Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-18
Time: 16:30


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Dyert industriale, tregtare dhe të garazhave dhe portat -Standard produkti -Pjesa 1 : Produkte pa rezistence ndaj zjarrit ose karakteristikat e kontrollit te tymit
English
Withdrawn 
2012-09-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rimorkiot për mirëmbajtje -Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2014-12-15 
45 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për bujqësi dhe për pyje - Përputhshmëria elektromagnetike - Metodat e provave dhe kriteri i pranimit
5 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim