Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 22:41


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i shërbimeve -Pjesa 1 : Termat dhe përkufizimetFacility Management -Part 1 : Terms and definitions
English
Withdrawn 
2013-11-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 2 : Udhëzime se si të përgatiten marrëveshjet e menaxhimit të objektitFacility Management -Part 2 : Guidance on how to prepare Facility Management agreements
English
Published 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kriteret për projektimin dhe menaxhimin e kontrollin e shërbimeve të mirëmbajtjes për ndërtesa
English
Published 
2014-09-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i qëndrueshmërisë së ndërtesave -Pjesa 1 : Kuadri i përgjithshëm
English
Published 
2014-09-08 
34 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 2 : Sistemi për vlerësimin e performancës mjedisore
English
Published 
2014-09-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 3 : Sistemi për vlerësimin e performancës sociale
English
Published 
2014-09-08 
38 
32 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 4 : Sistemi për vlerësimin e performancës ekonomike
Albanian
Published 
2016-05-11 
41 
34 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme - Rregulla shtesë për çeliqet inoks
English
Withdrawn 
2014-11-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimit i Ndërtimit dhe sistemet e kontrollit -Pjesa 1: Specifikimi i projektit dhe zbatimi (ISO 16484-1:2010)
English
Published 
2014-11-24 
69 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) -Pjesa 2: Pajisja (ISO 16484-2:2004)
English
Published 
2014-11-24 
86 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) Pjesa 3: Funksionet (ISO 16484-3:2005)
English
Withdrawn 
2014-11-24 
569 
97 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 6:Prova e komformitetit të komunikimit të të dhënave (ISO 16484-6:2014)
English
Published 
2008-09-29 
53 
38 € 
PDF
Blej
Ndërtesa dhe aksesorë ndërtimi -Planifikimi i jetëgjatësisë -Pjesa 1 : Parime të përgjithshme
English
Published 
2008-09-29 
32 
29 € 
PDF
Blej
Ndërtesa dhe aksesorë ndertimi -Planifikimi i jetëgjatësis -Pjesa 2 : Procedurat e parashikimit jetëgjatësisë
English
Published 
2008-09-29 
40 
32 € 
PDF
Blej
Ndërtesa dhe aksesorë ndërtimi -Planifikimi i jetëgjatësisë -Pjesa 3 : Kontrollet dhe inspektimet e performances
15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim