Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 14:18


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës – Polipropileni (PP) - Pjesa 2: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Akrilonitril -butadien -stireni (ABS) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP) - Udhëzues për analizën strukturore të linjave të tubacioneve të futura në tokë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinilkloridi i klorinuar (PVC -C) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
246 
70 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinil kloridi i paplastifikuar(PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Përzierjet e lëndëve plastike kopolimere prej stireni (SAN+PVC) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sisemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve termoplastike për ujra të zeza dhe shkarkim mbeturinash -Metodat e provës për hermeticitet me ajër e bashkimeve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2013-12-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara
English
Withdrawn 
2013-12-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kontenjere-Pairimet e ndërtimit dhe provat-Pjesa 3: Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorim të kufizuar
English
Published 
2018-02-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara
English
Withdrawn 
2009-03-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale
English
Published 
2018-02-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale
English
Published 
2014-09-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e drenazhimit me gravitet brenda ndertesave -Pjesa 3 : Drenazhimi i qatise, skema dhe llogaritja
English
Published 
2016-06-16 
13 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike – Xhuntot për sistemet e tubacioneve të ujrave të shiut – Metoda e provës për qëndrueshmërinë e xhuntos
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ventilat e futjes së ajrit për sistemet e drenazhimit -Kërkesat , metodat e provës dhe vlerësimi i konfirmitetit
English
Published 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të nëndheshme pa presion -Polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Published 
2009-03-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje kundër përmbytjeve për ndërtesat -Pjesa 1 : Kërkesat
English
Withdrawn 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Matja laboratorike e zhurmës nga instalimet e ujërave të zeza
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkime të ndotjeve dhe mbeturinave (temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 1 : Specifikimet për tubat rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2022-11-09 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës (në temperaturë të lartë dhe të ulët) brenda strukturave të ndërtesës - Polipropilen (PP) - Pjesa 1: Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkime të ndotjeve dhe mbeturinave (temperaturë të ulët dhe të lartë) brenda strukturës së ndërtesës -Akrilonitril -butadien -stireni (ABS)Pjesa 1 : Specifikimet për tubat rakorderitë dhe sistemin
29 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim