Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 23:03


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Markimet e terminaleve dhe degëzimeve për transformatorët e fuqisë
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 14 : Projektimi dhe zbatimi i transformatorëve të fuqisë të zhytur në vaj duke përdorur materiale izoluese që durojnë temperatura të larta
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kodi praktik I përdorimit të sigurt të pajisjeve elektrike plotësisht të mbushura me askarel
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 10 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga vaji në ajër
English
Withdrawn 
2010-09-28 
15 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 11 : Indikatorët e temperaturës së vajit dhe të pështjellave
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 2 : Reletë mbrojtëse me gaz dhe vaj për transformatorët e zhytur në lëng dhe reaktorët me konservator
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 3 : Reletë mbrojtëse për transformatorët hermetikë të zhytur në lëng dhe bobinat e induksionit pa shtresë amortizuese të gaztë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 4 : Aksesorët bazë (kablloja fundore e tokëzimit, pajisjet e shkarkimit dhe mbushjes, foleja e termometrit, rrotat e dhëmbëzuara)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 5 : Niveli I lëngut, pajisjet e presionit due indikator[t e rrjedhjes
English
Withdrawn 
2011-04-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 8 : Valvulat flutur për qarqet me lëngje izoluese
English
Withdrawn 
2010-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 9 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga uji në vaj
English
Published 
2019-12-19 
10 € 
PDF
Blej
Perdorime hekurudhore-Pajtueshmeria ndermjet vagonave dhe sistemeve te detektimit te trenit
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Izolatorët e jashtëm të kalimit për 24 kV dhe 36 kV dhe për 5 kA dhe 8 kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nyjet lidhëse të kabllos të zhytur në vaj I cili përdoret për transformatorët dhe bobinat që kanë tensionin më të lartë për pajisjet Um nga 725 kV deri në 550 kV
English
Published 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit për kasetat e kabllove të transformatorëve dhe bobinave të induksionit që nuk kalojnë 36 kV
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bokollat deri në 1kV dhe nga 250 A në 5kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit shpërndarës elektrik shinor deri në kV dhe nga 1,25 kA deri 5 kA, për transformatorët embushur me lëng
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Three -phase oil -immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -Part 2 -1 : Distribution transformers with cable boxes on the high -voltage and/or low -voltage side -General requirements
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 2 -2 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV -Pjesa 2 -3 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët -Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 3 : Përcaktimi I brezit të fuqësë për transformatorët me ngarkesë me rrymë josinusoidale
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 4 : Kërkesat dhe provat lidhur me rezervuarët nën presion
English
Withdrawn 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes, tre-fazore, 50 Hz, të tipit të thatë, nga 100 deri në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2015-06-24 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes të tipit të thatë, tre-fazore, 50 Hz, nga 100 kVA në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV-Pjesa 2: Përcaktimi i ngarkueshmërisë së një transformatori të ngarkuar me rrymë jo sinusoidale
English
Withdrawn 
2014-09-10 
43 
34 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 2 : Transformatorët e induksionit të tensionit
English
Withdrawn 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 3 : Transformatorëve e kombinuar
English
Published 
2010-09-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 13 : Transformatorët me vetëmbrojtje të mbushur me likuide
English
Published 
2015-06-24 
61 
42 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë-Pjesa 3: Nivelet e izolimit, provat dielektrike dhe të hapësirës së izolimit në ajër
English
Published 
2011-04-25 
124 
55 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 6 : Reaktorët
English
Withdrawn 
2010-09-28 
51 
38 € 
PDF
Blej
Reaktorët
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transformuesit terheqes dhe induktoret e brendshem te vagonave
English
Published 
2010-10-06 
43 
34 € 
PDF
Blej
Specifikim për transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1000 V, (të quajtura në përgjithësi neon -transformatorë) -Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Esteret organike sintetike për qëllime elektrike -Udhëzues për mirëmbajtjen e estereve të transformatorit në pajisje
English
Withdrawn 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Transformatorët shndërrues Pjesa 2 : Transformatorët për aplikime HVDC
English
Withdrawn 
2018-06-18 
350 
79 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
337 
79 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to -Pjesa 2 -1 : Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe furnizuesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm
English
Published 
2018-06-18 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 2-1: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe furnizuesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm
English
Published 
2015-06-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguri e transformatorëve, reaktorëve, njësive të ushqimit me energji dhe kombinimeve të tyre-Pjesa 2-10: Kërkesa dhe prova të veçanta për ndarjen e transformatorëve me nivel të lartë izolimi dhe ndarjen e transformatorëve me nivel tension në dalje që kalon 1 000 V
English
Published 
2013-05-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -12 : Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët me tensionit konstant dhe njësive prodhuese të fuqisë me tension konstant
English
Withdrawn 
2013-05-07 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V -Pjesa 2 -13 : Kërkesat e veçanta dhe provat për autotransformatorët dhe njësitë e ushqimit të fuqi
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V-Pjesa 2-13: Kërkesat e veçanta dhe provat për autotransformatorët dhe njësitë e ushqimit të fuqi
English
Published 
2015-06-24 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguri e transformatorëve, reaktorëve, njësive të ushqimit me energji dhe kombinimeve të tyre-Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta dhe provat për auto-transformatorët dhe njësitë e ushqimit me energji që kanë brenda tyre autotransformatorë
English
Published 
2013-05-07 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -15 : Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët izolues për furnizimin e lokaleve mjekësore
English
Withdrawn 
2018-06-18 
115 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-16: Kërkesa dhe prova të veçanta për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorë për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi
English
Withdrawn 
2013-05-07 
82 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V -Pjesa 2 -16 : Kërkesa dhe prova të veçanta për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorë për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi
English
Withdrawn 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve te fuqise, ushqyesve te fuqise dhe njesive të ngjashme me to -Pjesa 2 -17 : Kërkesat e veçanta për transformatorët e pajisjeve te fuqisë qe punojne me menyren e kyçje -çkyqje
English
Withdrawn 
2013-05-07 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to -Pjesa 2 -2 : Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët e kontrollit dhe furnizuesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës
English
Published 
2018-06-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët e kontrollit dhe furnizuesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës
English
Published 
2013-05-07 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -20 : Kërkesat dhe provat e veçanta për reaktorët e vegjël
English
Published 
2013-05-07 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre -Pjesa 2 -23 : Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për kantieret e ndërtimit
English
Published 
2015-06-24 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguri e transformatorëve, reaktorëve, njësive të ushqimit me energji dhe kombinimeve të tyre-Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët dhe njësitë e ushqimit me energji për kursim energjie dhe qëllime te tjera
English
Published 
2013-05-07 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -3 : Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët ndezës për djegëset e gazit dhe naftës
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V -Pjesa 2 -4 : Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V-Pjesa 2-4: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar
English
Published 
2013-05-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -5 : Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët për makina rroje, njësi shpërndarëse fuqie për makina rroje dhe njësit furnizuese për makina rroje
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V -Pjesa 2 -6 : Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri
English
Published 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V-Pjesa 2-6: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri
English
Withdrawn 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, reaktorëve dhe njësive të ngjashme me to -Pjesa 2 -7 : Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët dhe ushqyesit e fuqisë që përdoren për lodra
English
Published 
2018-06-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, reaktorëve dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 2-7: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët dhe ushqyesit e fuqisë që përdoren për lodra
English
Published 
2013-05-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -8 : Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për zile dhe kambana
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -9 : Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët dhe njësitë e prodhimit të fuqisë për llambat e dorës të klasës III me filament tungsteni
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët tre -fazore të shpërndarjes të tipit të thatë 50 Hz, nga 100 deri në 2500 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV Pjesa 2 : Kërkesa shtesë për transformatorët me tensionin më të lartë për pajisjet të barabartë me 36 kV
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 € 
PDF
Blej
Transformatorët tre -fazore të shpërndarjes të tipit të thatë 50 Hz, nga 100 deri në 2500 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV Pjesa 3 : Përcaktimi i vlerësimit të fuqisë të një transformatori të ngarkuar me rryme jo sinusoidale
English
Withdrawn 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 10 -1 : Përcaktimi i niveleve të zërit -Udhëzues përdorimi
English
Published 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 15 : Transformatorët e fuqisë të mbushur me gaz
English
Withdrawn 
2011-04-25 
59 
38 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 7 : Udhëzuesi i ngarkesës për transformatorët e fuqisë të shytur në vaj
English
Published 
2011-04-25 
85 
48 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 8 : Udhëzues përdorimi
English
Withdrawn 
2011-04-25 
39 
32 € 
PDF
Blej
Ndryshuesit e frymëmarrësve Pjesa 2 : Udhëzuesi i zbatimit
English
Published 
2011-04-25 
82 
48 € 
PDF
Blej
Converter transformers -Part 3 : Application guide
English
Published 
2011-04-25 
45 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues përdorimi, specifikimi dhe testimi të transformatorëve me ndryshim faze
English
Published 
2024-03-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikim për transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular. që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje. që kalon 1000 V. (të quajtura në përgjithësi neon - transformatorë) - Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
English
Published 
2024-03-26 
374 
84 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Published 
2024-03-26 
88 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive të furnizimit të fuqisë dhe kombinimet e tyre - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta dhe provat për njësitë furnizuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorët për njësitë furnizuese të fuqisë në gjendje çelësi për zbatime të përgjithshme
77 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim