Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-25
Time: 22:18


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimet për ujin e ngrohtë dhe ujin e ftohtë brenda ndërtesave -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit -Amendamenti 1 (ISO/TS 21003 -7 : 2008/Amd 1 : 2010)
English
Published 
2016-07-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacioneve - plastike - Sisteme të sjelljes së ujit ose të shkarkimit jashtë strukturës së ndërtesave - Praktikat për instalimet nën tokë
English
Withdrawn 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës – Polipropileni (PP) - Pjesa 2: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Tubat plastikë dhe aplikimi i rakorderive pa trysni -Përdorimi i materialeve prej PVC -U jo i pastër, PP dhe PE
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Akrilonitril -butadien -stireni (ABS) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinilkloridi i klorinuar (PVC -C) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për kodimin e produkteve dhe destinacionet e tyre të përdorimit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Raport mbi përcaktimin e abarazionit mesatar pas një numri të përcaktuar provash
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë ose drenazhimet dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Plastika termodure të përforcuara me qelq (PPQ) me bazë rrëshira poliestere të pa ngopura (UP) -Praktika të rekomanduara për instalim
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Përzierjet e lëndëve plastike kopolimere prej stireni (SAN+PVC) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sisemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve termoplastike për ujra të zeza dhe shkarkim mbeturinash -Metodat e provës për hermeticitet me ajër e bashkimeve
English
Withdrawn 
2008-05-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Published 
2018-05-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Withdrawn 
2022-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2016-06-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Teknikat e ujitjes - Sitemet e makinave rrotulluese - Pjesa 2 : Specifikimet për tubat prej polietileni për makinat rrotulluese
English
Withdrawn 
2014-01-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të ujrave të zeza - Sistemet e tubacioneve brenda murit prej polivinil kloridi të paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) – Pjesa 3 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendëshme të lëmuar dhe profile i sistemit të të sipërfaqes së jashtme ,Tipi B
English
Published 
2022-11-09 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Poli (vinil kloridi) i paplastifikuar (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 2 : Specifikimet për pusetat dhe inspektimi i dhomave në zonat e trafikut dhe instalimet e thella nën tokësore
English
Published 
2022-11-09 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin nëntokësor dhe kanalizimet pa presion - Poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesë 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastikë -Tuba plastikë termodurë të përforcuar me xham ( PPXH ) -Përcaktimi i rezistencës në tërheqje periferike të dukshme fillestare
English
Withdrawn 
2014-01-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për ndërtimin e drenazhimeve nëntokësore pa presion dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Poliklorur vinili i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 1 : Specifikimet për tubat, rakorderitë dhe sistemin
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siseme tubacionesh plastike -Tuba plastike termodure të përforcuara me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve të groposur (të futur në dhe) për ujin dhe lëngje të tjera nën presion (ose nën trysni) -Karakteristikat e performancës për tubat, pajisjet dhe rakordeeritë e tyre
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin e lëndëve djegëse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 2 : Tubat
English
Withdrawn 
2016-02-18 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacionet prej lënde plastike - Tubat dhe rekorderitë prej materialesh termoplastikë - Përcaktimi i temperaturës së zbutjes Vikat ( VST )
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tubat me material termoplastik -për transportin e lëngjeve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përhapjes së shpejtë të plasaritjes (RCP) -Prova në shkallë të vogël në gjëndje kostante
English
Published 
2016-02-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacione plastike dhe të sistemeve të mbetjeve - Tubat termoplastike - Përcaktimi i fleksibiliteitit unazor
English
Published 
2010-09-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2010-09-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë -Polivinil kloridi i kloruar (PVC -C) -Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Published 
2010-09-22 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë brënda ndërtesave Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2022-11-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
English
Published 
2022-11-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - komponente Plastikat - Përcaktimi i dimensioneve (ISO 3126:2005)
English
Published 
2022-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakordet plastike - Përcaktimi i patejdukshmërisë
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transportin e ujit për konsum nga njerëzit - Vlerësimi i zhvendosjes - Përcaktimi i vlerës së zhvendosjes të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre - të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre -
41 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim