Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-27
Time: 21:53


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara me lidhjet e forta -Përcaktimi i modulit të Young -it
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikiki për lidhje të forta -Përcaktimi i koercitivitetit (magazinimit)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Prova e fortësisë Vickers
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i kobaltit -Metoda potenciometrike
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi I masës vellimore të dukshme -Pjesa 2 : Metoda vëllim matës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për pluhërat metalikë -Përcaktimi i rezistencës në ngjeshjen drejtkëndore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara të papërshkueshëm -Përcaktimi i masës së porës me provë të dyfisht
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet të forta të algomeruara -Marrja e mostrës dhe prova
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi i përmbajtjës së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 1 : Udhëzues të përgjithshëm
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit Pjesa 4 : Procesi i përgjithshëm nga oksidimi ekstraktimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike duke përfshir pluhrat për lidhjet e forta -Përcaktimi i ndryshimeve përmasore bashkëshoqëruar me ngjeshje aglomerim
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes se acidit të patretshëm në pluhrat e gizës, bakrit , kallajit dhe bronzit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi madhësisë së pjesshme nga shoshitja në të thartë
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i titanit -Metoda fotometrike periokside
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluoroshenca e rrezeve X -Metoda me shkrirje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Përcaktimim metalografik dhe poroziteti si dh karboni i pakombinuar
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Prova në ngjeshje
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluorishenca nga rrezet X -Metoda me tretësisë
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Marrja e mostrës dhe prova e pluhurave duke përdorur copa prove të algomeruara
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copa e provës së padhëmbëzuar për provën e shformimit
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit nga flaka -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 2 : Përcaktimi i kalciumit, potasit, magnezit dhe sodiumit në përmbajtje nga 0,001 deri 0,02% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 3 : Përcaktimi i koblatit, gizës, magnesit dhe nikelit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 4 : Përcaktimi i molibdenit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 5 : Përcaktimi i kobaltit, gizës, magnezit, molibdenit, nikelit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtje nga 0,5 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 6 : Përcaktimi i kromit në përmbajtje 0,01 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i kalciumit Bakrit, hekurit, potasiumit, magnezit, manganit, natriumit, nikelit dhe zinkut në pluhurat metalike të kobaltit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (ISO 11876 : 2010)
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje pluhur -metal të lubrifikuara -Përcaktimi i përbërjes së lubrifikantit -Metoda e ekstraksionit Soxhelet e modifikuar (ISO 13944 : 1996)
English
Published 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Materialet metalike të gomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i masës vëllimore, përmbajtjes së vajit dhe porpozitetit të hapur
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Bokolla metaloqeramike -Përcaktimi i rezistencës radiale në shtypje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copët e tensionit provë (ISO 2740 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
71 
45 € 
PDF
Blej
Metalurgjia e pluhurave -Fjalori
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i rezistencës tërthore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i rezistencës në përkulje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të papërshkrueshëm me metale të rënda -Përcaktimi i dendësisë
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) Pjesa 1 : Metoda e provës
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) -Pjesa 2 : Përgatitja dhe kalibrimi i blloqeve standard të provës (ISO 3738 -2 : 1988)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të përgjithshëm -Metoda gravimetrike (ISO 3907 : 2009)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të patretshëm (i lirë) -Metoda gravimetrike (ISO 3908 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike -Përcaktimi i densitetit të dukshëm -Pjesa1 : Metoda me hinkë (ISO 3932 -1 : 2008)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike, me përjashtim të pluhurave për metale të rënda -Përcaktimi i aftësisë shtrënguese në ngjeshjen njeasksiale (ISO 9327 : 2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar duke përjashtuar metalet e rënda -Kampionët e provës në lodhje (ISO 3928 : 1999)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i masës vëllimore nga ngjeshja (ISO 9353 : 2011)
English
Published 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pluhurat që perdorën në metalurgjinë e pluhurave -Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i përshkueshmërisë së fluidit (ISO 4022 : 1987)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i kohës së rrjedhjes me anë të një hinke të kalibruar (harxhimmatës Hall)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 2 : Humbja e masës nga reduktimi i hidrogjenit (humbja e hidrogjenit)
English
Published 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përbërjes së oksigjenit me metodën e reduktimit -Pjesa 3 : Hidrogjen -oksigjen i reduktuar (ISO 4491 -3 : 1997)
English
Published 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i fortësisë dhe mikrofortesise së dukshme
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi matalografik i mikrostrukturës -Pjesa1 : Fotomikrografet dhe përshkrimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi metalografik i mikrostrukturës -Pjesa2 : Matja e madhësisë së kokrrizës WC
English
Published 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e shkrira me ngjyra, të karburizuara ose të karbonitrizuara -Përcaktimi dhe verifikimi i thellësisë së çimentimit me anë të provës së mikro -fortësisë
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të metaleve të rënda -Përgatitja e mostrave për analiza kimike për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit (ISO 7625 : 2006)
53 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim