Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-13
Time: 00:34


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2018-02-15 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Published 
2013-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesa 3 : Parimet ergonomike për projektimin e makinerive të lëvizshme
English
Withdrawn 
2011-05-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
107 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Përdorimi i pajisjes mbrojtëse për zbulimin e pranisë së personave
English
Draft 
2024-05-08 
923 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë
English
Draft 
2024-07-09 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Makineria e përpunimit me lazer - Pjesa 1:Kërkesat e sigurisë për lazerin (ISO 11553-1:2020)
English
Draft 
2024-07-09 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme sigurie Safety of machinery -Lazer rocessing machines -Part 1 : General safety requirements
English
Draft 
2024-05-27 
169 
61 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerese - Qendrat e përpunimit, frezat, makinat transportuese - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë (ISO 16090-1:2022, Versioni i korrigjuar 2023-10)
English
Draft 
2024-05-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 10: Sharrat e kantjerit (ISO 19085-10:2018, perfshire versionin korigjues 12-2019)
English
Draft 
2024-05-27 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të përpunimit të drurit - Sharrat me disk rrethor - Pjesa 19: Sharrat rrethore me bango (me ose pa bango rëshqitëse) dhe sharrat që përdoren në kantjer
English
Draft 
2024-05-27 
44 
34 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Makinat e kombinuara të punimit të drurit (kombinatet)
English
Draft 
2024-05-27 
15 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 12: Makinat e tenonimit/profilizimit (ISO 19085-12: 2021)
English
Draft 
2024-05-27 
72 
45 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 12: Makinat e tenonimit/profilizimit (ISO 19085-12: 2021)
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performanca fizike e njeriut - Pjesa 2: Mirëmbëjtja manuale e makinerisë dhe e pjesëve përbërëse të makinerisë
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 3: Limitet e forcës së rekomanduar për punën e makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performancat fizike njerëzore -Pjesa 3 : Limitet e forcës së rekomanduar për punën makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 4 : vlerësimi i qendrimeve gjatë punës dhe lëvizjeve përkundrejt makinerisë
English
Withdrawn 
2010-09-13 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 5 : Vlerësimi i rrezikut për përdorimin e përsëritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2011-05-30 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Performanca fizike e njeriut Pjesa 5 : Vlerësimi I rrezikut për perdorimin e përseritur në frekuencë të lartë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Parime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi zvogëlimi I rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë -Parime të përgjithëshme
English
Published 
2016-06-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Pjesa 3: Zvogëlimi i rrezatimit me anë të ngadalsimit ose të ekranizimit
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri
English
Published 
2012-09-05 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzues për përgaditjen e klauzolave, që kanë te bëjnë me zhurmën, në standardet e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e shtresave të ndjeshme ndaj presionit dhe të dyshemeve të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 2: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e fundeve të ndjeshëm ndaj presionit dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Pajisjet mbrojtese të ndjeshme ndaj presionit -Pjesa 2 : Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat fundeve të ndjeshëm dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Nriçimi integral i makinave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Hapësirat e sigurisë për të parandaluar prekjen e pjesëve të trupit të trupit të njeriut
English
Withdrawn 
2010-09-23 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Rregulla për përgatitjen dhe paraqitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2017-07-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 1: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Matjet e trupit të njeriut -Pjesa 1 : Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Published 
2009-08-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 2: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 2 : Parimet për përcaktimin e dimesioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
English
Published 
2009-08-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 3: Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 23 : Të dhënat antropometrike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet e kontrollit që përdoren me të dyja duart -Aspektet të funksionimit -Parimet për projektimin
English
Withdrawn 
2008-09-24 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 11 : Kërkesat për pajisjet e tensionit të lartë, të cilat funksionojnë me tensione më të larta se 1000 V rrymë alternative ose 1500 V rrymë e vazhduar, por qe nuk kalojnë 36 KV
English
Published 
2018-02-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 31 : Siguria e veçantë dhe kerkesat EMC për makineritë, njesitë dhe sistemet e qepjes
English
Withdrawn 
2013-05-07 
106 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer -Pjesa 1 : Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2013-05-07 
217 
65 € 
PDF
Blej
Siguria e produkteve me lazër -Pjesa 12 : Siguria e sistemeve komunikuese optike ne hapesire te lire qe perdoren per transmetimin e informacionit
English
Withdrawn 
2015-06-24 
132 
55 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik-Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit
English
Published 
2018-02-15 
54 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 1 : Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje
English
Published 
2009-08-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë — Tregimi, marketimi dhe vënia në punë — Pjesa 2: Kërkesat për marketimin
English
Withdrawn 
2011-05-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 3 : Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë
English
Published 
2018-02-15 
36 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Tregimi, marketimi dhe vënia në punë Pjesa 3 : Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Parimet e projektimit ergonomik - Pjesa 1: Terminologjia dhe parime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Parimet e projektimit ergonomik - Pjesa 2:dërveprimet ndërmjet rojektimit të makinave dhe detyrave të punës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parimet e projektimit ergonomik -Pjesa e projektimit të makinave dhe detyrave të makinave dhe detyrave të punës
English
Withdrawn 
2018-02-16 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbrojtëse elektro -të ndjeshme -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Published 
2011-05-30 
109 
51 € 
PDF
Blej
Siguria funksionale e sistemeve të komandimit elektrik, elektronik dhe të programueshëm elektronikisht si dhe siguria përkatëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pakësimi I rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikëshme të emetuara nga makineria -Pjesa 1 : Parimet dhe specifikimet për prodhuesit e makinave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pakësimi I rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikëshme të emetuara nga makineria -Pjesa 2 : Metodologjia për procedurat e verifikimit
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Sinjalet pamore të rrezikut Kërkesa të përgjithshme projektimi dhe testimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Sinjalet pamore të rrezikut -Kerkesa të pergjithshme projektimi dhe testimi
English
Published 
2009-08-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa ergonomike për projektimin e aktivizuesve të tregimit dhe të kontrollit Pjesa 1: Parimet e përgjithshme për ndërveprimin e njeriut me aktivizuesit e tregimit dhe të kontrollit
English
Published 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa ergonomike për projektimin e aktivizuesve të tregimit dhe të kontrollit -Pjesa 2 : Pajisjet treguese
English
Withdrawn 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Mbrojtëset - Kërkesa të përgjithshme për projektimin dhe konstruktimin e mbrojtëseve të palëvizshme dhe të lëvizshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Mbrojtëset -Kërkesat të përgjithëshme për projketimin dhe konstruktimin e mvrojtësve të palëvizëshme dhe të lëvizëshme
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Sistemi i sinjalizimit zanor dhe pamor i rrezikut dhe informacionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave - Pozicionimi i pajisjeve mbrojtëse në vartësi të pjesëve të trupit të njeriut
English
Published 
2012-09-05 
43 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Sistemet e prodhimit të integruar -rkesat themelore -Amendament 1(ISO 11161 : 2007/Amd 1 : 2010)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme sigurie Safety of machinery -Lazer rocessing machines -Part 1 : General safety requirements
English
Withdrawn 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme sigurie Safety of machinery -Lazer rocessing machines -Part 1 : General safety requirements
English
Withdrawn 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 2 : Kërkesa sigurie për aparaturat e dorës që punojnë me lazer
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Makinat që punojnë me lazer -Pjesa 2 : Kërkesa sigurie për aparaturat e dorës që punojnë me lazer
English
Published 
2012-09-05 
92 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë të projektimit - Vlerësimi i rrezikut dhe reduktimi i rrezikut
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë. parimet e përgjithshme të projektimit - Pjesa 1: Terminologjia bazë. metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive - Konceptet bazë. parimet e përgjithshme të projektimit - Pjesa 2: Parimet teknike
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesët e sistemeve të kontrollit,të cilat kan të bëjnë me sigurinë -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme të projektimit
English
Withdrawn 
2017-07-28 
104 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesët e sistemeve të kontrollit,të cilat kan të bëjnë me sigurinë -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme të projektimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesët e sistemeve të kontrollit të cilat kanë të bëjnë me sigurinë -Pjesa 2 : Vlerësimi
English
Published 
2017-07-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesët e sistemeve të kontrollit të cilat kanë të bëjnë me sigurinë -Pjesa 2 : Vlerësimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Ndalimi emergjent -Parimet për projektimin
English
Published 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Ndalimi emergjent -Parimet për projektimin
English
Published 
2012-09-05 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pozicionimi i mbrojtësve në lidhje me shpejtësinë e afrimit të pjesëve të trupit të njeriut
English
Withdrawn 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Distancat e sigurise per te parandaluar arritjen e zonave te rrezikshme nga gjymtyret e siperme dhe te poshtme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi i rrezikut - Pjesa 1: Parimet
English
Withdrawn 
2009-10-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Menyra e përhershme e akcesit ne makinat -Pjesa 1 : Zgjedhja e një mënyre hyrje fikse ndërmjet dy niveleve
English
Published 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Mënyrat e përhershme të të drejtës për të përdorur makinerinë - Pjesa 1: Zgjedhja e mënyrave fikse dhe kërkesat e përgjithshme të të drejtës së përdorimit (ISO 14122-1:2016)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Menyra e përhershme e akcesit ne makinat -Platformat për ecjen dhe plasaradat
English
Published 
2017-07-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Mënyrat e përhershme të të drejtës për të përdorur makinerinë - Pjesa 2:Platformat e punës dhe vendkalimet (ISO 14122-2:2016)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Mënyrat e përhershme te akcesit ne makinat -Shkallët për hypje dhe parmakët
English
Published 
2017-07-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
iguria e makinerisë - Mënyrat e përhershme të të drejtës për të përdorur makinerinë - Pjesa 3: Shkallët, shkallët e palosëshme dhe parmakët (ISO 14122-3:2016)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Mënyrat e përhershme të aksesit në makinat -shkallët fikse
English
Published 
2017-07-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Mënyrat e përhershme të të drejtës për të përdorur makinerinë - Pjesa 3: Shkallët, shkallët e palosëshme dhe parmakët (ISO 14122-3:2016)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa në lidhje me higjenën për projektimin e makinerisë
English
Published 
2017-07-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa në lidhje me higjenën për projektimin e makinerisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesat antropometrike për projektimin e vendit të punës në makineri
English
Published 
2017-07-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesat antropometrike për projektimin e vendit të punës në makineri
English
Published 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Lubrifikuesit me kontakt te rastesishem produkti -Kerkesa te higjienes
English
Published 
2023-08-30 
301 
74 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Paisjet elektrike të makinerive -Pjesa1 : Kërkesat të përgjithshme
English
Published 
2023-09-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Published 
2023-09-08 
12 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Published 
2023-09-08 
249 
70 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
English
Published 
2024-03-26 
39 
32 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-202: Kërkesa të veçanta për aktuatorët e valvulës me operim elektrik
English
Published 
2022-01-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat për tapetet e ndjeshëm ndaj presionit dhe dyshemetë e ndjeshme ndaj presionit (ISO 13856-1:2013)
English
Published 
2022-01-28 
72 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 3: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat për parakolpet e ndjeshëm ndaj presionit pllakave, kabllove dhe pajisjeve të ngjashme (ISO 13856-3:2013)
English
Published 
2022-01-28 
84 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisje ndërbllokimi që lidhen me mbrojtëse - Parimet për projektimin dhe zgjedhjen (ISO 14119:2013)
English
Published 
2022-01-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Mbrojtëset - Kërkesa të përgjithshme për projektimin dhe konstruktimin e mbrojtëseve të palëvizshme dhe të lëvizshme (ISO 14120:2015)
English
Published 
2022-01-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pakësimi i rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikshme të emetuara nga makineria - Pjesa 1: Parimet dhe specifikimet për prodhuesit e makinave (ISO 14123-1:2015)
English
Published 
2022-01-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pakësimi i rreziqeve ndaj shëndetit nga substancat e rrezikshme të emetuara nga makineria - Pjesa 2:Metodologjia për procedurat e verifikimit (ISO 14123-2:2015)
English
Published 
2023-01-24 
68 
42 € 
PDF
Blej
Makinat e përpunimit të drurit – Siguria – Pjesa 5: Përmasat e sharrave (ISO 19085-5:2017)
English
Published 
2020-12-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisje mbrojtëse elektro-sensitive - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisje që përdorin pajisjet mbrojtëse optoelektronike active (AOPDs)
English
Published 
2022-02-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë- Makineritë e përpunimit me lazer - Pjesa 3: Reduktimi i zhurmës dhe matja e zhurmës për makineritë e përpunitmit me lazer dhe pajisjet e përpunimtit që mbahen me dorë dhe pajisjet ndihmëse shoqëruese (shkalla e saktësisë ose përpikmërisë 2)(ISO 11553-3:2013)
English
Published 
2022-08-18 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Distancat e sigurise per te parandaluar arritjen e zonave te rrezikshme nga gjymtyret e siperme dhe te poshtme (ISO 13857:2019)
112 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim