Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 14:52


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
63 
42 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materialet -Materialet amerikane (ISO/TR 20173 : 2009)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldimi-Sistemet e grupuara për materialet-Matarialet Europiane
English
Withdrawn 
2011-05-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldim-Sistemet e grupuara për materialet-Materialet europiane (ISO 20172:2006)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materiale -Materiale japoneze (ISO/TR 20174 : 2005)
English
Published 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Kerkesa cilësore për prodhimin, furnizimin dhe shperndarjen e elektrodave për saldimin dhe proceset e ngjitjes
English
Withdrawn 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Shufrat për saldimin me gaz të çeliqeve të palidhur dhe të çeliqeve të qëndrueshëm ndaj zvardhjes -Klasifikimi
English
Published 
2013-09-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet mbushëse per termoplastikat -Fusha e zbatimit, Përcaktimi, kërkesat, provat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale të konsumueshme në saldim -Standard i përgjithshëm për metalet dhe shkrirësit mbushës që përdoren për saldim të materialeve metalike
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Elektrodat e veshura -Përcaktimi i efikasitetit i veshjes me metal dhe i koefiçentit të depozitimit
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit për saldimin me pika me rezistencë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për projeksionet per saldimin me rezistencë
English
Published 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Gazet dhe përzjerjet e tij për saldimin me shkrirje dhe proceset që lidhen me të (ISO 14175 : 2008)
English
Published 
2013-12-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Elektrodat në formë teli, telat, shufrat dhe depozitat për saldimin me hark me gaz të mbrojtur të çeliqeve me rezistencë të lartë -Klasifikimi (ISO 16834 : 2012)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
37 
32 € 
PDF
Blej
Saldimi -Kunjat dhe unazat prej qeramike për saldimin me hark me kunja
English
Withdrawn 
2013-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Elektroda prej teli solidë, elektroda me zemra tubolare dhe kombinime elektrode/fluksi për saldimin me hark të zhytur për çeliqet e palidhura dhe me kokrrizë të imët -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2013-12-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Përshkrirësit për saldimin me hark të zhytur dhe saldimin me elektroskorje -Klasifikimi (ISO 14174 : 2012)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektrodat në formë teli, telat dhe shufrat për saldimin me hark të çeliqeve inoksitabel dhe të çeliqeve zjarrduruese -Klasifikimi (ISO 14343 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektrodat tubolare për saldimin me hark me mbrojtje me gaz dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve të palidhur dhe të çeliqeve me strukturë kokrizore të imët -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2013-12-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Elektrodat me zemër tubolare dhe shufrat për saldimin me hark me mbrojtje me gaz dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve të pa oksidueshëm dhe çeliqeve me qëndrueshmëri ndaj nxehtësisë -Klasifikimi (ISO 17633 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
34 
31 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Elektroda të mbuluara për saldim me hark të metalit nëmënyrë manuale për çeliqet rezistent ndaj rrjedhjes -Klasifikimi (ISO 18275 : 2011)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektrodat me zemër tubolare për saldimin me hark me mbrojtje me gaz dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve me qëndresë të lartë -Klasifikimi (ISO 18276 : 2005)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
34 
31 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektroda të mbuluara për saldimin me hark në mënyrë manuale të çeliqeve me granë të imët dhe të çeliqeve të pa lidhur -Klasifikimi (ISO 2560 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi -Elektroda prej teli solid, elektroda tubolare me zemra dhe kombinime elektrodash me shkrirës për saldim me hark të zhytur për çeliqet me qëndrueshmeri të lartë -Klasifikimi (ISO 26304 : 2011)
English
Published 
2020-12-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Elektroda saldimi - Elektroda tel, tela dhe shufra për saldimin e aluminit dhe të lidhjeve të aluminit – Klasifikimi (ISO 18273:2015)
English
Published 
2020-12-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektrodat me zemër tubolare për saldimin me hark me mbrojtje me gaz dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve me qëndresë të lartë -Klasifikimi (ISO 18276 : 2005)
English
Published 
2020-12-24 
43 
34 € 
PDF
Blej
Elektrodat e saldimit -Elektroda të mbuluara për saldimin me hark në mënyrë manuale të çeliqeve me granë të imët dhe të çeliqeve të pa lidhur -Klasifikimi (ISO 2560 : 2009)
26 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim