Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 07:35


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2007-08-15 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet e cisternave për gazin e lëngshëm nga nafta (LPG)
English
Withdrawn 
2018-05-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e cisternave për gazin e lëngshëm nga nafta (LPG)
English
Withdrawn 
2007-08-15 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguruesi i ngarkesës në automjetet rrugore -Struktura e trupit të automjetit komercial -Kërkesat minimale
English
Published 
2017-10-18 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguruesi i ngarkesës në automjetet rrugore -Struktura e trupit të automjetit komercial -Kërkesat minimale
English
Withdrawn 
2007-08-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Proçedurat e mbushjes dhe të zbrazjes së tankeve të gazit të lëngët të naftës LPG në rrugë
English
Withdrawn 
2018-05-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Proçedurat e mbushjes dhe të zbrazjes së tankeve të gazit të lëngët të naftës LPG në rrugë
English
Published 
2024-04-19 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet dhe pjesët e këmbimit për GLN - Inspektimi dhe testimi i autoçisternave për GNL
English
Withdrawn 
2012-11-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguruesi i ngarkesës në automjetet rrugore -Pikat (vendet) e lidhjes në automjetet komerciale pë trsnsportimin e prodhimeve -Kërkesat minimale dhe prova
English
Published 
2012-11-20 
13 € 
PDF
Blej
Përgatitjet (arranxhimet) për lidhjen dhe sigurinë e automjrteve rrugore për transportimin në det me anijet Ro/Ro -Kërkesat e përgjithshme -Pjesa 1 : Automjetet komerciale dhe kombinimet e automjeteve, duke përjashtuar gjysëmrimorkiot
9 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim