Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-20
Time: 13:21


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës - Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 2: Metoda për zbulimin kualitativ (ISO/TS 15216-2:2013, Corrected Version 2013-05-01)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe materialeve për ushqimin e kafshëve – Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime – Prova e performances për ciklet termike
English
Published 
2016-07-25 
52 
38 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime - Zbulimi i tipit A,B,C dhe F të C botulines që prodhon neurotoksinë(ISO/TS 17919:2013)
English
Withdrawn 
2016-01-11 
42 
34 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin,numërimin dhe serotipimin e Salmonellës - Pjesa 3:Udhëzimet për serotipimin e Salmonellës spp. (ISO/TR 6579-3:2014)
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Reduktimi i sasisë së mostrës për analizën e mykotoksinave - Krahasimi midis bluarjes në të thatë dhe përzierjes në trajtë pezullie
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit - Pjesa 15: Përcaktimi i 1,3-butadiene në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Zbulimi i alergeneve në ushqim nëpërmjet metodës imunologjike - Pjesa 2: Përcaktimi sasior i lajthisë me një analizë imuniteti të enzimës duke përdorur antitrupa monoklonal dhe zbulimin e proteinës-acid bicinchoninic
English
Withdrawn 
2016-09-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit - Biotoksinat - Kriteret e metodave analitike të mykotoksinave
English
Withdrawn 
2012-02-02 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore-Përcaktimi i përmbajtjes totale të azotit nga djegia në përputhje me parimet Dumas dhe përllogaritja e përmbajtjes së proteinave të papërpunuara -Pjesa 2 : Drithëra, pulse dhe produktet e bluara të drithërave (ISO/TS 16634 -2 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve për njerëz dhe kafshë -Kërkesat specifike dhe udhëzime për testimin e aftësisë se laboratoreve nëpërmjet krahasimeve ndërlaboratorike (ISO /TS 22117 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë -Metoda horizontale për diktimin dhe numërimin e Campylobacter spp -Pjesa 3 : Metoda gjysëm sasiore (ISO/TS 10272 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve per njerez dhe kafshe Udhëzime për përgatitjen dhe prodhimin e terreneve te kulturave -Pjesa 1 : Udhëzime të përgjithshme për sigurimin e cilësisë ne laboratore per pergatitjen e terreneve te kulturave (ISO/TS 11133 -1 : 2009)
English
Withdrawn 
2016-06-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë – Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohe reale (PCR) – metoda bazë për zbulimin e patogjenëve te shkaktuar nga ushqimet – Metoda horizontale për zbulimin e Shiga toksinë-duke prodhuar Encherichia coli (STEC) dhe përcaktimin e O157,O111,O26,O103 dhe O145 serogrupet (ISO/TS 13136:2012)
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore -Pjesa 1 : Përgatitja e metil estereve (ISO/TS 17764 -1 : 2002)
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ushqim për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore - Pjesa 2: Metoda kromatografike me gaz
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqimi për kafshë -Metoda horizontale për zbulimin, numërimin dhe serotipimin e Salmonellës -Pjesa 2 : Numërimi me anë të teknikës se numrit me te mundshem te zvogëluar
English
Withdrawn 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit -Udhëzues per shtrirjen e linjës së makinerive -Materialet për mjedisin e destinuar për artikujt ushqimorë
English
Published 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve me LC -MS/MS -Parametrat mas spektrometrike
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Kriteret e performancës për metodat e analizës të validuara në një laborator të vetëm për përcaktimin e mykotoksinave
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimorë -Modeli për dhenien e informacionit rreth metodave imunologjike dhe metodave biologjike molekulare
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 10 : Përcaktimi i akrilamidëve në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 11 : Përcaktimi i acidit aminoundekanoik 11 -në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 12 : Përcaktimi i 1,3 -benzenedimetanaminë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 13 : Përcaktimi i 2,2 -bis (4 -hydroksifenil) propan (Bisfenol A) në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 14 : Përcaktimi i 3,3 -bis (3 -metil -4 -hydroksifenil) -2 -indolinë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 16 : Përcaktimi i akrilamideve në kaprolaktam dhe kripës së kaprolaktamit në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 17 : Përcaktimi i klorureve të karbonileve në plastika
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 18 : Përcaktimi i 1,2 -dihidroksibenzene, 1,3 -dihidroksibenzene, 1,4 -dihidroksibenzene, 4,4' -dihidroksibenzofenone dhe 4,4'dihidroksibifenil në stimul
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 19 Përcaktimi i dimetilaminoetanol në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 20 : Përcaktimi i epiklorohidrinës në materialet plastike
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 21 : Përcaktimi i etilenediamine and hekzaametilenediamine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 22 : Përcaktimi i oksidit etilenit dhe oksidit propilenit në materialet plastike
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 23 : Përcaktimi i formaldehide dhe hexamethylenetetramine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 24 : Përcaktimi i acidit maleik dhe anhidridit maleik në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 27 : Përcaktimi i 2,4,6 -triamino -1,3,5 -triazine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 28 : Përcaktimi i 1,1,1 -trimetilolpropan në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 9 : Përcaktimi i acidit acetik, vinil ester në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet - Veshjet polimerike mbi leter dhe karton - Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të provës për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i dihidrokalkon -neohesperidinës
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Aditivët polimerë -Metoda e provës për përcaktimin e fraksionimit të masës të shtesave polimere që shtrihen nën 1000 Dalton
English
Published 
2012-02-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Grurë i fortë (T durum Desf) Udhëzues i përgjithshëm për metodat e instrumentave matës të semolina colo
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metodat e analizës për zbulimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht dhe produkteve që rrjedhin nga to -Strategjitë e marrjes se mostrave
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i acesulfamit -K, aspartamit, neohesperidines -dihidrokalkonit dhe saharines -Metoda HPLC
English
Published 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimor me metoda imunologjike -Pjesa 3 : Percaktimi sasior i lajthise me enzime duke perdorur antitrupat poliklonal dhe detektimin e proteines me metoden Lowry
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë-Zbulimi i alergeneve ushqimorë me metodat biologjike molekulare-Pjesa 2: CELERY -(apium graveolens) -Përcaktimi cilësor i një sekuence specifike të ADN ne salcicet e gatuara me anë të PCR në kohë reale
English
Published 
2012-02-02 
40 
32 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Grurë i zakonshëm (Triticum aestivum L) -Përcaktimi i vetive të matjes së cilësisë të hidratimit së brumit të përshtatshëm nga prova tregtare dhe metodologjia e provave të bluarjes
English
Published 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi përmbajtjes së sheqerit -Metoda shkëmbyese kromatografike me performancë të lartë (HPAEC -PAD)
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Modelimi i PCR të tensioneve probiotike të Saccharomyces cerevisiae (majaja)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i fumonisines B1 dhe B2 në ushqimet e përpunuara me përmbajtje misri për foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda HPLC me pastrim ne kolone imunoafiniteti dhe detektim me fluoreshencë pas derivatizimit në parakolonë
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metoda HPLC për përcaktimin e ksantofiles në mishin e peshkut -Pjesa 1 : Determination of astaksantines and kantaksantines
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda HPLC për përcaktimin e ksantofiless në mishin e peshkut -Pjesa 2 : identifikimi i raportit të enantiomerit të2 astaksantines
English
Published 
2016-09-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Bioteknologji - Mikroorganizmat - Shqyrtimi i listave të ndryshme ekzistuese të patogjenëve të kafshëve dhe lëshimi i një raporti
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i elementëve gjurmues me anë të metodës që bazohet në spektroskopinë e emisionit optik me plazëm të çiftuar me induksion (ICP-OES)
English
Withdrawn 
2017-07-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 1: Zbulimi i Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Withdrawn 
2017-07-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 2: Zbulimi i llojeve të ndryshme përveç Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Withdrawn 
2014-12-15 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e menaxhimit të sigurisë të ushqimit -Kërkesat për organizmat që kryejnë kontrolle dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit të sigurisë së ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
27 
28 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Krahasimet ndërlaboratorike për testet e zotësisë të laboratorëve të kimisë analitike
English
Published 
2017-07-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 2: Përgatitja, ruajtja dhe shpërndarja e ushqimit për konsum
English
Published 
2017-07-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 3: Bujqësia
English
Published 
2017-07-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 4: Industria e paketimit të ushqimit
English
Published 
2017-07-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 4: Industria e paketimit të ushqimit
English
Published 
2017-07-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e qumështit - Përcaktimi i aciditetit të tritueshëm të yndyrës së qumështit
English
Withdrawn 
2016-09-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Udhëzim për vlerësimin e metodave mikrobiologjike
English
Withdrawn 
2016-09-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Udhëzim për vlerësimin e metodave mikrobiologjike
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaqe muraturePjesa9 : Përcaktimi I kohës së punueshmerisë dhe koha e saktë e llaqit të freskët
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku i veshur me kallaj
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku jo i veshur (hekur i zi)
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor dhe kafshëve Jo çeliku i veshur me aliazhet elektrolitike krom/oksid kromi
English
Withdrawn 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Letra dhe kartoni në kontakt me produktet ushqimore -Përcaktimi i transferimit të përbërësve antimikrobial
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi I dendësisë relative
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi I pH
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Metoda për percaktimin e së fosforit në lëngjet e frutave dhe perimeve -Metoda spektrometrike
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Percaktimi i permbajtjes se acidit citrik (citrat) -Metoda spektrometrike NAD
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së acidit L -malik ( L -malatit) në lëngjet e frutave dhe perimeve -Metoda spektrometrike NAD
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi enzimatik i permbajtjes se acidit D -izocitrik -Metoda spektrometrike me NAD
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për shokun termik dhe rezistencës ndaj shokut termik
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për transparencën e artikujve qeramike Materials and articles in contact with foodstuffs -Test methods for transhcency of ceramic articles
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Përcaktimi i përmbajtjes së dyoksidit të squfurit -Metoda acidimetrike
English
Published 
2013-12-23 
51 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 1 : Udhëzues për seleksionimin e kushteve dhe metodat e provës për migrimin e përgjithshëm
English
Withdrawn 
2016-09-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastikat - Pjesa 10: Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit (metoda e modifikuar për përdorim në rastet e ekstratimit jo të plotë të vajit të ullirit
English
Published 
2013-12-23 
59 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në përzjerjet e triglicerideve sintetike të markuara C
English
Withdrawn 
2013-12-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 12 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të ulta
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 13 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të larta
English
Withdrawn 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 14 : Metodat e provës për "provat zevendësuese" për migrimin e përgjithshëm për plastikat që hyjnë në kontakt me ushqimet yndyrore duke përdorur mjedisin e provës izooktan dhe etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës alternative për migrimin në ushqimet yndyrore të simuluar me ekstratim të shpejtë në izooktan dhe/ose etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
34 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 2 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit me zhytje të plotë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 3 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore me zhytje të plotë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 4 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 5 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 6 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 7 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 8 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vaj ulliri me mbushje me produkt
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 9 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant i mbushur me produkt
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i permbajtjes se nitrateve dhe/ose nitriteve Pjesa 1 : Konsiderata te pergjithshme
English
Withdrawn 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 2:Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performance të lartë dhe metoda e shkembimit jonik (HPLC/IC) për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produ
English
Withdrawn 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 2:Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performance të lartë dhe metoda e shkembimit jonik (HPLC/IC) për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produ
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitratit dhe/ose nitritit -Pjesa 3 : Përcaktimi spektrometrik i permbajtjes se nitrateve dhe nitriteve në produktet e mishit, pas reduktimit enzimatik të nitratit ne nitritit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitratit dhe/ose nitritit -Pjesa 4 : Metoda kromatografike me shkembim jonik (IC) per percaktimin e permbajtjes se nitriteve dhe nitrateve ne produktet e mishit
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 5: Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së nitrateve në ushqimet që përmbajnë perime të destinuara për foshnja dhe fëmijë të vegjël
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve -Pjesa 7 : Metoda me rrjedhje të vazhdueshme për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produkte perimesh pas reduktimit me kadmium
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Metoda Kjeldahl
English
Withdrawn 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i përmbajtjes së karotenoideve të përgjithshme dhe fraksioneve të vecanta të karotenoideve
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i acidit tartrik në lëngun e rrushit -Metoda kromatografike ne faze te lenget me performance te larte
English
Withdrawn 
2013-12-23 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit -Makinat me sharrë shirit -Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Proceset dhe prodhimi në shkallë industriale - Udhëzim për praktikën cilësore procedurat trajnimin dhe kontrollin e personelit
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Proceset dhe prodhimi në shkallë industriale - Udhëzim për praktikën cilësore procedurat trajnimin dhe kontrollin e personelit
English
Withdrawn 
2010-01-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjine vegjetale Metoda me shume mbetje te percaktimit te mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi ne faze te gazte -Pjesa 1 : Te pergjithshme
English
Withdrawn 
2010-01-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjine vegjetale Metoda me shume mbetje te percaktimit te mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi ne faze te gazte -Pjesa 2 : Metoda per ekstraktim dhe pastrim
English
Withdrawn 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjinë vegjetale -Metoda me shumë mbetje të percaktimit të mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi në fazë të gaztë -Pjesa 3 : Percaktimi dhe provat e konfirmimit
English
Published 
2010-01-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 1 : Metoda spektrometrike
English
Published 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 2 : Metoda gazkromatografike
English
Published 
2010-01-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 3 : Metoda spektrometrike UV qe perdor ksantogenatin
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Konteniertë izoluar -për përdorim shtëpiak -Pjesa1 : Karakteristika për paisje vakumi si enë dhe shishe izoluese
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa2 : Karakteristika për kuti dhe qanta të izoluara
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa3 : Karakteristika për akumulator termikë
English
Published 
2015-09-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisi prodhues - Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2015-09-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Përcaktimi i sasisë
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bioteknologjija -Laboratratorët për kërkim,zhvillim dhe analiza -Udhëzim për kufizimet e kafshëve të vaksionuara me mikroorganizma në eksperimentet
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjija -Laboratratorët për kërkim,zhvillim dhe analiza -Udhëzim për veprimet e laboratorit të bioteknologjisë
English
Published 
2013-12-23 
31 
29 € 
PDF
Blej
Artikuj për gatim -Presioni I paisjeve të gatimit për përdorim shtëpiak
English
Published 
2010-01-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines D me kromatografi te lenget te fazes se gazte me performance te larte -Matja e kolekalciferolit (D3) ose ergokalciferol (D2)
English
Withdrawn 
2010-01-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines E me ane te HPLC (kromatografise ne faze te lenget me presion te larte) Matja e alfa, beta, gama dhe delta tokoferoleve
English
Published 
2016-07-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i vitaminës E me anë të HPLC (Kromotografisë në faze të lëngët me presion të lartë) – Matja e alfa,beta,gama dhe delta tokoferoleve
English
Withdrawn 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitamines A me anë të kromatografisë në faze të lëngët me presion të lartë (HPLC) -Pjesa 1 : Matja e retinolit trans dhe retinolit 13 -cis
English
Published 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitaminës A me anë të kromatografisë në fazë të lëngët me presion të lartë (HPLC) -Pjesa 2 : Matja e betakarotenit
English
Published 
2010-01-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i acesulfamit K, aspartamit dhe saharines -Metoda me kromatografi ne faze te lenget ne presion te larte
English
Published 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Pervcaktimi i ciklamatit -Metoda HPLC (Kromatografia ne faze te lenget nen presion te larte)
English
Withdrawn 
2015-09-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale përmirësuese (gëlqeruese) - Përcaktimi i vlerës neutralizuese - Metodat titrimetrike
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Artikuj jo metalike per furnizim dhe përdorim industrial -Metodat e provave per percaktimin e rezistencës në shtypje
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Artikuj për gatim -Artikuj gatimi për përdorim shtëpiak mbi pjesën e siperme tënji sobe, gatuesi ose plitke gatimi -Pjesa1 : Kerkesat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2016-09-26 
96 
48 € 
PDF
Blej
Serrat - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1: Serrat për prodhim tregtar
English
Withdrawn 
2016-09-26 
96 
48 € 
PDF
Blej
Serrat - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1: Serrat për prodhim tregtar
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Amballazhimi -Tuba metalikë konikë fleksibël -Përmasat dhe tolerancat
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Uthulla - Produkt i prodhuar nga lëngjet me origjinë bujqesore - Përcaktimet, kërkesat, klasifikimi
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Uthulla - Produktet e prodhuara nga lëngjet me origjinë agrikulture - Përcaktimet, kërkesat, marketimi
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Acid acetik ushqimor - Produkt i prodhuar nga lëndë me origjinë jo bujqësore – Përkufizime, kërkesat dhe etiketimi
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Acid actic ushqimor -produkt I prodhuar me lënd me origjin jo bujqësore -Percaktime , kërkesa dhe etiketime
English
Published 
2010-01-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyrë -Percaktimi i mbetjeve të bromureve -Pjesa 1 : Përcaktimi i bromurit te pergjithshem si bromur inorganik
English
Published 
2010-01-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyrë -Percaktimi i mbetjeve të bromureve -Pjesa 2 : Përcaktimi i bromurit inorganik
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Acid actic ushqimor -produkt I prodhuar me lënd me origjin jo bujqësore -percaktime
English
Withdrawn 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Fletz termoplastike për silazh
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine -Blersit e kafeë për përdorim shtëpiak pavarsisht nga burimi I nxehtësisë
English
Withdrawn 
2015-09-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Percaktimi i fumonizines B1 dhe B2 në misër – Metoda HPLC me pastrim me ekstraktim ne faze te ngurte
English
Published 
2010-01-11 
46 
36 € 
PDF
Blej
Dezinfektantet kimike -Testi sasior i pezullise per vleresimin e aktivitetit virusicid (vrasjes se viruseve) perkundrejt bakteriofageve te dezinfektanteve kimike qe perdoren ne ushqime dhe zona industriale -Metoda e proves dhe kerkesat (faza 2, hapi 1)
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstaktimi I elementeve të tretshëm në ujë mbretëror
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstaktimi I elementeve të tretshëm në ujë mbretëror
English
Published 
2016-07-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstratimi I elementeve ushqyes në klorur kalciumi/DTPA (CAT)
English
Published 
2016-07-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstratimi I elementeve ushqyes në klorur kalciumi/DTPA (CAT)
English
Published 
2016-07-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstraktimi I elementeve ushyes në ujë
English
Published 
2016-07-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstraktimi I elementeve ushyes në ujë
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Leter e veshur me polimer dhe karton në kontakt me ushqimet -Përcaktimi I vrimave
English
Withdrawn 
2010-01-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara qe permbajne sheqer kristalin me ane te spektroskopise ESR
English
Withdrawn 
2014-12-15 
74 
45 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimeve - Frigoriferë masiv të qumështit që përdoren në ferma - Kërkesat për performancën, sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi I ushqimeve të rrezatuara me anë të lumineshencës të fotostimuluar
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi I saharinës në ëmbëlsirat e tavolinës -Metoda spektrometrike
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
produkte ushqimore -Përcaktimi I acesulfamit K në ëmbëlsirat e tavolinës -Metoda spektometrike
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Përcaktimi I acesulfamit K në ëmbëlsirat e tavolinës-Metoda spektometrike
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i aspartamit në ëmbëlsirat e tavolinës - Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performance të lartë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi I asparatit në ëmbëlsirat e tavolinë -Metoda kromatogrfike nëfazë të lëngut me performance të lartë
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Pëcaktimi I aspartamit në ëmbëlsirat e tavolinës-Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performannce të lartë
English
Published 
2010-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara me ane te perdorimit te teknikes direkte me filter epifluoreshent/numerues aerobik (DEFT/APC) -Metode seleksionuese
English
Published 
2010-01-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Prova Comet DNA për zbulimin e ushqimeve të rrezatuara -Metodë seleksionuese
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i ciklamateve dhe saharines ne embelsirat e tavolines – Metoda me HPLC
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i ciklamateve dhe saharines ne embelsirat e tavolines – Metoda me HPLC
English
Withdrawn 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi I ciklamatit dhe saharinës në ëmbëlsirat e tavolinë në trajtë të lëngët -Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performance të lartë
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore- Përcaktimi I ciklamatit dhe saharinës në ëmbëlsirat e tavaolinës në trajtë të lëngët-Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performance të lartë
English
Published 
2010-01-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurme -Kriteret e performances, konsiderata te pergjithshme dhe pergatitja e mostres
English
Withdrawn 
2010-01-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurme -Shperberja nen presion
English
Published 
2010-01-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elemeneteve gjurme -Percaktimi i merkurit me ane te spektrometrise se absorbimit atomik me avull te ftohte (CVAAS) pas shperberjes nen presion
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet -Sipërfaqe silikate -Pjesa 1 : Përcaktimi i ekstraktimit të plumbit dhe kadmiumit nga objektet qeramikë
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet -Sipërfaqe silikate -Pjesa 2 : Përcaktimi i ekstraktimit të plumbit dhe kadmiumit nga objektet silikate me përjashtim të artikujve qeramikë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
88 
48 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Biberona për të mitur dhe për fëmijë të vegjël - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-01-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurme -Percaktimi i plumbit, kadmiumit, zinkut, bakrit, hekurit dhe kromit me ane te spektrometrise se absorbimit atomik (AAS) pas hirezimit
English
Published 
2010-01-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elemeneteve gjurme -Percaktimi i plumbit, kadmiumit, kromit dhe molibdenit me ane te spektrometrise se absorbimit atomik me furre grafiti (GFAAS) pas shperberjes nen presion
English
Published 
2010-01-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i elementëve gjrmë -Përcaktimi i plumbit, kadmiumit, zinkut, bakrit dhe hekurit me ne të spektrometrisë së absorbimit atomik (AAS) pas shpërbërjes me mikrovalë
English
Withdrawn 
2015-07-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Derivatet e yndyrnave dhe vajrave - Esteret yndyrore të acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes të estereve dhe estereve metilik të acidit linoleik
English
Withdrawn 
2015-09-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit – Makinat për përpunimin e makaronave të freskëta dhe të mbushura (taliatele, caneloni, ravioli, tortelini, orekiete dhe njoki) - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Withdrawn 
2014-12-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre - Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes së mono - - dy - - tre - glicerideve dhe të glicerolit të lirë dhe të përgjithshëm
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre - Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes së glicerolit të lirë
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së fosforeve me anë të induktivitetit të plazmës së lidhur me spektometri
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së natriumit me anë të spektometrisë së apsorbimit atomatik
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajara dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)- Përcaktimi I përmbajtjës së kaliumit me anë të spektometrisë së apsorbimit atomik
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre -Esteret yndyrore te acidit metilik (FAME)-Përcaktimi I përmbajtjë së metanolit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre-Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)-Përcaktimi I numrit të jodit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra dhe derivatet e tyre-Esteret yndyrore te acidit metilik(FAME)-përcaktimi i qëndrueshmerisë ndaj oksidimit (prova e oksidimit të përshpejtuar)
English
Withdrawn 
2010-01-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines B1 me ane te HPLC
English
Published 
2010-01-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Përcaktimi i aflatoksines B1 dhe shumës së aflatoksines B1,B2,G1 dhe G2 në lajthi, kikirikë, fistikë, fiq dhe në spec pluhur -Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performancë të lartë me anë te derivatizimit në paskolonë dhe pastrim me kolonë
English
Published 
2010-01-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore -Percaktimi i folateve me prova mikrobiologjike
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore -Përcaktimi i okratoksinës A në elb dhe kafe të pjekur -Metoda HPLC me pastrim në kolonë imunoafiniteti
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i okratoksinës A në verë dhe birrë -Metoda kromatografike në fazë të lëngët me presion të lartë me pastrim ne kolonë imunoafiniteti
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i okratoksinës A në verë dhe birrë - Metoda kromatografike në fazë të lëngët me pastrim në kolonë imunoafiniteti
English
Published 
2010-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitamines K1 me anë të HPLC
English
Withdrawn 
2010-01-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines B2 me ane te HPLC
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitamins B6 me HPLC
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitaminës B6 me anë të analizës mikrobiologjike
English
Withdrawn 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi I acideve domoike në lidhje me anë të kromatografisë në fazë të lëngët me performance të lartë
English
Published 
2010-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i patulines ne lengun e mollles se kthjellet dhe te turbullt si dhe ne purene e molles -Metoda kromatografike ne faze te lenget dhe presion te larte me pastrim bazuar ne ndarjen leng/leng
English
Published 
2014-12-15 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ushqime per kafshë percaktimi I pesticideve fosforoganike të mbetura -Metoda gas Kromatografike
English
Withdrawn 
2015-09-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ushqime pa yndyrë - Përcaktimi i mbetjeve te N -metilkarbamateve - Pjesa 1: Metoda HPLC- me pastrim me ekstraktim ne faze te ngurte.
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i elementëve gjurmë -Përcaktimi i arsenikut në ushqimet e detit me spektrometri të absorbimit atomik me furrë grafiti (GFAAS) mbas përpunimit me mikrovalë
English
Withdrawn 
2016-09-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët –Pajisje për të pirë – Pjesa 2: Kërkesat kimike dhe metodat e provës
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i fumonizines B1 dhe B2 ne ushqimet me baze misri -Metoda HPLC me pastrim ne kolone imunoafiniteti
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastika -Metodat e provës për përcaktimin e kontaktit me yndyrën
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i saksitoksines dhe dc -saksitoksines në midhje -Metoda HPLC qe bazohet ne derivatizimin ne para -kolone me oksidim me perokside apo periodate
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Derivatet e vajrave dhe grasove - Esteret metilik të acideve yndyror (FAME) - Përcaktimi i përmbajtjes të Ca, K, Mg dhe Na me anë të analizave spektrale me rezatim optic me plazëm dhe çift induktiv (ICP OES)
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ushqime -Përcaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i As me SAA me avull të ftohtë pas hirëzimit EN 14546 : 2005
English
Published 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lëndë ushqimore – Ekranues mikrobiologjik për ushqimet e rrezatuara duke përdorur procedurat LAL/GNB
English
Published 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lëndë ushqimore – Ekranues mikrobiologjik për ushqimet e rrezatuara duke përdorur procedurat LAL/GNB
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ushqime -Përcaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i As dhe Se total me SAA me avull të ftohtë pas tretjes në presion EN 14627 : 2005
English
Withdrawn 
2013-12-23 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitaminës B6 (perfshire formen e tij te glikoziluar) me HPLC
English
Withdrawn 
2015-07-24 
33 
31 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Marrja e mostrës të peshkut me rrjetë (shumë panele vertikale të vendosura në vijë të drejtë)
English
Published 
2016-07-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sisteme veshëse organike dhe veshje për mbrojtjen e aparateve industriale dhe bimëve kundër korrozionit shkaktuar nga mjedisi agresiv - Veshjet e kombinuara me pllaka dhe shtresa tullash
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Makinat bujqësore dhe pyjore dhe pajsjet e kopshteve - Makinat e drejtuara me kembë dhe të mbajtura me dorë - Përcaktimi i afrueshmërisë së sipërfaqeve të nxehta
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ushqime pa yndyre -Përcaktimi i klormekuatit dhe mepikuatit -Metoda LC -MS
English
Withdrawn 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i isomaltolit, laktitolit, maltitolit, manitolit, sorbitolit dhe ksilitolit në produktet ushqimore
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i jodit me ane te ICP -MS (mas spektrometria me plazem te ciftezuar induktivisht)
English
Published 
2016-07-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore - Derivatet epoxi subjekt i kufizimit - Përcaktimi i BADGE, BFDGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore - Derivatet epoxi subjekt i kufizimit - Përcaktimi i BADGE, BFDGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Derivatet epoksi subjekt të kufizimit -Përcaktimi i NOGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara
English
Published 
2016-07-25 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit – Depozitat e ushqimit – Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2016-07-25 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit – Depozitat e ushqimit – Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore me yndyre -Percaktimi i pesticideve dhe bifanileve te poliklorinuara (PCB -ve) Pjesa 1 : Te pergjithshme
English
Published 
2010-01-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore me yndyrë -Përcaktimi i pesticideve dhe bifanileve të poliklorinuara (PCB -ve) -Pjesa 2 : Ekstraktimi i yndyrës pesticideve dhe PBC -ve dhe përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës
English
Published 
2010-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore me yndyre -Percaktimi i pesticideve dhe bifanileve te poliklorinuara (PCB -ve) Pjesa 3 : Metoda e pastrimit
English
Published 
2010-01-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore me yndyre -Percaktimi i pesticideve dhe bifanileve te poliklorinuara (PCB -ve) Pjesa 4 : Percaktimi, teste konfirmuese, te ndryshme
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda provë për rezistencën ndaj ngrohjes me mikrovalë te qeramikës, qelqit, qelqi -qeramike apo enëve plastike
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet -Përcaktimi i formaldehidit në një ekstrakt ujor
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i natriumit dhe magnezit me ane te spektrometrise se absorbimit atomik (AAS) pas shperberjes me mikrovale
English
Withdrawn 
2013-12-23 
31 
29 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i kalciumit, natriumit, fosforit, magnezit, potasit, hekurit, zinkut, bakrit, manganit, kobaltit, molibdenit, arsenikut, plumbit dhe kadmiumit me ICP -AES
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i arsenikut inorganik në algat e detit me ane te spektrometrise se absorbimit atomik me paisje hidrure (HGAAS) pas ekstraktimit me acid
English
Withdrawn 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i kadmiumit dhe plumbit me spektrometri të absorbimit atomik me furrë grafiti pas shpërberjes nën presion (GF -AAS)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave -Grurë i fortë (T durum Desf) -Përcaktimi i përqindjes së kokrrave mitadine dhe llogaritja e përqindjes së kokrrave të tejdukshme
English
Withdrawn 
2012-02-02 
31 
29 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Përcaktimi i besatzit në grurë (Triticum aestivum L), grurë i fortë (Triticum durum Desf),thekër (Secale cereale L) dhe elbi i ushqimit (Hordeum vulgare L)
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i d -biotines me HPLC
English
Withdrawn 
2013-12-23 
42 
34 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Përcaktimi i kalciumit, natriumit, fosforit, magnezit, kalium, squfurit, hekurit, zinkut, bakrit, manganit, kobal tit, dhe molibdenit pas tretjes nën presion me ICP -AES
English
Withdrawn 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Zbulimi i alergeneve ushqimore me metoda imunologjike-Pjesa 1: Konsiderata të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Zbulimi i alergeneve ushqimore me metoda biologjike molekulare Pjesa 1: Konsiderata të përgjithshme
English
Published 
2013-12-23 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ushqimet me origjinë bimore -Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve duke përdorur LC -MS/MS pas ekstraktimit me metanol dhe pastrimit me toka diatomite
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i niacines me HPLC
English
Withdrawn 
2013-12-23 
83 
48 € 
PDF
Blej
Ushqimet me origjinë bimore -Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve duke përdorur GC -MS dhe/ose LC -MS/MS pas ekstraktimit/ndarjes me acetonitril dhe pastrimit me metoden dispersive SPE -QuEChERS
English
Withdrawn 
2013-12-23 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë-Përcaktimi i pesticideve -OC dhe PCB-ve me GC/MS
English
Withdrawn 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë-Përcaktimi i pesticideve OC dhe PCB-ve me GC/ECD
English
Published 
2016-07-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ruatja e pasurisë bujqësore - Specifikimet për temperaturën dhe lagështinë relative që kufizojnë dëmtimet mekanike të shkaktuara nga klima në materialet organike hygroskopike
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i arsenikut, kadmiumit, mërkurit dhe plumbit në produktet ushqimore me anë të mas spektrometrise me plazëm të çiftëzuar induktivisht (ICP -MS) pas shpërbërjes nën presion
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i kallajit me anë të spektrometrise se absorbimit atomic me flake dhe furre grafiti (FAAS dhe GFAAS) pas shperberjes nen presion
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i elementeve gjurmë -Përcaktimi i kallajit me ane te mas spektrometrise me plazem te ciftezuar induktivisht (ICP -MS) pas shperberjes nën presion
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i maduramicin -amonit me anë të HPLC me faze te kundert dhe derivatizim ne pas kolone
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i nikarbazinës -Metoda HPLC
English
Withdrawn 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Veçimi dhe numerimi i Bacillus spp
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -vecimi dhe numerimi i Pediococcus spp
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Veçimi dhe numërimi i Lactobacillus spp
English
Withdrawn 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Vecimi dhe numërimi i Enterococcus (E faecium) spp
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -vecimi dhe numërimi i llojeve probiotike të mjajasë (tharmi)
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i Deoksinivalenolit në ushqimet për kafshë -Metoda HPLC me detektim UV dhe pastrim në kolonë imunoafiniteti
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Percaktimi i zearalenonit ne ushqimet per kafshe -Metoda HPLC me detektim me fluoreshence dhe pastrim ne kolone imunoafiniteti
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i okratoksinës A tek rrushi pa fara, rrushi thatë, sulltanat, fruta të thata të përziera dhe fiqte e thatë -Metoda me HPLC me pastrim ne kolone imunoafiniteti dhe detektim fluoreshent
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i okratoksines A në ushqimet me bazë drithrash per foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda me HPLC me pastrim ne kolone imunoafiniteti dhe me detektim fluoreshent
English
Withdrawn 
2013-12-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Zbulimi i alergenëve ushqimore -Konsiderata të përgjithshme dhe vleresimi i metodave
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i zeralenonit në ushqimet me baze misri për bebe, ne ushqimet me baze miell elbi, miell misri, polente, miell gruri dhe drithra për foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda me HPLC me pastrim në kolonë imunoafiniteti dhe me detektim fluoreshent
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i aflatoksines B1 në ushqimet me bazë drithrash per foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda me HPLC me pastrim në kolone imunoafiniteti dhe me detektim fluoreshent
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ruatja e pasurisë bujqësore - Metodat e provave - Matja e ngjyrës së sipërfaqes
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ruatja e pasurisë bujqësore - Metodat e provave - Matja e ngjyrës së sipërfaqes
English
Withdrawn 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i patulines në lëngun e frutave dhe në purenë e frutave për foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda HPLC me pastrim dhe ndarje në fazat lëng/lëng dhe ekstraktim në fazë të ngurte dhe me detektim UV
English
Withdrawn 
2013-12-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i deoksinivalenolit në drithëra, produktet e drithërave dhe ushqimet me bazë drithërash për foshnjat dhe fëmijët e vegjël -MetodaHPLC me pastrim në kolone immunoafiniteti dhe me detektim UV
English
Withdrawn 
2013-12-23 
32 
29 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i njëkohshëm i nëntë ëmbëlsuesve me HPLC dhe me detektim me shpërndarje të dritës
English
Withdrawn 
2016-09-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Llumra, biombeturina të trajtuara dhe toka - Përcaktimi i pH
English
Withdrawn 
2016-09-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Llumra, biombeturina të trajtuara dhe toka - Përcaktimi i pH
English
Published 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i shumes se Fumonizines B1 & B2 ne ushqimet per kafshe me pastrim imunoafiniteti dhe HPLC me faze te kundert me detektor fluoreshence dhe me derivatizimi ne para apo pas kolone
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i okratoksines A ne ushqimet për kafshë me anë të pastrimit në kolonë imunoafiniteti dhe HPLC me detektor floureshence
English
Withdrawn 
2015-09-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Përcaktimi i aktivitetit biologjik aerob - Pjesa 1: Shkalla e përthithjes së oksigjenit
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Artikuj ushqimorë -Përcaktimi i sukralozes -Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performancë të lartë
English
Published 
2023-06-13 
13 € 
PDF
Blej
Cigare - Vlerësimi i prirjes së ndezjes - Kërkesa sigurie
English
Published 
2013-12-23 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Përcaktimi i përmbajtjes se semduramicinës -Metoda me kromatografi në fazë të lëngët që përdor teknikën analitike “tree”
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Përcaktimi i selenit me spektrometri te absorbimit atomik me gjenerim avujsh hidrure pas tretjes me mikrovalë (Tretje me acid nitrik 65% dhe peroksid hidrogjeni 30% )
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshë -Përcaktimi i acidit cianhidrik me HPLC
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Determination of dekokinatit me HPLC me detector fluoreshence
English
Published 
2013-12-23 
41 
34 € 
PDF
Blej
Artikuj ushqimorë -Përcaktimi i toksinave të algave lipofilike (toksina e grupit te acidit okadaik, yesotoksin, azaspiracidet, pektenotoksinat) tek produktet e familjes së butakëve me LC -MS/MS
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Artikuj ushqimorë -Përcaktimi i arsenikut me spektrometri te absorbimit atomik me gjenerim avujsh hidrure pas tretjes me mikrovalë nen presion (Tretje me acid nitrik 65% dhe peroksid hidrogjeni 30% )
English
Published 
2016-07-25 
60 
38 € 
PDF
Blej
Produkte me origjinë biologjike - Pasqyra e standardeve
English
Withdrawn 
2013-12-23 
55 
38 € 
PDF
Blej
Ushqimet për kafshë-Përcaktimi i dioksinës dhe dioksinës si PCB sipas GC/HRMS si dhe treguesit PBC sipas GC/HRMS
English
Withdrawn 
2016-09-26 
25 
26 € 
PDF
Blej
Metodat për analizat e alergenëve - Përcaktimi i sasisë të dyshimit të aromës të alergenëve në produktet e konsumit - Hapi 1: Analizat GC të mostrave të gatshme për injeksion
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Përcaktimi i mërkurit me spektrometri te absorbimit atomik me gjenerim avujsh te ftohte pas tretjes me mikrovalë nen presion (Tretje me acid nitric 65% dhe peroksid hidrogjeni 30% )
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe -Përcaktimi i arsenikut inorganik me spektrometri te absorbimit atomik me gjenerim avujsh hidrure pas ekstraktimit me mikrovale dhe ndarjes me ekstraktim ne faze të ngurte (SPE)
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ushqimet për kafshë -Përcaktimi i përmbajtjes së fluorureve pas trajtimit me acid klorhidrik me anë të metodes me elektrode jonosensitive (ISE)
English
Published 
2016-07-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Drithëra - Përcaktimi i përmbajtjes të papastërtisë në misër (Zea mays, L.) dhe melekuqe (Sorghum bicolor, L.)
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Uthulla - Analizat izotopike të ujit me acid acetik - Pjesa 2: Analizat e acidit acetik 13C-IRMS
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Uthulla - Analizat izotopike të ujit me acid acetik - Pjesa 3: Analizat e ujit 18O-IRMS në uthullën balsamike
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte me bazë bio - Fjalori
English
Published 
2013-12-23 
12 € 
PDF
Blej
Sistemet e diagnostikimit in -vitro -Mjedis për mikrobiologji -Terma dhe përcaktime
English
Published 
2024-04-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit - Përcaktimi i acrylamidit në ushqim me masë spektrometri në varg dhe kromatografi të lëngut (LC-ESI-MS / MS)
English
Published 
2017-07-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte me bazë biologjike - Vlerësimi i ciklit të jetës
English
Published 
2017-07-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte me bazë biologjike - Përmbajtja e bazës biologjike - Përcaktimi i përmbajtjes së bazës biologjike duke përdorur analizat me farë radiokarboni dhe analizat thelbësore
English
Published 
2010-01-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara qe permbajne yndyre -Analiza gazkromatografike e hidrokarburave
English
Published 
2010-01-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara qe permbajne yndyre -Analiza gazkromatografike/mase spektrometrike e 2 alkilciklobutanoneve
English
Published 
2010-01-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara qe permbajne kocka -Metoda me ane te spektroskopise ESR
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi i ushqimeve te rrezatuara qe permbajne celuloze -Metoda me ane te spektroskopise ESR
English
Published 
2010-01-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Zbulimi me ane te termolumineshences te ushqimeve te rrezatuara nga te cilat mund te veqohen minerale silikate
English
Withdrawn 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i sulfiteve -Pjesa 1 : Metoda e optimizuar Monier -Williams
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i sulfiteve -Pjesa 1 : Metoda e optimizuar Monier -WilliamsFoodstuffs -Determination of sulfite -Part 1 : Optimized Monier -Williams method
English
Withdrawn 
2010-01-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i sulfiteve -Pjesa 2 : Metoda enzimatike
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i sulfiteve -Pjesa 2 : Metoda enzimatike
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Alumini dhe aliazhet e aluminit -Metalet e derdhura -Përbërja kimike e metaleve të derdhura për përdorim në kontakt me produktet ushqimore
English
Withdrawn 
2015-07-24 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për pajisjet elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme - Pjesa 2 - 86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Depozita për ushqime -Pjesa 1 : Përmasat e depozitave
English
Published 
2013-12-23 
12 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet -Përgatitja e ekstraktit me ujë të ftohtë
English
Published 
2020-11-12 
39 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin dhe numërimin e Campylobacter spp. - Pjesa 1: Metoda e zbulimit (ISO 10272-1: 2017)
English
Published 
2020-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin dhe numërimin e Campylobacter spp. - Pjesa 2: Teknika e numërimit të kolonive (ISO 10272-2: 2017)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Derivate të amidonit -Përcaktimi i përbërjes së shurupit të glukozës fruktozës dhe glukozës së hidrogjenuar -Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performance të lartë
English
Published 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bërsi rrushi - Përcaktimi i përmbajtjes së klorofilit - Metoda spektrometrike (ISO 10519:2015)
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Amidoni natyror -Përcaktimi i përmbajtjes së amidonit -Metoda polarimetrike Ewers
English
Published 
2017-07-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Fara vajore - Përcaktimi i njëkohshëm i përmbajtjes së vajit dhe ujit - Metoda që përdor spektometrinë me rezonancë magnetike nukleare me pulsim (ISO 10565:1998)
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Cilësija e ujit -Pjesa1 : Diktimi dhe numrimi I bakteriofagëve -Numrimi I bakteriofagëve RNA F -Specifik
English
Published 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Miell gruri dhe semolina -Përcaktimi i përmbajtjes së pigmentit të verdhë (ISO 11052 : 1994)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Drithëra, produktet me bazë drithërash dhe ushqimet e kafshëve -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës së papërpunuar dhe përmbajtja totale e yndyrës nga ekstraksioni Randall (ISO 11085 : 2008)
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Permbajtja e metaleve të rënda -Pjesa 1 : Përcaktimi I përmbajtjës së arsenikut me anë të spektometrisë së absorbimit atomik
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Permbajtja e metaleve të rënda -Pjesa 1 : Përcaktimi I përmbajtjës së merkurit me anë të spektometrisë së absorbimit atomik Starch and derived products -Heavy metals content -Part1 : Determination of mercury content by atomic absorption spectrometry
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Permbajtja e metaleve të rënda -Pjesa 1 : Përcaktimi I përmbajtjës së plumbit me anë të spektometrisë së absorbimit atomik me atomizim elektrotermik
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Permbajtja e metaleve të rënda -Pjesa 1 : Përcaktimi I përmbajtjës së kadmiumit me anë të spektometrisë së absorbimit atomik me atomizim elektrotermik
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Amidoni I modifikuar -Përcaktimi I përmbajtjës së aceti -it -Metoda enzimatike
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Amidon I modifikuar -percaktimi I permbajtjes se grupeve karboksile në amidonin e oksiduar
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Amidoni I modifikuar -Përcaktimi I përmbajtjës së grupeve karboksil metilike në amidonin karboksilmetilik
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Amidon i modifikuar -Përcaktimi i përmbajtjes së hidroksipropilit -Metoda që bazohet në spektrometrinë e rezonancës magnetike nukleare të protonit (NMR)
English
Published 
2014-12-15 
16 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore – Përcaktimi i përmbajtjes së fosfolipideve në lecitine me anë të HPLC duke përdorur një dedektor me shpërhapës drite (ISO 11701:2009)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së steroleve të përgjithshme (ISO 11702:2009)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi -Përcaktimi i aktivitetit të fosfatazës alkaline -Pjesa 1 : Metoda fluorometrike për qumësht dhe pije me bazë qumështi (ISO 11816 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi -Përcaktimi i aktivitetit të fosfatazës alkaline me ane te metodes fluorimetrike -Pjesa 2 : Metoda fluorometrike për djathin
English
Withdrawn 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë, drithëra dhe prodhime të bluara drithrash -Udhëzime për zbatimin e spektrometrisë me rreze infra të kuqe (ISO 12099 : 2010)
English
Published 
2012-02-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metoda Gravimetrike (Metode reference) (ISO 1211 : 2010)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Gas kromatografia e estereve metilik të acideve yndyrore – Pjesa 3: Përgatitja e estereve metilike duke përdorur hidroksid trimetilsulfonium(TMSH) (ISO 12966-3:2009)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
29 
28 € 
PDF
Blej
Analiza organoshqisore -Metodologjia -Udhëzime të përgjithshme për krijimin e një profili organoshqisor (ISO 13299 : 2003)
English
Published 
2012-02-02 
31 
29 € 
PDF
Blej
Qumësht -Numërimi i qelizave somatite -Pjesa 1 : Metoda mikroskopike (Metodë referimi) (ISO 13366 -1 : 2008)
English
Published 
2012-02-02 
24 
26 € 
PDF
Blej
Qumësht -Numërimi i qelizave somatite -Pjesa 2 : Udhëzues mbi veprimin e numëruesit fluoro -opto -electronik (ISO 13366 -2 : 2006)
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mishi dhe produktet etij -Numerimi i Pseudomonas spp (ISO 13720 : 2010)
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore e shtazore - Përcaktimi i izomereve trans të izoluar me spektrometri infra të kuqe (ISO 13884:2003)
English
Published 
2014-12-15 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve kloroorgabike - Metoda gaz kromatografike (ISO 14181:2000)
English
Published 
2014-12-15 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Përcaktimi i përmbajtjes së monensines, narasines and salinomycines - Metoda kromatografike në fazë të lëngët me derivatizim ne pas kolone (ISO 14183:2005)
English
Withdrawn 
2012-02-03 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe qumësht pluhur -Përcaktimi i përmbajtjes së aflaktoksinës M1 -Pastrimi me kromatografi me imunoafinitet dhe përcaktimi me HPLC (ISO 14501 : 2007)
English
Published 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës A - Metoda e kromatografisë në fazë të lëngët me performancë të lartë (ISO 14565:2000)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qumësht -Përcaktimi i përmbajtjes së uresë Metodë enzimatike që përdor ndryshimin e pH (Metodë referimi) (ISO 14637 : 2004)
English
Published 
2012-02-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e tij -Përcaktimi i nitrateve dhe i përmbajtjes së nitriteve Pjesa1 : Metoda e përdorur e reduktimit te kadmiumit dhe Spektrometria (ISO 14673 -1 : 2004)
English
Published 
2014-12-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Traseja Saldimi aluminotermik i shinave Pjesa 2 : Kualifikimi i saldatorëve për saldime aluminometrike, miratimi i kontraktorëve dhe pranimi i tegelave të saldimit
English
Published 
2012-02-02 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e tij -Përcaktimi i nitrateve dhe i përmbajtjes së nitriteve -Pjesa 3 : Metoda e përdorur e reduktimi te kadmiumit dhe analiza e injeksionit ne rrjedhje me dialize ne linje (metoda e zakonshme)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qumesht dhe produktet e qumeshtit -Udhezues per nje pershkrim te standardizuar te analizes konkuruese imuno -enzimatike -Percaktimi i permbajtjes se aflatoksines M1
English
Published 
2010-01-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte të qumështit -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -metoda rutinë që perdor djegjen sipas parimit të Dumas -it
English
Published 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ushqime për kafshë-Percaktimi I inhibitorit te aktivitetit të tripsinës në produktet e sojës
English
Published 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Përcaktimi i përmbajtjes së carbadoksit- Metoda HPLC (ISO 14939:2001)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për bujqësi dhe për pyje - Përputhshmëria elektromagnetike - Metodat e provave dhe kriteri i pranimit
English
Withdrawn 
2015-09-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Percaktimi i okratoksines A në drithërat dhe produktet e drithërave - Pjesa 1: Metoda HPLC me pastrim ne xhel silice(ISO 15141-1:1998)
English
Withdrawn 
2015-09-25 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i okratoksinës A në drithra dhe produkte të drithrave - Pjesa 2: Metoda kromatografike në fazë të lëngët me presion të lartë me pastrim me bikarbonat
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i sedimentit në yndyrna dhe vajra të papërpunuara-Metoda me centrifugim ( ISO 15301: 2001)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
14 
18 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së benzo(a)pirenit – Metoda me kromatografi në fazë të lëngët dhe performancë ( presion ) të lartë në fazë të kundërt (ISO 15302:2007)
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Zbulimi dhe identifikimi i nje ndotesi organic fluror me GK/MS (ISO 15303:2008)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
22 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrat dhe vajrat bimore dhe shtazore-përcaktimi I përmbajtjës së izomereve trans të acideve yndyrore dhe vajrave bimore- metoda gazkromatografike
English
Withdrawn 
2014-12-15 
28 
28 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së hidrokarbureve aromatike policiklike - Amendamenti 1: Përjashtimi i vajit nga bërsitë e ullirit nga fusha e zbatimit (ISO 15753:2006/Amd 1:2011)
English
Published 
2014-12-15 
14 
18 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i hidrokarbureve të halogjenuar me temperaturë të ulët vlimi në vajra ushqimorë (ISO 16035:2003)
English
Published 
2014-12-15 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineritë bujqësore vetë-lëvizëse – Vlerësimi i stabilitetit Pjesa 1: Parimet (ISO 16231-1:2013)
English
Published 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit total me djegie në bazë të parimit Dumas dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinave krudo -Pjesa 1 : Farat vajore dhe ushqimet per kafshë (ISO 16634 -1 : 2008)
English
Published 
2016-07-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjii e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët – Metoda horizontale për numërimin e Escherichia coli ß-glucuronidase-pozitive - Pjesa 3: Teknika e numrit të përafërt mikrobik duke përdorur 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide
English
Published 
2014-12-15 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i triacilgliceroleve të polimerizuar me kromatografi me performancë të lartë (HPSEC) (ISO 16931:2009)
English
Published 
2014-12-15 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ushqime për kafshë – Përcaktimi i lizinës, metioninës dhe treoninës në produktet aminoacide të tregtueshme dhe të parapregatitura (ISO 17180:2013)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Gjalpi, emulsionet e vajrave ushqimore dhe yndyrnat per shtrirje ne buke -Percaktimi i permbajtjes se yndyres (Metode referimi)
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur dhe produkte të qumështit pluhur -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metodë gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 1736 : 2008)
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur dhe qumësht i kondensuar i ëmbëlsuar -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metodë gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 1737 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qumështit dhe produkteve-Përcaktimi i pastërtisë së yndyrës së qumështit nga analiza e triglicerideve me gazkromatograf (Metoda reference)
English
Published 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Vaj palme - Përcaktimi i keqësimit të treguesit të zbardhimit (DOBI) dhe të përmbajtjes së karotenit (ISO 17932:2011)
English
Published 
2012-02-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qumesht dhe produktet e qumeshtit -Udhezues per nje pershkrim te standardizuar te imunoanalizes apo te analizes me receptor per zbulimin e mbetjeve antimikrobiale
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i monoacilgliceroleve, diacilgliceroleve, triacilgliceroleve, dhe glicerolit me kromatografi të performancës së lartë (HPSEC) (ISO 18395:2005)
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Djathë i bardhë -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metoda gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 1854 : 2008)
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajrat bimore dhe shtazore- Përcaktimi I lëndëve të pasapunifikueshme-Metoda e ektraktimit me heksan
English
Published 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Yndyra dhe vajra bimore dhe shtazore-Përcaktimi I mbeturinave të padukshme në vajrat dhe yndyrnat e papërpunuara
English
Withdrawn 
2012-02-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe pulset -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe përllogaritja e përmbajtjes së proteinave të papërpunuara Metoda Kjeldahl (ISO 20483 : 2006)
English
Published 
2012-02-02 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi -Përcaktimi i përmbajtes së nitriteve -Metoda e reduktimit enzimatik dhe spektrometrisë së absorbimit molekular mbas reaksionit Griess (ISO 20541 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-02-03 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe materialeve për ushqimin e kafshëve -Metoda horizontale për përcaktimin e numrit të vogël Bacilus cereus të supozuar -Teknika e numrit më probabël dhe metoda e zbulimit
English
Published 
2012-02-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Grurë dhe miell gruri -Përmbajtja e glutenit Pjesa 1 : Përcaktimi i glutenit në gjendje të lagur me metodën manual (ISO 21415 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Grurë dhe miell gruri -Përmbajtja e glutenit Pjesa 2 : Përcaktimi i glutenit në gjendje të lagur me mjete mekanike (ISO 21415 -2 : 2006)
English
Published 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Grurë dhe miell gruri -Përmbajtja e glutenit Pjesa 3 : Përcaktimi i glutenit ne gjendje të thatë nga gluteni në gjendje të lagur me metoden me pajisjen e tharjes (ISO 21415 -3 : 2006)
English
Published 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Grurë dhe miell gruri -Përmbajtja e glutenit -Pjesa 3 : Përcaktimi i glutenit ne gjendje të thatë nga gluteni në gjendje të lagur me metodën e shpejtë të tharjes (ISO 21415 -4 : 2006)
English
Published 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Lubrifikuesit me kontakt te rastesishem produkti -Kerkesa te higjienes
English
Published 
2013-12-23 
158 
61 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metodat e analizës për zbulimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht dhe produkteve qe rrjedhin prej tyre -Metodat cilesore qe bazohen ne acidin nukleik (ISO 21569 : 2005)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Drithëra, pulset dhe nënproduktet e tyre Përcaktimi i hirit nga djegia (ISO 2171 : 2007)
English
Withdrawn 
2016-07-25 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor (ISO 22000:2005)
English
Published 
2012-02-02 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe pijet me baze qumeshti -Përcaktimi i aktivitetit të fosfatazes alkaline sistemi Foto enzimatike e aktivizuar (EPAS)
English
Published 
2017-05-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Mbetje farash vajore – Përcaktimi i përmbajtjes së vajit - Metoda me ekstraktim të shpejtë(ISO 22630:2015)
English
Published 
2014-12-15 
24 
26 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike policiklike me kromatografi komplekse dhënës-marrës dhe HPLC me detektor fluoreshencë (ISO 22959:2009)
English
Published 
2014-12-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Ekuivalentët e gjalpit të kakaos në gjalpin e kakaos dhe në çokollatën e plotë - Pjesa 1: Përcaktimi i pranisë së ekuivalentëve të gjalpit të kakaos (ISO 23275-1:2006)
English
Published 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Ekuivalentët e gjalpit të kakaos në gjalpin e kakaos dhe në çokollatën e plotë - Pjesa 2: Përcaktimi sasior i ekuivalentëve të gjalpit të kakaos (ISO 23275-2:2006)
English
Published 
2012-02-02 
35 
31 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Mostrat (ISO 24333 : 2009/AC 2010)
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kremra -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metodë gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 2450 : 2008)
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i numrit të peroksideve - Përcaktimi potenciometrik i pikës fundore(ISO 27107:2008, corrected version 2009-05-15)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
57 
38 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave -Grurë i zakonshëm -Përcaktimi i vetive të matjes së cilësisë së brumit në hidratim të vazhdueshëm nga prova tregtare dhe metodologjia e provave të bluarjes (ISO 27971 : 2008)
English
Published 
2017-07-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore - Përcaktimi i produkteve të dekompozimit të klorofilit a dhe a'' (feofitin a, a'' dhe pirofeofitinave ) (ISO 29841:2009/AMD 1:2016)
English
Published 
2014-12-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Përcaktimi i aktivitetit të fitazes (ISO 30024:2009)
English
Published 
2012-02-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Grurë,thekër dhe mielli i tyre, grurë i fortë dhe grurë i fortë semolina -Përcaktimi i numrit të rënies sipas Hagberg -Perten (ISO 3093 : 2009)
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe barna bimore dhe shtazore-Përcaktimi I lëndëve të pasanufikueshme-Metoda me ekstraksion me dietileter
English
Published 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i absorbimit ultraviolet e shprehur si përthithje specifike ultraviolet
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra bimore dhe shtazore - Përcaktimi i numurit të sapunifikimit (ISO 3657:2013)
English
Published 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Gjalp -Percaktimi i permbajtjes se lageshtise, yndyres dhe mbetjes se thate pa yndyre Pjesa 1 : Percaktimi i permbajtjes se lageshtise (metode referimi)
English
Published 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Gjalp -Percaktimi i permbajtjes se lageshtise, yndyres dhe mbetjes se thate pa yndyre Pjesa 2 : Percaktimi i permbajtjes se mbetjes se thate jo ynyrore (metode referimi)
English
Published 
2012-02-02 
12 € 
PDF
Blej
Gjalp -Percaktimi i permbajtjes se lageshtise, yndyres dhe mbetjes se thate pa yndyre Pjesa 3 : Llogaritja e permbajtjes se yndyres
English
Withdrawn 
2014-12-15 
14 
18 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Përcaktim i numrit të peroksideve – Përcaktimi (vizual) i pikës fundore jodometrike (ISO 3960:2007, corrected version 2009-05-15)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktmi i numrit të jodit (ISO 3961:2013)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për numërimin e mikroorganizmave - Pjesa 1:Numërimi i kolonive në 30 gradë C me teknikën e hedhjes në pjatë (ISO 4833-1:2013)
English
Published 
2016-03-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor – Metoda horizontale për numërimin e mikroorganizmave – Pjesa 2:Numërimi I kolonive në 30 gradë C me teknikën e vaksinimit sipërfaqësor (ISO 4833-2:2013/Kor 1:2014)
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte të hidrolizës së amidonit - Përcaktimi i fuqisë reduktuese dhe ekuivalentit të dekstrozës - Metoda e titrit konstant Lane & Eynon
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte të hidrolizës së amidonit - Përcaktimi i fuqisë reduktuese dhe ekuivalentit të dekstrozës - Metoda e titrit konstant Lane & Eynon
English
Withdrawn 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Fara vajore - Marja e mostrës (ISO 542:1990)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë yndyrore me origjinë bimore dhe shtazore-Analiza kromatografike në fazë të gaztë të estereve metilikë të acideve yndyrorë
English
Published 
2012-02-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Grurë -Përcaktimi i indeksit të sedimentimit Prova Zenely (ISO 5529 : 2007)
English
Published 
2012-02-02 
15 € 
PDF
Blej
Djathe dhe produktet e perpunuara te djathit -Percaktimi i permbajtjes se mbetjes se thate te pergjithshme (Metode referimi)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur -Percaktimi i përmbajtjes së lagështirës -Metodë referimi EN ISO 5537 : 2004
English
Published 
2014-12-15 
35 
31 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra me origjinë shtazore dhe bimore - Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2014-12-15 
30 
29 € 
PDF
Blej
Traktorët dhe makineritë për bujqësi dhe për pylltari – Mbrojteset e boshteve motorike (PTO) - Provat për qëndrueshmërinë, konsumimin dhe kriteret e pranimit (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01)
English
Published 
2012-02-02 
31 
29 € 
PDF
Blej
Qumësht -Përcaktimi i pikës së ngrirjes Metoda me krioskop me termistor (Metodë referimi) (ISO 5764 : 2009)
English
Published 
2012-02-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Djathë dhe produkte djathi të shkrirë Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve Metoda e titrimit potenciometrik (ISO 5943 : 2006)
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinave bruto - Pjesa 1: Metoda Kjeldahl (ISO 5983-1:2005/Cor 1:2008)
English
Published 
2014-12-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës bruto - Pjesa 2: Blloku i disgregimit dhe metoda e distilimit me avull (ISO 5983-2:2009)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Yndyranat dhe vajrat bimore dhe shtazore- Përcaktimi indeksit të refraksionit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore- Përcaktimi i pikës së shkrirjës në tub kapilar të hapur-(pika e rrëshqitjes)
English
Published 
2014-12-15 
59 
38 € 
PDF
Blej
Ushqimet per kafshe - Udhëzime për përgatitjen e mostrës (ISO 6498:2012)
English
Withdrawn 
2012-02-03 
19 
23 € 
PDF
Blej
Misër Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë (në kokrrat e bluara dhe në kokrrat e plota) (ISO 6540 : 1980)
English
Published 
2017-07-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Fara vajore - Përcaktimi i përmbajtjes së papastërtive
English
Published 
2017-07-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Fara vajore - Përcaktimi i përmbajtjes së vajit (Metoda referuese) (ISO 659:2009)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktmi i treguesit të aciditetit (ISO 660:2009)
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përgatitja e mostrës për provë (ISO 661:2003)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i papastërtive të patretëshme (ISO 663:2007)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Oriz -Përcaktimi i përmbajtjes së amilazës Pjesa 1 : Metoda e references (ISO 6647 -1 : 2007)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Oriz -Përcaktimi i përmbajtjes së amilazës Pjesa 2 : Metodat e zakonshme (ISO 6647 -2 : 2007)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e tij -Zbulimi i Salmonelës spp (ISO 6785 : 2001)
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Yndyrna me origjinë bimore dhe shtazore dhe vajra-Përcaktimi I përbërjes së acideve yndyrore në pozicionin 2 të molekulave trigliceride
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore për kafshë – Përcaktimi i përmbajtjes së fibres bruto - Metoda me filtrim të ndërmjetëm (ISO 6865:2000)
English
Published 
2014-12-15 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ushqime per kafshë -Percaktimi I permbatjes se vitamines E- Metoda bazohet në përdorimin e Kromatografisë në fazë të lëngët te nji niveli të lartë
English
Published 
2014-12-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së kalciumit, bakrit, hekurit magnezit, manganit, kaliumit, natriumit dhe zinkut - Metoda Spektroskopike me Absorbim Atomik (ISO 6869:2000)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore e shtazore - Përcaktimi i vlerës së anisidinës (ISO 6885:2006)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore e shtazore - Përcaktimi i qëndrueshmerisë ndaj oksidimit (Prova e oksidimit të përshpejtuar) (ISO 6886:2006)
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës - Përgatitja e mostrave të provës, kalimi në suspension dhe hollimet dhjetore për ekzaminim mikrobiologjik - Pjesa 6: Rregulla specifke për përgatitjen e provave të marra në stadin fillestar të prodhimit
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës - Përgatitja e mostrave të provës, kalimi në suspension dhe hollimet dhjetore për ekzaminim mikrobiologjik - Pjesa 6: Rregulla specifke për përgatitjen e provave të marra në stadin fillestar të prodhimit
English
Withdrawn 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore per njerez dhe kafshe -Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë -pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) -Pjesa 1 : Teknika qe bazohet ne përdorimin e terrenit agar Baird -Parker -Amendamenti 1 : Perfshirja e te dhenave te perpikerise (ISO 6888 -1 : 1999/Amd 1 : 2003)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët – Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) – Pjesa 2: Teknika e perdorur me plazëm lepuri në mjedisin fibrinogjen agari me - Amendamenti 1: Perfshirja e te dhenave te perpikmerise (ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)
English
Published 
2010-01-11 
55 
38 € 
PDF
Blej
Qumesht dhe produkte qumeshti -Udhezues mbi marrjen e mostres
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qumësht i skremuar, dhallë dhe hirrë. Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës Metoda Gravimetrike (Metodë referuese) (ISO 7208 : 2008)
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Akullore me bazë qumështi dhe akullore të përziera -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metodë gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 7328 : 2008)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Drithëra -Përcaktimi i dendësisë vëllimore e quajtur masë për hektolitër -Pjesa 1 : Metoda e referencës
English
Withdrawn 
2012-02-02 
24 
26 € 
PDF
Blej
Drithëra -Përcaktimi i dendësisë vëllimore e quajtur masë për hektolitër -Pjesa 2 : Metoda me anë të gjurmës të instrumentit matës duke ju referuar instrumentit standard ndërkombëtar
English
Withdrawn 
2012-02-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Drithëra-Përcaktimi i dendësisë vëllimore e quajtur masë për hektolitër-Pjesa 3: Metoda rutin (ISO 7971 -3 : 2009)
English
Published 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produkte drithërash të bluara - Përcaktimi i viskozitetit të miellit - Metoda duke përdorur aparatin e amilografit (ISO 7973:1992)
English
Published 
2012-02-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur -Përcaktimi i përmbajtjes së acidit laktik dhe laktateve (ISO 8069 : 2005)
English
Published 
2014-12-15 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore – Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës së ngurtë me anë të rezonancës manjetike nukleare të pulsuar (NMR)– Pjesa 1:Metoda direkte(ISO 8292-1:2008)
English
Published 
2014-12-15 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës së ngurtë me anë të rezonancës manjetike nukleare të pulsuar (NMR)- Pjesa 2:Metoda Indirekte (ISO 8292-2:2008)
English
Published 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe barna bimore dhe shtazore- Përcaktimi I përmbajtjës së bakrit, hekurit dhe nikelit- Metoda e absorbimit atomik
English
Published 
2012-02-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Ushqimet e fëmijëve me bazë qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metoda gravimetrike Rose Gottlieb (Metodë referimi) (ISO 8381 : 2008)
English
Published 
2014-12-15 
22 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore-Përcaktimi I përmbajtjes së komponenteve polare
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore e shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së ujit - Metoda Karl Fischer (pa piridinë) (ISO 8534:2008)
English
Published 
2017-07-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mbetje e farave vajore - Përcaktimi i heksanit total të mbetur (ISO 8892:1987)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 1 : Metoda Kjeldahl (ISO 8968 -1 : 2001)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 2 : Metoda e tretjes në block (metoda Macro) (ISO 8968 -2 : 2001)
English
Published 
2012-02-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qumësht -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 3 : Metoda e tretjes në bllok (Metodë rutine gjysëm e shpejtë) (ISO 8968 -3 : 2004)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 4 : Përcaktimi i azotit me përmbajtje jo proteinike (ISO 8968 -4 : 2001)
English
Withdrawn 
2012-02-02 
13 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 5 : Përcaktimi i azotit me përmbajtje proteinash (ISO 8968 -5 : 2001)
English
Withdrawn 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Farë kolze - Përcaktimi i përmbajtjes së glukosinolatit - Pjesa 1: Metoda që përdor kromatografinë e lëngët me performancë të lartë - Shtojca 1 (ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013)
English
Published 
2014-12-15 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ushqime per kafshë-produkte shtazore dhe fekalet ose urina Përcaktimi I vlerës kalorifike të përgjithshme-Metoda me kalorim eter bomb
English
Published 
2014-12-15 
21 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrna me origjinë bimore dhe shtazore dhe vajra- Përcaktimi I përmbajtjes së mbetjes së heksanit teknologjik
English
Withdrawn 
2014-12-15 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së tokoferolit dhe tokotrienolit me kromatografi në fazë të lëngët dhe performancë të lartë - Amendamenti 1: Përditësimi i reagentëve dhe konfirmimi i vlefshmërisë të të dhënave statikore (ISO 9936:2006/Amd 1:2011)
English
Published 
2016-07-25 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
English
Published 
2016-07-25 
31 
29 € 
PDF
Blej
Analiza organoshqisore– Metodologjia – Testi i krahasimit (ISO 5495:2005 and ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
English
Withdrawn 
2015-09-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh - Përcaktimi i raportit të izotopeve te qëndrueshme të karbonit (13C12C) të sheqerit në lëngjet e frutave - Metoda masspektrometrike e raportit të izotopeve
English
Withdrawn 
2015-09-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh - Përcaktimi i raportit të izotopeve të qëndrueshme të oksigjenit (18O/16O) të ujit tek lëngjet e frutave - Metoda masspektrometrike e raportit të izotopeve
English
Withdrawn 
2015-09-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh - Përcaktimi i raportit të izotopeve të qëndrueshem të hidrogjenit (2H1H) të ujit tek lëngjet e frutave - Metoda masspektrometrike e raportit të izotopeve
English
Withdrawn 
2015-09-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh - Përcaktimi i raportit të izotopeve të qëndrueshëm të karbonit (13 C/12C) në pulpën e lëngjeve të frutave - Metoda masspektrometrike e raportit të izotopeve
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i permbajtjes se lendeve te thata nepermjet tharjes ne presion te ulet si dhe permbajtjes se ujit me destilim azeotropik
English
Withdrawn 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Traktorë bujqësore - Presioni hidraulik për implementim
English
Published 
2014-12-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit - Pjesa 3: Metoda qe bazohet ne spektroskopine e emisionit optik me plazem të ciftuar me induksion ( ICP)
English
Published 
2017-07-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbetje farash vajore - Përcaktimi i njëkohshëm i përmbajtjes së vajit dhe ujit - Metoda që përdor spektometrinë me rezonancë magnetike nukleare me pulsim
English
Published 
2017-07-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbetje farash vajore - Përcaktimi i përmbajtjes së glukozës – Pjesa 1: Metoda që përdor kromatografinë e lëngët me performanceë të lartë
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri bujqësore - Sistemet e vetë-drejtimit për operatorët - Traktorët e kontrolluar dhe makinat vete-lëvizëse- Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Traktorët dhe pajisjet bujqësore me rrota - Xhuntot (friksionet) me kapje në tre pika - Pjesa 1: Xhunto (friksion) në formë U
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Traktorët dhe pajisjet bujqësore me rrota - Xhuntot (friksionet) me kapje në tre pika - Pjesa 2: Xhunto (friksion) në formë A
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe pajisje bujqësore me rrota - Bashkuesit e kapur në tre pika - Pjesa 3: Bashkuesit me hallkë
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Traktorët dhe pajisjet bujqësore me rrota - Xhuntot (friksionet) me kapje në tre pika - Pjesa 4: Xhunto (friksion) me shufër
English
Published 
2014-12-15 
24 
26 € 
PDF
Blej
Vajrat dhe yndyrnat bimore - përcaktimi i ekujvalenteve të gjalpit të kakaos në çokolatat me qumësht
English
Withdrawn 
2015-09-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël të papërshkueshme nga uji - Përcaktimi i qëndrueshmërisë dimensionale - Pjesa 1: Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji
English
Published 
2014-12-15 
35 
31 € 
PDF
Blej
Thareset e drithit - Përcaktimi i performances së tharjes – Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Published 
2014-12-15 
104 
51 € 
PDF
Blej
Thareset e drithit - Përcaktimi i performances së tharjes - Pjesa 1: Proçedura shtesë dhe kërkesat specifike të të korrave
English
Withdrawn 
2014-12-15 
96 
48 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Kontrolli serial dhe rrjeti i të dhënave të komunikimit - Pjesa 1: Standardi i përgjithshëm për komunikimin e të dhënave në lëvizje
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Kontrolli serial dhe rrjeti i të dhënave të komunikimit - Pjesa 11: Fjalori i elementeve të të dhënave të ndryshueshme
English
Withdrawn 
2014-12-15 
26 
26 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri për bujqësi dhe pylltari - Kontrolli serial dhe rrjeti i të dhënave të komunikimeve - Pjesa 12: Shërbimet diagnostikuese
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shkëmbimi i të dhënave elektronike midis sistemeve të informacionit në bujqësi - Fjalori bujqësor i elementeve të të dhënave - Pjesa 1: Përshkrimi i përgjithshëm
English
Withdrawn 
2014-12-15 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shkëmbimi i të dhënave elektronike midis sistemeve të informacionit në bujqësi - Fjalori bujqësor i elementeve të të dhënave - Pjesa 2: Ferma për prodhim qumështi
English
Withdrawn 
2014-12-15 
22 
25 € 
PDF
Blej
Shkëmbimi i të dhënave elektronike midis sistemeve të informacionit në bujqësi - Fjalori bujqësor i elementeve të të dhënave - Pjesa 3: Ferma për rritje derrash
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi. Numërimi i escheria coli të presupozuar. Pjesa 2: Teknika e numërimit të kolonive në 44ëC duke përdorur membrana.
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi. Numërimi i escheria coli të presupozuar. Pjesa 2: Teknika e numërimit të kolonive në 44ëC duke përdorur membrana.
English
Withdrawn 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së steroleve individuale dhe totale - Metoda GC
English
Withdrawn 
2016-09-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Analiza mikrorreze – Shpërbërja e rrezatimit të elektronit përmes një këndi prej 180 gradë – Matja e madhësisë mesatare të grurit.
English
Withdrawn 
2016-09-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Analiza mikrorreze – Shpërbërja e rrezatimit të elektronit përmes një këndi prej 180 gradë – Matja e madhësisë mesatare të grurit.
English
Withdrawn 
2016-09-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Numërimi i brochothrix thermosphacta. Teknika e numrimit.
English
Withdrawn 
2016-09-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Numërimi i brochothrix thermosphacta. Teknika e numrimit.
English
Published 
2014-12-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Identifikimi me anë të radiofrekuencës i kafshëve - Transmetues te avancuar te sinjaleve te vete-identifikimit- Pjesa 1: Ndërfaqja e transmetimit
English
Published 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbetje farash vajore - Përcaktimi i përmbajtjes së proteinave të tretëshme në tretësirën e hidroksidit të kaliumit (ISO 14244:2014)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së produkte yndyrës së lir
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Testi i pikës limit të flakërimit që përdor Penski-Martens në një enë të mbyllur për testim flesh
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore- Përcaktimi i ngjyrës Lovibond
English
Withdrawn 
2015-09-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rrjetat e peshkimit - Metoda e provës për përcaktimin e madhësisë së rrjetës - Pjesa 1: Hapja e rrjetës (ISO 16663-1:2009)
English
Withdrawn 
2017-07-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Fara vajore - Ekstraktimi (nxjerja) e vajit dhe përgatitja e estereve metilike të acideve yndyrore për analizim me gas kromatografi (metoda e shpejtë) (ISO 11702:2009)
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Gjalpe -Percaktimi i kripes
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Gjalpi - Përcaktimi i treguesit përthyerës të yndyrës (Metoda referencë)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kafshëve të gjalla për tu therur - Gicat
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve - Pjesa 1: metoda Volhard
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve - Pjesa 2: Metoda potenciometrike
English
Withdrawn 
2010-01-12 
10 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i PH
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
Agrume dhe produktet e tyre Citrus fruits and derived products -Dertermination of essential oils content (Reference method)
English
Published 
2010-01-11 
24 
26 € 
PDF
Blej
Fruta dhe perime Terminologjia morfologjike dhe strukturore
English
Published 
2010-01-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fruta dhe perime Terminologjia morfologjike dhe strukturore
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Traktorët bujqësor - Kontrolli i cilindrave hidraulik për vendosjen e rimorkios
English
Published 
2014-12-15 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instalimet e automatike të qumështit - Kërkesat dhe testimi
English
Published 
2017-07-28 
12 € 
PDF
Blej
Patate konsumi - Udhëzues për ruajtjen
English
Published 
2017-07-28 
12 € 
PDF
Blej
Karrota - Udhëzues për ruajtjen
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lakër familjare - Udhëzues për ruajtjen në të ftohtë dhe transportin me frigorifer
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit të përgjithshëm - (Metodë referimi)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri bujqësore - Lidhja e pajisjeve nëpërmjet sistemit me tre pika - Zona e lirë rreth pajisjes
English
Withdrawn 
2010-01-12 
12 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i permbajtjes se kallajit
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i permbajtjes se etanolit
English
Published 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore - Përcaktimi i indeksit glicemik (GI) dhe rekomandimi për klasifikimin e ushqimeve
English
Published 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore - Përcaktimi i indeksit glicemik (GI) dhe rekomandimi për klasifikimin e ushqimeve
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i pH (Metodë referimi)
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së nitriteve (Metodë referimi)
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së nitriteve (Metodë referimi)
English
Withdrawn 
2010-01-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qumesht -Percaktimi i fosfatazes alkaline
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Makineri bujqesore - Rripa tip V me shpejtësi variable, pa fund dhe seksione me kanale të pulexhove korresponduese
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së hidroksiprolines
English
Withdrawn 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Traktorët, makineritë bujqësore dhe pyjore, pajisjet motorike për lëndina dhe kopështe - Manualet e operatorit - Përmbajtja dhe Paraqitja
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Perimet e perpunuara - Percaktimi i permbajtjes se klorureve.
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Perimet e perpunuara - Percaktimi i permbajtjes se klorureve.
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Fruta dhe perme - Pjekia mbas ruajtjes në të ftoht
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Fruta dhe perme - Pjekia mbas ruajtjes në të ftoht
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Akullorja dhe qumështi i ngrirë - Përcaktimi I përmbajtjes së lendës së ngurtë totale(Metode e referimit)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
41 
34 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri për bujqësinë dhe pyjet, pajisje të fuqishme për kopshte dhe lëndina - Simbole për kontrollin e drejtuesit dhe simbole të tjera - Pjesa 1: Simbole të zakonshme
English
Withdrawn 
2014-12-15 
32 
29 € 
PDF
Blej
Traktorë, makineri për bujqësinë dhe pyjet, korrese me motor për kopshte dhe lëndina - Simbole për kontrollin e drejtuesit dhe simbole të tjera - Pjesa 2: Simbole për traktorët dhe makineritë bujqësore
English
Withdrawn 
2014-12-15 
37 
32 € 
PDF
Blej
Instalimet e makinave të qumeshtit - Fjalor
English
Published 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kafshëve të gjalla për tu therur - Delet
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kafshëve të gjalla për tu therur - Kuajt
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile e paketuar - Marrja e mostrës
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile e paketuar - Marrja e mostrës
English
Published 
2017-07-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Fara vajore, vajra vegjetal dhe yndyrna - Nomeklatura
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Fruta, perime dhe produkte te tyre -Percaktimi i permbajtjes se acidit benzoik -Metoda spektrometrike
English
Withdrawn 
2010-01-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Fruta, perime dhe produkte te tyre -Percaktimi i permbajtjes se acidit sorbik
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i alkalinitetit te hirit te pergjithshem dhe hirit te tretshem ne uje
English
Published 
2010-01-11 
10 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se dyoksidit te squfurit -Metoda sasiore
English
Published 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se pergjithshme te dyoksidit te squfurit
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Domate - Udhëzues për ruajtjen në të ftohtë dhe transporti me frigorifer
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Patate - Ruajtja në vend të hapur (në grumbuj)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kazeina dhe kazeinate - Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës - Metoda gravimetrike (Metodë referimi)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kazeina dhe kazeinate - Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës - Metoda gravimetrike (Metodë referimi)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
13 € 
PDF
Blej
Kazeina dhe kazeinate - Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës - Metoda gravimetrike (Metodë referimi)
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kazeina - Përcaktimi i “hirit të fiksuar” (Metodë referimi)
English
Published 
2016-09-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kazeina dhe kazeinate - Përcaktimi i pH (Metodë referimi)
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i polifosfateve
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së niseshtesë - (Metodë referimi)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
52 
38 € 
PDF
Blej
Instalimet e makinave të qumështit - Ndërtimi dhe performanca
English
Published 
2014-12-15 
21 
25 € 
PDF
Blej
Tankerët frigoriferik të ngarkesave të qumështit
English
Published 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje për punët e brëndëshme të fermës dhe ekonomisë bujqësore - Konvejerët e vazhdueshëm për gërryerjen e plehut të grazhdeve
English
Withdrawn 
2016-09-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Percaktimi i hirit te pergjithshem
English
Withdrawn 
2010-01-11 
13 € 
PDF
Blej
Fara leguminoze-Përcaktimi i papastërtive, madhësisë, erërave të huaja, insekteve, species dhe varietetit Metoda e provave
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fara leguminoze. Përcaktimi i papastërtive, madhësisë, erërave të huaja, insekteve, species dhe varietetit. Metoda e provave.
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Farëzimi artificial i kafshëve - Sperma e ngrirë e demave për shumim - Numërimi i mikroorganizmave aerobikë të gjallë
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur - Përcaktimi i aciditetit me titrim (metoda reference)
English
Published 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur - Përcaktimi i aciditetit të tritueshëm (Metodë rutinë)
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Miell gruri. Përcaktimi i glutenit të njom
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Miell gruri. Përcaktimi i glutenit të njom
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Percaktimi i butilhidroksianisolit (BHA) dhe butilhidroksitoluesit (BHT) - Metoda e gazkromatografise
English
Published 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë dhe lëndeve të tjera flurore
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i permbajtjes se acidit absorbk -Metode referimi
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se karrotenit -Metoda rutin
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se acidit benzoik -Me permbajtje te acidit benzoik me shume se 200 mg per liter ose kg Metoda spektrometrike e absorbimit molekular
English
Published 
2016-07-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qumësht dhe produkte qumështi – Numërimi i njësive koloniformuese të majave dhe/ose myqeve - Teknika e numërimit të kolonive në 25 gradë C"
English
Published 
2010-01-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i aciditetit fluturues
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se plumbit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik pa flake
English
Published 
2010-01-11 
13 € 
PDF
Blej
PFP -Percaktimi i permbajtjes se arsenikut -Metoda spektrofotometrike me dietelkarbamat argjendi
English
Published 
2016-07-25 
13 € 
PDF
Blej
PFP - Përcaktimi i përmbajtjes së Hg - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik pa flak
English
Published 
2016-07-25 
13 € 
PDF
Blej
PFP - Përcaktimi i përmbajtjes së Hg - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik pa flak
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore- Përcaktimi i polimereve të tipit polietilene
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Speca të kuq - Udhëzues për ruajtjen në të ftohtë dhe transporti me frigorifer
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Marrja e mostrës së kafes - Eksperimentimet për kafen e gjelbër ose të papërpunuar dhe Kodiku kafes
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Marrja e mostrës së kafes - Eksperimentimet për kafen e gjelbër ose të papërpunuar dhe Kodiku kafes
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile - Përgatitja e mostrave për t'u përdorur në analizat shqisore
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile - Përgatitja e mostrave për t'u përdorur në analizat shqisore
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile - Përcaktimi i humbjes në masë në 105 gradë C
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Kafe jeshile - Përcaktimi i humbjes në masë në 105 gradë C
English
Withdrawn 
2014-12-15 
40 
32 € 
PDF
Blej
Instalimet e makinave të qumështit – Testimet mekanike
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Qumështi, ajka dhe qumështi i koncentruar - Përcaktimi i përmbajtjes së lëndëve të thata (metoda reference)
English
Published 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Qumësht i kondensuar i ëmbëlsuar – Përcaktimi i përmbajtjes së lendës së ngurtë totale (Metode referimi)
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Miell gruri dhe miell thekre - Udhëzime të përgjithshme mbi përgatitjen e testeve të marrjes së mostrës së bukës
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Patate, perime më rrënjë dhe lakra familjare - Udhëzues për ruajtjen në kulla silosi (kapanone) duke përdorur ajrosje të detyruar
English
Withdrawn 
2014-12-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i masës konvencionale për vëllim (pesha e litrit në ajër) (ISO 6883:2007)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra bimore dhe shtazore - Përcaktimi i hirit
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e tyre Përcaktimi i lagështisë Metoda bazë e referimit
English
Published 
2016-06-16 
140 
55 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lendëve ushqyese të kafshëve - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzimi për ekzaminime mikrobiologjike - Amendamenti 1 (ISO 7218:2007/AMD 1:2013)
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Gjalpi – Përcaktimi i pH të serumit – Metoda potenciometrike
English
Published 
2017-07-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makarona të prodhuara me miell gruri dhe semolina - Vlerësimi i cilësisë së gatimit të makaronave me analiza shqisore - Pjesa 1: Metoda referuese
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Grurë i fortë semolina dhe makaronat. Vlerësimi i cilësisë së gatimit të spagetit me analiza organoshqisore.
English
Published 
2016-07-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Grurë i fortë semolina dhe makaronat. Vlerësimi i cilësisë së gatimit të spagetit me analiza organoshqisore.
English
Withdrawn 
2016-09-26 
15 € 
PDF
Blej
Produkte drithrash rë bluara. Përcaktimi i aciditetit të yndyrës.
English
Withdrawn 
2016-09-26 
15 € 
PDF
Blej
Produkte drithrash rë bluara. Përcaktimi i aciditetit të yndyrës.
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i përmbajtjes së një monoglicerideve dhe përmbajtjes së glicerolit të lirë
English
Withdrawn 
2010-01-12 
12 € 
PDF
Blej
Produkte te frutave dhe perimeve (PEP) -Percaktimi i aciditetit te titrueshem
English
Withdrawn 
2010-01-12 
12 € 
PDF
Blej
PEP -Percaktimi i lendeve te patretshme ne uje
English
Published 
2017-05-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kastraveca - Ruajtja në të ftohtë dhe transporti me frigorifer
English
Published 
2016-07-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Fruta dhe perime të fresketa - Fjalor dy gjuhësh
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Gjalp - Përcaktimi i dispersionit të ujit
English
Withdrawn 
2016-09-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Gruri. Karakteristikat.
English
Published 
2014-12-15 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje për kultivimin e ullirit dhe prodhimin e vajit të ullirit - Fjalor
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qumësht pluhur dhe produktet e qumështit pluhur - Përcaktimi i treguesit të patretshmërisë
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Inseminimi artificial i kafshëve Sperma e ngrirë e demave për shumim - Numurimi i mikroorganizmave aerobike të gjallë
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Inseminimi artificial i kafshëve Sperma e ngrirë e demave për shumim - Numurimi i mikroorganizmave aerobike të gjallë
English
Published 
2014-12-15 
10 € 
PDF
Blej
Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i lagështis
English
Published 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktmi i titullit
English
Withdrawn 
2014-12-15 
13 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i hirit të përgjithshëm
English
Withdrawn 
2014-12-15 
12 € 
PDF
Blej
Mish dhe produkte mishi - Përcaktimi i përmbajtjes së legështisë (Metodë referimi)
English
Published 
2017-07-28 
12 € 
PDF
Blej
Patate të hershme - Udhëzues për ftohjen dhe transporti me frigorifer
English
Published 
2014-12-15 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e qumështit lëng – Udhëzim për zbatimin e stektroskopisë ne zonën infra të kuqe e mesme
English
Published 
2017-07-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pjepër - Ruajtja në të ftohtë dhe transporti me frigorifer
English
Withdrawn 
2020-11-12 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metoda prove standarde për vlerësimin e potencialit të ndezjes së cigareve (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)
English
Withdrawn 
2020-11-12 
13 € 
PDF
Blej
Metoda e provës standarde për vlerësimin e prirjes së ndezjes së cigareve (ISO 12863: 2010 / Core 1: 2011)
English
Withdrawn 
2020-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Metoda e provës standarde për vlerësimin e prirjes së ndezjes së cigareve (ISO 12863: 2010)
English
Published 
2023-08-24 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metodat horizontale për marrjen e mostrës në sipërfaqe (ISO 18593:2018)
English
Published 
2021-12-15 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor (ISO 22000:2005)
English
Published 
2023-08-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin e Cronobacter spp. (ISO 22964: 2017)
English
Withdrawn 
2023-08-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Yndyrna dhe vajra bimore dhe shtazore - Përcaktimi i numurit të sapunifikimit (ISO 3657:2013)
English
Published 
2023-08-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Misër Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë (në kokrrat e bluara dhe në kokrrat e plota) (ISO 6540 : 1980)
English
Published 
2023-08-24 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qumështi -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Pjesa 4 : Përcaktimi i azotit me përmbajtje jo proteinike (ISO 8968 -4 : 2001)
English
Published 
2023-08-24 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lengje frutash dhe perimesh - Përcaktimi i pH
English
Published 
2023-01-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Grurë dhe miell gruri -Përmbajtja e glutenit Pjesa 2 : Përcaktimi i glutenit në gjendje të lagur me mjete mekanike (ISO 21415 -2 : 2006)
English
Published 
2023-01-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produkte drithi-Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë-Metoda reference (ISO 712:2009)
English
Published 
2023-01-13 
35 
31 € 
PDF
Blej
Drithëra -Përcaktimi i dendësisë vëllimore e quajtur masë për hektolitër -Pjesa 2 : Metoda me anë të gjurmës të instrumentit matës duke ju referuar instrumentit standard ndërkombëtar
English
Published 
2023-01-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Drithëra-Përcaktimi i dendësisë vëllimore e quajtur masë për hektolitër-Pjesa 3: Metoda rutin (ISO 7971 -3 : 2009)
English
Published 
2023-01-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ushqimi për njrëz dhe kafshë - Udhëzime të përgjithshme për përcaktimin e azotit me metoden Kjeldahl.
English
Withdrawn 
2010-01-12 
12 € 
PDF
Blej
Patëllxhan -tregtimi dhe kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2010-01-12 
12 € 
PDF
Blej
Lakër -tregtimi dhe kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Karrote -tregtimi dhe kontrolli i cilesise
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Lulelakër -tregtimi dhe kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2010-01-12 
13 € 
PDF
Blej
Trangull -tregtimi dhe kontrolli i cilësisë
662 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim