Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-20
Time: 12:59


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzim për pajisjen që synon të rrisë sigurinë për parandalimin e shpërthimeve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lende djegese te ngurta -Percaktimi i karbonit, hidrogjenit dhe azotit, tepergjithshem -Metoda instrumentale
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut -Procedura hap pas hapi për proven e peshoreve statike
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Për minierat – Udhëzime për metodat e verifikimit të përmasave për transmesione me dhëmbë për zinxhirët e konvejerëve
English
Published 
2022-08-22 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kullat e aksesit celular dhe të punës të bëra nga elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, kërkesat e sigurisë dhe performancës
English
Published 
2022-08-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për murin e jashtëm dhe betoni - Pjesa 1: Klasifikimi
English
Withdrawn 
2017-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2023-06-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2020-09-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Prodhime prej guri natyral Punim guri me përmasa Kërkesa
English
Published 
2022-08-22 
79 
45 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit të gurëve natyral -Përcaktimi I rezistënces ndaj kristalizimit të kryprave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i forcës së përkuljes ndaj ngarkesës së përqëndruar
English
Published 
2010-04-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Litarë me fije të përdredhur për puset e minierave
English
Published 
2010-04-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 7 : Litarë me thurje të bllokuar për puset e minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Gurë natyralë -Kriteret e emërtimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
104 
51 € 
PDF
Blej
Gurë natyralë -Kriteret e emërtimit
English
Published 
2017-08-01 
44 
34 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë dhe metodat e provave
English
Published 
2017-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë për kufijtë e pozicionimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Guret natyral -Terminologjia
English
Published 
2022-08-22 
53 
38 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
English
Published 
2022-08-22 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për punime të përkohshme - Pjesa 2: Informacion për materialet
English
Published 
2022-08-22 
10 € 
PDF
Blej
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
English
Published 
2022-08-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
English
Published 
2022-08-22 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për punime të përkohshme - Skela me shtylla për mbajtje ngarkesash të realizuara me elementë të parafabrikuar - Metodat e veçanta të projektimit strukturor
English
Withdrawn 
2010-02-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e flakes -Kërkesat për performancen , metodat e provave dhe kufijtë për perdorimin
English
Published 
2017-08-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pigmente për ngjyrimin e materialeve të ndërtimit me bazë çimento dhe/ose gëlqere -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze -Përcaktimi i regjimit të thyerjes -Pjesa 1 : Përcaktimi i vlerës së thyerjes të emulsioneve kationike të bitumit Metoda e mbushesit me minerale
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i forcës së përkuljes ndaj një momenti konstant
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2023-06-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Withdrawn 
2022-08-22 
10 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Withdrawn 
2022-08-22 
13 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Published 
2022-08-22 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa1: Specifikime të produktit
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa 2: Vlerësimi me anë të llogaritjes ose të provës
English
Published 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda e testimit te gureve natyral -Përcaktimi I ngarkese së shkatërrimit të vrimave lidhese
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natyral -Percaktimi I karakteristikave gjeometrike në njesitë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2017-08-01 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar "fr"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 3 : Mbrojtja prej mbylljes kundrazjarrit "d"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 8 : Mbrojtja me anë të zhytjes në leng ''K''
English
Published 
2023-06-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 11: Rezistenca ndaj tretësve (provë fërkimi)
English
Published 
2023-06-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metale të veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave të zhveshur
English
Published 
2023-06-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 18 : Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
English
Published 
2023-06-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të ekspozimit në atmosferë
English
Published 
2023-06-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
English
Published 
2023-06-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 6 : Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 1: Kërkesat
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 10: Metoda për verifikimin e mënyrave të fillimit
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 11: Përcaktimi i transmetimit të detonimit
English
Published 
2022-08-22 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 12: Specifikimet e kapacitetit të kapsollës me ngarkesa dytësore
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 13: Përcaktimi i dendësisë
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 14: Përcaktimi i shpejtësisë së detonimit
English
Published 
2022-08-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 15: Llogaritja e vetive termodinamike
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 16: Zbulimi dhe matja e gazeve helmues
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë termike të lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 3: Përcaktimi i ndjeshmërisë së fërkimit të lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 4: Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj goditjes i lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ujit
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 6: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj presionit hidrostatik
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 7: Përcaktimi i sigurisë dhe besueshmërisë në temperatura ekstreme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit dhe madhesia maksimale e rritjes së presionit te gazeve dhe te avujve -Pjesa 1 : Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i përthithjes së ujit në presion atmosferik
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Eksplozivë për përdorime civile - Pjesa 1: Terminologjia
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Pjesa 3: Informacioni që duhet të jepet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij për përdoruesin
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natyral -Percaktimi I rezistences ndaj vjetrimit nga veprimi I SO2 në prani të lagështisë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Shtesat minerale në bazë karbonatesh - Përcaktimi i reaktivitetit - Metoda e titrimit potenciometrik me acid hidroklorik
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 1: Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit të reve të pluhurit Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 2: Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit së reve të pluhurit (dp/dt)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 2 : Prcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes (dp/dt) max i reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese reve të pluhurit - Pjesa 3: Përcaktimi kufirit më të ulët shpërthyes të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 3 : Përcaktimi i kufirit më të ulët të shpërthimit LEL të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 4: Përcaktimi i përqendrimit kufi të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit e reve të pluhurit Pjesa 4 : Përcaktimi i kufijve të përqendrimit të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për gurët natyral - Përcaktimi i rezistencës ndaj vjetrimit nga goditja termike
English
Published 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natral -Përcaktimi I moduleve elastike dinamike të elasticitetit (nëpermjet matjes se frekuencës rezonante fondamentale)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për guret natyral -Percaktimi I rezistencës ndaj vjetrimit nga mjegulla e kripes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për guret natyral -Percaktimi i fortësisë Knoop
English
Published 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për guret natyrale -Përcaktimi i rezistencës ndaj rreshqitjes me anë te testuesit me lavjerrës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Published 
2020-09-01 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sisteme mbrojtëse me anë të nxjerrjes së ajrit gjatë shpërthimit të pluhurave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi temperatureës të vetëndezjes së gazrave dhe avujve
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i përhapjes së tingullit
English
Published 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i koeficientit të zgjerimit linear termik
English
Published 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i koeficientit të zgjerimit linear termik
English
Published 
2010-02-11 
52 
38 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 2: Pengesat inerte të mbajtësave ose ullukëve të ujit
English
Published 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 4: Sistemet automatike zjarrfikëse për makinat për kthimin e goditjes së flakës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar Terminologjia dhe klasifikimi
English
Published 
2022-08-22 
60 
38 € 
PDF
Blej
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 1: Specifikime të produktit
English
Published 
2022-08-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 2: Provat dhe vlerësimi
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Gurë natyral -Blloqet e paperpunuara -Kërkesat
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punimeve gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
English
Published 
2022-08-22 
54 
38 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metodat e proves te gurit natyral -Pllakat anësore me perpunim te ashper -Kerkesat
English
Published 
2022-08-22 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Përpunimi i dheut me vibrim
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kufirit të përqëndrimit të oksigjenit (LOC) për gazrat dhe avujt e djegshëm
English
Published 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Dispozitat e shkarkimit të shpërthimit
English
Published 
2010-04-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i absorbimit të ujit nga mineralet e palidhur
English
Published 
2010-04-13 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i trashësisë së sipërfaqes minerale të palidhur për sheshet (hapësirat) e jashtme sportive
English
Published 
2010-04-13 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i fortësisë së sipërfaqeve prej turfi (qilim bari) natyral dhe sipërfaqeve prej mineralesh të pa lidhur për sheshet e jashtme sportive
English
Published 
2010-04-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i përbërjes dhe formës së pjesëshme të sipërfaqes minerale të palidhur për sheshet sportive të jashtme
English
Published 
2010-04-13 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i përmbajtjes së ujit në sipërfaqet minerale të palidhura për sheshet sportive të jashtme
English
Published 
2010-02-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi në minierat nen tokë Pajisjet dhe sistemet mbrojtese për kapjen e gazeve shpërthyese të minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatoreve në atmosferat shpërthyese potenciale
English
Published 
2020-09-01 
54 
38 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatorëve që punojnë në atmosfera potencialisht shpërthyese
English
Published 
2010-02-11 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e mbrojtjes për rastet kundër shpërthimit të gazit
English
Published 
2010-02-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme izoluese të shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makina dhe montime për shpërthimin dhe përpunimin e gurëve natyror -Siguria Kërkesa për sharrat me fije diamanti
English
Published 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makina dhe impiante për miniera dhe përpunimin mekanik të gurëve natyror Siguria -Kërkesa për makinat automate me zinxhir dhe rrip transmesioni
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
English
Published 
2023-06-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
English
Published 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut të pajisjeve jo elektrike dhe përbërësve të destinuar për t'u përdorur në atmosfera shpërthyese
English
Published 
2010-02-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Metodologjia për vlerësimin e sigurisë funksionale të sistemeve mbrojtëse për atmosfera më shpërthim potencial
English
Published 
2022-08-22 
59 
38 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Drenimi vertikal
English
Published 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar -Pllaka të moduluara për dysheme dhe shkallë (të brendëshme dhe të jashtëme)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar -Pllaka dhe produkte të prera në përmasa për syprina tavoline në tualet dhe kuzhina
English
Withdrawn 
2017-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit dhe madhesia maksimale e rritjes së presionit te gazeve dhe te avujve -Pjesa 1 : Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit
English
Published 
2023-06-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Devijuesit e eksplozionit (shpërthimit)
English
Published 
2023-06-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Valvolat e izolimit të përplasjes të eksplozionit (shpërthimit)
English
Published 
2023-06-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes ndaj zjarrit të shtresave të pluhurit
English
Published 
2023-06-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet e punimeve të përkohshme - Ekzekutimi - Kërkesat për prodhim
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Percaktimi I kufijve te shperthimit të gazeve dhe të avujve
English
Published 
2020-09-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kufijve të shpërthimit dhe përqëndrimi kufizues i oksigjenit (LOC) për gazrat e djegshëm dhe avujt
English
Published 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per gurë natyral -Percaktimi i koeficientit të ujëthithjes me kapilaritet
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i rezistencës në shtypje një aksiale
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i dendësisë reale dhe të dukshme dhe porozitetit të përgjithshëm dhe të hapur
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje automatike të projeksionit elektrostatik të pluhurit të veshjeve të padjegshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
80 
45 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive Pjesa 17 : Kontrolli dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
77 
45 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive Pjesa 28 : Mbrojtja e pajisjeve dhe sistemeve të transmetimit që përdorin rrezatim optic
English
Published 
2010-04-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikim për vjarat minerale izoluese që nuk përdoren për kabllot me tubacione vaji
English
Published 
2010-04-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 1 : Kabllot
English
Published 
2010-04-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 2 : Pikat fundore
English
Published 
2010-04-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Vjara minerale izolues -Metodat për përcaktimin e 2 -furfural dhe përbërjet e lidhur me të
English
Withdrawn 
2010-02-11 
88 
48 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm Pjesa 14 : Përzgjedhja dhe instalimi
English
Withdrawn 
2010-04-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot termoçift minerale të izoluara dhe termoçiftet
English
Published 
2010-04-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Vjara minerale izolues -Përcaktimi i viskozitetit kinematik në temperaturat shumë të ulëta
English
Published 
2022-08-22 
48 
36 € 
PDF
Blej
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 1: Xhuntot për tubat - Kërkesat dhe procedurat e provës
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat e përkohëshme dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 3: Bazamentet e sheshta dhe bokullat - Kërkesat dhe procedurat e provës
English
Published 
2023-06-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 10: Rezistencë ndaj bllokimit të bojrave dhe llaqeve në dru
English
Published 
2023-06-30 
13 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet veshëse dhe sistemet veshëse për pjesën e jashtme të drurit - Pjesa 11: Vlerësimi i përfshirjes së ajrit /mikro shkumave në shtresat e veshjes
English
Withdrawn 
2017-08-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Bojra dhe vernikë -Materjalet lyerëse dhe metodat e lyerjes të pjesës së jashtëme të drurit -Llogaritja e depërtueshmërisë së ujit likuid
English
Published 
2023-06-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e veshjes dhe sistemet e veshjes për dru të jashtëm - Pjesa 7: Vlerësimi i rezistencës ndaj ngjyrosjes së nyjeve të veshjeve të drurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së mbërthyesve mekanikë - Metoda statike e proves
English
Withdrawn 
2010-04-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Plastika të përforcuara me qelqin tekstil -Paranjomës përbërësit për derdhje dhe materialet e shtresuara (laminatet) -Përcaktimi i përmbajtjes së qelqit tekstil dhe mbushjes minerale -Metoda e kalçinimit
English
Withdrawn 
2017-08-01 
41 
34 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe -Mbrojtja nga korrozioni e strukturave prej çeliku nëpërmjet sistemeve mbrojtës me bojë -Pjesa 5 : Sistemet mbrojtës me bojë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Specifikime për shiritat e konvejerëve për përdorim të përgjithshëm të cilët jane prej tekstili e veshur me gomë ose me material plastik
English
Published 
2017-08-01 
67 
42 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e flakes -Kërkesat për performancen , metodat e provave dhe kufijtë për perdorimin
English
Published 
2017-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 1 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit (ISO/TS 17892 -1 : 2004)
English
Published 
2017-08-01 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 2 : Përcaktimi i masës vëllimore të një toke me kokërriza të imta (ISO/TS 17892 -2 : 2004)
English
Published 
2017-08-01 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 3 : Përcaktimi i masës vëllimore të grimcave Metoda e piknometrit (ISO/TS 17892 -3 : 2004)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat prej tekstili të konvejerëve -Shiritat prej tekstili të konvejerëve - Qëndrueshmëria në ngjitje e elementëve përbërës - Metodat e provës
English
Withdrawn 
2017-08-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe Percaktimi i densitetit Pjesa 1 : Metoda me piknometër
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat prej tekstili të konvejerëve Testimi në tërheqje për të gjithë trashësinë Pjesa 1 : Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje, i zgjatimit në këputje dhe i zgjatimit në një ngarkesë referimi (ISO 283 -1 : 1999)
English
Published 
2017-08-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëngje pastrues – Vlerësimi i ngjyrës sipas shkallës Gardner të ngjyrës – Pjesa 1: Metoda vizuale
English
Published 
2017-08-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëngje pastrues – Vlerësimi i ngjyrës sipas shkallës platin-kobalt – Pjesa 1: Metoda vizuale
English
Withdrawn 
2017-08-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e përgjithëshme të provave për pigmentet dhe shtesat e tyre Përcaktimi i sulfateve, klorureve dhe nitrateve të tretshme në ujë (ISO 787 -13 : 2002)
English
Withdrawn 
2017-08-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e përgjithshme të provës për pigmentet dhe shkrirësit /përhapësit -Pjesa 14 : Përcaktimi i rezistivitetit të ekstraktit të ujshëm
English
Published 
2017-08-01 
118 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Published 
2017-08-01 
101 
51 € 
PDF
Blej
Përgatitja e shtresave të çelikut përpara aplikimit të bojrave dhe produkteve të ngjashme me to -Vlerësimi vizual i pastërtisë së sipërfaqes -Pjesa 1 : Shkallët e ndryshkut dhe përgatitja e ndryshkut nga substratet e çelikut të paveshur pas zhvendosjes tërësore të veshjes së mëparshme
English
Withdrawn 
2017-08-01 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pergatitja e shtresave të çelikut përpara përdorimit të bojrave dhe produkteve që lidhen me to -Provat për vlerësimin e pastërtisë së sipërfaqes -Pjesa 2 : Përcaktimi laboratorik i klorureve në sipërfaqet e pastra
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së mbërthyesve mekanikë -Metoda statike e proves
English
Withdrawn 
2017-08-01 
95 
48 € 
PDF
Blej
Atmosfera me fuqi të madhe eksploduese -Zbatimi i sistemeve të cilësisë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Metodat për vlerësimin e precipitimeve në formë flokësh që përdoren në përgatitjen e qymyrit -Pjesa 1 : Parametrat bazë
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Metodat për vlerësimin e precipitimeve në formë flokësh që përdoren në përgatitjen e qymyrit -Pjesa 2 : Precipitimeve në formë flokësh si ndihmës filtri në sistemet rotulluse të fëltrimit me vakum
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje shpimi me bërthamë diamanti fije teli -Sistemi A -Pjesa 1 : Njësitë metrik
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje shpimi me bërthamë diamanti fije teli -Sistemi A -Pjesa 2 : Njësitë në inç
English
Published 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje shpimi me bërthamë diamanti fije teli -Sistemi CSSK
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet-Përcaktimi i açetoneve të tretëshme(substancave rëshinore) në ekstraktin e tretshëm të benzolit
English
Published 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese guri -Pajisje shpuese prej çeliku të filetuara në formë litari, për shpim me goditje, përmasa nominale 22 mm deri 38 mm
English
Published 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese shkëmbi fileto në formë litari sipas dorës së majtë
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Rripa transportues Karakteristikat e mbulesave Klasifikimi
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut Përcaktimi i humbjes së masës të materialit në teresi gjatë tharjes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plimbit, sulfidit të zinkut Përcaktimi i përmbajtjes së bakrit -Metoda titrimetrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i vetive plastike -Metoda me plastometër Gieseler me moment përdredhës kostant
English
Withdrawn 
2010-02-11 
54 
38 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut -Përcaktimi i i floririt dhe argjendit -Metoda spektrometrike e absorbimit të flakes atomike dhe metoda gravimetrike e analizës së lëndës djegëse
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të bakrit -Përcaktimi i bakrit Metoda elekrogravimetrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Për minierat -Njësitë bashkuese në formë unaze për transportierët me zinxhir
English
Published 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të plumbit -Përcaktimi përmbajtjes së plumbit Titrimi i tërthortë i EDTA mbas precipitimit të sulfidit të plumbit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i florit të përgjithshëm të qymyrgurit, koksit dhe të hirit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Klasifikimi i qymyreve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Fjalori Pjesa 1 : Termat për përgatitjen e qymyrgurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Pjesa 2 : Termat në lidhje me marjen e mostrës, provat dhe analizat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut -Përcaktimi i zinkut Metoda titrimetrike EDTA/ këmbim -jon
English
Published 
2010-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të plumbit Përcaktimi i përmbajtjes së argjendit dhe arit -Metoda spektrometrike e absorbimit të flakes atomike dhe e analizës së lëndës djegëse duke përdorur skorifikimin dhe provën e flakes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut -Përcaktimi i i kufijve të lagështisë së transportueshme -Metoda e rrjedhshmerisë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, zeherorit të zinkut -Metoda eksperimentale për kontrollin e saktësisë së mostrës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
49 
36 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut Saktësia dhe zhvendosja e teknikave së matjes së masës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut -Përcaktimi i zinkut Metoda titrimetrike EDTA dhe nxjerrja e solventit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, nikelit dhe zinkut Metoda eksperimentale për kontrollin e zhvendosjeve të mostrës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut Përcaktimi i masës së metalit në një pjesë
English
Published 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të plumbit Përcaktimi i përmbajtjes së plumbit Metoda e titrimit EDTA pas tretjes së acidit
English
Published 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut Metoda e titrimit EDTA dhe precipitimi hidroksid
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Udhëzues për marjen e mostrës në shtresat e qymyrgurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut Përcaktimi i përmbajtjes së argjendit Metoda spektrometrike e absorbimit të flakes atomike dhe shpërbërja e acidit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut Përcaktimi i përmbajtjes së argjendit dhe arit -Metoda spektrometrike e absorbimit të flakes atomike dhe e analizës së lëndës djegëse duke përdorur skorifikimin dhe provën e flakes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Koncentrate të sulfidit të zinkut Përcaktimi i përmbajtjes së arit Metoda spektrometrike e absorbimit të flakes atomike / shpërbërja e acidit/ nxjerrja e solventit
English
Published 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i formave të squfurit
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shpim guri -Shpimi rrotullues shtagat e shpimit dhe shpimi rrotullues punto për shpim në të thatë përmasat e bashkimit
English
Published 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë Shtagat e shpimit me bashkim konik për shpim me goditje
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë Pajisje për zgjatjen e daltave shpuese për shpime me goditje në vrimë të thellë -Pajisjet e përforcuara me fileto në krah të kundërt 1 l/16 dhe 1 l/4 në (27 dhe 32 mm)
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë -Pajisje për zgjatjen e daltave shpuese për shpime me goditje në vrimë të thellë -Pajisjet e përforcuara me fileto në krah të kundërt 1 I/Z te 2 I/Z në (38 dhe 64 mm)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Rripa transportues - Mjedisi i provës dhe periudhat e kondicionimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i metaleve të ekstraktueshëm në acidin hidroklorik të zbutur
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Rripa transportues Specifikime për rripa transportues me konstruksion tekstil të mbuluara me gomë ose plastikë për minierat e nëndheshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Qymyr -Percaktimi i peshës volumore
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Rripa transportues me mbulesë tekstili - Gjerësia dhe gjatësia
English
Withdrawn 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Rripa transportues Marrja e mostrës
English
Published 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Klasifikimi në tipe mbi bazën e përbajtjes totale të lagështirës dhe prodhimit të katranit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë -Kërkesat teknike për livrim
English
Published 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë Përbërësit e fibrës Karakteristikat dhe provat
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Tel me damarë në formë litari për ngritje në minierë -Përbërjet izoluese, lubrifikuesit dhe veshjet e shërbimit -Karakteristikat dhe provat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i azotit Metoda Kjeldahl gjysëm mikrometrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i squfurit të përgjithshëm Metoda Eschka
English
Withdrawn 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Rripa transportues - Karakteristikat e aftësisë ndezëse shkalla laboratorike - Kërkesat dhe metoda e provës
English
Published 
2010-02-11 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese, me bërthamë diamanti, rrotulluese -Sistemi A Pjesa 1 : Njësitë metrike
English
Published 
2010-02-11 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese, me bërthamë diamanti, rrotulluese -Sistemi A Pjesa 2 : Njësitë në inç
English
Published 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese, me bërthamë diamanti, rrotulluese -Sistemi B Pjesa 1 : Njësitë metrike
English
Published 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese, me bërthamë diamanti, rrotulluese -Sistemi B Pjesa 2 : Njësitë në inç
English
Published 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Përcaktimi i përmbajtjes së lagështirës -Pjesa e 1 : Metoda indirekte gravimetrike për lagështirën e përgjithshme
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Përcaktimi i përmbajtjes së lagështirës -Pjesa e 2 : Metoda indirekte gravimetrike për lagështirën në mostrat e analizës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Metodat e marjes së mostrës Pjesa 1 : Marja e mostrës për përcaktimin e përmbajtjes së lagështirës dhe për analiza të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Metodat e marjes së mostrës Pjesa 2 : Përgatitja e mostrës për përcaktimin e përmbajtjes së lagështirës dhe për analiza të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet - Përcaktimi i lëndës së avullueshme në mostrat e analizave - Pjesa 1: Metoda me dy kulla
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet -Përcaktimi i dendësisë relative reale dhe dendësisë relative të dukshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet - Përcaktimi i acideve humike (organike)
English
Published 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Për minierat -Shufra kruajtëse për konvejerët me zinxhirë
English
Published 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Për minierat Transmesione me dhëmbë për konvejerët me zinxhirë
English
Published 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kavo me tela spirale të mbyllur për ngritjen në minierë -Kërkesat teknike të shpërndarjes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i lëndës minerale
English
Published 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i karbonit dhe hidrogjenit Metoda me djegie në temperatureë të lartë
English
Published 
2010-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Zinxhir çeliku me tërheqje të madhe (hallkë rrethore) për transportierët me zinxhir dhe gërmuesit e qymyrit
English
Published 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i karbonit dhe hidrogjenit Metoda Liebig
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet -Përcaktimi i nxjerjes(prodhimit) të katranit, ujit, gazit dhe mbetjeve të koksit nga distilimi në temperaturë të ulët
English
Published 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tela çeliku të pa lidhur për kabllo tip sond, për ngritjen në minierë Specifikime
English
Published 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë Bishta (instrumenti) integrale
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë Punto çeliku në formë shufre bosh, gjashtëkëndore dhe të rrumbullakëta
English
Published 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese për gurë Bishtet unazor të farkëtuara dhe bokollat e mandrinove përkatëse për dalta shpimi gjashtëkëndore boshe -Pajisje shpuese për gurë Bishtet unazor të farkëtuara dhe bokollat e mandrinove përkatëse për dalta shpimi gjashtëkëndore boshe
English
Published 
2010-02-11 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje shpuese, me bërthamë diamanti, rrotulluese -Sistemi C
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut Përcaktimi i lagështisë higroskopikenë kampionin e analizave Metoda gravimetrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet - Përcaktimi i nxjerjes(prodhimit) të ekstraktit të tretshëm të benzolit - Metoda gjysëm-automatike
English
Published 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tela çeliku të pa lidhur rrethor për kabllot mbështjellëse në minierë me spirale të mbyllur Specifikime
English
Published 
2020-10-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe -Mbrojtja nga korrozioni e strukturave prej çeliku nëpërmjet sistemeve mbrojtës me bojë -Pjesa 2 : Klasifikimi i mjediseve
English
Withdrawn 
2020-10-20 
15 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova - Provat në shesh - Pjesa 1: Koni elektrik dhe prova e depertimit të pienzokonit - Korragjenta teknike 1 (ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
51 
38 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 1: Testi Electrical cone and piezocone penetration (ISO 22476-1:2012)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
63 
42 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 4: Testi Ménard pressuremeter (ISO 22476-4:2012)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
45 
34 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 5: Testi Flexible dilatometer (ISO 22476-5:2012)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 6: Testi i matjes së presionit të vetvetishëm (ISO / FDIS 22476-6: 2018)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 8: Testi i matësit të presionit të zhvendosjes së plotë (ISO / FDIS 22476-8: 2018) 1 të gjetura, faqe 1 nga 1 1
English
Published 
2023-09-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Pjesa 36: Pajisje jo-elektrike për atmosferat shpërthyese - Metoda bazë dhe kërkesat - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 80079-36:2016/Cor 1:2019)
English
Published 
2023-09-20 
191 
61 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Published 
2023-09-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 20-2: Karakteristikat e materialit - Metodat e testimit të pluhurave të djegshëm - Korrigjim Teknik 1 (ISO/IEC 80079-20-2:2016/Cor 1:2017)
English
Published 
2023-09-20 
111 
51 € 
PDF
Blej
Atmosferat potencialisht shpërthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi i energjisë minimale të ndezjes së përzirjeve pluhur/ajër
English
Published 
2023-09-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 38: Pajisjet dhe përbërësit në atmosfera shpërthyese në minierat nëntokësore (ISO/IEC 80079-38:2016)
English
Published 
2023-09-20 
130 
55 € 
PDF
Blej
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 38: Pajisjet dhe përbërësit në atmosfera shpërthyese në minierat nëntokësore (ISO/IEC 80079-38:2016)
262 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim