Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-25
Time: 21:15


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-05-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Rregullat e projektimit të bashkueseve me fllanxhat rrethore me permistop -Pjesa 3 : Metoda e llogaritjes të bashkimit ndërmjet fllanxhave me kontakt metal me metal
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bashkueset për lidhjen e tubave dhe rakordeve prej çeliku për transportimin e ujit dhe lëngjeve të tjera ujore ( EN 10311 : 2005)
English
Withdrawn 
2017-10-06 
130 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore për tubat, valvolat, rakorderitë, dhe elementët ndihmës, emërtuar PN - Pjesa 1: Flanxha çeliku
English
Withdrawn 
2008-05-14 
123 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe pjesët që bashkohen me to -Flanxhat rrethore për tubat rubineteritë Rakordet dhe aksesorët me presion nominal, PN të përcaktuar -Pjesa 1 : Flanxhat prej çeliku
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike -Bashkime për tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham (PPXH) -Metodat e provës për papërshkueshmërinë dhe rezistencën në dëmtimin e bashkimeve fleksibël dhe artikulacioneve të korrigjuara
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Published 
2016-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rakorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehte dhe me saldim gjatësor. me bokull bashkuese për sistemet e ujërave të shkarkimit - Pjesa 2: Përmasat
English
Published 
2016-07-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakorderite e tubave prej çeliku te galvanizuar ne te nxehte dhe me saldim gjatesor. me bokull bashkuese per sistemet e ujrave te shkarkimit - Pjesa 3:Permasat dhe kerkesat speciale per sistemet drenazhimit ne ndertimin e anijeve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2013-12-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekoreritë e tubave prej qeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bookoll bashkuese per sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa1 : Kërkesat,provat ,kontrolli I cilësisë
English
Published 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesat -Kanalizimet -Përmasat e flanxhave rrethore për ventilim në përgjithësi
English
Withdrawn 
2012-11-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme -Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptori dhe mbledhësi për mbledhjen e avujve
English
Published 
2017-10-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme -Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptori dhe mbledhësi për mbledhjen e avujve
English
Withdrawn 
2012-11-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptorët për ngarkimin dhe shkarkimin nga poshtë
English
Published 
2017-10-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptorët për ngarkimin dhe shkarkimin nga poshtë
English
Withdrawn 
2012-09-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe e gazit natyror -Brylat me induksion, rekorderitë dhe flanxhat për sistemet e transportit me tubacione -Pjesa 1 : Brylat me induksion
English
Published 
2012-09-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Brylat thithes, rekorderite dhe flanxhat per sistemet e transportimit me tubacion -Pjesa 3 : Flanxhat
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe pjesët e tyre -Buloneritë -Pjesa 1 : Zgjedhja e bulonerisë
English
Withdrawn 
2014-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Buloneritë -Pjesa 4 : Përzgjedhja e bulonave për pajisjet që i nënshtrohen i Directives 97/23/EC Pajisjet nën Presion
English
Published 
2014-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe lidhjet e tyre -Pjesa 4 : Kualifikimi për kompetence personeli në montimin e lidhjeve me bulona të sistemeve nën presion në shërbim kritik
English
Published 
2008-05-14 
76 
45 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe lidhjet e tyre -Fllanxhat rrethore për tubat, rubinetat, rakoredritë dhe pajisjet ndihmëse, përcaktimi i klasës -Pjesa 1 : Fllanxhat prej çeliku, NPS ½ deri 24
English
Withdrawn 
2011-08-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tubat për ngrohje të përqëndruar -Sistemet e tubave të paraizoluara të lidhura me llaç për rrjeta uji të nxehtë të vendusur drejtpërdrejtë nën tokë -Xhuntat bashkuese për tubat prej çeliku të zakonshëm, termoizolimi prej poliuretani dhe veshje të jas
English
Withdrawn 
2017-10-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tubat për ngrohje të përqëndruar -Sistemet e tubave të paraizoluara të lidhura me llaç për rrjeta uji të nxehtë të vendusur drejtpërdrejtë nën tokë -Xhuntat bashkuese për tubat prej çeliku të zakonshëm, termoizolimi prej poliuretani dhe veshje të jas
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpërndarjes së gazit mjekësor - Pjesa 6: Përmasat dhe shpërndarja e sondave për fiksimet në mur për gazet mjekësore të ngjeshur dhe vakuum
English
Published 
2022-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Bashkueset prej polivinil kloridi të pa plastifkuar (PVC - U) për ngarkesë fundore me fole të dyfishtë - Metoda e provës për hermeticitetin dhe sforcimin kur i nënështrohen përkuljes dhe pres
25 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim