Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 22:18


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-07-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisjet elektrike per vagonat -Pjesa 2 : Komponentet elektroteknike -Rregulla te pergjithshme
English
Withdrawn 
2014-07-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisjet elektrike per vagonat -Pjesa 4 : Komponentet elektroteknike -Rregulla per qelesat per nderprerjen e qarkut te rrymes alternative
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisjet elektrike per vagonat -Pjesa 5 : Komponentet elektroteknike per vagonat
English
Published 
2015-06-24 
45 
34 € 
PDF
Blej
Tërheqja elektrike-Makinat elektrike rrotulluese për automjetet hekurudhore dhe rrugore-Pjesa 4: Makinat elektrike sinkronizuese me magnet të përhershëm të lidhur me një converter elektronik
English
Published 
2014-07-14 
68 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Konvertuesit e fuqisë të instaluar në bordin e materialeve rrotulluese -Pjesa 1 : Karakteristikat dhe metodat e provës
English
Published 
2014-07-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisje të vagonit -Provat e goditjes dhe të vribrimit
English
Published 
2014-07-14 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit (RKT) -Pjesa 1 : Arkitektura e përgjithshme
English
Published 
2014-07-14 
391 
84 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit (RKT) -Pjesa 2 -1 : Rrjetat e buse -ve të komunikimit të trenave
English
Published 
2014-07-14 
107 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit ((RKT) -Pjesa 2 -2 : Prova e përputhshmërisë së rrjetave të buse -ve të komunikimit të trenave
English
Published 
2014-07-14 
134 
55 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit (RKT) -Pjesa 3 -1 : Rrjetet e komunikimit të automjeteve multifunksionale
English
Published 
2014-07-14 
104 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit (RKT) -Pjesa 3 -1 : Prova e përputhshmërisë për rrjetet e komunikimit të automjeteve multifunksionale
English
Published 
2014-07-14 
114 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave -Rrjeti i komunikimit të trenit (RKT) -Pjesa 3 -1 : Prova e përputhshmërisë për rrjetet e komunikimit të automjeteve multifunksionale
English
Published 
2015-06-24 
136 
55 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike të hekurudhave-Rrjeti i komunikimit të trenit (TCN)-Pjesa 3-4: Rrjet përbërës Ethernet (ECN)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
49 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Materiale rrotulluese -Pjesa 1 : Provimi i kombinuar i motorrëve me rrymë alternative të ushqyer me inverter dhe sistemi i tyre i kontrollit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Perdorime hekurudhore -Vagoni -Pjesa 2 : Testimi I kombinuar -Motorat terheqes me rryme te vazhduar qe ushqehen me nderprerje dhe kontrolli I tyre
English
Withdrawn 
2014-07-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Perdorime hekurudhore -Vagonat hekurudhore -Pjesa 3 : Provat e kombinuara te motoreve te rrymes se vazhduar qe ushqehen nga nje shndrrues indirekt dhe sistemet e tyre te kontrollit
English
Published 
2014-07-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisje të vagonit -Kondensatorët për elektronikën e fuqisë -Pjesa 1 : Kondensatorët në formë letre dhe fletësh plastike
English
Published 
2014-07-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisje të vagonit -Kondensatorët për elektronikën e fuqisë -Pjesa 2 : Kondensatorët elektrolitik prej alumini me elektrolit jo të ngurtë
English
Published 
2014-07-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Pajisje të vagonit -Kondensatorët për elektronikën e fuqisë -Pjesa 3 : Kondensatorët elektrik me dy shtresa
English
Published 
2010-09-23 
66 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transport i udhëzuar urban automatic (AUGT) -Kërkesa të sigurisë
English
Published 
2014-07-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Sistemet e kontroll/komandimit dhe drejtimit të transportit urban të udhëzuar -Pjesa 1 : Parimet e sistemit dhe konceptet thelbësore
English
Published 
2014-07-14 
78 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Sistemet e kontroll/komandimit dhe drejtimit të transportit urban të udhëzuar -Pjesa 2 : Specifikim i kërkesave funksionale
English
Published 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -tërheqja elektrike -Motorët me induksion linear (LIM) të tipit primar të shkurtër që ushqehet nga konvertuesit e fuqisë
English
Published 
2015-06-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje elektronike hekurudhore-Sistemi në bord i rregjistrimit të të dhënave të drejtimit-Pjesa 1: Specifikim i sistemit
English
Published 
2020-11-11 
156 
61 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transformuesit terheqes dhe induktoret e brendshem te vagonave
25 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim