provat e përkuljes në temperature të lartë dhe të ulët (ISO 10619 -3 : 2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike -Vlerësimi i rezistencës së ozonit në kushte dinamike
English
Withdrawn 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat - Poliamidet - Kushtet e përshpejtimi të mostrave të provës
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Udhëzues për ekspozimin dhe vlerësimin e metaleve dhe lidhjeve ne sipërfaqën e ujit të detit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat – Filma dhe fletë - Përcaktimi i rezistencës bllokuese
English
Published 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikat – Fletë poliklorur vinili – Tipet, përmasat dhe karakteristikat – Pjesa 2: Fletë me trashësi më pak se 1 mm
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i kalciumit Bakrit, hekurit, potasiumit, magnezit, manganit, natriumit, nikelit dhe zinkut në pluhurat metalike të kobaltit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (ISO 11876 : 2010)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat - Fletë dy ose tri shtresore prej poli(metil metaksilati) - Metodat e provave
English
Withdrawn 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Plastikat – Dispersione fluoropolimere dhe lëndë të modeluara me derdhje dhe të ekstruduara – Pjesa 1: Sistemi i emërtimit dhe bazat për specifikimet
English
Withdrawn 
2016-02-18 
60 
38 € 
PDF
Blej
Plastikat – Dispersione fluoropolimere dhe lëndë të modeluara me derdhje dhe të ekstruduara – Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës dhe përcaktimi i vetive
English
Withdrawn 
2016-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Produktet gjysmë të përfunduara prej politetrafloroetileni (PTFE) - Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës dhe përcaktimi i vetive
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kapilje tip sustë -Seria e lehtë e çarë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat – Përcaktimi i transmetimit total të dritës tek meterialet e tejdukshme – Pjesa 2: Instrumenti me dopjo rreze drite
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje pluhur -metal të lubrifikuara -Përcaktimi i përbërjes së lubrifikantit -Metoda e ekstraksionit Soxhelet e modifikuar (ISO 13944 : 1996)
English
Published 
2016-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacione plastike dhe të sistemeve të mbetjeve - Tubat termoplastike - Përcaktimi i fleksibiliteitit unazor
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës për spërkatje bujqësore
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Prova hidrostatike (ISO 1402 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome të përforcuar për zbatime për ujë për përdorim të përgjithshëm - Specifikime (ISO 1403 :2005)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat – Kopolimerë të alkoolit të etilen/vinilit (EVOH) të modeluara me derdhje dhe të ekstruduara – Pjesa 1: Sistemi i emërtimit dhe bazat për specifikime
English
Withdrawn 
2016-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Plastikat – Kopolimerë të alkoolit të etilen/vinilit (EVOH) të modeluara me derdhje dhe të ekstruduara – Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës dhe përcaktimi i vetive
English
Published 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Materiale poliuretani si lëndë e parë– Përcaktimi i përmbajtjes së izocianatit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat – Materiale polivinil alkoole (PVAL) – Pjesa 1: Sistemi i emërtimit dhe bazat për specifikimet
English
Published 
2019-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Plastikat – Materiale polivinil alkoole (PVAL) – Pjesa 1: Sistemi i emërtimit dhe bazat për specifikimet
English
Withdrawn 
2016-02-18 
28 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat – Materiale polivinil alkoole (PVAL) – Pjesa 2: Përcaktimi i vetive
English
Withdrawn 
2019-02-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i viskozitetit të polimerit në solucion të holluar duke përdorur viskometrat kapilarë - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme -
English
Withdrawn 
2016-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i viskozitetit të polimerit në solucion të holluar duke përdorur viskometrat kapilarë - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme - Amendamenti 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012)
English
Published 
2016-02-18 
31 
29 € 
PDF
Blej
Metoda e matjes së depërtimit të hidrogjenit dhe përcaktimi i përthithjes dhe transporti i hidrogjenit në metale me një teknikë elektrokimike
English
Withdrawn 
2016-02-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i biodegradueshmërisë aerobike përfundimtare në tokë me matjen e oksigjenit të kërkuar në një respirometër ose të sasisë së dioksidit të karbonit të çliruar (ISO 17556:2012)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Saldimi -Udhëzues për kërkesat e cilësisë për trajtimin termik në lidhje me saldimin dhe proceset e lidhura me të
English
Withdrawn 
2016-10-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat – Përcaktimi i shkallës së disintegrimit të lëndëve plastike nën kushte të simuluara në një prove laboratorike
English
Published 
2019-02-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat – Përcaktimi i shkallës së disintegrimit të lëndëve plastike nën kushte të simuluara në një prove laboratorike
English
Withdrawn 
2010-10-06 
57 
38 € 
PDF
Blej
Materialet metalike – Prova e rrjedhjes në tërheqje njëaksiale –Metoda e provës (ISO 204:2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje jomagnetike në sipërfaqe për shtresa magnetike Matja e trashësis së veshjes-Metoda magnetike
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje jomagnetike në sipërfaqe për shtresa magnetike Matja e trashësis së veshjes Metoda magnetike
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tuba gome, të përforcuara me tesktil, për ajër të komprimuar -Specifikime (ISO 2398 : 2006)
English
Published 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Materialet metalike të gomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i masës vëllimore, përmbajtjes së vajit dhe porpozitetit të hapur
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Bokolla metaloqeramike -Përcaktimi i rezistencës radiale në shtypje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copët e tensionit provë (ISO 2740 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshjet metalike në shtresa metalike -Veshjet me depozitim elektrolitik dhe kimik -Rishikimi i metodave të disponueshme për të testuar lidhjen
English
Withdrawn 
2016-02-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Derdhjet prej poli(fenil eteri) (PPE) dhe materialet nxjerrëse - Pjesa 1 : Sistemi i projektimit dhe baza për specifikimet (ISO 15103-1:2000)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Plastikat - Modelimi i plastifikuar i poli(vinil kloridit) dhe materialet e nxjerrjes - Pjesa 2 : Pwrgatitja e mostrave tw provws dhe pwrcaktimi i vetive (ISO 2898-2 :1997)
English
Published 
2012-11-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike -Metodat e eskpozimit të dritës ndaj burimeve laboratorike -Përcaktimi i ndryshimeve në ngjyrë ,pamje dhe veti të tjera fizike (ISO 30013 : 2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
71 
45 € 
PDF
Blej
Metalurgjia e pluhurave -Fjalori
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i rezistencës tërthore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i rezistencës në përkulje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të papërshkrueshëm me metale të rënda -Përcaktimi i dendësisë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat - Përcaktimi i hirit - Metoda të përgjithshme
English
Published 
2012-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Veshje metalike -Matja e trashësisë së veshjes -Metodat spectrometrike me rreze x (ISO 3497 : 2000)
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) Pjesa 1 : Metoda e provës
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) -Pjesa 2 : Përgatitja dhe kalibrimi i blloqeve standard të provës (ISO 3738 -2 : 1988)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tuba kauçuku (gome) për rërë dhe zhavor Specifikimet (ISO 3861 : 1995)
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje metalike dhe veshjet tjera joorganike -Matja e trashësis së veshjes -Metodat interferometrike me multi rreze Fizeau
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të përgjithshëm -Metoda gravimetrike (ISO 3907 : 2009)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të patretshëm (i lirë) -Metoda gravimetrike (ISO 3908 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike -Përcaktimi i densitetit të dukshëm -Pjesa1 : Metoda me hinkë (ISO 3932 -1 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike, me përjashtim të pluhurave për metale të rënda -Përcaktimi i aftësisë shtrënguese në ngjeshjen njeasksiale (ISO 9327 : 2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar duke përjashtuar metalet e rënda -Kampionët e provës në lodhje (ISO 3928 : 1999)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i masës vëllimore nga ngjeshja (ISO 9353 : 2011)
English
Published 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pluhurat që perdorën në metalurgjinë e pluhurave -Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i përshkueshmërisë së fluidit (ISO 4022 : 1987)
English
Published 
2012-11-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe kompletet e tubave për avull -Metodat e provës (ISO 4023 : 2009)
English
Published 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i depërtushmërisë ndaj gazit (ISO 4080 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i kohës së rrjedhjes me anë të një hinke të kalibruar (harxhimmatës Hall)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 2 : Humbja e masës nga reduktimi i hidrogjenit (humbja e hidrogjenit)
English
Published 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përbërjes së oksigjenit me metodën e reduktimit -Pjesa 3 : Hidrogjen -oksigjen i reduktuar (ISO 4491 -3 : 1997)
English
Published 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i fortësisë dhe mikrofortesise së dukshme
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi matalografik i mikrostrukturës -Pjesa1 : Fotomikrografet dhe përshkrimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi metalografik i mikrostrukturës -Pjesa2 : Matja e madhësisë së kokrrizës WC
English
Published 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e shkrira me ngjyra, të karburizuara ose të karbonitrizuara -Përcaktimi dhe verifikimi i thellësisë së çimentimit me anë të provës së mikro -fortësisë
English
Withdrawn 
2012-11-09 
12 € 
PDF
Blej
Veshje metalike -Matja e trashësisë së veshjes -Metoda profilometrike
English
Published 
2016-02-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat - Fortësia dhe përshpejtuesit për rezinat epokside - Emërtimi (ISO 4597-1:1983)
English
Published 
2016-02-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe tuba fleksibël (markuç) për thithjen dhe shkarkimin e ujit - Specifikimi (ISO 4641:2010)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe tuba fleksibël (markuç) për thithjen dhe shkarkimin e ujit - Specifikimi (ISO 4641:2010)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Markuçë dhe bashkues markuçësh prej gome dhe plastike Metodat e matjes së përmasave të markuçëve dhe gjatësive të bashkuesve të tyre
English
Withdrawn 
2016-02-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat - Përcaktimi i vetive në tërheqje - Pjesa 3: Kushtet e provës për cipa dhe fletë
English
Published 
2012-11-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tuba gome ose plastike dhe bashkime tubash -Prova e shtytjes së presionit hidraulik pa përkulje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat Plastike -Tubat prej plastike të përforcuar me tekstil për ajër të komprimuar -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për avull të saturuar -Specifikimi (ISO 6134 : 2005)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Plastikat - Rezinat homo dhe kopolimere të klorur vinilit - Përcaktimi i mbetjes së monomerit të klorur vinilit - Metoda me gas kromotograf (ISO 6401:1985)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Përcaktimi i rezistencës së dizenfektimit të tunxhit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tuba dhe grupe tubash prej gome dhe plastike -Përforcimi me metal -Prova e impulsit hidraulik me përkulje (ISO 6802 : 2005)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tuba gome ose plastike due bashkime tubash -Prova e shtytjes së presionit hidraulik pa përkulje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave për tu përdorur në djegësat e lëndëve e djegëse të lëngëta -Specifikime
English
Withdrawn 
2012-11-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tyre për zbatime të shpimit me rrotullim dhe vibrim -Specifikime
English
Withdrawn 
2012-11-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Markuç dhe bashkues markuçesh plastikë për thithjen dhe shkarkimin nën presion të uletë të lëngjeve të naftës -Specifikimi
English
Withdrawn 
2010-10-06 
79 
45 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Prova në tërheqje -Pjesa 1 : Metoda e provës në temperaturë mjedisi (ISO 6892-1:2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i rezistencës në vakum (ISO 7233 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i rezistencës në vakum (ISO 7233 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike -Vlerësimi i rezistencës ozonit në kushte statike (ISO 7326 : 2006)
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat e korrozionit në atmosfera artificiale -Kërkesa të përgjithshëme
English
Withdrawn 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat – Polikarbonate (PC) të modeluara me derdhje dhe lëndë të ekstruduara - Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës dhe përcaktimi i vetive
English
Withdrawn 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Përcaktimi i korrozionit bimetalik në provat e korrozionit në mjedise të jashtme
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Provat e korrozionit në sforcim Pjesa 1 : Udhëzimi i përgjithshëm mbi procedurat e provës
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Provat e korrozionit në sforcim Pjesa 2 : Përgatitja dhe përdorimi i mostrave për provat në përkulje
English
Published 
2012-11-09 
12 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Provat e korrozionit në sforcim Pjesa 3 : Përgatitja dhe përdorimi i mostrave të përkulura në form U -je
English
Published 
2012-11-09 
12 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Prova e korrozionit në sforcim -Pjesa 4 : Përgatitja dhe përdorimi i mostrave për provat në tërheqjen njëaksiale
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Provat e korrozionit në sforcim Pjesa 5 : Përgatitja dhe përdorimi i mostrave në në formë C -je
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të metaleve të rënda -Përgatitja e mostrave për analiza kimike për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit (ISO 7625 : 2006)
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike -Përcaktimi i gërryerjes të veshjes se brendëshme
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Raportet e presionit të padepërtueshmërisë dhe të shpërthimit për projktimin e presionit të punës
English
Published 
2016-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat - Fletë polimetil metaksilati - Tipet. përmasat dhe karakteristikat - Pjesa 1: Fletë të derdhura
English
Published 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Plastikat - Fletë polimetil metaksilati - Tipet. përmasat dhe karakteristikat - Pjesa 2: Fletë të ekstruduara dhe të kalandruara
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe/ose plastikës për sprucimin me ajër të bojës -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tubat e gome dhe prej plastike -Metodat e provës për ndezshmërinë
English
Withdrawn 
2012-11-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Përcaktimi i qëndrueshmërisë elektrike dhe përçueshmërsë (ISO 8031 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave -Pova e përkulshmërisë e kombinuar me provën e impulsit hidraulik (prova gjysëm omega)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike -Përcaktimii i bashkimit ndërmjet pjesëve përbërëse (ISO 8033 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
57 
38 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe aliazheve -Termat dhe përkufizimet bazë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
28 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat - Përcaktimi i forcës në tërheqje deri në këputje
English
Withdrawn 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat – Lëndë polimetil metakrilate (PMMA) për modelim me derdhje dhe me esktrudim – Pjesa 2: Përgatitja e mostrave të provës dhe përcaktimi i vetive
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i përhapjes së lëngut gjatë tubit dhe mureve të tubit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome dhe plastike dhe kompletet e tubave Përcaktimi i përhapjes së lëngut gjatë tubit dhe mureve të tubit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
43 
34 € 
PDF
Blej
Tubat fleksibël prej gome dhe plastike dhe garniturat e tubave -Fjalor (ISO 8330 : 2007)
English
Published 
2016-02-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Metale dhe lidhje - Prova e korrozionit atmosferik - Kërkesa të përgjithshme (ISO 8565:2011)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kapilje tip sustë -Seria e rëndë e çarë
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat – Rrëshirat fenolike – Përcaktimi i reaktivitetit mbi një pjatë prove B-transformuese
English
Published 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat - Rrëshirat fenolike - Përcaktimi i përmbajtjes së ekzametilenetetraminit - Metoda Kjeldahl dhe metoda e acidit perklorik
English
Published 
2010-08-10 
30 
29 € 
PDF
Blej
Tekstile të qelqëzuara Fillshkuese -Prodhimi i mostrave të provës dhe përcaktimi i forcës tendosëse (tërheqëse) të fillkueseve të imprenjuara (ISO 9163 : 2005)
English
Published 
2016-02-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastika - Ngurtësuesit e rrëshirës epokside - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit në grupet amine parësore. dytësore dhe tretësore
English
Published 
2023-10-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (SESN) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit në Ndërtesa (SKAN) - Pjesa 2: Kushtet mjedisore
English
Published 
2023-10-02 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë elektrike
English
Published 
2023-10-02 
52 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesate EMC-së, kushtet dhe struktura e provës
English
Published 
2023-10-02 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesat e EMC-së për HBES/BACS të përdorura në mjedise banimi, tregtare dhe të industrisë së lehtë
English
Published 
2023-10-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sisteme elektronike të shtëpisë dhe ndërtesave (HBES) dhe sistemet e automatizimit dhe kontrollit të ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesat EMC për HBES / BACS të përdorura në mjediset industriale
English
Published 
2022-01-10 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tuba gome e plastike - Vlerësimi i rezistencës së ozonit në kushte dinamike (ISO 10960:2017)
English
Published 
2022-01-10 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës për spërkatje bujqësore (ISO 1401:2016)
English
Published 
2022-01-10 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tubat prej gome të përforcuar për zbatime për ujë për përdorim të përgjithshëm - Specifikime (ISO 1403:2019)
English
Withdrawn 
2022-11-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Plastikat - Rrëshirat e lëngshme - Përcaktimi i densitetitme metodën e piknometrit
English
Withdrawn 
2022-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i tendencës së përbërjeve dhe produkteve me bazë me homopolimerë dhe kopolimerë të vinil kloridi për të çliruar klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)
English
Published 
2022-01-10 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tuba gome, të përforcuara me tesktil për aplikimin e ajrit të kompresuar - Specifikimet (ISO 2398:2016)
English
Withdrawn 
2022-01-10 
27 
28 € 
PDF
Blej
Tuba plastike - Tuba prej plastike të përforcuar me tekstil për aplikimin e ajrit të kompresuar - Specifikimet (ISO 5774:2016)
English
Published 
2022-01-10 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe bashkues tubash për kalimin e avujve të ngopur - Specifikimet (ISO 6134:2017)
English
Published 
2022-01-10 
27 
28 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe bashkues tubash për përdorim në lëndët djegëse - Specifikime (ISO 6806:2017)
English
Published 
2022-01-10 
31 
29 € 
PDF
Blej
Materiale metalike - Verifikimi dhe kalibrimi i makinave të provës statike njëaksiale - Pjesa 1: Makina të provës në shtypje dhe tërheqje - Verifikimi dhe kalibrimi i sistemit të matjes së forcës (ISO 7500-1:2018)
English
Published 
2022-01-10 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe plastike dhe bashkuesit e tubave - Shkalla e provës dhe presioni i flakës ndaj presionit maksimal të punës (ISO 7751:2016)
English
Published 
2022-11-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat plastike për transportin e fluideve nën presion - Praktika e minierave - Metoda e llogaritjes për dëmtimin kumulativ
English
Published 
2022-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Bashkueset prej polivinil kloridi të pa plastifkuar (PVC - U) për ngarkesë fundore me fole të dyfishtë - Metoda e provës për hermeticitetin dhe sforcimin kur i nënështrohen përkuljes dhe pres
English
Published 
2022-11-09 
78 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për zbatime industriale - Akrilonitril - butadien - stireni (ABS). polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC - U) dhe polivinil kloridi i kloruar (PVC - C) - Specifikimet për komponentët dhe sistemin - Seritë metrike
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Published 
2022-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me kundërlidhje ( PE - X ) - Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2022-11-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me lidhje të kundërt (PE - X) - Pjesa 3 : Pajisjet
English
Published 
2022-11-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bakër i farkëtuar dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i gjurmëve të mbetura - Prova me Nitrat Mërkuri (I)
English
Published 
2022-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikat - Percaktimi i fortesise -Pjesa 2: Fortesia Rockwell (ISO 2039-2:1987)
English
Published 
2022-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikat- percaktimi i shkalles te transmetimit te gazit per filmat dhe fletet e holla nen presionin atmosferik-Metoda manometrike (ISO 2556:1974)
English
Published 
2022-11-09 
24 
26 € 
PDF
Blej
Plastikat - Percaktimi i limitit te kohës së temperaturës pas ekspozimit të zgjatur të nxehtësisë (ISO 2578:1993)
English
Published 
2022-11-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bakër - Prova e dobësimit me hidrogjen
English
Published 
2022-11-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - komponente Plastikat - Përcaktimi i dimensioneve (ISO 3126:2005)
English
Published 
2022-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Matja e rezistencës së materialeve plastike përçuese (ISO 3915:2022)
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Përcaktimi i indeksit të thyerjes
English
Published 
2022-01-10 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tuba plastikë dhe komplete tubash për thithjen dhe shkarkimin e lëngjeve të naftës nën presion të ulët - Specifikimi (ISO 6808:2014)
English
Published 
2022-01-10 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe plastike dhe bashkuesit e tubave - Përcaktimi i rezistencës në vakum (ISO 7233:2021)
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakordet plastike - Përcaktimi i patejdukshmërisë
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transportin e ujit për konsum nga njerëzit - Vlerësimi i zhvendosjes - Përcaktimi i vlerës së zhvendosjes të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre - të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre -
English
Published 
2022-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Materiale metalike - Kalibrimi i sistemeve ekstensometër që përdoren në provën njëaksiale Korigjim teknik 1 (ISO 9513:2012/Cor 1:2013)
English
Published 
2022-11-09 
59 
38 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Kalibrimi i ekstensiometrave që përdoren në provën njëaktëshe
English
Published 
2022-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj djegies së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e djegies me flakë të vogël - Amendamenti 1: Mostrat (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj ndezjes së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e ndezjes me flakë të vogël (ISO 9773:1998)
849 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim