Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-21
Time: 17:11


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit - Pjesa 15: Përcaktimi i 1,3-butadiene në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor -Vlerësimi i proçesit të migrimit -Udhëzues për interpretimin e vlerave derivuar nga proçesi i migrimit në laborator
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 10 : Përcaktimi i akrilamidëve në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 11 : Përcaktimi i acidit aminoundekanoik 11 -në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 12 : Përcaktimi i 1,3 -benzenedimetanaminë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 13 : Përcaktimi i 2,2 -bis (4 -hydroksifenil) propan (Bisfenol A) në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 14 : Përcaktimi i 3,3 -bis (3 -metil -4 -hydroksifenil) -2 -indolinë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 16 : Përcaktimi i akrilamideve në kaprolaktam dhe kripës së kaprolaktamit në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 17 : Përcaktimi i klorureve të karbonileve në plastika
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 18 : Përcaktimi i 1,2 -dihidroksibenzene, 1,3 -dihidroksibenzene, 1,4 -dihidroksibenzene, 4,4' -dihidroksibenzofenone dhe 4,4'dihidroksibifenil në stimul
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 19 Përcaktimi i dimetilaminoetanol në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 20 : Përcaktimi i epiklorohidrinës në materialet plastike
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 21 : Përcaktimi i etilenediamine and hekzaametilenediamine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 22 : Përcaktimi i oksidit etilenit dhe oksidit propilenit në materialet plastike
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 23 : Përcaktimi i formaldehide dhe hexamethylenetetramine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 24 : Përcaktimi i acidit maleik dhe anhidridit maleik në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 27 : Përcaktimi i 2,4,6 -triamino -1,3,5 -triazine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 28 : Përcaktimi i 1,1,1 -trimetilolpropan në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 9 : Përcaktimi i acidit acetik, vinil ester në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet - Veshjet polimerike mbi leter dhe karton - Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të provës për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Aditivët polimerë -Metoda e provës për përcaktimin e fraksionimit të masës të shtesave polimere që shtrihen nën 1000 Dalton
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku i veshur me kallaj
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku jo i veshur (hekur i zi)
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor dhe kafshëve Jo çeliku i veshur me aliazhet elektrolitike krom/oksid kromi
English
Withdrawn 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Letra dhe kartoni në kontakt me produktet ushqimore -Përcaktimi i transferimit të përbërësve antimikrobial
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për shokun termik dhe rezistencës ndaj shokut termik
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për transparencën e artikujve qeramike Materials and articles in contact with foodstuffs -Test methods for transhcency of ceramic articles
English
Published 
2013-12-23 
51 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 1 : Udhëzues për seleksionimin e kushteve dhe metodat e provës për migrimin e përgjithshëm
English
Withdrawn 
2016-09-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastikat - Pjesa 10: Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit (metoda e modifikuar për përdorim në rastet e ekstratimit jo të plotë të vajit të ullirit
English
Published 
2013-12-23 
59 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në përzjerjet e triglicerideve sintetike të markuara C
English
Withdrawn 
2013-12-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 12 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të ulta
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 13 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të larta
English
Withdrawn 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 14 : Metodat e provës për "provat zevendësuese" për migrimin e përgjithshëm për plastikat që hyjnë në kontakt me ushqimet yndyrore duke përdorur mjedisin e provës izooktan dhe etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës alternative për migrimin në ushqimet yndyrore të simuluar me ekstratim të shpejtë në izooktan dhe/ose etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
34 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 2 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit me zhytje të plotë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 4 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 5 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 6 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 7 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 8 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vaj ulliri me mbushje me produkt
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 9 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant i mbushur me produkt
English
Published 
2010-08-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton i caktuar për të qenë në kontakt me produktet ushqimore -Analizat e sensoreve -Pjesa 1 : Aroma
English
Published 
2010-08-10 
20 
23 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton i caktuar për të qënë në kontakt me produktet ushqimore -Analizat e sendoreve -Pjesa 2 : Pa -aromë (kalbja)
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Konteniertë izoluar -për përdorim shtëpiak -Pjesa1 : Karakteristika për paisje vakumi si enë dhe shishe izoluese
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa2 : Karakteristika për kuti dhe qanta të izoluara
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa3 : Karakteristika për akumulator termikë
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Njësitë e transportit që përmbjnë konteinerë furnizimi të ushqimit të parapregatitur - Kërkesat termike dhe higjenike dhe provat.
English
Published 
2015-06-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujin e destinuar për konsum njerëzor - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 1 : Metoda e provës për produkte që nuk janë metalike apo të çimentuara.
English
Withdrawn 
2015-06-22 
30 
29 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 2 : Metoda e testimit për materialet jo-metalike dhe jo-çimentore që përdoren në vend.
English
Withdrawn 
2015-07-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 3 : Metoda e testimit për rrëshirat jonokëmbyese dhe adsorbentët.
English
Published 
2023-01-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 3 : Metoda e testimit për rrëshirat jonokëmbyese dhe adsorbentët.
English
Withdrawn 
2015-06-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 4 : Metoda e testimit për membranat e trajtimit të ujit.
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Artikuj jo metalike per furnizim dhe përdorim industrial -Metodat e provave per percaktimin e rezistencës në shtypje
English
Published 
2015-02-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 1: Udhëzues për metodat e provës për migrimin e specifik të substancave plastike në ushqime dhe përcaktimi i lëndëve plastike dhe zgjedhja e kushteve të ekspoz.
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 2: Përcaktimi i acidit tereftalik në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 3: Përcaktimi i akrilnitrilit në ushqime dhe në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 4: Përcaktimi i 1.3 - butadienit në plastika.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 5: Përcaktimi i klorur vinildienit në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 6: Përcaktimi i klorurvinildienit në plastika.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 7: Përcaktimi i monoetilen - glikolit dhe dietilen - glikolit në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 8: Përcaktimi i izocianateve në plastika.
English
Published 
2015-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Metodat e provave për rezistencen në plasaritje të artikujve qeramike.
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Leter e veshur me polimer dhe karton në kontakt me ushqimet -Përcaktimi I vrimave
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet -Sipërfaqe silikate -Pjesa 1 : Përcaktimi i ekstraktimit të plumbit dhe kadmiumit nga objektet qeramikë
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet -Sipërfaqe silikate -Pjesa 2 : Përcaktimi i ekstraktimit të plumbit dhe kadmiumit nga objektet silikate me përjashtim të artikujve qeramikë
English
Published 
2018-02-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujin që përdoret për konsum njerëzor -Përcaktimi i erës dhe shijes në ujin në sistemet e shpërndarjes - Pjesa 1 : Metodat e provës.
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastika - Përcaktimi i temperaturës së materialeve plastike dhe artikujve prej plastike/në kontakt me ushqimin gjatë ngrohjes në furra me mikrovalë dhe konvencionale me qëllim të zgjedhjes së temperaturës.
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastika -Metodat e provës për përcaktimin e kontaktit me yndyrën
English
Withdrawn 
2015-06-22 
49 
36 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materilave në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Metodat e testimit - Pjesa 1 : Ndikimi i produkteve të përgatitura me çimento në parametrat organoleptikë.
English
Published 
2014-09-08 
55 
38 € 
PDF
Blej
Ndikimi i produkteve të ngurtësuara në ujin e destinuar për konsum njerëzor -Metodat e provës -Pjesa 3 : Migrimi i substancave nga produktet e fabrikuara të ngurtësuara
English
Published 
2016-07-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore - Derivatet epoxi subjekt i kufizimit - Përcaktimi i BADGE, BFDGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore - Derivatet epoxi subjekt i kufizimit - Përcaktimi i BADGE, BFDGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Derivatet epoksi subjekt të kufizimit -Përcaktimi i NOGE dhe derivatet e tij hidroksile dhe të klorinuara
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda provë për rezistencën ndaj ngrohjes me mikrovalë te qeramikës, qelqit, qelqi -qeramike apo enëve plastike
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet -Përcaktimi i formaldehidit në një ekstrakt ujor
English
Withdrawn 
2015-06-22 
32 
29 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve metalike në ujë që përdoret për konsum njerëzor - Prova e aparatit dinamik për vlerësimin e metalit të lëshuar - Pjesa 1 : Projektimi dhe funksionimi.
English
Published 
2016-02-02 
15 € 
PDF
Blej
Ndikimii materialeve metalike në ujin që është i destinuar të përdoret për konsum njerëzor - Testi me unazё dinamike e impiantit për vlerësimin e lёshimit të metaleve - Pjesa 2: Ujёrat e testimit
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Depozita për ushqime -Pjesa 1 : Përmasat e depozitave
English
Published 
2013-12-23 
12 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet -Përgatitja e ekstraktit me ujë të ftohtë
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
89 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim