Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-25
Time: 21:11


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve nga druri - Udhëzues mbi vlefshmërinë e rezultateve të testimit sipas standardeve të mëparshëm, pas rishikimit të tyre
English
Withdrawn 
2014-06-17 
32 
29 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e testit portativ për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të konservantit të drurit të ekspozuar në kontakt me tokën -Metoda me bashkim me ngjitje horizontale
English
Published 
2022-11-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i depozituar në hapësirën e jashtme të magazinimit pas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) -Metoda laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Metoda e parakondicionimit natyral jo në kontakt me tokën, të mostrave të trajtuara të drurit përpara testimeve biologjike laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse - Produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) - Metoda gjysmë fushore
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Analiza sasiore e pentaklorurfenolit në dru – Metoda Gaz kromatografik
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mjetet mbrojtëse të drurit -Përcaktimi i dobisë së masave parandaluese kundër shkatërrimit të drurit nga kërpudhat bazidiomicetes
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Gërryerja (korrozioni) artificial i drurit të trajtuar përpara provës së rezistencës biologjike -Proçedura e rrezatimit UV dhe e spërkatjes me ujë
English
Withdrawn 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit parandalues kundër kërpurdhave që shkaktojnë njolla dhe atyre të mykut në lëndën e sapo sharuar -Prova në terren
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës -Pjesa 1 : Druri i depozituar në shesh mbas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 3 (jo të mbuluar, jo në kontakt me terrenin) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i irimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës Pjesa 2 : Produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 4 ose 5 (në kontakt me terenin, ujin e ëmbël osë të kripur) -Metoda laboratorike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e performancës në reagimin ndaj zjarrit -Klasat e produkteve me bazë druri të trajtuar me mbrojtës ndaj zjarrit për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm
English
Withdrawn 
2014-06-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomicete -ve shkatërruese të drurit -Aplikimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 1 : Metodika e marrjes së mostrave të kreozotit (katranit)
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 2 : Metodika për marrjen e mostrës të kreozotit nga lënda e drurit e trajtuar me kreozot për analizat pasuese
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 3 : Përcaktimi i përmbajtjes së benzo alfa pirenit në kreozot
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 4 : Përcaktimi i përmbajtjes së enoleve të ekstraktueshme nga kreozoti në ujë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës për percaktimin e efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomiceteve që shkatërrojnë drurin -Percaktimi I vlerave toksike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i veprimit parandalues ndaj specieve Reticulitermes (European termites) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2024-07-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Dru i trajtuar me konservantë -Përcaktimi i shkallës së penetrimit dhe mbajtjes të kreozotit në drurin e trajtuar
English
Withdrawn 
2014-06-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2023-07-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Komponimet derivate nga piroliza e qymyrit -Vajrat me bazë katrami të qymyrit -Kreozotet -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjoke
English
Published 
2024-07-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Published 
2014-06-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Trajtimi i strukturave të drurit me prezervante kundër sulmeve biologjike
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit- Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit -Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 1 : Aplikimi nëpërmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Udhëzim i përgjithshëm për marrjen e mostrave dhe përgatitjen për analizë të konservantëve të drurit dhe të lëndës drusore të trajtuar
English
Published 
2017-05-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Metoda e provës në terren për përcaktimin e efektivitetit mbrojtës të një mbrojtësi druri në kontakt me tokën
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi I efikasitetit ndaj organizmave tetar gerryes
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës fushore për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të një konservanti të drurit për përdorim nën një veshje dhe të ekspozuar jashtë kontaktit me tokën -Metoda e lidhjes L
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Klasat e përdorimit : përcaktimet, aplikimi për drurin masiv dhe prodhimeve me bazë druri
English
Withdrawn 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Përkufizimi I klasave të rreziqeve nga dëmtuesit biologjik -Pjesa 3 : Përdorimi I pllakave me bazë druri
English
Withdrawn 
2012-08-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Qëndrushmëria natyrale e drurit masiv -Pjesa 2 : Udhëzues mbi qëndrueshmërisë natyrale dhe impenjimin e llojeve të drurëve të zhgjedhur të rëndësishëm në Evropë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Druri masiv i trajtuar (imprenjuar) -Pjesa 1 : Klasifikimi i penetrimit dhe qëndrimit (depozitimit) të kimikatit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Druri masiv i trajtuar (imprenjuar) -Pjesa 2 : Instruksione mbi nxjerrjen e kampionëve të drurit të trajtuar (imprenjuar) për analiza
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikacitetit çrrënjosës në emergjencën parandaluese të Anobium punctatum (De Geer)
English
Withdrawn 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Qëndrushmëria natyrale e drurit masiv -Udhëzues i kerkesave të qëndrueshmërisë së drurit për përdorim të tij sipas klasave të rrezikut
English
Withdrawn 
2014-06-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kundër larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 1 : Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kundër larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 1 : Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kunder larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 2 : Efekti ovicid (metoda aboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimeve parandaluese kunder larvave të sapolindura Hylotrupes bajulus (Linneaus) -Pjesa 2 : Efekti ovicid (metoda aboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj larvave të Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
27 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj larvave të Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit çrrënjosës ndaj larvave të Anobium punctatum (De Geer) -(Metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium punctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 1 : Aplikimi nëpëmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium punctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave - Pjesa 1: Aplikimi nëpëmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium unctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Anobium unctatum (De Geer) nëpërmjet lëshimit të vezëve dhe mbijetesës së larvave -Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2017-05-02 
43 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Efikasiteti i mbrojtësve të drurit, i përcaktuar me anë të provave biologjike - Pjesa 1: Specifikimi sipas klasave të përdorimit
English
Published 
2013-12-09 
42 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Efikasiteti i mbrojtësve të drurit, i përcaktuar me anë të provave biologjike -Pjesa 1 : Specifikimi sipas klasave të përdorimit
English
Withdrawn 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Kërkesat për kimikatet e rujtjes së drurit me anë të provave biologjike -Pjesa2 : Klasifikimi dhe etiketimi
English
Published 
2022-11-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri –Efikasiteti i substancave parandalues dhe mbrojtëse të drurit siç përcaktohet nga biologjike –Pjesa 2 : Etiketimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Konservantet e Drurit -Vjetersimi i pershpejtuar i drurit te trajuar para proves biologjike -Procedura e vjetrimit avullues
English
Published 
2023-07-19 
12 
17 € 
PDF
Blej
Konservantet e Drurit -Vjetersimi i pershpejtuar i drurit te trajuar para proves biologjike -Procedura e vjetrimit avullues
English
Published 
2019-05-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj bazidiomiceteve shkatërrues të drurit - Zbatimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara kryerjes së provave biologjike -Metoda e shpëlarjes
English
Published 
2023-07-19 
15 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara testeve biologjike - Metoda e pastrimit me ane te shpëlarjes
English
Published 
2013-12-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materialet e veshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm -Pjesa 1 : Klasifikimi dhe përzgjedhja
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Vlerësimi i efikasitetit të një fungicidi murature për të parandaluar rritjen në drurin e kalbur të thatë të Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S F Gray -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
45 
34 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit ndaj mikrokërpudhave të kalbëzimit të butë dhe ndaj mikroorganizmave frenuese të tjera të tokës
English
Published 
2016-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmeria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Klasat e përdorimit
69 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim