Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 15:47


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Published 
2017-07-28 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zjarrfikëse dhe automjetet dhe pajisjet e shërbimit të shpëtimit - Simbole grafike për elementet e kontrollit dhe paraqitjet dhe për shënjat
English
Withdrawn 
2011-05-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldim-Sistemet e grupuara për materialet-Materialet europiane (ISO 20172:2006)
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Matja dhe vlerësimi i goditjeve teke të transmetuara prej makinave të drejtuara dhe mbajtura në dorë në sistemin krah -dorë (ISO/TS 15694 : 2004)
English
Withdrawn 
2015-02-11 
53 
38 € 
PDF
Blej
Vibrime mekanike - Udhëzim për vlerësimin e shpërthimit në vibrimin e transmetuar me dorë duke përdorur informacionin e disponueshëm duke përfshirë edhe atë që jepet nga prodhuesi i makinerisë.
English
Published 
2015-02-11 
43 
34 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit – Pjesa 2: Masat parandaluese në vendin e punës.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 3 : Lidhja midis EN 115 : 1995 dhe amendamentit të tij dhe EN 115 -1 : 2008
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Riciklimi i materialeve - Raport mbi kërkesat për substancat dhe materialet për të parandaluar pengesa të vazhdueshme për riciklimin.
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi -Raport mbi kriteret dhe metodologjitë për analizat e ambalazhimit eciklit e jetës.
English
Published 
2013-09-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Rrezatimi jonizues i emetuar nga makineria -Udhëzues për zbatimin e standardeve teknike në projektimin e makinerive për të qënë në përputhje me kërkesat e legjislacioni
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 1: Metodat teknike të projektimit të makinerisë.
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi -Fletët e ambalazhit për produktet mjekësore –Sistem shkrimi dhe formate te tjera për njerëzit që nuk shikojnë.
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Vibrimi i transmetuar në dorë -Ndikimi i forcave çift në ndërveprimin makine dorë për vlerësimin e ekspozimit
English
Published 
2013-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesa 3 : Parimet ergonomike për projektimin e makinerive të lëvizshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Withdrawn 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projektimi i përgjithshëm -Pjesa 3 -2 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kavove në sistemet e pulexhove
English
Withdrawn 
2013-09-13 
82 
48 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projektimi i përgjithshëm -Pjesa 3 -5 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kanxhave të farkëtuara
English
Withdrawn 
2011-05-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Valvola industriale -Valvolat me sferë prej lidhjesh bakri
English
Published 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri të lëvizjes së dheut -Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit të dridhjes së gjithë -trupit gjatë udhëtimit në makina Përdorimi i të dhënave të harmonizuara matur nga institutet ndërkombëtare, organizata dhe prodhuesit (ISO/TR 25398 : 2006)
English
Published 
2014-05-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Rregullat e projektimit të bashkueseve me fllanxhat rrethore me permistop -Pjesa 3 : Metoda e llogaritjes të bashkimit ndërmjet fllanxhave me kontakt metal me metal
English
Withdrawn 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Lehtësia e hapjes - Kriteri dhe metodat e provës për vlerësimin e konsumimit të ambalazhimit.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe automjete zjarrfikëse -Simbolet për kontrollet operatore dhe tregime të tjera
English
Withdrawn 
2015-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e kontrollit për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 5: Karakteristika të veçanta - Vlerat në vendpërdorim të pasqyrimit të tingullit dhe izolimit të tingullit të bartur në ajër.
English
Published 
2013-09-13 
161 
61 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 11 : Interpretimet në lidhje me serinë e standardeve EN 81
English
Published 
2013-09-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e pasagjerëve dhe mallrave -Pjesa 76 : Zhvendosja e personave me aftësi të kufizuar duke përdorur ashensorë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Ashensorët ekzistues -Pjesa 82 : Përmirësimi i mundësisë së hyrjes në ashensorët ekzistues për persona duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara
English
Withdrawn 
2011-05-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 17 : Motorèt me induksion me kafaz kur ushqehen nga konvertuesit Udhèzim aplikimi
English
Withdrawn 
2011-05-30 
77 
45 € 
PDF
Blej
Makinat elektrike rrotulluese Pjesa 25 : Udhëzues për projektimin dhe performancën e motorëve me rrymë alternative të projektuara për furnizimin me invertitor
English
Withdrawn 
2011-05-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise Pajisjet mbrojtese elektro sensitive Pjesa 2 : Kërkesat e veçanta për pajisjet që perdorin mjete mbrojtese aktive opto elektronike (AOPD)
English
Published 
2011-05-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Makinat e elktrike rrotulluese Pjesa 16 -2 : Sistemet e eksitimit për makineritë sinkrone Modelet për studimet e sistemeve të fuqisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18 -32 : Vlersimi funksional i sistemeve të izolimit -Procedurat e provës për pështjellat e paraformuara Vlersimi elektrik i sistemeve të izolimit të përdorura në makina deri dhe duke përfshirë 50 MVA dhe 15 kV
English
Published 
2011-05-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbajtëse furçash për grupin R të unazave rrëshqitëse Tipi RA
English
Withdrawn 
2011-05-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18 -34 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit Proçedurat e proves për mbështjellat me tel Vlerësimi i qëndrueshmërisë termomekanike të sistemeve të izolimit
English
Published 
2011-05-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 20 -1 : Motorët e kontrollit Motorët
English
Withdrawn 
2011-05-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
107 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Përdorimi i pajisjes mbrojtëse për zbulimin e pranisë së personave
English
Withdrawn 
2014-05-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion 2 : Çeliqe te palidhura dhe çeliqe te lidhur me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-05-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 3 : Çeliqe të saldueshem me strukture te imet të normalizuar
English
Withdrawn 
2014-05-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 4 : Çeliqe me lidhje nikeli me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 6 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performanca fizike e njeriut - Pjesa 2: Mirëmbëjtja manuale e makinerisë dhe e pjesëve përbërëse të makinerisë
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 3: Limitet e forcës së rekomanduar për punën e makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performancat fizike njerëzore -Pjesa 3 : Limitet e forcës së rekomanduar për punën makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 4 : vlerësimi i qendrimeve gjatë punës dhe lëvizjeve përkundrejt makinerisë
English
Withdrawn 
2010-09-13 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 5 : Vlerësimi i rrezikut për përdorimin e përsëritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2011-05-30 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Performanca fizike e njeriut Pjesa 5 : Vlerësimi I rrezikut për perdorimin e përseritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2023-07-13 
91 
48 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të zakonshme për makineri dhe impiantet e përpunimit
English
Published 
2023-07-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për makineritë ushqyese dhe pajisjet e trajtimit të vazhdueshëm
English
Published 
2023-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për makineritë thyerëse dhe bluarëse
English
Published 
2023-07-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për makineritë sitëse
English
Published 
2023-07-13 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 5: Kërkesa të veçanta për për makineritë e pastrimit, riciklimit, renditjes dhe trajtimit të llumrave
English
Withdrawn 
2012-09-27 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sgurie për projektimin dhe të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa1 : Kërkesa të përgjishme
English
Withdrawn 
2012-09-27 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2: Makina printimi dhe llakimi duke përfshirë dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie per projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa 2 : Makina printimi llakimi duke përfshir dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të printimit dhe të shndërrimit të letrës - Pjesa 3: Makinerite prerëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Kerkesa sigurie per projektimin dhe ndertimin e makinave te printimit dhe te transformimit te letres Pjesa 5 : Makinat per prodhimin e kartonit te valezuar dhe makinat per kthimin e kartonit te sheshte dhe kartonit te valezuar
English
Published 
2013-09-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 4 : Saldimi me hark i aluminit dhe i lidhjeve të aluminit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shirita të ngushtë prej çeliku të laminuara në të ftohtë -Tolerancat në përmasat dhe formën
English
Published 
2017-07-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Shirita të ngushtë prej çeliku të laminuara në të ftohtë -Tolerancat në përmasat dhe formën
English
Withdrawn 
2014-05-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Derdhjet prej çeliku për përdorime në presion
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze të telave prej çeliku -Pjesa 3 : Veshjet e aluminit
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze te telave prej çeliku -Pjesa 4 : Veshjet e kalljit
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze të telave prej çeliku -Pjesa 5 : Veshjet e nikelit
English
Published 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze te telave prej çeliku -Pjesa 6 : Veshjet e baktit, të bronzit ose të tunxhit
English
Withdrawn 
2014-05-14 
127 
55 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 2 : Çeliqe tё pa lidhur dhe çeliqe ferrikё tё lidhur me kёrkesa specifike pёr inspektimin
English
Published 
2014-05-14 
99 
48 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 4 : Çeliqe inoksidabёl austenitikё tё pёrpunuar me presion dhe çeliqe inoksidabёl austenitikё -ferrikё (duplex) me kёrkesa specifike pёr inspektimin
English
Published 
2011-05-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim – Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2012-09-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku, rakorderitë dhe seksionet strukturore bosh -Simbolet dhe përku fizimet e termave për përdorim në standardet e produkteve
English
Withdrawn 
2014-05-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Shufrat prej çeliku të saldueshëm të laminuara në të nxehtë për përdorim në presione me cilësi të specifikuara për temperatura të larta
English
Published 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 1: Klasifikimi - Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa për sigurinë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit -Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit -Pjesa 1 : Klasifikimi -Kërkesa të përgjithëshme dhe kërkesa për sigurinë
English
Published 
2009-08-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 2: Verifikimi i kërkesave të përgjithshme dhe i kërkesave të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit -Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit -Pjesa 2 : Verifikimi i kërkesave të përgjithëshme dhe i kërkesave te sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Testimi i makinerive të levizshme meqëllim përcaktimin e vlrës së vibracionit të emetuar përcaktimin e vlerës së vibracionit të emetuar
English
Withdrawn 
2013-09-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës -Pjesa 1 : Kërkesa të përbashkëta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive te prodhimit dhe tëfinicionit të letrës -Pjesa 2 : Tamburët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës - Pjesa 2: Tamburët
English
Published 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave për prodhimin dhe finicionin e letrës - Pastrues druri
English
Withdrawn 
2009-10-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 4: Pulpat dhe pajisjet e tjera ndihmëse
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës -Pjesa 5 : Fletë formuesit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 5: Fletë formuesit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
English
Published 
2020-08-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 7: Govatat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
English
Published 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makineri për regjien e lëkurës -Makineri në plane të levizshme -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Flukset për ngiitje -Klasifikimi dhe kushtet e lëvrimit teknik
English
Withdrawn 
2010-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i 5% -shit te vlerave karakteristike dhe i vlerave karakteristike mesatare
English
Published 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Furça pastrimi me motor -Pjesa 2 : Kërkesa për sigurinë
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Thasë për transportin e produkteve ndihmëse ushqimore - Rekomandimet mbi zgjedhjen e tipit të thesit dhe shtresën mbështjellëse sipas produktit që do të paketohe.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
130 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore për tubat, valvolat, rakorderitë, dhe elementët ndihmës, emërtuar PN - Pjesa 1: Flanxha çeliku
English
Published 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sigura e makinerisë -Vlerësimi I shkarkimeve të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 1 : Zgjedhja e metodave të provës
English
Published 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër - Pjesa 11: Indeksi i dekontaminimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikëshme në ajër -Pjesa 11 : Indexi i dekontaminimit
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër – Pjesa 2: Metoda me gaz gjurmues për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sigura e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 2 : Metoda me gaz gjurmues për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Published 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër – Pjesa 3 : -Metoda e bankoprovës për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikëshme në ajër -Pjesa 3 : Metoda e bankoprovës për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4: Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi - Metoda gjurmuese
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4 : Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi -Metoda gjurmuese
English
Published 
2013-09-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe plastika -Linjat e ekstrudimit dhe presimit të rrjedhshëm -Pjesa 1 : Kërkesa sigurie për ekstruderat
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe plastika - Linjat e ekstrudimit dhe presimit te rrjedhshëm - Pjesa 2: Kërkesa sigurie për paletizuesit me pamje të shtypur
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Linjat e ekstrudimit dhe presimit te rrjedhshëm - Pjesa 3: Kërkesa sigurie për ekstrudorët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 2 : Konceptet baze dhe metodologjia per shfrytezimin e minierave
English
Published 
2013-09-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Shkallë portative për shërbimin e zjarrfikësve
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 1 : Ndërtimi dhe instalimi
English
Published 
2019-04-26 
116 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Part 1:Ndërtimi dhe instalimi
English
Withdrawn 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 2 : Rregullat për përmirësimin e sigurisë së shkallëve lëvizëse ekzistuese dhe transportierëve
English
Withdrawn 
2019-04-26 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Withdrawn 
2013-09-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Withdrawn 
2019-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 2: Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 2 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 3: Kërkesa specifike për sistemet elektrike të transmetimit të fuqisë së motorëve me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamioneve -Kerkesat elektrike Pjesa 3 : Kerkesa specifike per sistemet elektrike te transmetimit te fuqise se motoreve me djegie te brendshme
English
Published 
2013-09-13 
65 
42 € 
PDF
Blej
Makinat transportuese Spërkatëse dhe hedhëse të betonit dhe të llaçit -Kërkesa të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për granulatorët me tehe
English
Withdrawn 
2017-07-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për granulatorët me tehe
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastke -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 3 : Kërkesa sigurie për makinat grirëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 4 : Kërkesa sigurie për aglomeratet
English
Withdrawn 
2009-10-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike -Përzjerësit e brendshem -Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në temperaturë dhe lagështi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në grisje me anë të metodës me lavjerrës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës çmbështjellëse në shpejtësi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës ndaj flakës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e zgjatjes së përmasës nën një ngarkesë statike.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Përcaktimi i joneve korrozive të tretshëm në ujë.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në përplasje.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës shpërthyese.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës lidhëse të shiritave të ngjitur termikisht gjatë trajtimi.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës lidhëse të shiritave të ngjitur termikisht pas trajtimi.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e gjatësisë së një rrotulle të shiritit ngjtës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Shtrimi i shiritave ngjitës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shiritat vetëngjitës - Depërtimi i tretësit në shiritat ngjtës maskues.
English
Withdrawn 
2009-08-28 
60 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite e perpunimit te ushqimit -Mullinjte bluares -Kerkesat per sigurine dhe higjenen
English
Withdrawn 
2009-08-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite e perpunimit te ushqimit -Dhomat e ndermjetme te prehjes -Kerkesa per sigurine dhe higjienen
English
Withdrawn 
2013-09-13 
70 
42 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e këpucëve, artikujve prej lëkure dhe imitim lëkure -Makinat prerëse dhe shpuese -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2020-08-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Metodat e provës për matjen e emetimeve të zhurmës
English
Published 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Kerkesa cilësore për prodhimin, furnizimin dhe shperndarjen e elektrodave për saldimin dhe proceset e ngjitjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e vinçave -Kërkesat për shëndetin dhe sigurinë -Pjesa 2 : pajisjet kufizuese dhe treguese
English
Withdrawn 
2011-05-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Komandimet pёr sistemet e ngrohjes -Grafikёt e nisje ndalimt per sistemet e ngrohjes
English
Withdrawn 
2011-05-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Klimatizatorët, paketat ftohëse të lëngëta, pompat e nxehtësisë dhe çlagështuesit me kompresorë që vihen në lëvizje në mënyrë elektrike Matja e zhurmës në ajër Përcaktimi i nivelit të fuqisë së tingullit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë për shpimin e tuneleve - Portat e ajrit - Masat e sigurimit
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makineri për shpimin e tuneleve - Portat e ajrit - Kërkesat e e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineritë për shpimin e tuneleve -Portat e ajrit -Rrafshues rruge, kombajna miniere për punime zingjir dhe shkriftues me goditje -Masat e sigurimit
English
Withdrawn 
2019-04-26 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ashensorë (ngritësit) për mallra - Pjesa 1: Ngritësit me platforma të hapura
English
Withdrawn 
2009-08-28 
68 
42 € 
PDF
Blej
Ashensorët (ngritësit) për mallra -Pjesa 1 : Ngritësit me platforme
English
Published 
2019-04-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Ashensorë (ngritësit) për mallra - Pjesa 2: Ngritësit e pjerrët me pajisje transporti të pa hapur
English
Withdrawn 
2009-08-28 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ashensorët (ngritësit) për mallra -Pjesa 2 : Ngritësit e pjertë me pajisje të paarritëshme për marrjen e ngarkesës
English
Published 
2020-08-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje ngritëse që përdoren në ndërtim për njerëz dhe për materialet me kafazë ngritës me drejtim vertikal
English
Withdrawn 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pompat me lengë -Kërkesat e sigurisë -Procedurat për provën hidrostatike
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të punimit të drurit -Makinat për prerje pllakash -Pjesa 2 : Makina dopio fund kllapëzim dhe ose/profilimi të ushqyera me zinxhir ose zinxhirë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive te perpunimit te drurit - Makinat per prerje kllapash - Makinat me avancim me dore me tabele rreshqitese per prerjen e lendes se drurit per ndertimPjesa 3: Makineritë me avancim me dorë me bankë rrëshqitëse për prerjen e lëndëve druso
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të punimit të drurit -Makinat për prerjen e pllakave -Pjesa 4 : Makineritë e shiritimit të anëve, që vihen në lëvizje me zingjirë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të punimit të drurit -Makinat për prerjen e pllakave -Pjesa 5 : Makineritë e profilimit në një anë me banko të fiksuar me rula ose me zinxhir
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Parime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi zvogëlimi I rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë -Parime të përgjithëshme
English
Published 
2019-04-26 
88 
48 € 
PDF
Blej
Makineri të prodhimit të këpucëve. të lëkurës dhe të lëkurës së imituar - Presat e këpucëve dhe të lëkurës - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
80 
45 € 
PDF
Blej
Makinei të prodhimit të këpucëve të lëkurës dhe të lëkurës së imituar -Presat e këpucëve dhe të lëkurës -Kërkesat e sugurisë
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Klasat e cilësisë së drurit që përdoret në panele dhe ambalazh.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për ambalazhe industriale - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale.
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar për paleta - Shmangiet e lejuara dhe përmasat optimale .
English
Published 
2020-12-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat me sharrë rrethore - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës
English
Withdrawn 
2009-08-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit -Sharrat rrethore -Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit - Sharrat me shirit - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2020-06-17 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat me sharrë shirit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës
English
Withdrawn 
2013-09-13 
161 
61 € 
PDF
Blej
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Kalandrat -Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbështetëse e avionit në tokë -Kërkesat specifike -Pjesa 1 : Shkallët për pasagjerët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 12 : Pajisje per sherbimin e ujit te pijshem
English
Withdrawn 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 13 : Pajisje per sherbimet ne banjo
English
Withdrawn 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbështetëse e avionit në tokë -Kërkesat specifike -Pjesa 2 : Automjete parkingu
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 3 : Transportuesit/automjetet me transportier shirit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 4 : Urat per hipjen e pasagjereve
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat specifike Pjesa 6 : Çngrires dhe pajisje per heqjen e akullit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike-Pjesa 9: Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
English
Withdrawn 
2010-09-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike -Pjesa 9 : Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
English
Published 
2020-08-17 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetëse tokësore për aeroplanët -Kërkesa specifike-Pjesa 9: Ngarkuesit e kontejnerit / paletave
English
Published 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë e punimeve minerare nëntokësore - Specifikime për masat e sigurisë së konvejerëve me blindë ballore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makinerite e punimeve minerare nentokesore -Specifikime per masat e sigurise se konvejereve me blinde ballore
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makinat tunelhapëse - Makinat mbrojtëse, makinat shpuese me forcë të ushtruar nga ngarkesa boshtore, makinat shpuese me turjelë, sistemet e ngritjes së pykave - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makinat tunelhapëse -Makinat mbrojtëse, makinat shpuese me forcë të ushtruar nga ngarkesa boshtore, makinat shpuese me turjelë, sistemet e ngritjes së pykave -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2019-04-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makinat tip kollonë për shpimin e betonit - Siguria
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makinat tip kollone per shpimin e betonit -Siguria
English
Withdrawn 
2015-02-11 
80 
45 € 
PDF
Blej
Akustikat e ndërtesave – Vlerësimi i performancës akustike në ndërtesa nga performanca e elementëve – Pjesa 5: Nivelet zanore që shkaktohen nga pajisjet e shërbimit.
English
Withdrawn 
2019-04-26 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit - Makinat për heqjen e e lëkurës dhe të membranës - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën
English
Withdrawn 
2009-08-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat per perpunimin e ushqimit -Makinat per heqjen e lekures dhe te membranes -Kerkesa per sigurine dhe higjienen
English
Withdrawn 
2015-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tubat fleksibël - Termonologjia.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
24 
26 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tubat fleksibël - Termonologjia.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba fleksibël alumini - Metoda e përcaktimit të trashësisë së paretit.
English
Published 
2017-07-28 
15 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba fleksibël alumini - Metoda e përcaktimit të trashësisë së paretit.
English
Published 
2009-08-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku – Siguria – Pjesa 10: Kavot spirale për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Përkufizimet, destinacioni dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 3: Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 4 : Litarë me fije të përdredhur për përdorime të përgjithshme të ngritjes
English
Withdrawn 
2013-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Litare prej tel qeliku -Siguria -Pjesa 5 : Litare me fije te perdredhur per ashensore
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Litarë të përdredhur për tërheqje dhe transportim per instalimet e teleferikëve të projektuar për të transportuar njerëz
English
Published 
2019-04-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për prodhimin e këpucëve, lëkurës dhe produkteve me imitacion lëkure - Pajisje për riparimin e këpucëve modulare - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për prodhimin e këpucëve, lëkurës dhe produkteve me imitacion lëkure -Pajisje për riparimin e këpucëve modulare -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2014-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhjet e aluminit -Produktet e farketuara -Kerkesa te veçanta per produktet qe do te perdoren per prodhimin e pajisjeve ne presion
English
Published 
2015-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Trupa SWAP - Trupat SWAP termikë të klasës C - Përmasat dhe kërkesat e përgjithshme.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makineritë termoformuese -Kërkesa sigurie
English
Published 
2017-10-06 
51 
38 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makineritë termoformuese -Kërkesa sigurie
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Trupa SWAP - Trupa SWAP termikë të klasës A - Përmasat dhe kërkesat e përgjithshme.
English
Published 
2024-05-08 
65 
42 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për produktet abrazive të ngjitura
English
Withdrawn 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Mkinat metalprerëse - Siguria - Tornot me komandim dhe qëndrat rrotulluese me dimensione të vogla
English
Withdrawn 
2009-08-28 
49 
36 € 
PDF
Blej
Makinat metalprerëse – Siguria- Qëndrat për përpunimin mekanik
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makina metalprerëse -Siguria -Qëndrat par përpunimin mekanik
English
Withdrawn 
2019-04-26 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makineritë për prerjen e muraturës dhe të gurit në vëndin e punës - Kërkesa për sigurinë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinerite per prerjen e muratures dhe te gurit ne vendin e punes -Kerkesa per sigurine
English
Published 
2020-12-28 
44 
34 € 
PDF
Blej
Makinerite e fonderisë - Kërkesa sigurie për kovat e derdhjes, pajisjet e derdhjes, makinat e derdhjes centrifugale, makinat e derdhjes të vazhdueshme dhe gjysëm të vazhdueshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinerite e fonderise -Kerkesa sigurie per kovat e derdhjes, pajisjet e derdhjes, makinat e derdhjes centrifugale, makinat e derdhjes te vazhdueshme dhe ghysme te vazhdueshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse - Tornot me kontroll numerik dhe qëndrat rrotulluese me dimensione të vogla
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
SSH EN 1248:2003 Makinerite e fonderisë - Kërkesa sigurie për përpunimin e sipërfaqeve me saçme me presion
English
Published 
2014-05-14 
13 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhjet e aluminit -Katankat për përdorim të përgjithshëm -Pjesa 1 : Specifikimet per katankat e laminuara ne të nxehte
English
Published 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit -makinat centrifugale për përpunimin e vajrave dhe yndyrave ushqimore -Kërkesat për sigurinë dhe higjenën
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat centrifugale për përpunimin e vajrave dhe yndyrnave ushqimore - Kërkesat për sigurinë dhe higjienën
English
Withdrawn 
2014-05-14 
113 
51 € 
PDF
Blej
Valvola indrustriale -Rezistenca mekanike e trupit -Pjesa 1 : Metoda tabulare e trupit të valvolave prej çeliku (EN 12516 -1 : 2005)
English
Withdrawn 
2014-05-14 
90 
48 € 
PDF
Blej
Valvolat (rubineteritë) industriale -Qëndrueshmëria e projektuar e trupit -Pjesa 2 : Metoda e llogaritjes së trupave të valvolave
English
Published 
2014-05-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ventilët -Qendrueshmëria e projektuar e skatullës -Pjesa 3 : Metoda eksperimentale
English
Withdrawn 
2011-05-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Valvola indrustriale Rezistenca e projektit e trupit Pjesa 4 : Metoda e llogaritjes pёr trupin e valvolave tё prodhuar prej materialeve metalike tё tjera nga çeliku
English
Published 
2019-04-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Ngarkuesit ballorë - Siguria
English
Withdrawn 
2009-08-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makineri bujqesore -Ngarkuesit ballore -Siguria
English
Withdrawn 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Shufrat për saldimin me gaz të çeliqeve të palidhur dhe të çeliqeve të qëndrueshëm ndaj zvardhjes -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Makineritë e prodhimit të këpucëve dhe të produkteve prej lëkure dhe me imitim lëkure -Kodi i provës së zhurmës -Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Centrifugat -Kërkesa të përbashkëta për sigurinë
English
Published 
2019-04-26 
68 
42 € 
PDF
Blej
Centrifugat - Kërkesa të përbashkëta për sigurinë
English
Published 
2009-08-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Akustikë - Kodi i provës së zhurmës për veglat e shtrëngimit të bulonerive - Metoda inxhinierike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Akustikat -Kodi i provës së zhurmës për trapanot mbërthyese -Metoda inxhinierike
English
Published 
2014-05-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe bashkueset e tyre -Rondelet për flanxhat e shënuara Class -Pjesa 6 : Guarnicionet prej metali të valëzuar të mbuluara për përdorim me flanxha çeliku
English
Published 
2014-05-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe lidhjet e tyre -Guarnicionet për flanxhat e shënuara Class -Pjesa 7 : Guarnicionet e mbuluara me veshje metalike për përdorim me flanxha çeliku
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Njësitë e transportit që përmbjnë konteinerë furnizimi të ushqimit të parapregatitur - Kërkesat termike dhe higjenike dhe provat.
English
Published 
2023-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Impiante veshjeje - Makineri për veshje në zhytje dhe elektrodepositë prej material veshje të lëngut organik
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Agregatet motor me djegie te brendshme gjenerator -Siguria
English
Published 
2020-08-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për furnizimin dhe qarkullimin e materialeve veshës që punojnë nën presion - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave për përpunimin mekanik - Frenat e presave hidraulike
English
Published 
2019-04-26 
64 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerese - Frenat e presave hidraulike
English
Published 
2019-04-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përbashkëta
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe kalciumi -silikati -Siguria -Pjesa 1 : Kërkesa të perbashkëta
English
Published 
2020-08-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi i - Siguria - Pjesa 2: Makina për prodhim blloqesh
English
Published 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 3: Makina me bankë rrotulluese dhe rrëshqitëse
English
Published 
2020-08-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 4: Makina për prodhim tjegullash betoni për çati
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-1: Makina për prodhimin e tubave në aksin vertikal
English
Published 
2015-05-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-2: Makinat për prodhimin e tubave në aksin horizontal
English
Published 
2015-05-12 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-3: Makinat për tensionimin paraprak të tubave
English
Published 
2015-05-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-4: Makinat veshëse të tubave të betonit
English
Published 
2020-08-17 
37 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 6: Pajisjet e palëvizshme dhe të lëvizshme për prodhimin e parafabrikateve prej beton armeje
English
Published 
2020-08-17 
90 
48 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 7: Pajisjet e palëvizshme dhe të lëvizshme për prodhimin mbi bazamente të produkteve prej beto
English
Published 
2020-08-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 8: Makinat dhe pajisjet për prodhimin e produkteve konstruktive prej silikati kalçium (dhe betoni)
English
Withdrawn 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Trupa SWAP - Letra katramat - Pjesa 1: Kërkesat minimal.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Makinat me rrota gome -Kerkesat për drejtimin e makinës
English
Withdrawn 
2019-04-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Makinat me rrota gome - Kërkesat për drejtimin (ISO 5010:1992 modifikuar
English
Published 
2020-08-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vinçat - Informacion për përdorimin dhe provat - Pjesa 1: Instruksione
English
Published 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makina ngjeshëse dhe sheshimi betoni - Siguria
English
Published 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Kodi i provës së zhurmës për makineritë dhe pajisjet e fonderisë
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Enë mbajtëse rrokullisëse - Pjesa 2: Parimet e përgjithshme të projektimit dhe të sigurisë.
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Enët e rrumbullakta- Pjesa 4:Kërkesat e performancës.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Damixhanë plastikë - Damixhanë me kokë të palëvizshme (të shtrënguar) me nxënësi 210 l. 220 l dhe 225 l.
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bidonë plastikë - Bidonë me nxënësi nominale prej 20 l deri në 60 l për shfrytëzim optimal të paletave me përmasa 800 mm x 1200 mm. 1000 mm x 1200 mm dhe 1140 mm x 1140 mm.
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet mbyllës me vidhosje për enë mbajtëse plastike me nxënësi nominale prej 20 L deri në 60 .
English
Withdrawn 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Damixhanë plastikë - Damixhanë me kokë të lëvizshme (të hapur) me nxënësi nominale prej 25 L deri në 220 L.
English
Published 
2017-07-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Damixhanë plastikë -Damixhanë me kokë të lëvizshme (të hapur) me hapësirë nominale prej 25 L deri në 220 L
English
Published 
2009-10-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit mekanik - Trapanët
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Paketimi - Rifinitura e grykës për tapë me diametër vrime prej 18.5 mm për tapat dhe kapsulat e dukshme.
English
Published 
2023-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makineri përzjerëse për materialet veshëse - Kërkesa sigurie - Pjesa 1:Makineri përzjerëse për përdorim në automjetet që rillustrohen
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike giysem fabrikate -Pjesa 1 : Prova në përkulje
English
Withdrawn 
2013-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysem fabrikate -Pjesa 2 : Prova në tërheqje
English
Published 
2013-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysem fabrikate -Pjesa 3 : Prova e zvarjes në tërheqje
English
Withdrawn 
2013-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike giysem fabrikate -Pjesa 3 : Prova e zvarjes në tërheqje
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike giysëm fabrikate -Pjesa 5 : Ekzaminimi makroskopik
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike giysëm fabrikate -Pjesa 6 : Prova në tërheqje në tëmperature të ulet
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate -Pjesa 7 : Prova në tërheqje me mostra të ngushtuara në mes
English
Withdrawn 
2013-09-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Provat e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike giysëm fabrikate -Pjesa 8 : Kërkesat
English
Published 
2020-08-17 
12 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerëset dhe rrahëset portative - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën
English
Published 
2020-08-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerëset dhe rrahëset portative - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën
English
Published 
2020-08-17 
44 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerëset vertikale me motor të montuar në mbështetëse - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Rripat transportues -Prova e imitimit të djegshmërisë -Pjesa 1 : Prova e propanit të djegur
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Rripat transportues -Prova e imitimit të djegshmërisë -Pjesa 2 : Prova e zjarrit në shkallë të gjerë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Transportierët me shirit për përdorim të përgjithshëm -Kërkesat për sigurinë elektrike dhe për mbrojtjen kundra zjarrit
English
Published 
2023-07-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2017-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Published 
2020-08-17 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për pastrimin e sipërfaqes dhe paratrajtimi i pjesëve industriale që përdorin lëngje ose avuj - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme të sigurisë
English
Published 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat për pastrimin e siperfaqes dhe paratrajtimi I pjesëve industriale që perdorin lëngje ose avuj -Pjesa 2 : Siguria e makinave që perdorin në lëngjet pastrues me bazë ujë
English
Published 
2009-10-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makinat per pastrimin e siperfaqes dhe paratrajtimi I pjesëve industriale që perdorin lëngje ose avuj -Pjesa 3 : Siguria e makinave që perdorin lëngje pastruese të djegshëm
English
Published 
2009-10-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për pastrimin e sipërfaqes dhe paratrajtimi I pjesëve industriale që perdorin lëngje ose avuj -Pjesa 4 : Siguria e makinave që përdorin tretës të halogjenizuar
English
Published 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet mbushëse per termoplastikat -Fusha e zbatimit, Përcaktimi, kërkesat, provat
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin mekanik - Siguria - Makinat e elektroerozionit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për perpunimin mekanik -Siguria -Makinat e elektroerozionit
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Traktorët dhe makineritë për bujqësi dhe për pemtari - Boshtet motorikë (PTO) dhe mbrojtëset e tyre - Siguria
English
Withdrawn 
2017-07-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjesdiellore dhe pjesët përbërëse - Kolektorët diellorë. Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-05-30 
142 
55 € 
PDF
Blej
Sistetemet e ngrohjes diellore dhe pjesët përbërëse Kolektorët diellorë Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Withdrawn 
2011-05-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet termikë djellorë dhe pjeset e tyre -Pajisjet e parafabrikuara ne fabrikë -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme (EN 12976 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
57 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet termikë djellorë dhe pjeset e tyre -Pajisjet e parafabrikuara ne fabrikë Pjesa 2 : Metodat e provës (EN 12976 -2 : 2006)
English
Published 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Vibrimi mekanik dhe goditja -Izolimi i vibrimit te makinave -Informacion per zbatimin e izolimit te burimit
English
Published 
2020-08-17 
120 
51 € 
PDF
Blej
Vinça - Vinçat e lëvizshëm
English
Published 
2020-08-17 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e vinçit - Projekti i përgjithshëm - Pjesa 2: Veprimet e ngarkesës
English
Withdrawn 
2020-08-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e vinçit - Projekti i përgjithshëm - Pjesa 2: Veprimet e ngarkesës
English
Withdrawn 
2013-09-13 
112 
51 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projekti i përgjithshëm -Pjesa 3 -1 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të strukturave të çelikut
English
Published 
2017-07-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Vinçat - Projektimi i përgjithshëm - Pjesa 3-2: Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kavove në sistemet e pulexhove
English
Published 
2020-08-17 
26 
26 € 
PDF
Blej
Vinçat - Projektimi i përgjithshëm - Pjesa 3-3: Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse e kontakteve rrotë/shinë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
82 
48 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projektimi i përgjithshëm -Pjesa 3 -5 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kanxhave të farkëtuara
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Damixhanë prej çeliku - Damixhanë me kokë të palëvizshme (të shtrënguar) me nxënësi nominale prej 20 l deri në 60 l.
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Damixhanë prej çeliku - Damixhanë me kokë të heqshme (të hapur) me nxënësi nominale prej 15 l deri në 62 l.
English
Published 
2009-10-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mirëmbajtja e ashensorëve dhe e shkallëve mekanike -Rregullat për instruksionet e mirëmbajtjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat për pastrimin e siperfaqes së rrugëve -Kërkesa për sigrinë
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për trajtimin e sipërfaqes së rrugës - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Makinat për shërbime në dimër -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Amballlazhimi - Amballazhimi metalik I lehtë - Vëllimet nominale të mbushjes për enët metalike me përdorim të përgjithshëm. të rrumbullakëta cilindrike dhe konike me vëllim deri në 40000 m.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Amballlazhimi - Amballazhimi metalik I lehtë - Amballazhet e rrumbullakta me hapje nga sipër për të përkufizuar sipas kapacitetit të tyre nominal duke marrë parasysh edhe kapakun.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Ambalazhimi metalik i lehtë - Ambalazhet e rrumbullakta me hapje nga sipër për pijet.me ose pa shtim gazi. të përkufizuara sipas vëllimeve të tyre nominale të mbushjes.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Amballazhimi - Amballazhimi metalik i lehtë - Gryka për tapa me mbyllje plastike.
English
Published 
2017-07-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Amballazhimi - Amballazhimi metalik i lehtë - Gryka për tapa me mbyllje plastike.
English
Published 
2009-10-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe perpunimin e xhamit të sheshtë -Kërkesat e sigurisë -Pjesa 1 : Ruajtja, pajisjet transportuese dhe manovruese brenda fabrikës
English
Published 
2020-08-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 11: Makinat shpuese
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe perpunimin e xhamit të sheshtë -Kërkesat e sigurisë -Pjesa 2 Ruajtja, pajisjet transportuese dhe manovruese jashtë fabrikës
English
Published 
2020-08-17 
10 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për fabrikimin. trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 3: Makinat prerëse
English
Published 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për fabrikimin. trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 3: Makinat prerëse
English
Published 
2020-08-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 4: Bankat lëkundëse
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 5: Makinat dhe instalimet për stivosjen dhe jo stivosjen
English
Published 
2020-08-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 6: Makinat për thyerje
English
Published 
2020-08-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 6: Makinat për thyerje
English
Published 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 9: Instalimet për larje
English
Published 
2020-08-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të zgavërt - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1: Ushqyes
English
Published 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të zgavërt - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 2: Makinat për marrjen e xhamit të shkrirë dhe hedhjen në forma
English
Withdrawn 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të zgavërt -Kërkesat sigurisë -Pjesa 2 : Makinat për marrjen e xhamit të shkrirë dhe hedhjen në forma
English
Published 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për prodhimin, trajtimin dhe përpunimin e xhamit të zgavërt - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 3: Makinat IS
English
Published 
2020-08-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makinat dhe impiantet për fabrikimin. trajtimin dhe përpunimin e xhamit të sheshtë - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 5: Presat
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qendra ngarkimi intermodale - Markimi - Pjesa 1: Markimet për identifikimin.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Njësitë e ngarkesës intermodale - Markimi - Pjesa 2:Markimet (shenjat) e këmbimit të trupave lidhur me veprimin ose funksionalitetin e shinës.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba alumini fleksibël - Metoda e matjes së trashësisë së filmit të brendshëm veshës.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba alumini fleksibël - Metoda e matjes së trashësisë së filmit të brendshëm veshës.
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Amballazhimi - Tuba metalikë cilindrikë fleksibël - Përmasat dhe tolerancat.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba plastikë cilindrikë fleksibël –Përmasat dhe tolerancat.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba plastikë cilindrikë fleksibël –Përmasat dhe tolerancat.
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Paketimi - Paketimet e plota të mbushura për transport - Metodat e provës për përcaktimin e qendrës së rëndesës së një paketimi.
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Metodat e provës për matjen e vibracioneve
English
Withdrawn 
2013-09-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Personeli për saldimin e plastikës -Prova për kualifikimin e saldatorëve -Garniturat termoplastike të salduara
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërim të bashkimeve të salduara të produkteve tërmoplastike giysem fabrikate -Pjesa 1 : Ekzaminimi vizual
English
Published 
2009-10-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhime qeramike - Siguria - Pllaka qeramike të imta ngarkuese dhe shkarkuese
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Paketimi për transport - Kutitë e forta plastike për shpërndarje me ripërdorim - Pjesa 1: Përdorimi për qëllim të përgjithshëm.
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Paketimi për transport - Kutitë e forta plastike për shpërndarje me ripërdorim - Pjesa 2: Specifikime të përgjithshme për kryerjen e provave.
English
Withdrawn 
2020-08-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Pajisje për mbledhjen e patates - Siguria
English
Withdrawn 
2009-10-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Grilat e brendshme -Kerkesat e performances duke perfshire edhe sigurine
English
Published 
2015-02-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 1: Udhëzues për metodat e provës për migrimin e specifik të substancave plastike në ushqime dhe përcaktimi i lëndëve plastike dhe zgjedhja e kushteve të ekspoz.
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 2: Përcaktimi i acidit tereftalik në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 3: Përcaktimi i akrilnitrilit në ushqime dhe në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 4: Përcaktimi i 1.3 - butadienit në plastika.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 5: Përcaktimi i klorur vinildienit në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 6: Përcaktimi i klorurvinildienit në plastika.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 7: Përcaktimi i monoetilen - glikolit dhe dietilen - glikolit në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 8: Përcaktimi i izocianateve në plastika.
English
Published 
2022-08-18 
75 
45 € 
PDF
Blej
Vinça - Siguria - Projektimi - Kërkesat për pajisje
English
Withdrawn 
2017-07-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësise -Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to -Metodat për llogaritjen
English
Withdrawn 
2020-08-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Makineri për mbledhjen e panxharit dhe foragjereve - Siguria
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshjet metalike dhe veshjet e tjera inorganike -Metoda për matjen sasiore të lidhjes me anë të provës në tërheqje
English
Withdrawn 
2020-08-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Vinça - Siguria -Pajisjet jo të fiksuara për ngritjen e ngarkesës
English
Withdrawn 
2014-05-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Paketimi - Paketimi dhe mjedisi - Terminologjia.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Paketimi - Sisteme për transportimin e ngarkesave të vogla - Pjesa 1: Kërkesa të përbashkëta dhe metodat e provës.
English
Published 
2015-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Paketimi - Sisteme për transportimin e ngarkesave të vogla - Pjesa 2: Sistemi stivues kolonë (CCS).
English
Published 
2015-02-11 
39 
32 € 
PDF
Blej
Paketimi - Sisteme për transportimin e ngarkesave të vogla - Pjesa 3: Sistemi stivues me lidhje (CCS).
English
Withdrawn 
2013-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat me shkatërim të saldimeve në materialet metalike -Provat në thyerje
English
Withdrawn 
2009-10-28 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet hidrauluke shpëtimi me veprim të dyfisht për përdorime në shërbimet e kundra zjarrit dhe shpëtimit -Kërkesat e sigurisë dhe të përformancës
English
Published 
2019-04-26 
57 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje hidraulike shpëtimi me veprim të dyfishtë për përdorime në shërbimet shpëtimit dhe zjarrit - Kërkesat e sigurisë dhe të performancës
English
Published 
2022-08-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Qërueset e perimeve - Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
105 
51 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin mekanik -Makinat stacionare për retefikimin
English
Published 
2024-05-08 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për produktet super abrazivë
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura që përdoren për ngritjen. lidhjen dhe sigurimin e ngarkesave.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura prej çeliku.
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Metodat e provave për rezistencen në plasaritje të artikujve qeramike.
English
Published 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për saldimin me gaz -Kompletet e vogla për saldimin dhe ngiitjen me gaz
English
Published 
2020-08-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makineri ngritëse dhe rreshqitëse e enës- Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Published 
2019-04-26 
46 
36 € 
PDF
Blej
Fabrika për përpunimin e makaronave - Tharëse dhe ftohëse - Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e makaronave -Tharëset dhe ftohëset -Kërkesat për sigurin dhe higjenën
English
Published 
2013-09-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Komponentët e suspensionit -Sustat në formë spirale prej çeliku që punojnë në ngieshje
English
Published 
2009-08-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makina për prodhime qeramike - Siguria Platformat dhe vagonat transferues
English
Published 
2022-08-18 
10 € 
PDF
Blej
Makina për prodhime qeramike - Siguria - Platformat dhe vagonat transferues
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makina për prodhime qeramike -Siguria -Platformat dhe vagonat transferues
English
Published 
2013-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kushinetat e strukturës -Pjesa 10 : Inspektimi dhe mirëmbajtja
English
Published 
2019-04-26 
34 
31 € 
PDF
Blej
Fabrika për përpunimin e makaronave - Presat e makaronave - Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makinat per prodhimin e makaronave -Presat e makaronave -Kërkesat për sigurin dhe higjenen
English
Published 
2019-04-26 
48 
36 € 
PDF
Blej
Fabrika për përpunimin e makaronave - Makinë shpërndarëse, nxjerrëse, prerëse, me transportues me kthim me shkop, magazinim me shkop - Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e makaronave -Makinat holluese, pastruese dheprerese, konvejeret për kthimin e fijeve dhe për takimin e fijeve -Kërkesa përsigurin dhe higjenen
English
Withdrawn 
2017-10-06 
51 
38 € 
PDF
Blej
Metoda e proves për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elementëve strukturor -Pjesa 1 : Membranat mbrojtëse horizontale
English
Published 
2017-07-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elemetëve te konstruksionit -Pjesa 3 : Mbrojtja e aplikuar në elementët prej betoni
English
Published 
2017-07-28 
87 
48 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elemetëve strukturor - Pjesa 4: Mbrojtja e aplikuar pasive në elementët prej çeliku
English
Published 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Paleta të sheshta për marrjen dhe përdorimin e materialeve - Përmasat e përgjithshme.
English
Published 
2022-08-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerës me boshte horizontale - Siguria dhe kërkesat e higjenës
English
Published 
2020-06-17 
49 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - makinat për torta dhe pasta - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Paketimi - Specifikimi për pjesët mbrojtëse të skajeve.
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura jo metalike.
English
Published 
2009-08-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 1: Qaforet për laqet e kavove me fije çeliku
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku -Siguria -Pjesa 1 : Qaforet për laqet e kavove me fije çeliku
English
Published 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Thurja ( gërshetimi) e lakut për kavot me fije çeliku
English
Withdrawn 
2009-10-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku -Siguria -Pjesa 3 : Unazt dhe unazat -siguruese
English
Published 
2009-10-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku -Siguria -Pjesa 5 : Kapëset e kabllove me qafore në formë U -je
English
Published 
2019-04-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 6: Xhunto konike asimetrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Xhunto konike asimetrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 7: Xhunto konike simetrike
English
Published 
2020-08-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pikat fundore për kavo çeliku - Siguria - Pjesa 8: Funde të stampuar dhe stampimi
English
Published 
2020-08-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Laqet e kavove me fije çeliku - Siguria - Pjesa 1: Litarët për shërbime të përgjithshme ngritjeje
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Laqet e kavove me fije çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Specifikim informues për përdorimin dhe mirëmbajtjen që jepet nga prodhuesi
English
Published 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Laqet e kavove me fije çeliku -Siguria -Pjesa 3 : Laqet e litarit ngjitës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
49 
36 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike -Makineritë mbështjellëse për filmat ose materialet e petëzuara relativisht hollë -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2020-08-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike -Makineritë mbështjellëse për filmat ose materialet e petëzuara relativisht hollë -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2017-07-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi -Kërkesat për ambalazhimin e rikthyeshëm në formë të rekrutimit të energjisë, duke përfshir specifikimin e vlerës kolorifike minimale
English
Published 
2020-08-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Makina mbështjellëse për filma ose fletë - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2022-08-18 
63 
42 € 
PDF
Blej
Makinat e prodhimit të këpuceve, të produkteve prej lëkure dhe imitacioni të lëkurës - Makinat çarëse, mprehëse, prerëse, çimentuese dhe tharëse të çimentos - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba të laminuar cilindrikë fleksibël –Përmasat dhe tolerancat.
English
Published 
2017-07-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba të laminuar cilindrikë fleksibël –Përmasat dhe tolerancat.
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim - Emetimi akustik - Karakterizimi i pajisjes - Pjesa 1: Përshkrimi i pajisjes.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Rimorkiot industriale -Vlersimi laboratorik dhe specifikimi për vibracionin e sediljes se operatorit
English
Withdrawn 
2017-10-06 
58 
38 € 
PDF
Blej
Klasifikimi për zjarrin i materialeve të ndërtimit dhe i elementëve të ndërtimit -Pjesa 1 : Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
English
Published 
2023-07-13 
57 
38 € 
PDF
Blej
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 1: Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
English
Published 
2019-04-26 
32 
29 € 
PDF
Blej
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 5: Klasifikimi që përdor të dhënat nga ekspozimi ndaj zjarrit të jashtëm të provave të çative
English
Withdrawn 
2013-09-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Spërkatësit termikë -Paratrajtimi i sipërfaqeve të pjesëve metalike dhe të komponentëve për spërkatjen termike
English
Withdrawn 
2019-04-26 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makina për mirëmbajtje autostrade - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makinat për mirëmbajtjen e autostradave -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Strukture mbrojtese nga permbysja (TOPS) per eskavatoret kompakt - Provat laboratorike dhe kerkesat per performancen
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut -Strukture mbrojtese nga permysja (TOPS) -për eskavatoret kompakt -Provat laboratorike dhe kërkesat për perfonmancen
English
Published 
2015-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Superstruktura e paletës - Manikotat e paletës - Metodat e provës dhe kërkesat e performancës.
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vinçat - Kontrollet dhe stacionet e kontrollit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Vinqat -Kontrollet dhe stacionet e kontrollit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Qepenat e jashtëm - Kërkesat e performancës përfshirë sigurinë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Vinça -Hyrja
English
Published 
2015-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Paketimi - Çantat mbajtëse fleksibël për transportin e mallrave të ndryshëm me pakicë - Karakteristikat e përgjithshme dhe metodat e provës për përcaktimin e volumit dhe kapacitetin mbartës.
English
Published 
2022-08-18 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Ngarkuese furre me ulesë të fiksuar - Kërkesat e sigurisë dhe të higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e pistoletave të karburantit
English
Published 
2022-08-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Tharësit e sallatrave - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2015-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Paketimi - Paletat kuti - Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Paketimi - Material paketues fleksibël - Përcaktimi i tretësit mbetës me anë të gaz kromatografisë statike me parainjektor headspace - Pjesa 2 : Metoda industriale.
English
Published 
2023-07-13 
56 
38 € 
PDF
Blej
Prova të rezistencës ndaj zjarrit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2012-09-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i mbeturinave -Disgregimi për përcaktimin e pjesës të elementëve të tretshëm në ujë mretëror
English
Withdrawn 
2009-10-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Grila -Kërkesat e performancës përfshirë dhe sigurinë
English
Published 
2022-08-18 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguri e makinerisë - Kërkesat e sigurisë për formimin dhe petëzimin në formë tubi si dhe linjat e tyre të përpunimit përfundimtar
English
Published 
2020-08-17 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje për kopshtari - Grirësat/Coptuesit me motor të inkorporuar - Siguria
English
Published 
2020-08-17 
64 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për kopshtari - Grirësat/Coptuesit me motor të inkorporuar - Siguria
English
Published 
2015-02-11 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për prodhimin e paletës - Pjesa 1: Specifikime për ndërtimin e paletave të sheshta të drunjta 800 mm x 1200 mm.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për prodhimin e paletës - Pjesa 2: Specifikime për ndërtimin e paletave të sheshta të drunjta 1000 mm x 1200 mm.
English
Published 
2017-07-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime për prodhimin e paletës - Pjesa 2: Specifikime për ndërtimin e paletave të sheshta të drunjta 1000 mm x 1200 mm
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Anijet e lundrimit të brendshëm -Vinçat për të vepruar në anije -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse - Presat pneumatike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse -Presat pneumatike
English
Published 
2019-04-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Shkarkuesit stacionar për silosë të rrumbullakët - Siguria
English
Withdrawn 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makineri bujqesore -Shkarkuesit stacioner per silose cilindrik -Siguria
English
Published 
2024-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për produkte me veshje abrazive
English
Withdrawn 
2011-05-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kompresorë dhe njësitë kondensuese për ftohje -Prova e performancës dhe metodat e provës -Pjesa 2 : Njësitë kondensuese
English
Withdrawn 
2013-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sherardizimi -Veshjet me difuzion te zinkut në produktet feroze -Specifikime
English
Withdrawn 
2019-04-26 
101 
51 € 
PDF
Blej
Reagimi ndaj provave të zjarrit për produktet e ndërtimit - Produktet e ndërtimit me përjashtim të shtresave të dyshemeve të ekspozuara ndaj goditjes termike nga një njësi djegëse e vetme
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Përcaktimi i çvendosjes anësore dhe vertikale të kordonëve prej çeliku
English
Published 
2011-05-30 
62 
42 € 
PDF
Blej
Enёt zgjeruese tё mbyllura tё ndёrtuara me diafragmё pёr instalimet e ujit
English
Published 
2012-09-27 
140 
55 € 
PDF
Blej
Kaldajat për ngrohje qendrore qe djegin gaz -Kaldajat e tipit B, me nxehtesi nominale ne hyrje 300 kw, por nuk i kalon 1000 kW
English
Published 
2012-09-27 
42 
34 € 
PDF
Blej
Ngrohësit e ajrit me konveksion të detyruar dhe me lëndë djegëse të lëngët (naftë) -Stacionarë dhe të transportueshëm për ngrohjen e hapësirave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
83 
48 € 
PDF
Blej
Vinça -Vinçat në det të hapur Pjesa 1 : Vinçat në det të hapur për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2017-07-28 
100 
48 € 
PDF
Blej
Vinça -Vinçat në det të hapur Pjesa 1 : Vinçat në det të hapur për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2023-07-13 
113 
51 € 
PDF
Blej
Vinça - Vinça në det - Pjesa 3: Vinça të lehtë në det
English
Withdrawn 
2020-08-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Makinat per prerjen e dyshemeve - Siguria
English
Withdrawn 
2020-08-17 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për prerjen me copa - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2020-08-17 
51 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për prerje në formë kubike - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Withdrawn 
2020-08-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat kapëse - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2022-08-18 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Kazanët e gatimit të pajisur me përzjerësa me shpejtësi të ulët dhe/ose të madhe - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Ngjitësit strukturorë -Udhëzues për përgatitjen e sipërfaqes së metaleve dhe të plastikave përpara ngjitjes me ngjitës
English
Published 
2009-08-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Grepa të farkëtuara prej çeliku për qëllime të përgjithshme për ngritje - Grepa në formë D-je dhe kllapat në formë patkoi - Klasa 6 - Siguria
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Grepa të farkëtuara prej çeliku për qëllime të përgjithëshme për ngritje -Grepa në formë D -je dhe kllapat në formë patkoi -Klasa 6 -Siguria
English
Withdrawn 
2009-08-28 
63 
42 € 
PDF
Blej
Makinat metalprerëse - Siguria - Sharrat për prerjen e metaleve në të ftohtë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
61 
42 € 
PDF
Blej
Makinat metalprerese -Siguria -Sharrat per prerjen e metaleve ne te ftohte
English
Published 
2013-09-13 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sustat cilindrike helikoidale të prodhuara nga tela dhe shufra të rrumbullakta -Llogaritja dhe projektimi -Pjesa 1 : Sustat e ngjeshëse Pjesa 1 : Sustat e ngjeshëse
English
Published 
2013-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sustat cilindrike helioidale të prodhuara nga tela dhe shufra të rrumbullakëta -Llogaritja dhe projektimi -Pjesa 2 : Sustat e tërhequra
English
Published 
2013-09-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sustat cilindrike helioidale të prodhuara nga tela dhe shufra të rrumbullakëta -Llogaritja dhe projektimi -Pjesa 3 : Sustat që punojnë në përdredhje
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pompa per lengje -Kerkesat e sigurise -Pajisje agroushqimore : Rregullat e projektimit per te siguruar higjienen gjate perdorimit
English
Published 
2020-08-17 
53 
38 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit të ushqimit - Prerëset e bukëset e bukës - Kërkesa të sigurisë dhe të higjenës
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Enë plastike të forta - Përkufizimi i nxënësisë të përgjithshme nominale mbushur deri në buzë dhe matja e nxënësisë së përgjithshme dhe nxënësisë me mbushje deri në buzë.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Enët e forta plastike - Metoda për përcaktimin e kullimit të ujit.
English
Published 
2015-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Enët të forta plastike - Specifikimi i tolerancës për përmasat, peshën dhe vëllimin.
English
Published 
2009-10-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Makinat per perpunimin mekanik -Siguria -Tranxhat gijotine
English
Published 
2022-08-18 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet për parkimin e motorizuar të automjeteve - Siguria dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për projektimin, prodhimin, montimin dhe vënien në punë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e metaleve nga korrozioni -Veshjet me elektrolizë -Metoda e specifikimit të kërkesave të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-05-30 
91 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime ne hekurudhë -Traseja Makinat e mirëmbajtjes dhe konstruksioni I mbërthimit të shinave -Pjesa 1 : Kërkesa teknike për lëvizjen
English
Withdrawn 
2011-05-30 
51 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime ne hekurudhë Traseja -Makinat e mirëmbajtjes dhe konstruksioni I mbërthimit të shinave -Pjesa 3 : Kërkesa të përgjithshme të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
84 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime ajrore ne lartesi te madhe per sherbimet kundra zjarrit -Shkalle rrotulluese me levizje te kombinuara Kerkesat e sigurise, performances dhe metodat e proves
English
Published 
2019-04-26 
90 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje ajrore në ndërtesat e larta për përdorim në shërbimin e shpëtimit dhe shërbimin kundra zjarrit - Shkallë rrotulluese me lëvizje të kombinuara - Kërkesat e sigurisë dhe performancës dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
82 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime ajrore ne lartesi te madhe per sherbimet kundra zjarrit -Shkalle rrotulluese me levizje sekuenciale Kerkesat e sigurise, performances dhe metodat e proves
English
Published 
2019-04-26 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje ajrore në ndërtesat e larta për përdorim në shërbimin e shpëtimit dhe shërbimin kundra zjarrit - Shkallë rrotulluese me lëvizje sekuenciale - Kërkesat e sigurisë dhe performancës dhe metodat e provës
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Paketimi - Përcaktimi i shpërbërjes biologjike aerobike të materialeve paketuese në mjedis ujor - Metoda me anë të analizimit të dyoksidit të karbonit të çliruar.
English
Published 
2015-02-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ambalazhim - Ambalazhe të prodhuar nga pllakë fibre të valëzuar ose e plotë - Tipet dhe ndërtimi.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Ambalazhi prej letre dhe prej kartoni - Projektimi (dizajni) i kartoneve.
English
Withdrawn 
2009-08-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave për përpunimin mekanik Makinat transportuese dhe makinat speciale
English
Withdrawn 
2009-10-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave për përpunimin mekanik -Makinat transportuese dhe makinat speciale
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Ambalazhet e plota. të mbushura për transport dhe për ngarkesat e plota - Prova e përplasjes nga rënia me rrotullim.
English
Withdrawn 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Mullinjtë me dy rula - Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2020-08-17 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Mullinjtë me dy rula - Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Personeli i saldimit -Provat per miratimin e operatorëve të saldimit për saldimin me shkrirje dhe rregjistruesit në saldimin me rezistencë për saldimin tërësisht të mekanizuar dhe automatik te materialeve metalike
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastika - Përcaktimi i temperaturës së materialeve plastike dhe artikujve prej plastike/në kontakt me ushqimin gjatë ngrohjes në furra me mikrovalë dhe konvencionale me qëllim të zgjedhjes së temperaturës.
English
Published 
2022-08-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Vinça - Pajisjet ngarkuese të kontrolluara me anën e dorës
English
Withdrawn 
2019-04-26 
88 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet nën presion për sistemet ftohëse dhe pompat e nxehtësisë - Pjesa 1: Enët - Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2019-04-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet nën presion për sistemet ftohëse dhe pompat e nxehtësisë - Pjesa 2: Tubacionet - Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2015-02-11 
24 
26 € 
PDF
Blej
Trupa SWAP - Rezervuarët SWAP - Përmasat. kërkesat. metodat e provës. kushtet e operimit.
English
Published 
2012-09-27 
15 € 
PDF
Blej
Simbole për drurin dhe prodhimet me bazë druri
English
Withdrawn 
2012-09-27 
131 
55 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje -Kaldajat me djegës me shfryrës ajri -Fuqia termike nominale më e vogël ose e barabartë me 10 MW dhe temperaturë maksimale të punës prej 110 °C
English
Published 
2017-07-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstrukcione me rezistencë të lartë për parangarkim -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2020-08-17 
57 
38 € 
PDF
Blej
Vinça - Siguria - Vinçat kullë
English
Published 
2009-08-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pompat për lutën kundra zjarrit pompat që mbahen në dorë -Kërkesat e sigurisë dhe përformancës, provat
English
Published 
2020-08-17 
10 € 
PDF
Blej
Vinça - Arganot dhe ngritësit mekanikë - Pjesa 1: Arganot mekanikë
English
Published 
2020-08-17 
85 
48 € 
PDF
Blej
Vinça - Arganot dhe ngritësit mekanikë - Pjesa 1: Arganot mekanikë
English
Published 
2020-08-17 
138 
55 € 
PDF
Blej
Vinça - Çikriku dhe paisje ngritës të drejtuar nga energjia elektrike - Pjesa 2: Ngritës të drejtuar me energjia elektrike
English
Published 
2009-08-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Vinça - Pajisjet për ngritjen e njerëzve - Pjesa 2: Kabinat ngritëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Vinça -Pajisjet për ngritjen e njerëzve -Pjesa 2 : Kabinat ngritëse
English
Withdrawn 
2011-05-30 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Metodat e llogaritjes të distancave të ndalimit dhe ngadalësimit, dhe frenimit të menjëhershëm -Pjesa 6 : Llogaritje hap pas hapi për rresht makinash ose për një makinë te vetme
English
Published 
2014-05-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tuba metalikë të valëzuar që përdoren nën presion -Pjesa 1 : Kërkesat (EN 14585 -1 : 2006)
English
Published 
2020-08-17 
71 
45 € 
PDF
Blej
Kamionë për terren të ashpër - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 1: Kamionë me rreze veprimi të ndryshueshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve të projekteve hapsinore -Verifikimi dhe miratimi i makinave automatike te saldimit me vale
English
Published 
2022-08-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat prerëse me feta - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2020-08-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
./. Pajisjet dhe sistemet e mirëmbajtjes së vazhdueshme - Kërkesat të përgjithshme të sigurisë së pajisjeve të mirëmbajtjes së vazhdueshme për minierat e linjitit në sipërfaqen e tokës
English
Withdrawn 
2012-09-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Spërkatës termik -Veshje me spërkatës termik -Paraqitja simbolike mbi vizatime
English
Published 
2022-08-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguri e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për presa hidraulike të fuqishme për farkëtim në të nxehtë të filerës së hapur për farkëtimin e çelikut dhe jo prej hekuri
English
Published 
2022-08-18 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Prodhimi i çelikut sekondar - Makineri dhe pajisje për përpunimin e çelikut të lëngshëm
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për makineri dhe pajisje për prodhimin e çelikut në furrat me hark elektrik
English
Published 
2009-08-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për luftën kundra zjarrit - Pompat centrifugale për luftën kundra zjarrit pa kapsollë Pjesa 1: Klasifikimi, kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për luftën kundra zjarrit -Pompat centrifugale pa kapsollë për luftën kundra zjarrit -Pjesa 1 : Klasifikimi, kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për luftën kundra zjarrit - Pompat centrifugale për luftën kundra zjarrit pa kapsollë Pjesa 2: Verifikimi i kërkesave të përgjithshme dhe të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pompat për luftën kundra zjarrit -Pompat centrifugale pa kapsollë për luftën kundra zjarrit -Pjesa 2 : Verifikimi i kërkesave të përgjithshme dhe sigurisë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për makineri dhe pajisje për derdhjet e pandërprera të çelikut
English
Published 
2022-08-18 
83 
48 € 
PDF
Blej
Plastika dhe makinat e gomës - Makinat prerëse sharrë për blloqe sfungjeri - Kërkesa të sigurisë
English
Published 
2020-08-17 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje për kopshtari - Rregullatorë të makinerisë me motorr me djegje të brendshme që ecën prapa - Siguria
English
Published 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Lidhëset prej tekstili - Siguria - Pjesa 1: Lidhëset e sheshta prej fibrash kimike për ërdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Lidhëset prej tekstili - Siguria - Pjesa 2: Lidhëset e rrumbullakta, prej fibrash kimike për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Lidhëset (laqet) prej tekstili – Siguria – Pjesa 4 : Lidhësat (laqet) ngritëse për shërbime të përgjithme, të përgatitur prej fibrash natyrale dhe artificiale
English
Withdrawn 
2009-10-28 
44 
34 € 
PDF
Blej
Lidhëset prej tekstili -Siguria -Pjesa 4 : Laqet ngritëse për sherbime të përgjithëshme, të përgatitura prej litarësh natyral dhe artificial
English
Published 
2019-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Makinat bujqësore dhe pyjore dhe pajsjet e kopshteve - Makinat e drejtuara me kembë dhe të mbajtura me dorë - Përcaktimi i afrueshmërisë së sipërfaqeve të nxehta
English
Published 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Jastëkët (mbeshtetësit) e lëvizshëm dhe pajisjet ngritëse që lidhen me to
English
Published 
2022-08-18 
10 € 
PDF
Blej
Platforma ngritëse - Platformat e punës që ngjiten në shtyllë
English
Published 
2022-08-18 
74 
45 € 
PDF
Blej
Platformat ngritëse - Platformat e punës që ngjiten në shtyllë
English
Published 
2022-08-18 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit të ushqimit - Makinat larëse të enëve me transportier - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2022-08-18 
58 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimeve - Makineri për bluarjen dhe përpunimin e miellit dhe bollgurit - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Withdrawn 
2012-09-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies -Sistem rripash shpëtimi për varje
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shirita konvejeri për përdorim në instalimet nëntokësore -Kërkesat e sigurisë elektrike dhe aftësisë ndezëse
English
Published 
2022-08-18 
58 
38 € 
PDF
Blej
Vinça - Vinça rrotullues me krah
English
Published 
2020-08-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e rimorkjove industriale - Kamionë me zgjatës të ndryshueshëm vetë lëvizës - Specifikimi, performanca dhe kërkesat e provës për treguesit e momentit të ngarkesës gjatësore dhe kufizuesit e momentit të ngarkesës gjatësore
English
Withdrawn 
2020-08-17 
90 
48 € 
PDF
Blej
Vinçat - Vinçat urë dhe vinçat me krah
English
Published 
2020-08-17 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sharrë muri e transportueshme dhe pajisje për sharrë teli për kantjer pune - Siguria
English
Withdrawn 
2014-05-14 
13 € 
PDF
Blej
Valvolat -Materialet për trupat mbulesat dhe kapakët -Pjesa 1 : Çeliqet e specifikuar në Standardet Evropiane
English
Withdrawn 
2014-05-14 
12 € 
PDF
Blej
Valvolat -Materialet për trupat mbulesat dhe kapakët -Pjesa 3 : Gizat e specifikuara në Standardet Evropiane
English
Withdrawn 
2012-09-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje -Kaldajat me kondesim me injektorë me lëndë djegëse të lëngët
English
Withdrawn 
2014-05-14 
15 € 
PDF
Blej
Valvolat -Materialet për trupat mbulesat dhe kapakët -Pjesa 4 : Lidhjet e bakrit e specifikuara në Standardet Evropiane
English
Withdrawn 
2012-09-27 
38 
32 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje -Kërkesa të veçanta për kaldajat me injektorë me lëndë djegëse të lëngët me dhomën e ruajtjes me fuqi jo më të madhe se 70 kW
English
Withdrawn 
2012-09-27 
40 
32 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje -Rregullat e provës për emetimet e zhurmës të bartur në ajër nga gjeneratorët ngrohës Pjesa 1 : Emetimet e zhurmës të bartur në ajër nga gjeneratorët ngrohës
English
Published 
2015-02-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Boilerë ngrohës – Rregullat e provës për emetimet e zhurmës në ajër nga gjeneratorët ngrohës – Pjesa 1: Emetimet e zhurmës në ajër nga gjeneratorët ngrohës.
English
Withdrawn 
2012-09-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje -Rregullat e provës për emetimet e zhurmës të bartur në ajër nga gjeneratorët ngrohës Pjesa 2 : Emetimet e zhurmës së gazrave në vrimëdaljen e gjeneratorëve ngrohës
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Boilerë ngrohës – Rregullat e provës për emetimet e zhurmës në ajër nga gjeneratorët ngrohës – Pjesa 2: Emetimet e zhurmës së gazit në dalje të gjeneratorit ngrohës.
English
Published 
2020-08-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vinça - Kërkesa për shpërndarësit konteiner me dorë
English
Published 
2020-08-17 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen dhe manipulimin e borës - Kërkesat për sigurinë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
92 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për pajisje dhe makineri linjë për përpunimin e telave
English
Published 
2022-08-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Makina të kthimit të filmit për çanta dhe thasë - Kërkesa të sigurisë
English
Published 
2014-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Valvola industriale -Pajisjet e bashkimit për lëshuesit me çast rotullimi
English
Withdrawn 
2020-08-17 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për laminim e sipërfaqeve të sheshta në të nxehtë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
65 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për laminim e sipërfaqeve të sheshta në të ftohtë
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe pjesët e tyre -Buloneritë -Pjesa 1 : Zgjedhja e bulonerisë
English
Withdrawn 
2014-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Buloneritë -Pjesa 4 : Përzgjedhja e bulonave për pajisjet që i nënshtrohen i Directives 97/23/EC Pajisjet nën Presion
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makina dhe impiante për miniera dhe përpunimin mekanik të gurëve natyror - Kërkesa të sigurisë për sharra komplet
English
Published 
2022-08-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit të ushqimit - Makina automatike qe presin mishin në thertore - Kërkesa të sigurisë dhe të higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të ngarkimit -Makinat e ngarkimit pa operator dhe sistemet e tyre
English
Withdrawn 
2019-04-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Aplikimi i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit - Mure që nuk mbajnë ngarkesa - Pjesa 4: Ndërtime me xham
English
Published 
2023-07-13 
10 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provës për rezistencë ndaj zjarrit dhe/ose kontrollin e përhapjes së tymit nëpër dyer, grila dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementët e materialeve të ndërtimit - Pjesa 20: Kontroll i përhapjes së tymit tymit për dyert, grilat, tendat prej pëlhure që ulen e ngrihen dhe dritaret e hapëshme
English
Published 
2012-09-27 
51 
38 € 
PDF
Blej
Injektorët me sferë për kaldaja ngrohëse të vogla Përcaktime, kërkesat, metodat e proves, marktimi
English
Published 
2020-08-17 
83 
48 € 
PDF
Blej
Tharëset dhe furrat në të cilat çlirohen substanca të djegshme - Kërkesa të sigurise
English
Withdrawn 
2012-09-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje qendrore që djegin gaz -Kёrkesa specifike pёr kaldajat me kondensim me dёrgim nxehtёsie mё tё madhe se 70 kW por qё nuk e kalon 1000 kW
English
Published 
2012-09-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kaldajat e ngrohjes -Konsumi i fuqisё elektrike pёr gjeneratorёt e nxehtёsisё -Kufinjtё e sistemit -Matjet
English
Published 
2009-10-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje termike industriale -Kodi I provës së zhurmës për pajisjet termike industriale duke përfshirë pajisjet ndihmëse për mirëmbajtje
English
Published 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse - Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e mandrinove mbajtëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse -Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e mandrinove mbajtëse
English
Published 
2019-04-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje kopshtarie -Fryrësit, aspiratorët me fryrje dhe aspiratorët me vakum - Siguria
English
Withdrawn 
2010-09-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje kopshtarie -Fryresit, pajisjet me vacuum dhe ato fryers/vacuum -Siguria
English
Withdrawn 
2011-05-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje kopshtarie -Fryresit, pajisjet me vacuum dhe ato fryers/ vakum -Siguria
English
Withdrawn 
2009-10-28 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e karrocerive për transportim -Karrocerite vetlevizese me kapacitet mbi 10 000 kg
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë e punimeve mierare nëntokësore -makineritë e lëvizëshme të nxjerrjes në sipërfaqe Kërkesat e sigurisë për sistemet gërmuese ngarkuese dhe pluguese
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rripa transportues -Prova e fërkimit të tamburit
English
Published 
2023-07-13 
59 
38 € 
PDF
Blej
Makina e impiante për miniera dhe përpunim mekanik të gurit natyror - Siguria - Kërkesat për makinat që kryejnë finicionin e sipërfaqes
English
Published 
2020-08-17 
61 
42 € 
PDF
Blej
Makina dhe impiante për miniera dhe përpunim mekanik të gurit natyror - Siguria - Kërkesat për makinat për përfunduar buzëve
English
Withdrawn 
2015-02-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veti akustike të ndërtesave dhe elementeve të ndërtesave – Matja laboratorike e zhurmës në ajër dhe e strukturave të pajisjeve të ndërtesave – Pjesa 1: Raste të thjeshtësuara në të cilat lëvizja e pajisjeve është më e madhe se se lëvizja e strukturave marrëse, duke marrë si shembull vaskat e hidromasazhit.
English
Withdrawn 
2010-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Traktore bujqesor dhe pyjor -Karrigia e pasagjerit -Kerkesat dhe procedurat e testimit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Traktore bujqesor dhe pyjor Karrigia e pasagjerit Kerkesat dhe procedurat e testimit
English
Withdrawn 
2010-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Traktoret bujqesor dhe sperkatesit vete -levizes -Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancave helmuese -Pjesa 1 : Klasifikimi i kabines, kerkesa dhe procedurat e testimit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Traktor bujqesor dhe spërkatësit vetë levizës Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancave helmuese -Pjesa 1 : Klasifikimi I kabinës, kërkesa dhe procedurat e testimit
English
Published 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Traktoret bujqesor dhe sperkatesit vete -levizes -Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancave helmuese -Pjesa 1 : Klasifikimi i kabines, kerkesa dhe procedurat e testimit
English
Withdrawn 
2010-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Traktoret bujqesor dhe sperkatesit vete -levizes -Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancave helmuese -Pjesa 2 : Filtrat, kerkesa dhe procedurat e testimit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Traktoret bujqesor dhe sperkatesit vete -levizes -Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancave helmuese -Pjesa 2 : Filtrat, kerkesa dhe procedurat e testimit
English
Published 
2020-08-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Traktoret bujqesor dhe sperkatesit vete -levizes -Mbrojtja e operatorit (shoferit) ndaj substancaveTraktorë bujqësor dhe spërkatësit vetë-lëvizës - Mbrojtja e operatorit ndaj substancave helmuese - Pjesa 2: Filtrat, kërkesat dhe proçedurat e provës
English
Withdrawn 
2020-08-17 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria për rripa transportieri për sportet e dimrit ose të përdorimit në kohën e lirë
English
Published 
2020-08-17 
68 
42 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për platformat ngritëse - Pjesa 1: Platformat ngritëse që shërbejnë deri në dy skela fikse
English
Published 
2020-08-17 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për tavolinat ngritëse - Pjesa 2: Tavolinat ngritëse për shumë se 2 kate të një ndërtese, që shërbejnë për ngritjen e mallrave me shpejtësi vertikale lëvizjeje jo më të madhe se 0,15 m/s
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Tuba fleksibli alumini - Metodat e provës për përcaktimin e polimerizimit të veshjes së brendshme me açeton.
English
Withdrawn 
2010-09-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Makineri bujqesore -Mbrojteset per pjeset e levizshme te sistemit te transmesionit -Mbrojteset e hapshme me ane te veglave
English
Published 
2017-07-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Mbrojtëset fikse dhe mbrojtëset vetbllokuese me ose pa mekanizëm bllokimi për të lëvizur pjesët e transmesionit (ISO/TS 28923:2012 i modifikuar)
English
Published 
2020-08-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Autokarro me rreze veprimi të ndryshueshme në terren të ashpër - Dukshmëria - Metodat e provës dhe të verifikimit
English
Published 
2011-05-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim -Emetimi akustik -Parime të përgjithshme të provave AE për zbulimin e korrozionit të mjediseve metalike te mbushura me lëng
English
Published 
2022-08-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit të ushqimit - Punishte për pjekje në tym - Kërkesa të sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2022-08-18 
52 
38 € 
PDF
Blej
Mjete dore që punojnë me fishekë - Kërkesat e sigurisë - Mjete markimi të rënda dhe fikse
English
Published 
2014-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe lidhjet e tyre -Pjesa 4 : Kualifikimi për kompetence personeli në montimin e lidhjeve me bulona të sistemeve nën presion në shërbim kritik
English
Published 
2014-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim -Prova e hermeticitetit -Procesi teknik i përhapjes së flluskave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Makinat për gomë lëndë plastike -Makinat reaksion formuese -Pjesa 1 : Kërkesa të sigurisë për matjen dhe përzierjen e njësisë
English
Published 
2020-08-17 
52 
38 € 
PDF
Blej
Makineritë për shpimin e tuneleve - Kërkesat e e sigurisë
English
Published 
2022-08-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Provat dinamike për verifikimin e stabilitetit anësor - Kamionë me balancim
English
Published 
2024-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Matja laboratorike e zhurmës së ecjes në dysheme
English
Published 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makineri bujqësore - Frezat e pasme - Siguria
English
Published 
2020-08-17 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makinat për ngjeshjen e mbeturinave ose të pjesëve të riciklueshme - Presa paketimi horizontale - Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 1: Kërkesat shtesë për kamionë industriale vetëlëvizës, përveç kamionëve pa drejtues, kamionëve me shtrirje të ndryshueshme dhe kamionëve që mbajnë ngarkesa
English
Withdrawn 
2020-08-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 5: Kërkesat shtesë për kamionë industriale lëvizës me këmbë
English
Published 
2022-08-18 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 6: Kërkesat shtesë për mjetet e transportit të personelit dhe tonazhit
English
Published 
2022-08-18 
40 
32 € 
PDF
Blej
Zjarrfikëse - Sisteme dozimi me presion-pozitiv (PPP) dhe sisteme shkume me ajër të ngjeshur (CAFS)
English
Published 
2017-07-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Prova e rezistencës ndaj zjarrit dhe të kontrollit të tymit për dyer, për montime dritaresh të hapshme me grila dhe për elementë të materialeve të ndërtimit - Pjesa 3: Prova e kontrollit të tymit për montime dyersh me grila
English
Published 
2020-08-17 
73 
45 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Makinat që trajtojnë gomat - Kërkesa sigurie
English
Published 
2022-08-18 
42 
34 € 
PDF
Blej
Makina për ngjeshjen e materialeve të mbeturinave ose të pjesëve të riciklueshme - Presat vertikale për dëngje - Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
46 
36 € 
PDF
Blej
Traktorë dhe makineri bujqësore dhe pyjore - Pjesët e sigurisë të lidhura me sistemet e kontrollit - Pjesa 2: Fazat e konceptimit (ISO 25119-2:2010 i modifikuar)
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Dado gjashtëkëndore me fllanxhë
English
Published 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bulona gjashtëkëndorë me fllanxhë -Seritë e vogla
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Dado gjashtëkëndore me patentë, vetëfrenuese (me unazë jo metalike)
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Dado gjashtëkëndore metalike me patentë, vetëfrenuese
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Dadot gjashtëkëndore vetëfrenuese (me rondele jo metalike), me fileto metrike
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Dado gjashtëkëndore vetëfrenuese me patentë, metalike me fileto me hap të imët
English
Withdrawn 
2011-05-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit te ushqimit -Konceptet bazë -Pjesa 2 : Kërkesa të higjenës
English
Withdrawn 
2017-10-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineritë e përpunimit të ushqimit -Konceptet bazë -Pjesa 2 : Kërkesa të higjenës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineritë e përpunimit të ushqimit -Furrat me kremalier rrotullues -Kërkesa për sigurinë e higjenës
English
Published 
2020-08-17 
44 
34 € 
PDF
Blej
Mekineritë e përpunimit të ushqimit - Brumatriçet - Kërkesat për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2020-08-17 
53 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makina automatike industriale për prerjen në feta - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2009-08-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorët për kapëset - Siguria - Pjesa 1: Aksesorët prej çeliku të derdhur, Klasa 8
English
Withdrawn 
2009-10-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorët për kapëset -Siguria -Pjesa 1 : Aksesorët prej çeliku të derdhur klasa 8
English
Published 
2009-08-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Aksesorët për kapëset - Siguria - Pjesa 2: Çengelat me gjuhëz për ngritje, prej çeliku të derdhur, Klasa 8
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aksesorët për kapëset -Siguria -Pjesa 2 : Çengelat me gjuhëz për ngritje, prej çeliku të derdhur Klasa 8
English
Published 
2009-08-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorët për kapëset - Siguria - Pjesa 3: Çengelat vetëbllokues prej çeliku te derdhur, Klasa 8
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Akcesorët për kapëset -Siguria -Pjesa 3 : Çengelat vetëbllokuese prej çelikut te derdhur,Klasa 8
English
Published 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Aksesorët e laqeve për varje - Siguria - Pjesa 4: Hallkat, klasa 8
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorë e laqeve për varje -Siguria -Pjesa 4 : Hallkat, klasa 8
English
Published 
2020-08-17 
55 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për konverter çeliku dhe pajisjet shoqëruese
English
Published 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Aksesorët e laqeve për varje - Siguria - Pjesa 5: Çengelat ngritës prej çeliku të farkëtuar me grep sigurues, klasa 4
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorat e laqeve për varje -Siguria -Pjesa 5 : Çengelat ngritëse prej çeliku të farëtuara me grep sigurues, klasa 4
English
Published 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorët e laqeve për varje - Siguria - Pjesa 6: Hallkat - Klasa 4
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Aksesorët e laqeve për varje siguria -Pjesa 6 : Hallkat Klasa 4
English
Withdrawn 
2020-08-17 
53 
38 € 
PDF
Blej
Vinça - Sisteme vinçash të lehta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi I harmonizuar I vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë -Specifikimi I përgjithshëm : Filtrat që përdorin rezonatorë dielektrikë të tipit valudhëzues
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e rimorkjove industriale -Rimorkjo me motor me kapacitet që nuk e kalon 10 000 kg dhe traktorët industrialë me një pajisje rimorkimi me fuqi jo më të madhe se 20 000 N -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e rimokjove industriale -Rimorkjo me motor me kapacitet që nuk e kalon 10 000 kg dhe traktorët industrialë me një pajisje rimorkimi me fuqi jo më të madhe se 20 000 N -Pjesa 2 : Kërkesa shtesë për rimorkjot me ngritje të pozicionit të operatorit
English
Published 
2017-07-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë -Elementët e tubave fleksibël , izoluesit e vibrimeve dhe bashkueset zgjeruese Kërkesat , projektimi dhe instalimi
English
Withdrawn 
2023-07-13 
53 
38 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Kërkesat shtesë për punë në atmosfera potencialisht shpërthyese
English
Withdrawn 
2009-10-28 
74 
45 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
74 
45 € 
PDF
Blej
Ngritësit -Platformat ngritëse që montohen në automjete me rrota -Kerkesat e sigurisë -Pjesa 1 : Platformat ngritëse për mallrat
English
Withdrawn 
2013-09-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e karrocerive per transportim -Karrocerite qe vihen ne levizje me dore -Pjesa 3 : Transportuesit me platformë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e shtresave të ndjeshme ndaj presionit dhe të dyshemeve të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Pajisjet mbrojtese të ndjeshme ndaj presionit -Pjesa 2 : Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e shtresave të dyshemeve të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 2: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e fundeve të ndjeshëm ndaj presionit dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Pajisjet mbrojtese të ndjeshme ndaj presionit -Pjesa 2 : Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat fundeve të ndjeshëm dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Published 
2020-08-17 
83 
48 € 
PDF
Blej
Platforma hidraulike (HPs) për mbrojtjen kundra zjarrit dhe shërbimet e shpëtimit - Kërkesa sigurie dhe prova
English
Withdrawn 
2019-04-26 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makina për miniera nëntokësore - Masat e sigurimit për mbështetësat hidraulik - Pjesa 1: Pajisjet mbështetëse dhe kërkesat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makineritë për miniera nëntokësore -Masat e sigurimit për mbështetësat hidraulik -Pjesa 1 : Pajisjet mbështetëse dhe kerkesat e pergjithshme
English
Withdrawn 
2019-04-26 
39 
32 € 
PDF
Blej
Makina për miniera nëntokësore - Masat e sigurimit për mbështetësat hidraulik - Pjesa 2: Stampat dhe cilindrat
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makineritë për miniera nëntokësore -Masat e sigurimit për mbështetësat hidraulik -Pjesa 2 : Stampat dhe cilindrat
English
Withdrawn 
2020-08-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makina për miniera nëntokësore - Masat e sigurimit për mbështetësat hidraulik - Pjesa 3: Sistamet hidraulike të kontrollit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
86 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Sharrat me shirit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për platformat e avrura me nivel të ndryshueshëm -Llogaritjet projektuese -Kriteret e qëndrueshmërisë, konstruksioni, provat
English
Published 
2019-04-26 
133 
55 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për platformat e varura me nivel të ndryshueshëm - Llogaritjet projektuese, kriteri i qëndrueshmërisë, konstruksioni - Kontrollet dhe provat
English
Published 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Motorët alternativ me djegje të brendëshme -Kërkesat të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Motorët e grupit II që përdoren në atmosfera me gazra dhe avuj të djegshëm
English
Published 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Motorë alternativë me djegje të brendëshme -Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Motorët e grupit që përdoren në punime nëntokësore të ndieshme ndj përzierjeve plasëse
English
Published 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Motorët alternativ me djegje të brendëshme -Kërkeksa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shperthyese -Pjesa 3 : Motorët e grupit II që përdoren në atmosferën me pluhur të djegshëm
English
Withdrawn 
2009-08-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Nriçimi integral i makinave
English
Published 
2009-10-28 
84 
48 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e këpucëve -makinat e kallëpit të këpucëve -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet për shërbimet e zjarrit dhe të shpetimit -Pjesa 2 : Kërkesa të përbashkëta -Siguria dhe performancaFirefight and rescue service vehicles -Part 2 : Common requirements -Saferty and performance
English
Published 
2017-07-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me nje rrjesht sferash prej çeliku. të serive të diametrave 8 dhe 9 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automjetet për shërbimet e zjarfikësve dhe të shpëtimit Pjesa 3 : Pajisjet e instaluara ne mënyrë te përhershme -Siguria dhe performanca
English
Published 
2019-04-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Automjetet për shërbimet e shpëtimit dhe zjarrfikësve - Pjesa 3:Pajisjet e instaluara në mënyrë të përhershme - Siguria dhe performanca
English
Withdrawn 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë bujqësore -Rimorkio vetëshkarkuese -Siguria
English
Withdrawn 
2019-04-26 
55 
38 € 
PDF
Blej
Makineritë bujqësore - Rimorkiot vetëshkarkuese - Siguria
English
Withdrawn 
2009-10-28 
112 
51 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Sharrat disk - Pjesa 1: Bangot e sharrës (me ose pa karel), sharrat përmasuese dhe sharrat në vendet e ndërtimit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
44 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te perpunimit të drurit -Sharrat me disk rrethor -Pjesa 10 : Sharrat me një lamë automatike dhe gysmë automatike për prerje të drejtë dhe tërthore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të perpunimit të drurit Sharra me disk rrethor -Pjesa11 : Sharrat gjysmë -automatike dhe automatike për preje tërthore horizontale me një njësi sharrimi (sharra me krah radial)
English
Withdrawn 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit -Sharrat me disk rrethor -Pjesa 12 : Sharra për prerje tërthore tip lavjerësi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive te përpunimit te drurit -Sharat rrethore -Pjesa 4 : Sharat me shumë lama (thika) me ngarkim dhe/ose shkarkim me dore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive te perpunimit te drurit -Sharrat rrethore -Pjesa 7 : Sharrat me nje lame (thike) me bango me avancim te integruar dhe me ngarkim dhe /ose shkarkim me dore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive te perpunimit te drurit -Sharrat rrethore Pjesa 8 : Sharrat anesore me nje lame me çvendosje te mekanizuar te grupit preres dhe me ngarkim dhe/ose shkarkim me dore
English
Withdrawn 
2009-08-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të perpunimit të drurit Sharra rrethore -Pjesa 9 : Sharrat me dy lama për prerje tërthore me avancim të mekanizuar dhe me ngarkim dhe /ose shkarkim me dorë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 1 : Mjete transporti me rrota gome
English
Withdrawn 
2017-10-06 
50 
36 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 1 : Mjete transporti me rrota gome
English
Published 
2019-04-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Makineritë për minierat e nëndheshme - Makineritë e lëvizshme për punime të nëndheshme - Siguria - Pjesa 2: Lokomotivat e trenit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite per minierat e nendheshme -Makinerite e levizshme per punime te nendheshme -Siguria Pjesa 2 : Lokomotivat e trenit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbeshtetse e avionit ne toke -Kerkesat e pergjithshme Pjesa 1 : Kerkesat baze te sigurise
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbështetëse e avionit në tokë - Kërkesat e përgjithshme - Pjesa 2: Stabiliteti dhe kërkesat e qëndrueshmërisë. llogaritjet dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet per atomizimin dhe pulverizimin e materialeve veshese -Kerkesa per sigurine
English
Published 
2019-04-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje sprucimi dhe atomizimi për materialet veshëse - Kërkesa për sigurinë
English
Withdrawn 
2019-04-26 
48 
36 € 
PDF
Blej
Makineri e përpunimit të ushqimit - Makinë copëtimi - Kërkesa sigurie dhe higjene
English
Withdrawn 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makinat e perpunimit te ushqimit -Makinat per prerjen ne riska -Kerkesat e sigurise dhe te higjienes
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me nje rrjesht sferash prej çeliku. të serive të diametrave 8 dhe 9 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Withdrawn 
2009-08-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike makinat me injektim Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me nje rrjesht sferash prej çeliku rezistent ndaj korozionit. të serive të diametrave 8 dhe 9 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me nje rrjesht sferash prej çeliku. të serive të diametrave 0 dhe 2 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Published 
2013-11-11 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me nje rrjesht sferash prej çeliku rezistent ndaj korozionit. të serive të diametrave 0 dhe 2 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Withdrawn 
2014-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Akustikat -Matja e izolimit të tingujve në ndërtesa dhe elementët e ndërtesave -Pjesa 2 : Përcaktimi verifikimi dhe zbatimi i të dhënave të sakta
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me dy rrjeshta sferash prej çeliku rezistent ndaj korozionit. vetëqendërzuese. të serive të diametrave 2 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me dy rrjeshta sferash prej çeliku rezistent ndaj korozionit. të serive të diametrave 2 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me një rrjesht sferash prej çeliku. vetëqendërzuese. të serive të diametrave 3 dhe 4 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për kushinetat - Kushinetat rrokullisëse me një rrjesht sferash prej çeliku rezistent ndaj korozionit. vetëqendërzuese. të serive të diametrave 3 dhe 4 për strukturat aerospaciale - Dimensionet dhe ngarkesat
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Kapëset konike të elektrodave për makinat e saldimit me pika (puntatriçet) -Dimensionet
English
Withdrawn 
2011-05-30 
55 
38 € 
PDF
Blej
Valvola termostatike për radiatorë -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Elektrodat e veshura -Përcaktimi i efikasitetit i veshjes me metal dhe i koefiçentit të depozitimit
English
Withdrawn 
2012-09-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Bashkimet me saldim, me ngjitje dhe saldim të butë -Paraqitja simbolike në skica
English
Published 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Specifikime për pastrimin me presion me rëre të thatë të titanit dhe të lidhjeve të titanit
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit për saldimin me pika me rezistencë
English
Published 
2011-05-30 
15 € 
PDF
Blej
Seritë hapsinore -Perçinat e zakonshme me kokë të fshehur 100 ° normale, prej lidhjesh të aluminit 2117 A, seri të bazuara në inch
English
Withdrawn 
2012-09-27 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare -Fletë akrilike të derdhura -të rrjetëzuara për banjo dhe pedale dushesh për përdorim shtëpiak
English
Withdrawn 
2012-09-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare -Fletë akrilike të derdhura -të rrjetëzuara për banjo dhe pedale dushesh për përdorim shtëpiak
English
Withdrawn 
2012-09-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Rspiratore me kapuç, qe marrin ajër nga jasht dhe të ndihmuara me motor -Kërkesat, provat, marktimi
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Metoda statistikore për përcaktimin dhe verifikimin e vlerave të përhapjes së zhurmës nga makineritë dhe pajisjet - Pjesa 1: Fjalorth i termave.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Akustika - Metodat statistikore për përcaktimin dhe verifikimin e vlerave të deklaruara të përhapjes së zhurmës nga makineritë dhe pajisjet - Pjesa 2: Metodat për vlerat e deklaruara për makineritë individuale.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Akustika - Metodat statistikore për përcaktimin dhe verifikimin e vlerave të deklaruara të përhapjes së zhurmës nga makineritë dhe pajisjet - Pjesa 3: Metoda e thjeshtë (e përkohëshme) për vlerat e deklaruara për partitë e makinerive n.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Akustika - Metodat statistikore për përcaktimin dhe verifikimin e vlerave të deklaruara të përhapjes së zhurmës nga makineritë dhe pajisjet - Pjesa 4: Metodat për vlerat e deklaruara për partitë e makinerive.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
100 
48 € 
PDF
Blej
Platforma pune ngritëse të lëvizshme - Llogaritje për projektim - Kriteri i qëndrueshmërisë - Konstruksioni - Siguria – Kontrollet dhe provat
English
Withdrawn 
2019-04-26 
110 
51 € 
PDF
Blej
Platforma pune ngritëse të lëvizshme - Llogaritje për projektim - Kriteret e qëndrueshmërisë - Konstruksioni - Siguria - Ekzaminime dhe provat
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për projeksionet per saldimin me rezistencë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 1 : Konet e mberthimit 1 : 10
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 2 : Konet Mors të mberthimit
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 3 : Bishtat cilindrike për mberthimin e elektrodave
English
Published 
2012-09-27 
15 € 
PDF
Blej
Markimi i pjesëve dhe agregateve si dhe i motorëve -Tregimet në vizatimet
English
Published 
2011-05-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Enë të thjeshta nën presion të lartë, pa ngrohje, për mbajtje azoti ose ajri -Pjesa 2 : Specifikimi për enë nën presion për frena me ajër dhe sisteme ndihmëse për automjete me motorr dhe për rimorkjot e tyre
English
Published 
2011-05-30 
45 
34 € 
PDF
Blej
Enë të thjeshta nën presion të lartë, pa ngrohje, për mbajtje azoti ose ajri -Pjesa 3 : Enë çeliku nën presion, të destinuara për pajisje frenimi me ajër dhe pajisje pneumatike ndihmëse për lokomotiva dhe vagona hekurudhorë
English
Published 
2011-05-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Enë të thjeshta nën presion të lartë, pa ngrohje, për mbajtje azoti ose ajri -Pjesa 4 : Enë prej aliazhi alumini nën presion, të destinuara për pajisje frenimi me ajër dhe pajisje pneumatike për lokomotiva dhe vagona hekurudhorë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 € 
PDF
Blej
Mjetet motorike portative që mbahen ne dorë -Matja e vibrimeve në dorezat e mbajtjës -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike -Presat -Kërkesa të sigurisë
English
Published 
2020-08-17 
52 
38 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike- Makina derdhje me ngjeshje dhe makina derdhje me zhvendosje- Kërkesa të sigurisë
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Akustikat - Metoda për përcaktimin e mpirjes dinamike - Pjesa 1: Materialet që përdoren për izolimin e dyshemeve ndën ujë të banesave.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Akustika - Materialet për zbatimet akustike - Përcaktimi i rezistencës së rrymës së ajrit.
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë dygjashtëkëndëshe. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-07-25 
15 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë dygjashtëkëndëshe. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë dygjashtëkëndëshe. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhje me bazë nikeli NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë dygjashtëkëndëshe. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhje me bazë nikeli NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona me kokë dygjashtëkëndëshe me trup të lehtësuar me filetim të gjatë prej lidhjesh me bazë nikeli rezistente ndaj nxehtësisë NI - P101HT (Waspaloy) - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperaturë mjedisi)/730 °C
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Akustika - Matja e zhurmave me frekuencë të lartë që emetohen nga kompjuteri dhe pajisjet e biznesit.
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë në formë T - je. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë në formë T - je. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650°C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona me kokë në formë T - je me trup të lehtësuar me filetim të gjatë prej lidhje me bazë nikelil NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650°C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona me kokë në formë T - je me trup të lehtësuar me filetim të gjatë prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë të veshur me argjend - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650°C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona me kokë në formë T - je me trup të lehtësuar me filetim të gjatë prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P101HT (Waspaloy) rezistente ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperaturë mjedisi)/730°C
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona me kokë në formë T - je me trup të lehtësuar me filetim të gjatë prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P101HT (Waspaloy) rezistente ndaj nxehtësisë të veshur me argjend - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperaturë mjedisi)/730°C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vidha me kokë gjashtëkëndore të filetuara deri në kokë prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vidha me kokë gjashtëkëndore të filetuara deri në kokë prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë të veshura me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Vidha. me kokë të frezuar 100° me gjurmë në formë kryqi jashtë qendre. të filetuara deri në kokë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë. të veshura me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Flukset për ngjitjen e butë -Metodat e provës -Pjesa 1 : Përcaktimi i lëndës jo volatile metoda gravimetrike
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Flukset për ngjitjen e butë -Metodat e provës -Pjesa 11 : Tretshmëria e mbetjeve te flukseve
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Flukset për ngjitjen e butë -Metodat e provës -Pjesa 14 : Vlerësimi i ngjitshmërise së mbetjeve te flukseve
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Flukset për ngjitjen e butë -Metodat e provës -Pjesa 5 : Prova me pasqyrë bakri
English
Published 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Flukset për ngiitjen e butë -Metodat e provës -Pjesa 11 : Tretshmëria e mbetjeve të flukseve
English
Withdrawn 
2012-09-27 
121 
55 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje qendrore me gaz te djegshem -Kaldajat e tipave B11 e B11BS, te pajisura me djeges atmosferik me dergim nxehtesie nominale qe nuk I kalon 70 kW
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore.me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650°C
English
Published 
2016-07-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P100HT (Inconel 718) rezistente ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 1275 MPa (në temperaturë mjedisi)/650 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P101HT (Waspaloy). rezistente ndaj nxehtësisë - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperaturë mjedisi)/730 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej lidhjesh me bazë nikeli NI - P101HT (Waspaloy). rezistente ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperaturë mjedisi)/730 °C
English
Published 
2016-04-22 
15 € 
PDF
Blej
Seritë hapsinore - Dadot bihekzagonale. vetëbllokuese. prej lidhjesh me bazë nikeli rezistente ndaj nxehtësisë NI - P101HT (Waspaloy) - Klasifikimi: 1210 MPa (në temperature ambienti)/730 °C
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Seritë hapsinore - Dadot vetëbllokuese me fileto MJ. prej çeliku rezistent ndaj nxehtësisë FE - PA2601 (A286). të veshura me argjënd - Klasifikimi: 1100 MPa (në temperature ambienti)/650 °C - Spécifikime teknike
English
Withdrawn 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Seritë e hapësirës ajrore – Dado me bisht, me vetë mbyllje, e dhëmbëzuar në çelik të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë FE-PA2601 (A286) - Klasifikimi: 1 100 MPa (në temperaturën e mjedisit) / 650 ° C
English
Withdrawn 
2012-09-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim Pjesa 1 : Terminologjia, kerkesa te pergjithshme, provat dhe marktimi
English
Withdrawn 
2012-09-27 
15 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim Pjesa 2 : Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim -Kerkesa te veqanta per bojleret me djeges me vaj te pulverizuar
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vibracionet mekanike -metodat laboratorike për vlerësimin e vibracionit te ndënjëses -Pjesa 1 : Kërkesat bazë
English
Published 
2012-09-27 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim Pjesa 3 : Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem -Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje
English
Published 
2012-09-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim Pjesa 4 : Bojleret ngrohes me djeges me pulverizim -Kerkesa te veqanta per bojleret me pulverizim me dalje deri ne 70 kW dhe me presion maksimal pune prej 3 bar -Terminologjia, kerkesa te veqanta, prova dhe marktimi
English
Withdrawn 
2012-09-28 
83 
48 € 
PDF
Blej
Kaldajat -Kaldajat me djegesa me fryrje te sforcuar Pjesa 5 : Kaldajat per lendet djegese te ngurta, me ndezje manuale dhe automatike, per rendiment nominal te nxehtesise deri 300 kW Terminologjia, kerkesa, provat dhe marktimi
English
Withdrawn 
2012-09-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat me djegesa pulverizim Pjesa 6 : Kerkesa specifike per ngrohesit shtepiak me uje qe operojne me kaldaja qe djegin vaj te pulverizuar me hyrje te nxehtesise qe nuk kalon 70 kW
English
Published 
2012-09-27 
63 
42 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje Pjesa 7 : Kaldaja për ngrohje qëndrore me djegie gazi të pajisura me djegës me fryrje me dhënie nxehtësie që nuk i kalon 1000 kW
English
Withdrawn 
2012-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Rregulla per kaldajat qe djegin vaj te pulverizuar
English
Withdrawn 
2012-09-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Seritë aerospaciale -Kushinetat sferike prej çeliku rezistent ndaj korozionit vetëlubrifikuese -Seritë e lehta -Ngarkesa të rritura në temperaturën e ambientit -Dimensionet dhe ngarkesat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Hapësirat e sigurisë për të parandaluar prekjen e pjesëve të trupit të trupit të njeriut
English
Withdrawn 
2017-10-06 
70 
42 € 
PDF
Blej
Sisteme frigoriferike dhe pompa nxehtësie – Kërkesat e sigurisë dhe të mjedisit - Pjesa 1: Kërkesat bazë, përkufizimet, klasifikimi dhe kriteri i përzgjedhjes
English
Published 
2020-08-17 
88 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat qё i qёndrojnё nxehtёsisё -Kёrkesa tё sigurisё dhe tё mjedisit -Pjesa 2 : Projektimi, prodhimi, markimi dhe dokumentacioni
English
Withdrawn 
2017-07-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sisteme frigoriferike dhe pompa nxehtësie - Kërkesa të sigurisë dhe të mjedisit - Pjesa 3: Vendi i instalimit dhe mbrojtja personale
English
Withdrawn 
2017-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtёsisё -Kёrkesa tё sigurisё dhe tё mjedisit -Pjesa 3 : Vendi instalimit dhe mbrojtja personale
English
Withdrawn 
2017-07-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtёsisё -Kёrkesa tё sigurisё dhe tё mjedisit Pjesa 4 : Funksionimi, mirëmbajtja, riparimi dhe rigjenerimi
English
Withdrawn 
2017-10-06 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtёsisё -Kёrkesa tё sigurisё dhe tё mjedisit Pjesa 4 : Funksionimi, mirëmbajtja, riparimi dhe rigjenerimi
English
Withdrawn 
2011-05-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Rregulla për përgatitjen dhe paraqitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2017-07-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Published 
2022-08-18 
65 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 1: Terminologjia dhe klasifikimi i makinave të paketimit dhe pajisjeve përkatëse
English
Published 
2022-08-18 
96 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 10: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2009-10-28 
80 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te paketimit Pjesa 2 : Makinat e paketimit per enet mbajtese te forta te paraformuara
English
Withdrawn 
2009-10-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
English
Published 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te paketimit Pjesa 4 : Paletizuesit dhe çpaletizuesit
English
Published 
2022-08-18 
106 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 5: Makinat e ambalazhimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 5: Makinat e ambalazhimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
English
Published 
2020-08-17 
81 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 6: Makinat e ambalazhimit me palet
English
Published 
2009-08-28 
109 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 7: Makinat e paketimit grup dhe dytësore
English
Withdrawn 
2009-10-28 
107 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit -Pjesa 7 : Makinat e paketimit grup dhe dytësore
English
Published 
2020-08-17 
77 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 8: Makinë paketimi e produkteve
English
Withdrawn 
2010-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të paketimit -Pjesa 9 : Metodat e matjes së zhurmës për makinat e paketimit, linjat e paketimit dhe pajisjet që lidhen me to, shkalla e saktësisë 2 dhe 3
English
Published 
2011-05-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te paketimit -Pjesa 9 : Metodat e matjes se zhurmës për makinat e paketimit, linjat e paketimit dhe pajisjet që lidhen me to, shkalla e saktesisë 2 dhe 3
English
Withdrawn 
2010-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe plastikës -Siguria -Makinat e fryrjes së modeleve të përcaktuara për prodhimin e artikujve me zgavra -Kërkesa për projektimin dhe konstruksionin
English
Published 
2017-07-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe plastikës -Siguria -Makinat e fryrjes së modeleve të përcaktuara për prodhimin e artikujve me zgavra -Kërkesa për projektimin dhe konstruksionin
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit. përyjerësit e brumit - Kërkesat për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2020-08-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerësit e brumit - Kërkesat për sigurinë dhe higjenën
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makinat për përpunimin e ushqimit. përzierësit planetarë - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
English
Published 
2020-08-17 
51 
38 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerësit e brumit - Kërkesat për sigurinë dhe higjenën
English
Withdrawn 
2020-08-17 
10 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makinat për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut -Siguria -Pjesa 10 : Kërkesat për makinat për hapjen e kanaleve
English
Withdrawn 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 11: Kërkesat për makinat ngjitëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 12: Kërkesat për eskavatorët me kabëll
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 2: Kërkesat për traktorët buldozerë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Makinat për lëvizjen e dheut -Siguria -Pjesa 3 : Kërkesa pë ngarkuesit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
68 
42 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 4: Kërkesat për makinat ngarkuese me kovë mekanike
English
Withdrawn 
2020-08-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 5: Kërkesat për ekskavatorët hidraulikë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 5: Kërkesat për ekskavatorët hidraulikë
English
Withdrawn 
2020-08-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Makineri për lëvizjen e dheut - Siguria - Pjesa 5: Kërkesat për ekskavatorët hidraulikë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Siguria -Pjesa 6 : Kërkesa për shkarkuesit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Siguria -Pjesa 7 : Kërkesa për skreperat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Siguria -Pjesa 8 : Kërkesa për makinat niveluese
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Siguria -Pjesa 9 : Kërkesa për makinat për shtrirjen e tubacionit
English
Withdrawn 
2012-09-28 
149 
55 € 
PDF
Blej
Kaldajat e ngrohjes qendrore qe djegin gaz -Boilere tip C me hyrje nxehtesie qe nuk i kalon 70 kW
English
Published 
2020-08-17 
53 
38 € 
PDF
Blej
Makineri të lëvizshme për ndërtimin e rrugëve - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përbashkëta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makineritë e lëvizshme për ndërtimin e rrugëve - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përbashkëta
English
Published 
2009-10-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makineritë e lëvizëshme për ndërtimin e rrugëve -Siguria -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta për makinat për frezim rrugësh
English
Published 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makineritë e levizëshem për ndërtimin e rrugëve -Siguria -Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për makinat për stabilizimin e tokës
English
Withdrawn 
2020-08-17 
63 
42 € 
PDF
Blej
Makineri të lëvizshme për ndërtimin e rrugëve - Siguria - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për makinat e kompaktësimit
English
Published 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri të levizshme për ndërtimin e rrugëve -Sguria -Pjesa 6 : kërkesa tëveqanta për makinat e shtrimit të rrugëve
English
Published 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat për bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat për bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca Pjesa 2 -1 : Kërkesa të veçanta -Bashkueset e radio -frekuencës dhe kontaktet koncentrike -Pincat me nofulla fikse me përmasa A deri E, V dhe W
English
Published 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat per bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta -Bashkueset e radio -frekuencës dhe kontaktet koncentrike -Pincat me nofulla fikse të përmasave A deri G, Q deri T, V dhe W
English
Withdrawn 
2013-09-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat për bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca -Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta për kontaktet e bashkuesve elektrik
English
Withdrawn 
2013-09-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat për bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për kontaktet e qëndrës se bashkueseve të radio -frekuencës të serive SMZ
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vegla dore për bashkim me futje -Veglat për bashkimin e fundeve të kabllove dhe telave elektrike për zbatime në frekuenca të ulta dhe për radio frekuenca -Pjesa 2 -5 : Kërkesa të veçanta për fundin e kabllit "twin -ax" për aplikime databus
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -16 : Kerkesa te veqanta per makinat per lidhjen me grafeta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave protative me motor elektrik -Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për pistoletat për sprucim
English
Withdrawn 
2011-05-30 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pjatalarëset elektrike për përdorim shtëpiak -Metodat e provave për matjen e performancës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor qe ushqehet me bateri dhe me bllok baterish Pjesa 2 -7 : Kerkesa te veqanta per pistoletat per sprucim
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sistemit zanor - Kufjet e shoqëruara me pajisjet audito portative - Metodologjia e matjes së nivelit të presionit maksimal të tingullit dhe konsideratat kufi - Pjesa 1: Metoda e përgjithshme për një pajisje paketë.
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sistemit zanor - Kufjet e shoqëruara me pajisjet audito portative - Metodologjia e matjes së nivelit të presionit maksimal të tingullit dhe konsideratat kufi - Pjesa 2: Përshtatja e kompleteve me kufje nëse njëra ose të dyja ofrohen veçan.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to -Kërkesa të veçanta për kositëset e barit të lëvizshme me këmbë, elektrike dhe të cilat furnizohen me energji nga bateritë
English
Published 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve elektroshtepijake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Siguria -Kërkesa të veçanta për makinat pjatalarëse me transportier për përdorim kolektiv
English
Withdrawn 
2009-10-28 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet hekurudhore stokimi -Siguria
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makineri për ndërtiminn e rrugës -Kombinatet e përgaditjes së asfaltit -Kërkesa për sigurinë
English
Published 
2017-07-28 
64 
42 € 
PDF
Blej
Makineri për ndërtiminn e rrugës -Kombinatet e përgaditjes së asfaltit -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2017-07-28 
75 
45 € 
PDF
Blej
Automjetet për shërbimet e shpëtimit dhe zjarrfikësve - Pjesa 2: Kërkesa të përbashkëta - Siguria dhe performanca
English
Published 
2020-01-20 
67 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të sinjalizimit të zjarrit - Pjesa 16: Aparaturat e komandimit të alarmit me zë dhe sinjalizimit
English
Published 
2020-01-20 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 25: Pjesët përbërëse që përdorin lidhje me radio
English
Published 
2020-01-20 
60 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 24: Komponentët e sistemeve të alarmit zanor - Altoparlantët
English
Published 
2020-01-20 
10 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 25: Pjesët përbërëse që përdorin lidhje me radio
English
Withdrawn 
2017-10-06 
76 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
English
Published 
2009-08-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 1: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Matjet e trupit të njeriut -Pjesa 1 : Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Published 
2009-08-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 2: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 2 : Parimet për përcaktimin e dimesioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
English
Published 
2009-08-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 3: Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 23 : Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2011-05-30 
63 
42 € 
PDF
Blej
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të mbrëndshme -Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm
English
Withdrawn 
2011-05-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Përmasat ndërmjet balleve dhe nga qendra në ballë për valavolat metalike për përdorim në sistemet e tubave me fllanxha Valvolat PN dhe Klasat e valvolave të projektuara
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet e kontrollit që përdoren me të dyja duart -Aspektet të funksionimit -Parimet për projektimin
English
Withdrawn 
2011-05-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale Valvulat metalike me farfall(flutur)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
80 
45 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 2 -1 : Metodat standarde për përcaktimin e humbjeve dhe efektëshmërisë nëpërmjet testeve (me përjashtim të makinave për automjetet tërheqëse)
English
Published 
2011-05-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 26 : Efektet e tensioneve të pabalancuara në performancën e motorëve trefazorë me induksion me kafaz
English
Published 
2011-05-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 28 : Metodat e provës për përcaktimin e sasisë së diagramave rrethore ekuivalente për motorat me induksion me kafaz trefazorë të tensionit të ulët
English
Withdrawn 
2011-05-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 29 : Teknikat për ngarkesën ekuivalente dhe për mbivendosjen -Provat indirekte për të përcaktuar ngritjen e temperaturës
English
Withdrawn 
2015-02-11 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse dëgjimore - Pjesa 0: Metodat për matjen e karakteristikave elektroakustike.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse dëgjimore - Pjesa 1: Mjetet ndihmëse dëgjimore me hyrje me pështjellë me kapës me induksion.
English
Published 
2015-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse dëgjimore - Pjesa 12: Përmasat e sistemeve lidhës elektrikë.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse dëgjimore - Pjesa 14: Specifikimi i një pajisjeje ndërfaqje dixhitale.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mjetet ndihmëse dëgjimore - Pjesa 2: Metodat për matjen e karakteristikave elektroakustike të mjeteve ndihmëse dëgjimore me qarqe kontrolli automatik me mburojë.
English
Published 
2012-09-27 
59 
38 € 
PDF
Blej
Standardizimi mekanik i pajisjeve gjysëmpërçueseve -Rregulla të përgjithshme për përgatitjen e vizatimeve konturuese të paketave të pajisjes për gjysëmpërçuese të montuara në sipërfaqe -Pjesa 3 : Kërkesat të përgjithshme për përgatitjen e vizatimevekonturuese të qarqeve të integruara
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 31 : Siguria e veçantë dhe kerkesat EMC për makineritë, njesitë dhe sistemet e qepjes
English
Withdrawn 
2012-09-27 
273 
70 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinave -Pjesa 32 : Kërkesat për makinat ngritëse
English
Withdrawn 
2011-05-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktime dhe nomenklatura për furçat e karbonit, mbajtëset e furçave, komutatorëve dhe unazave rrëshqitëse
English
Withdrawn 
2011-05-30 
83 
48 € 
PDF
Blej
Fshesat me vakum për përdorim shtëpiak -Metodat e matjes së performancës
English
Withdrawn 
2011-05-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 22 : Tel bakri i rrumbullakët i smaltuar prej poliesteri ose poliestermidi i mbiveshur me poliamid, klasa 180
English
Withdrawn 
2011-05-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Specifikim për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe aparateve elektrike të ngjashëm Pjesa 2 -29 : Kërkesa të veçanta Ngarkuesit e baterisë
English
Published 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -64 : Kërkesat e veçanta për tregtimin e makinerive elektrike të kuzhines
English
Published 
2011-05-30 
138 
55 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to Siguria -Pjesa 2 -77 : Kërkesa të veçanta për kositëset e barit në livadhe që furnizohen me energji elektrike dhe që komandohen me këmbë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për pajsjet elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -91 : Kërkesa të veçanta për kositëset e barit , elektrike që mbahen me dorë dhe kostëse anësore të barit
English
Published 
2013-09-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instalime industriale per ngrohje me energji elektrike -Metodat e përgjithshme të provave
English
Withdrawn 
2011-05-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Diagramat standard për filetimin e filetave me seksion rrethor për llambëmbajtjet E14 dhe E27 me unazë mbajtëse abazhuri
English
Withdrawn 
2011-05-30 
85 
48 € 
PDF
Blej
Mbajtësit e llambave për llambat tubolare fluoreshente dhe mbajtëse lëshuesish
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Valvulat e kontrollit të procesit industrial - Pjesa 8: Marrja parasysh e zhurmës - Seksioni 2: Matja në laborator i zhurmës që shkaktohet nga rrjedhja hidrodinamike nëpërmjet valvolave të kontrolli.
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Valvulat e kontrollit të procesit industrial - Pjesa 8: Marrja parasysh e zhurmës - Seksioni 3: Metoda e parashikimit të zhurmës aerodinamike të valvolës së kontrollit.
English
Withdrawn 
2011-05-30 
87 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore Pjesa 1 -8 : Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performance e nevojshme Standard plotësues : Kërkesat e përgjithshme, provat dhe udhëzues për sistemet e alarmit në pajisjet dhe sistemet elektrike mjekësore
English
Withdrawn 
2015-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Audiometrat - Pjesa 2: Pajisjet për audiometrinë e të folurit.
English
Published 
2013-09-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për matjen dhe për kontrollin e proçeseve industriale -Kushtet e funksionimit -Pjesa 2 : Ushqimi (furnizimi me energji)
English
Published 
2013-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për matjen dhe për kontrollin e proçeseve industriale -Kushtet e funksionimit -Pjesa 3 : Ndikimet mekanike
English
Published 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për matjen dhe për kontrollin e proçeseve industriale -Kushtet e funksionimit -Pjesa 4 : Ndikimet e korrozionit dhe të erozonit
English
Published 
2013-09-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet industriale të ngrohjes me energji elektrike -Metodat e provës për furrat me hark elektrik të drejtpërdrejt
English
Published 
2011-05-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës të mbartur në ajër -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2015-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe pajisjet e ngjashme elektrike - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike ajrore - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për fshesat me vakum.
English
Published 
2011-05-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodet e provës për përcaktimin e zhurmave akustike në ambientin rrethues -Pjesa 2 -10 : Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të gatimit, furrat, zgarat, furrat me mikrovalë dhe ndonjë kombinim I tyre
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kërkesa të veçanta - Pjesa 2 - 11: Pajisjet elektrike të destinuara për përgatitjen e ushqimit.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kërkesa të veçanta - Pjesa 2 - 13: Kërkesa të veçanta për kanalet ajërthithëse në kuzhina.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër - Pjesa 2 - 3: Kërkesat të veçanta për pjatalarësit.
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmave akustike në ajër - Pjesa 2 - 4: Kërkesat e veçanta për makinat larëse dhe ekstraktorët rrotullues.
English
Withdrawn 
2011-05-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër -Pjesa 2 -5 : Kërkesa të veçanta për grohësit e dhomave të tipit me efekt termik
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër - Pjesa 2 - 6: Kërkesa të veçanta për tharëset me tambur rrotullues.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër të shkaktuar nga pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kërkesa të veçanta - Pjesa 2 - 7: Kërkesa të veçanta për ventilatorët.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër - Pjesa 2 - 8: Kërkesa të veçanta për makinat rrojtëse elektrik.
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to - Kodi i provës për përcaktimin e zhurmës akustike të bartur në ajër - Pjesa 2 - 9: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të kujdesit për flokë.
English
Withdrawn 
2011-05-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Kodet e provës për përcaktimin e zhurmave akustike në ambientin rrethues -Pjesa 3 : Procedurat për përcaktimin dhe verifikimin e vlerave të zhurmave të deklaruara të emetimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -11 : Kërkesa të veçanta për sharrat alternative (sharrat profilizuese dhe sharrat ne formë shpate)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -17 : Kërkesa të veqanta për frezat dhe për krasitëset
English
Withdrawn 
2013-09-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vegla portative me motor elektrik -Siguria -Pjesa 2 -2 : Kërkesa të veçanta për filetueset e vidave dhe për pajisjet me goditje për shtrëngimin dhe lërimin e bulonerive
English
Published 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -20 : Kërkesa të veçanta për sharrat shiriti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për makinat zmeriluese dhe poleruese, përveq atyre të llojit me disk
English
Withdrawn 
2009-10-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -6 : Kerkesa të veçanta për çekanët
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor elektrik -Pjesa 2 -8 : Kërkesa të veçanta për tranxhat dhe për makinat kruajtëse
English
Withdrawn 
2013-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Transmetuesit për përdorim në sistemet e kontrollit të procesit industrial -Pjesa 1 : Metoda për vlerësimin e efektshmërisë
English
Published 
2013-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rregjistruesit me grafik elektrik dhe pneumatik analog për përdorim në sistemet e kontrollit të proçeseve industriale -Pjesa 1 : Metodat për vlerësimin e performancës
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Rregjistruesit me grafik elektrik dhe pneumatik analog për përdorim në sistemet e kontrollit të proçeseve industriale -Pjesa 2 : Udhëzim për inspektimin dhe për kontrollin rutinë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makineri per bujqesine dhe pyjet -Siguria per careset e drurit -Pjesa 1 : Careset e nyjeve te drurit
English
Published 
2019-04-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1: Wedge splitters
English
Published 
2019-04-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Makineri për bujqësinë dhe pyjet - Siguria për çarëset e drurit - Pjesa 2: Çarëset me vidhë
English
Withdrawn 
2015-02-11 
92 
48 € 
PDF
Blej
Elektroakustikë - Kalibruesit zanor.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët -Pjesa 5 -3 : Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës -Kërkesat për pajisjet e detektimit në afërsi me sjellje të përcaktuar nga kushtet e gabimit ( PDF)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Bateritë e avionit -Pjesa 2 : Projektimi dhe kërkesat e ndërtimit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Bateri avioni -Pjesa 3 : Specifikimet e produktit dhe deklarimi i projektit dhe performancës (DDP)
English
Withdrawn 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të proçeseve industriale -Instrumentet me hyrje analoge dhe me dy ose më shumë dalje -Pjesa 1 : Metodat për vlerësimin e performancës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
86 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave portative me motor -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave protative me motor -Pjesa 2 -4 : Kërkesa të veçanta për retifikueset me bango
English
Published 
2011-05-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave protative me motor -Pjesa 2 -5 : Kërkesa të veçanta për sharrat me shirit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e veglave protative me motor Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për sharrat për prerje me kënd
English
Published 
2015-02-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Specifikimi për elektroakustikën - Instrumentet për matjen e intensitetit të tingullit - Matja me çifte mikrofoësh të ndjeshëm presioni.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
68 
42 € 
PDF
Blej
Elemen të ngritës me krah izolues që përdoren për punime në tension që kalon 1 kV rrymë alternative
English
Withdrawn 
2011-05-30 
182 
61 € 
PDF
Blej
Çelësa për pajisje -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2011-05-30 
15 € 
PDF
Blej
Druri I laminuar, I densifikuar, I paimprenjuar, që përdoret për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 2 : Unazat e prodhuara me kompensatë ahu
English
Withdrawn 
2015-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Akustika - Matja e zhurmës së bartur në ajër të shkaktuar nga turbinat me avull dhe makineritë transportuese. -
English
Published 
2011-05-30 
12 € 
PDF
Blej
Shiritat e thurur me fibra poliestër -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 1 : Shiritat e thurur ne tejzgjahe konvencionale ose në ato pa sovajkë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontrolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 1 : Konsiderata të përgjithëshme dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2011-05-30 
20 
23 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit Pjesa 2 : Metodologjia e vlerësimit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontrolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 4 : Vlerësimi I performancës së sistemit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 5 : Vlerësimi I sigurisë së funksionimit të një sistemi
English
Withdrawn 
2011-05-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Matja dh ekontrolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 6 : Vlerësimi I funksionueshmërisë së një sistemi
English
Withdrawn 
2011-05-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 7 : Vlerësimi I sigurisë së sistemit
English
Withdrawn 
2011-05-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Matja dhe kontrolli I proçeseve industriale -Vlerësimi I karakteristikave të sistemit për qëllimet e vlerësimit të sistemit -Pjesa 8 : Vlerësimi I vetive që nuk lidhen m