Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-19
Time: 20:24


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-04-25 
239 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët Pjesa 12 : Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
237 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët-Pjesa 12: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22 : Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22: Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Published 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 7 : Fjalori i termave dhe definicioneve nga publikime e IEC 60099 -1, 60099 -4, 60099 -6, 61643 -1, 61643 -12, 61643 -21, 61643 -311, 61643 -321, 61643 -331 dhe 61643 -341
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shkarkues -Pjesa 3 : Prova e ndotjes artificiale të shkarkuesve
English
Published 
2018-06-18 
178 
61 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e vales goditëse-Pjesa 4: Ndaluesit e valës goditëse prej metal-oksidi pa ndërprerje për sistemet e rrymës alternative
English
Withdrawn 
2011-04-25 
68 
42 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 5 : Rekomandime për përzgjedhje dhe zbatim
English
Published 
2018-06-18 
149 
55 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit-Pjesa 5: Rekomandime për përzgjedhje dhe zbatim
English
Published 
2010-10-06 
129 
55 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Published 
2010-10-06 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 21 : Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi -Kërkesat e performances dhe metodat e proves
English
Published 
2011-04-25 
48 
36 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 6 : Shkarkuesit që përmbajnë së bashku struktura me hapësirë si në seri ashtu edhe në paralel Tensioni i vlerësuar 52 kV dhe me pak
English
Published 
2011-04-25 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje të tensionit të ulët për mbrojtje nga vala goditëse Pjesa 1 : Pajisje për mbrojtje nga vala goditëse të lidhura me sistemet e shpërndarjes së energjisë në tension të ulet
13 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim